Spørgsmål om indeståelse eller rådgivningsansvar i forbin-delse med investering i Plus Invest Plus 7 Index Super 2012, Plus Råvarer Super 2013 og Plus 7 Index Super 2013.

Sagsnummer:531a/2009
Dato:06-11-2009
Ankenævn:Vibeke Rønne, Peter Stig Hansen, Troels Hauer Holmberg, Bent Olufsen, Erik Sevaldsen
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Rådgivning - investering
Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Ledetekst:Spørgsmål om indeståelse eller rådgivningsansvar i forbin-delse med investering i Plus Invest Plus 7 Index Super 2012, Plus Råvarer Super 2013 og Plus 7 Index Super 2013.
Indklagede:Roskilde Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter


Indledning.

Denne sag vedrører klagerens og dennes hustrus køb i 2005 og 2006 af Plus Invest Plus 7 Index Super 2012, Plus Råvarer Super 2013 og Plus 7 Index Super 2013 via Roskilde Bank.

Sagens omstændigheder.

Klageren, der er født i 1937, og dennes hustru, H, var i 2004 kunder i Roskilde Bank.

I november 2004 købte klageren nominelt 2.000 kr. Plus Invest Plus Østeuropa 2009 og nominelt 2.000 kr. Plus 5 Vækst Index 2009, begge til kurs 110. I november 2005 solgte klageren papirerne til henholdsvis kurs 117,24 og kurs 149,07.

Den 2. december 2005 købte klageren og H i alt nominelt 100.000 kr. Plus 7 Index Super 2012 til kurs 110.

Plus Invest Plus 7 Index Super 2012 var en såkaldt struktureret eller (aktie)indekseret obligation, som blev udbudt i efteråret 2005 med tegningsperiode fra den 27. oktober til den 23. november 2005. Tegningskursen var 110. Udsteder var Big 4 A/S. Tegning kunne ske via bl.a. Roskilde Bank. Af et salgsmateriale, som banken udsendte, fremgår bl.a.:

"Ny attraktiv investering

Gennem de seneste år har Roskilde Bank udbudt flere af de nye aktieindekserede obligationer.

Flere af disse har haft en forrentning der ligger langt over hvad traditionelle obligationer har haft.

En forrentning på op til 20% p.a. har flere af vores kunder oplevet, så hvorfor egentlig nøjes med mindre?

Nu har du igen chancen

Roskilde Bank udbyder nu en ny attraktiv investeringsmulighed hvor afkastet følger udviklingen i 7 udvalgte indeks som er

- Dow Jones Eurostoxx 50 S.M.

- SP Latin America 40 Index

- FTSE China Xinhua 25

- Østeuropa CECE Traded Index EUR

- Danske OMXC20 (KFX)

- Tyske DAX

- Japanske Nikkei 225

Obligationen PLUS 7 Index Super 2012 udbydes til kurs 110. Du kan tjene ubegrænset, og alligevel har du sikkerhed for at få kurs 100 ved udløb."

Af et faktaark for papiret fremgår bl.a.:

"Investering i PLUS 7 Index Super 2012*:

Udstedes til kurs 110

Indfries minimum til kurs 100 ved udløb**

Muligheden for et højt afkast kommer fra investeringen i en op­tion knyttet til en kurv af syv aktieindeks som er: Kinesisk, latinamerikansk, østeuropæisk, dansk, tysk, vesteuropæisk og japansk. Hvert indeks vægter med 1/7 i kurven.

Afkastet fra de syv aktieindeks bestemmes af den såkaldte Himalaya- model.

Sådan bestemmes afkastet

Afkastet kommer fra en option på de syv aktieindeks, der opgøres årligt. […] Til optionens samlede afkast lægges minimumsindfrielseskursen på 100,00** hvilket giver obligationens samlede indfrielseskurs.

*For at få den fulde information om obligationen, herunder om beskatning og risiko, henvises til resumé, registreringsdokument og værdipapirnote, som du kan få udleveret hos dit pengeinstitut eller hente fra www.plusinvest.dk.

** Sikres ved investering i AAA-rated sikkerhedsobligation, som er den højeste opnåelige rating."

Prospektet for Plus Invest Plus 7 Index Super 2012 er på i alt 56 sider og består af et resumé, et registreringsdokument og en værdipapirnote, jf. noten * i faktaarket.

Af resuméet fremgår bl.a.:

"…

Obligationernes udstedelsesdag, løbetid og indfrielsesdato:

Obligationerne løber fra deres udstedelses- og valørdag 7. december 2005 og indtil indfrielsesdatoen den 27. december 2012 (ordinær indfrielse), hvor de indfries til minimum kurs 100 – afhængig af udviklingen i den call-option, der er anført under sikkerhedsaktiver.

Anvendelse af provenu:

Provenuet ved udstedelsen af Obligationerne vil i al væsentlighed blive anvendt til at erhverve nedennævnte sikkerhedsaktiver.

Sikkerhedsaktiver:

Obligationerne udstedes uden hæftelse for Selskabet [Big 4 A/S] men med sikkerhed i følgende aktiver:

a) Inkonverterbar obligation af typen "Credit Linked Note", en struktureret obligation udstedt med sikkerhed i forskellige finansielle aktiver, og uden personlig hæftelse (såkaldt "limited recourse"). Den inkonverterbare obligation forventes rated AAA eller tilsvarende af anerkendt ratingbureau på udstedelsesdagen. Der stilles sikkerhed med en nominel mængde stort set (afrundet) svarende til Obligationernes pålydende.

b) Call option i danske kroner, hvis afkast er bestemt af udviklingen i de underliggende aktiver: Dow Jones Eurostoxx 50SM (EURO STOXX 50SM), Københavns Fondsbørs aktieindeks (OMNXC20 – tidligere benævnt KFX), CECE Traded Index EUR (CECE EUR), FTSE Xinhua China 25 (China 25), iShares SP Latin America 40 Index (Latin Amerika), Nikkei 225 og DAX.

c) Afkastkonto, hvorpå indgår renter og eventuelle afdrag af de pantsatte Sikkerhedsobligationer og som er registreret som afkastkonto for disse. Løbende renter frigives til Selskabet medmindre der foreligger væsentlig misligholdelse af obligationsvilkårene.

Risikofaktorer:

Der er en række risikofaktorer knyttet til investeringen i Obligationerne, blandt andet kan fremhæves risikoen for ikke at få et positivt afkast på Obligationerne, der er afhængig af en positiv udvikling i den under sikkerhedsaktiver nævnte call-option, kreditrisikoen for om de AAA-ratede obligationerne, der er indkøbt til sikkerhed som nævnt under sikkerhedsaktiver, kan indfri Obligationerne til kurs 100 som angivet, en juridisk og operationel risiko i form af krav til administrationen af Selskabets obligationsudstedelser og en kursrisiko, der dog fortrinsvis er aktuel, hvis man vælger at lade sig førtidsindfri. Selskabet har vurderet de væsentligste risikofaktorer og har nærmere beskrevet disse i Værdipapirnoten, afsnittet "Risikofaktorer" og investorer opfordres til nøje at sætte sig ind i disse."

Af værdipapirnoten fremgår bl.a.:

"Afkastrisiko

Såfremt Optionen ikke giver et afkast, vil dette medføre, at ejerne af Obligationerne alene indløses med kurs 100 ved udløb under hensyntagen til nedenfor beskrevne kreditrisiko. Da tegningskursen er 110 vil en indfrielse til Minimumskursen betyde, at investeringen har været tabsgivende.

Kreditrisiko

Obligationsejerne kan alene gøre krav gældende mod de aktiver, der er pantsat til sikkerhed for obligationsserien. Obligationerne udstedes således uden personlig hæftelse for Selskabet. Selskabets evne til rettidigt at indfri Obligationerne til den aftalte kurs afhænger derfor af, om Selskabet rettidigt modtager betaling på de aktiver (Sikkerhedsaktiver), der ligger til sikkerhed for obligationerne.

Selskabets betaling af Minimumskursen for Obligationerne er således betinget af fulde betalinger på Sikkerhedsobligationerne. Den fulde betaling på Sikkerhedsobligationerne afhænger af risici knyttet til de obligationer og andre aktiver6, der ligger til sikkerhed for Sikkerhedsobligationerne, samt risici knyttet til de af Sikkerhedsobligationernes udsteder udstedte Credit Default Swaps på en referenceportefølje som beskrevet i Registreringsdokumentet afsnit "Sikkerhedsaktiver". Således vil et eventuelt tab på Sikkerhedsobligationerne medføre et tilsvarende tab på Obligationerne (når der bortses fra en eventuel gevinst på Optionen), som det fremgår af følgende afsnit.

Tab af hovedstol på Sikkerhedsobligationer

Eventuelt tab, der måtte opstå som følge af tab på Referenceporteføljen ud over Subordination Amount, modregnes i hovedstolen på de udestående Sikkerhedsobligationer (Credit Linked Notes). Subordination Amount fastsættes af rating bureauet og forventes at være ca. 6,3 %.

Hvis den tabsrisiko, der eksisterer i form af risikoen for konkurs, akkord, betalingsmisligholdelse mv. skulle opstå for en eller flere af virksomhederne i Referenceporteføljen, vil det ofte ikke være det fulde beløb, der er tabt, idet der i opgørelsen af tabet modregnes en eventuel markedsværdi af krav på den pågældende virksomhed.

Referenceporteføljen består af ca. 100 referenceobligationer; hovedsageligt erhvervsobligationer med god kreditvurdering (investment grade). Dog kan op til 20 % af referenceporteføljen udgøres af emerging markets statsobligationer7 som eksempelvis Brasilien og Rusland. Den gennemsnitlige rating af virksomhederne og statsobligationerne forventes at være tæt på Baa2 på det tidspunkt, hvor Sikkerhedsobligationerne udstedes, hvilket er samme dag som Obligationernes udstedes.

_______________________

6 AAA-ratede obligationer eller kontant indskud. Disse aktiver ligger til primær sikkerhed for Credit Default Swap’en, således at eventuelt tab på denne dækkes af de nævnte aktiver, hvilket betyder, at Sikkerhedsobligationerne i et sådant tilfælde vil blive indfriet til mindre end kurs pari.

7 Obligationer udstedt af stater, hvor renten er højere end i Vesteuropa og USA. Det vil sige primært lande i Latinamerika, Østeuropa, Asien og Afrika."

Den 18. april 2006 købte klageren nominelt 90.900 kr. Plus Invest Råvarer Super 2013, som blev udbudt i foråret 2006 med tegningsperiode fra den 15. marts til den 4. april 2006. Tegningskursen var 110. Udsteder var Big 5 A/S. Tegning kunne ske via bl.a. Roskilde Bank. Af et salgsmateriale, som banken udsendte, fremgår bl.a.:

"...

Nu har du igen chancen

Roskilde Bank udbyder nu en ny attraktiv investeringsmulighed hvor afkastet følger udviklingen i 16 udvalgte råvareindeks.

Afkastet dannes ud fra udviklingen i den udvalgte råvareindeks indenfor energi, industri, og ædelmetaller. Netop her har prisudviklingen i de seneste mange år kun gået en vej – op!

Og det særlige ved PLUS Råvare 2013 er at den vil give et attraktivt afkast uanset om råvarepriserne stiger, forbliver uforandrede eller ikke falder væsentligt! Kun markante fald vil altså gøre investeringen mindre attraktiv.

Læg om Nu

Netop nu er tidspunktet for omlægning af almindelige obligationer gunstigt. Obligationskurserne er nedadgående, og værditab må forventes. Med PLUS Råvarer 2013 har du altid sikkerhed for at få kurs 100 ved udløb.

…"

Af et faktaark om Plus Invest Plus Råvarer Super 2013 fremgår bl.a.:

"…

Investering i PLUS Råvarer Super 2013*

Positivt afkast, hvis spotkurserne på de udvalgte råvarer stiger, forbliver uforandrede eller ikke falder markant.

Udstedes til kurs 110 og indløses til minimum kurs 100** ved udløb.

Priserne på råvarer er generelt steget ganske betydeligt over de seneste ti år som følge af en stærk efterspørgsel kombineret med begrænsede muligheder for at øge udvindingen af råvarer. Det aktuelle prisniveau virker sundt og velfunderet, men dog med risiko for fremtidige moderate prisfald.

Det særlige ved PLUS Råvarer Super 2013 er, at den er konstrueret, så investor sagtens kan opnå et attraktivt afkast, selvom spotpriserne på de enkelte råvarer er faldet noget ved udløb.

Sådan bestemmes afkastet

Afkastet genereres fra en finansiel forventning, hvori der indgår cirka 15 råvarer inden for energi, industrimetaller og ædelmetaller til industrielt brug. Den finansielle forventning tilpasses med en defensiv strategi, der skal beskytte afkastet.

Fire mulige indfrielseskurser

For hver enkelt af råvarerne, der indgår i den finansielle forventning, bliver der på pricingdagen fastsat tre Trigger Niveauer, som typisk ligger 40 til 50 procent under spotkursen på pricingdagen. Et Trigger Niveau er en fastsat grænse for, hvor meget spotkursen må falde målt ved udløb, før der indtræder en såkaldt Trigger Event.

*For at få den fulde information om obligationen, herunder om beskatning og risiko, henvises til resumé, registreringsdokument og værdipapirnote, som du kan få udleveret hos dit pengeinstitut eller hente fra www.plusinvest.dk.

** Sikres ved investering i AAA-rated sikkerhedsobligation, som er den højeste opnåelige rating.

*** Beregnet ved markedsforholdene, den 7. marts 2006. Forventet indfrielseskurs fastsættes endeligt på pricingdagen, den 6. april 2006. Udstedelsen af PLUS Råvarer 2013 aflyses, hvis forventet indfrielseskurs bliver fastsat til under 187,50 på pricingdagen.

...

Antal Triggerevents

Beregning med 100,00 kr. nominelt

Forv. Indfr.kurs ved udløb

0

Forv. Indfr.kurs***

225,00

1

100.00+(2/3 x Forv. Indfr.kurs - 100,00))

183,33

2

100.00+(1/3 x Forv. Indfr.kurs - 100,00))

141,67

3 eller flere

100,00=Minimumsindfrielseskursen

100,00

For en detaljeret gennemgang af PLUS Råvarer Super 2013 henvises til resumé, registreringsdokument og værdipapirnote, som du kan få udleveret hos dit lokale pengeinstitut eller hente via www.plusinvest.dk.

Med PLUS Råvarer Super 2013 opnår investor et attraktivt afkast, hvis spotpriserne på de udvalgte råvarer stiger, forbliver uforandret eller endda ikke falder markant.

…"

Prospektet for Plus Invest Plus Råvarer Super 2013 svarer i opbygning og omfang til prospektet for Plus 7 Index Super 2012.

Af resuméet fremgår blandt andet:

"Obligationernes udstedelsesdag, løbetid og indfrielsesdato:

Obligationerne løber fra deres udstedelses- og valørdag 21. april 2006 og indtil indfrielsesdatoen den 24. juni 2013 (ordinær indfrielse), hvor de forventes indfriet til minimum kurs 100 – afhængig af udviklingen i henholdsvis Derivat råvarer og Derivat Råvarer Super, som er knyttet til den pågældende obligationsserie.

Anvendelse af provenu:

Provenuet ved udstedelsen af Obligationsserierne vil i al væsentlighed blive anvendt til at erhverve nedennævnte sikkerhedsaktiver.

a) Inkonverterbar obligation af typen "Credit Linked Note", en struktureret obligation udstedt med sikkerhed i forskellige finansielle aktiver, og uden personlig hæftelse (såkaldt "limited ressource"). Den inkonverterbare obligation forventes rated AAA eller tilsvarende af anerkendt ratingbureau på udstedelsesdagen. Der stilles sikkerhed med en nominel mængde stort set (afrundet) svarende til den pågældende Obligationsseries nominelle pålydende.

B) Derivat Råvarer (for så vidt angår Obligationsserien PLUS Råvarer Super 2013), hvilke derivater er to Portfolio Commodity Trigger Swaps, hvis afkast er bestemt af udviklingen i underliggende råvarer. Swap’en opererer med på forhånd fastsat beløb, der tillagt Minimumsindfrielseskursen angiver Forventet Indfrielseskurs, jvf det under udbud anførte. Den faktiske Indfrielseskurs påvirkes i nedadgående retning ved et bestemt fald i de enkelte råvarepriser, idet et sådant fald vil betyde en nedsættelse af betalingen til Selskabet fra Derivatmodparten og en mindre Indfrielseskurs, Derivaterne kan være eksponeret til følgende råvarer: Sølv, Platin, Palladium, Kobber, Alluminium, Nikkel, Tin, Bly, Zink, Råolie, Fyringsolie, Gasolie, Benzin og Naturgas.

c) Afkastkonto, hvorpå indgår renter og eventuelle afdrag af de pantsatte Sikkerhedsobligationer og som er registreret som afkastkonto for disse. Løbende renter frigives til Selskabet medmindre der foreligger væsentlig misligholdelse af obligationsvilkårene.

Risikofaktorer

Der er en række risikofaktorer knyttet til investeringen i Obligationerne, blandt andet kan fremhæves risikoen for ikke at få et positivt afkast på Obligationerne, der er afhængig af en positiv udvikling i det til den pågældende Obligationsserie under sikkerhedsaktiver nævnte tilknyttede Derivat (Derivat Råvarer og Derivat Råvarer super), kreditrisikoen for om de AAA-ratede obligationer, der indkøbt til sikkerhed som nævnt under sikkerhedsaktiver, kan indfri Obligationerne til kurs 100 som angivet, en juridisk og operationel risiko i form af krav til administrationen af Selskabets obligationsudstedelser og en kursrisiko, der dog fortrinsvis er aktuel, hvis man vælger at lade sine Obligationer førtidsindfri. Selskabet har vurderet de væsentligste risikofaktorer og har nærmere beskrevet disse i Værdipapirnoten, afsnittet "Risikofaktorer" og investorer opfordres til nøje at sætte sig ind i disse.

…"

Af værdipapirnoten fremgår bl.a.:

"…

Afkastrisiko

Såfremt Derivaterne ikke giver et afkast, vil dette medføre, at ejerne af Obligationerne alene indløses med kurs 100 ved udløb under hensyntagen til nedenfor beskrevne kreditrisiko. Da tegningskursen er henholdsvis 105 og 110 vil en indfrielse til Minimumskursen betyde, at investeringen har været tabsgivende. Konkretisering af Afkastrisikoen på Derivaterne er beskrevet under afkastrisiko Derivater.

Kreditrisiko

Obligationssejerne kan alene gøre krav gældende mod de aktiver, der er pantsat til sikkerhed for den enkelte Obligationsserie. Obligationerne udstedes således uden personlig hæftelse for Selskabet. Selskabets evne til rettidigt at indfri Obligationerne til den aftalte kurs afhænger derfor af, om Selskabet rettidigt modtager betaling på aktiver (Sikkerhedsaktiver), der ligger til sikkerhed for Obligationerne.

Selskabets betaling af Minimumskursen for Obligationerne er således betinget af fulde betalinger på Sikkerhedsobligationerne. Den fulde betaling på Sikkerhedsobligationerne afhænger af risici knyttet til de obligationer og andre aktiver6, der ligger til sikkerhed for Sikkerhedsobligationerne, samt risici knyttet til de af Sikkerhedsobligationernes udsteder udstedte Credit Default Swaps på referenceportefølje som beskrevet i Registreringsdokumentet afsnit "Sikkerhedsaktiver". Således vil et eventuelt tab på Sikkerhedsobligationerne medføre et tilsvarende tab på Obligationerne (når der bortses fra en eventuel gevinst på Derivatet), som det fremgår af følgende afsnit.

Tab af hovedstol på Sikkerhedsobligationer

Eventuelt tab, der måtte opstå som følge af tab på Referenceporteføljen ud over Subordination Amount, modregnes i hovedstolen på de udestående Sikkerhedsobligationer (Credit Linked Notes). Subordination Amount fastsættes af rating bureauet og forventes at være ca. 6,3%.

Hvis den tabsrisiko, der eksisterer i form af risikoen for konkurs, akkord, betalingsmisligholdelse mv., skulle opstå for en eller flere af virksomhederne i Referenceporteføljen, vil det ofte ikke være det fulde beløb, der er tabt, idet der i opgørelsen af tabet modregnes en eventuel markedsværdi af krav på den pågældende virksomhed.

Referenceporteføljen består af ca. 100 referenceobligationer; hovedsagligt erhvervsobligationer med god kreditvurdering (investment grade). Dog kan op til 20 % af referenceporteføljen udgøres af emerging markets statsobligationer7 som eksempelvis Brasilien og Rusland. Den gennemsnitlige rating af virksomhederne og statsobligationerne forventes at være tæt Baa2 på det tidspunkt, hvor Sikkerhedsobligationerne udstedes, hvilket er samme dag som Obligationerne udstedes.

_______________________

6 AAA-ratede obligationer eller kontant indskud. Disse aktiver ligger til primær sikkerhed for Credit Default Swap’en, således at eventuelt tab på denne dækkes af de nævnte aktiver, hvilket betyder, at Sikkerhedsobligationerne i et sådant tilfælde vil blive indfriet til mindre end kurs pari.

7 Obligationer udstedt af stater, hvor renten er højere end i Vesteuropa og USA. Det vil sige primært lande i Latinamerika, Østeuropa, Asien og Afrika.

…"

Den 1. december 2006 købte klageren og H i alt nominelt 150.000 kr. Plus Invest Plus 7 Index Super 2013, som blev udbudt i efteråret 2006 med tegningsperiode fra den 24. oktober til den 23. november 2006. Udsteder var BIG 6 A/S.

Af et faktaark om Plus Invest Plus 7 Index Super 2013 fremgår bl.a.:

"…

Investering i PLUS 7 Index Super 2013*

Mulighed for et højt afkast bestemt af en kurv af tre europæiske aktieindeks og en valutaposition med kinesiske renminbi over for amerikanske dollar og euro

Udstedes til kurs 110,00. Indfries til minimumskursen 100,00**

Afkastgrundlaget

PLUS 7 Index Super 2013 er baseret på en himalaya-option, hvori der indgår i alt tre forskellige aktieindeks. Hvert aktieindeks indgår to gange i kurven. Dertil kommer en valutaposition: Lang kinesiske renminbi og kort 80 procent amerikanske dollar samt 20 procent euro.

Sådan bestemmes afkastet

Afkastet bestemmes af en option på to gange tre aktieindeks samt en valutaposition med kinesiske renminbi mod 80 procent amerikanske dollar/20 procent euro. Efter det første år fastlåses afkastet på det indeks i kurven, der har opnået det bedste afkast det forgangne år. Indekset udgår herefter af kurven. Næste år fastlåses det bedste afkast målt siden start blandt de resterende seks indeks og så fremdeles.[…] Til optionens samlede afkast lægges minimumsindfrielseskursen på 100,00** hvilket giver obligationens samlede indfrielseskurs.

Risiko

PLUS 7 Index Super 2013 er sikret hovedstolsindfrielse til minimum kurs 100,00 gennem en AAA-ratet sikkerhedsobligation. Der risikeres dermed ti kroner i tab pr. obligation samt den alternative rente, hvis kurven svækkes.

* For at få den fulde information om obligationen, herunder om beskatning og risiko, henvises til resumé, registreringsdokument og værdipapirnote, som du kan få udleveret hos dit pengeinstitut eller hente fra www.plusinvest.dk.

** Sikres ved investering i AAA-rated sikkerhedsobligation, som er den højeste opnåelige rating.
…"

Prospektet for Plus Invest Plus 7 Index Super 2013 svarer i opbygning og omfang til prospektet for Plus 7 Index Super 2012 og Plus Råvarer Super 2013. Af resuméet fremgår blandt andet:

"…

Obligationernes udstedelsesdag, løbetid og indfrielsesdato:

Obligationerne løber fra deres udstedelses- og valørdag 6. december 2006 og indtil indfrielsesdatoen den 27. december 2013 (ordinær indfrielse), hvor de forventes indfriet til minimum kurs 100 – afhængig af blandt andet udviklingen i Optionen, som er knyttet til Obligationsserien.

Anvendelse af provenu:

Provenuet ved udstedelsen af Obligationsserierne vil i al væsentlighed blive anvendt til at erhverve nedennævnte sikkerhedsaktiver.

Sikkerhedsaktiver:

Obligationsserierne udstedes uden hæftelse for Selskabet men med sikkerhed i følgende aktiver:

a) Inkonverterbar obligation af typen "Credit Linked Note", en struktureret obligation udstedt med sikkerhed i forskellige finansielle aktiver, og uden personlig hæftelse (såkaldt "limited recourse"). Den inkonverterbare obligation forventes rated AAA eller tilsvarende af anerkendt Ratingbureau på udstedelsesdagen. Der stilles sikkerhed med en nominel mængde stort set (afrundet) svarende til den pågældende Obligationsseries nominelle pålydende.

b) En Call-option i danske kroner, hvis afkast er bestemt af udviklingen i en kurv af indeks bestående af Dow Jones Eurostoxx 50SM (EURO STOXX 50SM), OMXC20, DAX samt Lang kinesiske renminbi (CNY) og kortamerikanske dollar (USD) og kort EURO (EUR) (herefter benævnt "Valutakurv") hvor ERURO STOXX 50SM, OMXC20 og DAX indgår hver til gange i kurven af indeks (herefter benævnt "Optionen") Optionsbetalingen er baseret på hvert enkelt af de underliggende indeksafkast i en af syv måleperioder (herefter samlet benævnt "Måleperiode" og hver for sig benævnt en "Måleperiode"). Hver måleperiode løber fra den første observationsdag i 2006 (herefter benævnt "Startobservationsdagen") til observationsdagen i henholdsvis årene 2007, 2008, 2009 2010, 2011, 2012 og 2013 (herefter hver for sig benævnt "Observationsdagen" og samlet benævnt "Observationsdagene". Det vil sige, at Måleperioderne er af varierende længde. Herefter beregnes Indeksudviklingen som den relative ændring i hvert indeks fra Startsobservationsdagen til værdien målt eller beregnet på Observationsdagen (herefter benævnt "Indeksudviklingen"). Optionsbetalingen beregnes herefter som Deltagelsesgraden gange et simpelt gennemsnit af de 7 Bedste indeksudviklinger.

c) Afkastkonto, hvorpå indgår renter og eventuelle afdrag af de pantsatte Sikkerhedsobligationer og som er registreret som afkastkonto for disse. Løbende renter frigives til Selskabet medmindre der foreligger væsentlig misligholdelse af obligationsvilkårene.

Risikofaktorer:

Der er en række risikofaktorer knyttet til investeringen i Obligationerne, blandt andet kan fremhæves risikoen for ikke at få et positivt afkast på Obligationerne, der er afhængig af en positiv udvikling i det til Obligationsserien under sikkerhedsaktiver nævnte tilknyttede Option, kreditrisikoen for om de AAA-ratede obligationer, der er indkøbt til sikkerhed som nævnt under sikkerhedsaktiver, kan indfri Obligationerne til kurs 100 som angivet, en juridisk og operationel risiko i form af krav til administrationen af Selskabets obligationsudstedelser og en kursrisiko, der dog fortrinsvis er aktuel, hvis man vælger at lade sine Obligationer førtidsindfri. Selskabet har vurderet de væsentligste risikofaktorer og har nærmere beskrevet disse i Værdipapirnoten, afsnittet "Risikofaktorer" og investorer opfordres til nøje at sætte sig ind i disse.

…"

Af værdipapirnoten fremgår bl.a.:

"…

Afkastrisiko

Såfremt Optionen ikke giver et afkast, vil dette medføre, at ejerne af Obligationerne alene indløses med kurs 100 udløb under hensyntagen til nedenfor beskrevne kreditrisiko (herefter benævnt "Minimumskurs"). Da tegningskursen er 110,00 vil en indfrielse til Minimumskursen betyde, at investeringen har været tabsgivende.

Kreditrisiko

Obligationsejerne kan alene gøre krav gældende mod de aktiver, der er pantsat til sikkerhed for den enkelte Obligationsserie. Obligationerne udstedes således uden personlig hæftelse for Selskabet. Selskabets evne til rettidigt at indfri Obligationerne til den i prospektet fastsatte indfrielseskurs afhænger derfor af, om Selskabet rettidigt modtager betaling på de aktiver (Sikkerheds aktiver), der ligger til sikkerhed for Obligationerne.

Selskabets betaling af Minimumskursen for Obligationerne ved udløb er således betinget af fulde betalinger på Sikkerhedsobligationerne. Den fulde betaling på Sikkerhedsobligationerne afhænger af risici knyttet til de obligationer og andre aktiver3, der ligger til sikkerhed for Sikkerhedsobligationerne, samt risici knyttet til de af Sikkerhedsobligationernes udsteder udstedte Credit Default Swaps på en referenceportefølje som beskrevet i Registreringsdokumentet afsnit "Sikkerhedsaktiver". Således vil et eventuelt tab på Sikkerhedsobligationerne medføre et tilsvarende tab på Obligationerne (når der bortses fra en eventuel gevinst på Optionen), som det fremgår af følgende afsnit.

Tab af hovedstol på Sikkerhedsobligationer

Eventuelt tab, der måtte opstå som følge af tab på Referenceporteføljen ud over Subordination Amount, modregnes i hovedstolen på de udestående Sikkerhedsobligationer (Credit Linkes Notes). Subordination Amount fastsættes af rating bureauet og forventes at være ca. 14%.

Hvis den tabsrisiko, der eksisterer i form af risikoen for konkurs, akkord, betalingsmisligholdelse mv., skulle opstå for en eller flere af virksomhederne i Referenceporteføljen, vil det ikke være det fulde beløb, der er tabt, idet der i opgørelsen af tabet fastsættes endeligt i forbindelse med Pricingdagen. Det er forventeligt, at det maksimale tab pr. navn vil blive fastsat inden for intervallet 25 – 35 %.

Referenceporteføljen består af 50 – 100 virksomheder; hovedsageligt virksomhedsnavne med en gennemsnitlig rating på mellem BB og B- Primært i USA og Europa. Derudover kan referenceporteføljen udgøres af stater. Med fastsat tab på eksempelvis 30 % og dermed en fast recovery rate på 70 % og en gennemsnitlig historisk tabsrisiko (default rate) på 10,39 % vil det faktiske tab udgøre 10,39 * 30 % = 7,27%.

…"

Den 20. maj 2009 indgav klageren en klage over Roskilde Bank til Ankenævnet.

Den 16. juli 2009 udsendte Plus Invest et nyhedsbrev. Det fremgik, at der for så vidt angik Plus 7 Index Super 2012 var observeret 2 konkurser siden start, og at det forventedes, at yderligere 7 konkurser kunne tåles uden tab på sikkerhedsobligationerne. For Plus Råvarer Super 2013 var der observeret 5 konkurser og det forventedes, at yderligere 3 kunne tåles. For Plus 7 Index Super 2013 var der observeret 6 konkurser og det forventedes, at yderligere 18 kunne tåles.

Den 11. august 2009 blev det på et møde mellem ejerne af Plus Råvarer Super 2013 og Plus Råvarer 2013 vedtaget at åbne mulighed for at undlade tvangsrealisation uanset en eventuel forsat negativ udvikling.

Ifølge PLUS Invest Nyt af 28. august 2009 var der for så vidt angår Plus Råvarer Super 2013 nu observeret 6 konkurser, og det forventedes, at yderligere én kunne tåles.

Parternes påstande.

Klageren har nedlagt påstand om, at Roskilde Bank dække et eventuelt tab på hans og H’s Plus Invest papirer, hvis det viser sig, at indfrielseskursen bliver mindre end den lovede minimumskurs. Subsidiært at handlerne går tilbage, så de får hele det beløb, de har investeret, tilbage.

Roskilde Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at Roskilde Bank ydede dårlig, mangelfuld og misvisende rådgivning i forbindelse med hans og H’s investering i de omhandlede papirer. Banken lovede, at der var sikkerhed og garanti for, at papirerne ville blive indfriet til minimum kurs 100 ved udløb.

Forskellen mellem købskursen og minimumindfrielseskursen var den risiko, som de var villige til at påtage sig, idet de begge allerede da var folkepensionister.

Ved opslag på Plusinvests hjemmeside i januar 2009 konstaterede han, at sikkerheden for at få kurs 100 ved udløb var søgt fjernet. Formuleringen: "indfries minimum til kurs 100 ved udløb" var ændret til: "forventes indfriet til minimum kurs 100 ved udløb.

Investeringerne blev foretaget i tillid til bankens oplysninger om minimumskursen. Som følge usikkerheden med hensyn til, om papirerne faktisk vil blive indfriet til kurs 100 ved udløb, er deres forudsætninger for investeringerne bristet.

Hvis de på købstidspunktet var blevet præsenteret for de nu fremlagte prospekter indeholdende resumé, registreringsdokument samt værdipapirnote, ville de aldrig have købt papirerne, da de ikke havde nogen forudsætninger for at forstå indholdet. Man skal være ekspert for at forstå indholdet af prospekterne. Tolkningen af prospekterne var derfor overladt til banken, som de havde tillid til, og som hverken skriftligt eller mundtligt antydede, at minimumskursen var betinget af, at der ikke skete noget med sikkerhedsobligationerne. Banken misinformerede dem, idet prospektet tilsyneladende indeholdt andre oplysninger end dem, banken præsenterede ved handlernes indgåelse. Misinformationen drejede sig om det element, der var essentielt for dem, nemlig at papirerne ville blive indfriet til minimum kurs 100 ved udløb.

Købene af Plusprodukterne i 2004 skete på bankens anbefaling. Investeringerne havde et positivt forløb og gav ikke mistanke om, at løftet om en minimumskurs på 100 ikke ville blive vedstået for så vidt angik de senere købte papirer.

Bankens betragtninger om, at en del af de omhandlede papirer kunne have været solgt med gevinst i november eller juni 2007, er ikke relevant for nærværende sag, som drejer sig om, at banken skal vedstå sit løfte om sikkerhed og garanti for en minimumskurs på 100 ved udløb.

Han ikke klar over, at der var et marked, hvor papirerne kunne sælges. Banken burde have informeret ham herom og rådet ham til at sælge på de nævnte tidspunkter.

Roskilde Bank har anført, at man hverken generelt eller i den konkrete sag har handlet ansvarspådragende i forbindelse med udbud og anbefaling af de omhandlede papirer.

Bankens salgsmateriale byggede på det af Plus Invest udleverede materiale, hvorefter indfrielse til kurs 100 var sikret ved investering i AAA-ratede sikkerhedsobligationer, eller samme rating som f.eks. danske realkreditobligationer.

Den fulde information om papirerne, herunder om risiko, var indeholdt i selve prospektet, som kunne fås i banken eller ses på Plus Invests hjemmeside, jf. oplysningen herom i faktaarket.

Klageren havde tidligere med fortjeneste investeret i tilsvarende værdipapirer.

Banken har ikke selvstændigt garanteret for indfrielse til kurs 100 ved udløb.

På trods af den økonomiske krise er der endnu ikke konstateret tab i Plus Invests obligationer, hvilket understøtter, at papirerne må anses for forbundet med lav risiko.

På investeringstidspunktet havde ingen forudset en global økonomisk krise som den foreliggende. Risikoen for en så voldsom nedgang i økonomien bør ikke påhvile banken.

Klageren burde vide, at der grundlæggende ikke findes fuldstændig risikofrie investeringsprodukter, når der opstår voldsomme økonomiske kriser.

Selv om banken vedrørende f.eks. Plus Index Super 2013 havde oplyst klageren om, at 24 ud af ca. 100 virksomheder, der indgik i sikkerhedsobligationen, hvoraf nogle havde en rating svarende til danske realkreditobligationer, skulle gå konkurs, før hovedstolssikringen var tabt, ville det næppe have medført, at klageren havde valgt en alternativ investering.

Kursen på Plus Index Super 2012 og Plus Index Super 2013 var den 1. november 2007 på 140 og den 13. juni 2007 på 125. Ved et salg på disse tidspunkter kunne klageren have realiseret en kursgevinst

De omhandlede Plus Invest papirer udløber først i henholdsvis 2012 og 2013.

Klageren har ikke for tiden lidt noget tab.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

3 medlemmer – Vibeke Rønne, Peter Stig Hansen og Erik Sevaldsen – udtaler:

Vi finder, at en afgørelse af, om Roskilde Bank har pådraget sig et ansvar over for klageren i forbindelse med dennes tegning af nominelt 100.000 kr. Plus 7 Indeks Super 2012, 90.900 kr. Plus Invest Råvarer Super 2013 og 150.000 kr. Plus Invest Plus 7 Index Super 2013 afhænger af, om klageren modtog rådgivning om vilkårene for obligationerne, herunder navnlig vedrørende bestemmelsen om, at indfrielsen ved udløbet i henholdsvis 2012 og 2013 til kurs 100 var sikret ved investering i AAA-ratede obligationer.

Da en sådan bevisførelse ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må ske ved domstolene i form af parts- og vidneforklaring, stemmer vi for, at sagen afvises efter Ankenævnets vedtægters § 7, stk. 1.

2 medlemmer – Troels Hauer Holmberg og Bent Olufsen – udtaler:

Vi finder, at en afgørelse af, om Roskilde Bank har pådraget sig et ansvar over for klageren afhænger af, om der er ydet fyldestgørende og retvisende rådgivning om risikoen for, at værdipapirerne vil blive indfriet til en kurs under 100 ved udløb. Det bemærkes, at banken ikke kunne være uvidende om, at der var en væsentlig risiko forbundet med at investere i de erhvervsobligationer og emerging markets statsobligationer, som ligger til sikkerhed for hovedstolene i de tre værdipapirer. Det burde have stået banken klart, at der var – og er – en væsentlig risiko for, at papirerne vil blive indfriet til en kurs under 100. Vi finder, at beskrivelsen af denne risiko i bankens salgs- og markedsføringsmateriale samt i faktaarket er mangelfuld og misvisende. Vi finder det endvidere godtgjort, at banken ikke i sin individuelle rådgivning af klager – eller i aftalen med klager – har kompenseret herfor ved at udbygge og nuancere denne risikobeskrivelse. Som følge heraf finder vi, at banken har begået en ansvarspådragende fejl, og at banken skal tilbagekøbe værdipapirerne til minimum kurs 100 ved udløb.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.

Som følge heraf


Ankenævnet kan ikke behandle denne klage.

Klagebyret tilbagebetales klageren.