Indsigelse mod saldo på budgetkonto.

Sagsnummer:111/2005
Dato:11-10-2005
Ankenævn:Peter Blok, Jette Kammer Jensen, Anne Dehn Jeppesen, Niels Bolt Jørgensen
Klageemne:Budgetkonto - overtræk
Ledetekst:Indsigelse mod saldo på budgetkonto.
Indklagede:BG Bank (Danske Bank)
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører størrelsen af indeståendet på klagerens budgetkonto.

Sagens omstændigheder.

Klageren er kunde hos indklagede, hvor hun bl.a. har en budgetkonto og en privatkonto.

I 2003 havde klageren et 20-årigt lån på oprindeligt ca. 200.000 kr. i sin ejerlejlighed.

Den 1. juli 2003 indbetalte klageren 2.500 kr. på budgetkontoen, som herefter havde en saldo på 3.754,07 kr.

Den 7. juli 2003 blev der overført 4.360,56 kr. fra budgetkontoen til lånet og udbetalt yderligere 1.007 kr. Budgetkontoen var herefter i overtræk med 1.613,49 kr. Den 24. juli 2003 blev overtrækket forøget med et ekspeditionsgebyr på 100 kr. til 1.713,49 kr.

Den 25. juli 2003 gennemførte indklagede en omprioritering af lånet i klagerens lejlighed til et nyt 30-årigt realkreditlån med en hovedstol på 197.000 kr. Det eksisterende lån blev indfriet med 161.694,37 kr. Samtidig blev 20.000 kr. af nettoprovenuet ved omprioriteringen indsat på klagerens privatkonto.

Ligeledes den 25. juli 2003 indsatte klageren 2.000 kr. på budgetkontoen, som herefter havde en saldo på 286,51 kr. Den 1. august 2003 indsatte klageren yderligere 200 kr.

I august 2003 blev der via betalingsservice gennemført to betalinger på i alt 1.445,48 kr., og budgetkontoen havde herefter et overtræk på 958,97 kr.

Den 1. og 22. september 2003 indsatte klageren henholdsvis 2.500 kr. og 1.500 kr., i alt 4.000 kr., på budgetkontoen. Der blev i samme måned gennemført to betalinger på i alt 3.125,59 kr. Overtrækket på budgetkontoen blev således stort set indfriet.

Omprioriteringskontoen blev opgjort den 22. september 2003 med et restprovenu på 711,87 kr., som samme dag blev overført til klagerens privatkonto.

Den 1. oktober 2003 indsatte klageren 2.200 kr. på budgetkontoen. Ved en fejl fra indklagedes side blev beløbet ikke krediteret på kontoen. Fejlen medførte, at kontoen i den efterfølgende periode trods klagerens indsættelser til dækning af de løbende betalinger ofte var i overtræk.

Af de under sagen fremlagte bilag fremgår, at klageren i perioden 25. juli 2003 - 31. marts 2005 indsatte i alt 47.410 kr. på budgetkontoen. I samme periode blev der gennemført betalinger på i alt 44.617,26 kr.

Den 31. marts 2005 var saldoen på budgetkontoen 1.434,89 kr. (negativ).

Den 1. april 2005 overførte indklagede 1.500 kr. fra privatkontoen til inddækning af overtrækket på budgetkontoen.

Den 5. april 2005 indgav klageren en klage over indklagede til Ankenævnet. Det var klagerens opfattelse, at der i stedet for et overtræk på ca. 1.500 kr. burde være et indestående på ca. 3.500 kr. på kontoen.

Indklagede har under sagen godtgjort klageren de 2.200 kr., som fejlagtigt ikke blev krediteret på budgetkontoen den 1. oktober 2003, to rykkergebyrer á 100 kr. samt 250 kr. til dækning af renter.

Klageren har fastholdt klagen.

Parternes påstande.

Klageren har nedlagt påstand om, at indklagede bør yde en større godtgørelse.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at indklagede i forbindelse med omprioriteringen meddelte, at budgetkontoen var i overtræk med ca. 1.500 kr. Hun var uforstående over for dette men stolede på indklagede og indsatte 1.500 kr. til inddækning af overtrækket. Kontoen fortsatte imidlertid med at være i overtræk, også selvom hun de fleste måneder indsatte et beløb på kontoen, der oversteg månedens samlede betalinger.

I foråret 2005 hævede indklagede uden hendes samtykke 1.500 kr. på privatkontoen til inddækning af overtræk på budgetkontoen.

Indklagede bør ud over godtgørelsen på 2.200 kr. godtgøre hende de to indbetalinger på 1.500 kr.

I perioden august 2003 - marts 2005 oversteg de samlede indbetalinger på budgetkontoen de samlede udbetalinger. Der burde derfor være et større indestående på budgetkontoen.

Indklagede har anført, at det beklages, at klagerens indbetaling på 2.200 kr. den 1. oktober 2003 ved en fejl blev indsat på indklagedes opsamlingskonto frem for på klagerens budgetkonto. Med den godtgørelse, der er ydet under sagen, har klageren imidlertid fået fuld økonomisk kompensation herfor.

De to indbetalinger på 1.500 kr., hvoraf den ene skete ved modregning i indeståendet på klagerens privatkonto, er blevet registreret på klagerens budgetkonto, hvorfor der ikke er grundlag for at yde godtgørelse herfor.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Klagerens indbetalinger den 25. juli og 1. august 2003 på i alt 2.200 kr. var ikke tilstrækkelig til at dække det aktuelle overtræk på 1.713,49 kr. og august måneds betalinger på i alt 1.445,48 kr. Klagerens budgetkonto udviste derfor i slutningen af august 2003 et overtræk på knap 1.000 kr.

I september 2003 blev der indbetalt i alt 4.000 kr. på budgetkontoen og gennemført betalinger på i alt 3.125,59 kr. Indbetalingerne oversteg således de gennemførte betalinger med knap 1.000 kr., hvilket betød, at overtrækket stort set blev inddækket.

Årsagen til, at der trods klagerens efterfølgende månedlige indsættelser til dækning af de løbende betalinger fortsat opstod overtræk på budgetkontoen, var, at indsættelsen på 2.200 kr. den 1. oktober 2003 ved en fejl fra indklagedes side ikke var blevet krediteret på kontoen.

I perioden 25. juli 2003 - 31. marts 2005 indsatte klageren i alt 47.410 kr. på budgetkontoen. I samme periode blev der gennemført betalinger på i alt 44.617,26 kr. Ud over betalingerne skulle klagerens indsættelser i perioden dække det overtræk på 1.713,49 kr., som var opstået på budgetkontoen i juli 2003.

Når der bortses fra eventuelle renter og gebyrer skulle klagerens konto således den 31. marts 2005 have et indestående på 1.079,25 kr. (47.410 kr. ÷ ( 44.617,26 kr. + 1.713,49 kr.)). Kontoen udviste i stedet et overtræk på 1.434,89 kr. Som følge af fejlen den 1. oktober 2003 stod der således 2.514,14 kr. (1.079,25 kr. + 1.434,89 kr.) for lidt på kontoen.

Ankenævnet finder derfor, at indklagede med godtgørelsen på i alt 2.650 kr. har ydet fuld kompensation for fejlen.

Klagen tages ikke til følge. Klagegebyret tilbagebetales klageren.