Indsigelse mod manglende spærring af børns konti ved skilsmisse og indsigelse mod udbetaling uden klagerens accept

Sagsnummer:355/2014
Dato:11-02-2015
Ankenævn:Kari Sørensen, Jesper Claus Christensen, Hans Daugaard, Morten Bruun Pedersen og Astrid Thomas
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Umyndighed - udbetaling fra konto
Ledetekst:Indsigelse mod manglende spærring af børns konti ved skilsmisse og indsigelse mod udbetaling uden klagerens accept
Indklagede:Jyske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod manglende spærring af børns konti ved skilsmisse og indsigelse mod udbetaling uden klagerens accept.

Sagens omstændigheder

I 2008 blev der oprettet en indlånskonto i Jyske Bank til hvert af klagerens og hans daværende ægtefælle, H’s, tre børn, der var født i henholdsvis 2001, 2004 og 2006. Banken har oplyst, at kontiene blev oprettet som såkaldte skolekonti. Klageren har oplyst, at kontiene blev oprettet af ham.

I december 2008 blev der indsat 100 kr. på hver af kontiene med klagerens navn som posteringstekst. I årene fra 2009 til 2011 blev der på de tre konti tilsammen indsat yderligere 1.630 kr. med klagerens navn som posteringstekst. Endvidere blev der foretaget andre indbetalinger på kontiene uden posteringstekst.

I 2011 blev klageren og H skilt. Børnene fik fast bopæl os H. Klageren og H har fælles forældremyndighed over børnene.

Klageren har anført, at han på et møde efter skilsmissen anmodede sin daværende rådgiver i banken, R om, at der skulle ske en opdeling med fuldstændig lukkede skodder mellem hans og H's økonomi, herunderde omhandlede konti tilhørende børnene. Banken har oplyst, at der ikke i banken findes en notering på kontiene om, at H ikke kunne disponere på kontiene. Banken har endvidere oplyst, at H på et ikke nærmere angivet tidspunkt forespurgte banken, om kontiene kunne spærres, således at klageren ikke kunne foretage hævninger på kontiene. Banken oplyste H om, at dette ikke var muligt som følge af den fælles forældremyndighed.

I marts 2013 blev der hævet 1.800 kr. på den ene konto med posteringsteksten ”iPhone”.

Den 25. februar 2014 indbetalte klageren 30.000 kr. på hver af børnenes konti, der herefter havde saldi på henholdsvis 30.149,35 k., 32.827,49 kr. og 32.389,82 kr.

Den 22. september 2014 blev der i banken udbetalt 15.000 kr. kontant fra hver af børnenes konti. Hævningerne blev foretaget af H, der oplyste, at hun og børnene skulle foretage nogle større indkøb til børnene af blandt andet iPads.

I oktober 2014 rettede klageren henvendelse til banken og rejste indsigelse mod udbetalingerne. Den 9. oktober 2014 overførte klageren via netbank henholdsvis 15.000 kr., 17.800 kr. og 17.300 kr. fra børnenes konti til sin egen konto i banken. Indeståenderne på børnenes konti var herefter 149,35 kr., 27,49 kr. og 89,92 kr. Banken har oplyst, at børnenes konti blev spærret i forbindelse med klagerens henvendelse.

Den 3. november 2014 indsatte H 8.700 kr. på hver af kontiene og oplyste banken om, at beløbene var til overs efter indkøbene til de tre børn.

Parternes påstande

Den 30. oktober 2014 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Jyske Bank skal indsætte 15.000 kr. på hver af børnenes konti og beklage fejlen.

Jyske Bank har nedlagt påstand om principalt frifindelse, subsidiært afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han efter skilsmissen anmodede om et møde med R. Han anmodede om, at der skulle ske en opdeling mellem hans og H's økonomi med fuldstændig lukkede skodder, herunderforde omhandlede konti tilhørende børnene. Han tilkendegav, at han ville skifte bank, hvis dette ikke var muligt. R forsikrede ham om, at dette var muligt.

Han skrev til banken, da han blev opmærksom på, at H havde hævet i alt 45.000 kr. på børnenes konti. Han anmodede om en forklaring på, hvordan hævningerne kunne ske, når der var aftalt vandtætte skodder. Han anmodede banken om at tale med R. Banken svarede, at den ikke kunne finde dokumentation for, at der var aftalt en rådighedsbegrænsning for kontiene.

Banken burde straks i forbindelse med skilsmissen have sørget for, at hævning fra kontiene kun kunne ske med såvel hans som H’s accept.

Han ville ikke have indsat pengene, hvis han havde vidst, at H kunne hæve dem.

Jyske Bank har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at forældre, der har fælles forældremyndighed er berettiget til at disponere over barnets indtægter og anvende disse til brug for barnets underhold efter forældreansvarslovens § 2, stk. 3.

Efter værgemålsloven er det værgen, der administrerer den umyndiges formue. Ved fælles forældremyndighed handler de to værger i forening. De almindelige fuldmagtsregler gælder for værgerne. Hver af forældrene har fuldmagt til at handle på hinandens vegne. Hvis den ene forælder tilbagekalder fuldmagten, har tilbagekaldelsen kun virkning, hvis den foretages over for den tredjemand, som den ene forælder tidligere har optrådt overfor på begges vegne. Der findes ikke i banken en notering på kontiene om, at H ikke kunne disponere på kontiene. En sådan begrænsning kunne alene have været etableret med en uigenkaldelig fuldmagt fra H til klageren, som berettigede ham til at være den eneste forælder, der kunne disponere over børnenes konti på værgernes vegne.

Gaver til børn er ikke omfattet af de særlige tilsyns- og forvaltningsregler i værgemålsloven. Klageren gav børnene en gave ved sin indsættelse af de 30.000 kr. Det er ikke dokumenteret, at gaven var underlagt særlige begrænsninger. Gaven var derfor til børnenes fri rådighed, og børnene kunne anvende gaven til hævninger til for eksempel køb af iPads. Værgerne var derfor kun berettigede til at disponere efter anmodning fra børnene.

Banken har ikke handlet ansvarspådragende i forbindelse med udbetalingen. Banken var ikke bekendt med, at gaven ikke skulle være til børnenes fri disposition. Banken var ikke bekendt med, at den gensidige fuldmagt mellem forældrene til at handle på hinandens vegne skulle være tilbagekaldt.

Klageren har på vegne børnene fremsat et erstatningskrav overfor banken. Klageren har ikke dokumenteret, at børnene har lidt et økonomisk tab. Pengene er tilsyneladende brugt til køb af genstande til børnenes eget brug.

Jyske Bankhar til støtte for afvisningspåstanden anført, at fuldmagtsforholdet mellem klageren og H, og spørgsmålet om, hvorvidt børnene har modtaget et gaveløfte på særlige betingelser, alene kan afklares ved parts- og vidneforklaringer, der ikke kan finde sted for Ankenævnet.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren og H har fælles forældremyndighed og er dermed begge værger for børnene. De handler derfor i forening på børnenes vegne, jf. værgemållovens § 3, stk. 1. I henhold til værgemålsloven § 3, stk. 3, kan den ene værge med virkning i forhold til tredjemand modtage og kvittere for beløb, som en værge lovligt kan modtage, medmindre den anden værge har meddelt tredjemand, at dette ikke kan ske.

Banken har oplyst, at den ikke har noteret, at udbetalinger fra kontiene krævede samtykke fra klageren.

Klageren har anført, at han på et møde i forbindelse med skilsmissen udtrykkeligt anmodede banken om, at hans og H’s økonomi, herunder børnenes konti, skulle være helt adskilte, og at banken gav ham tilsagn om dette.

Ankenævnet finder, at en afklaring af disse forhold forudsætter en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Klagen afvises derfor i medfør § 7, stk. 1. i Ankenævnets vedtægter.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.