Indsigelse om manglende fuldmagt til indgåelse af aftale om kurssikring

Sagsnummer:220/2022
Dato:27-01-2023
Ankenævn:Henrik Waaben, Kritte Sand Nielsen, Karin Duerlund, Morten Bruun Pedersen og Poul Erik Jensen.
Klageemne:Realkreditbelåning - kurssikring
Fuldmagt - øvrige spørgsmål
Fuldmagt - gyldighed
Ledetekst:Indsigelse om manglende fuldmagt til indgåelse af aftale om kurssikring
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører indsigelse om manglende fuldmagt til indgåelse af aftale om kurssikring.

Sagens omstændigheder

Klagerne M og H var kunder i Danske Bank.

Den 2. februar 2022 sendte klagerne en købsaftale vedrørende salget af deres ejendom til banken. Banken har oplyst, at M samme dag anmodede om at blive kontaktet telefonisk af banken den 10. februar 2022, da klagerne ønskede en forhåndsgodkendelse til et senere køb af en ny ejendom.

Banken har oplyst, at M den 4. februar 2022 anmodede om at få oplyst omkostningerne ved at kurssikre lånet i den solgte ejendom. Banken svarede M samme dag:

”Det var lige præcis kurssikringen vi også skulle drøfte i næste uge omkring salget, når handlen er endelig. Dette skyldes at kursen er lav på jeres lån i øjeblikket, så det kan være en god ide at kurssikre allerede nu. Jeg har lavet en fastkursberegning i dag til kurs 90,529 til 1.6.2022, som vil betyde et indfrielsesbeløb på 4.167.710 kr. Men vi kan som sagt lave en fastkurs når handlen er endelig, så vi drøfter det på torsdag. Dette vil alt andet lige give jer et provenu på omkring 3.900.000 kr. ca. Der er ikke noget gebyr forbundet med fastkursaftalen, da dette er indeholdt i den sælgersag vi laver. Håber dette besvarer jeres spørgsmål og så tales vi ved på torsdag. God weekend.”

Den 10. februar 2022 afholdt banken et møde med M. Banken har oplyst, at de på mødet blandt andet drøftede kurssikring af lånet og fordele og ulemper herved. Efter mødet sendte banken blandt andet følgende opsummering i M’s netbank:

”Jeg vil gerne give et overblik over det, vi talte om og aftalte på mødet.

Vi talte om:

- salget af jeres lejlighed pr. 1.6.2022.

- fastkursaftale på jeres nuværende 1,0% obligationslån, da kursen er lav i øjeblikket pga. de stigende renter.

Vi aftalte

- at i skriver lige så snart der er endelig handel, så vi kan regne på hvad en fastkursaftale vil betyde for jer. Vi håber at i allerede kan få en afklaring i morgen.

…”

Banken har oplyst, at M den 11. februar 2022 meddelte banken, at han ikke havde hørt fra mægleren, om salget var endeligt, hvorfor de aftalte, at M skulle kontakte banken mandag den 14. februar 2022, hvis klagerne ønskede at indgå en fastkursaftale.

Den 14. februar 2022 skrev M til banken:

”Hej [rådgiver]

Du må gerne låse kursen på vores lån. Har endnu ikke hørt noget, men antager at alt er i orden, ellers må det optages igen.

Mvh [M]”

Den 14. februar 2022 kl. 10:26 kontaktede banken M telefonisk. Banken har oplyst, at M i samtalen accepterede kursen på 89,280, hvorefter parterne indgik en fastkursaftale. Samme dag sendte banken en besked til M i dennes netbank. Følgende fremgik af beskeden:

”Hej [M].

Som aftalt fremsender jeg her fastkursaftalen som vi har indgået.

…”

Banken har fremlagt dokumentet ”Forbrev til fastkursaftalen” af 14. februar 2022, hvoraf det fremgik:

”…

Tak for Deres henvendelse om fastkursaftale.

Fastkursaftalen er nu indgået, og vi sender her:

- Specifikation af fastkursaftale på indfrielse af lån (1 stk.)

I specifikationen står den aftalte kurs og afregningsdagen.

Det er vigtigt, at De straks kontakter os, hvis De ikke er enig i specifikationen eller har spørgsmål.

…”

Følgende fremgik blandt andet af dokumentet ”Specifikation af fastkursaftale” af 14. februar 2022:

”…

Kunde

[M]                                                               [H]

Fastkursaftale på indfrielse af lån

Vi har indgået en fastkursaftale, der gennemføres den 01.06.2022 på følgende vilkår:

Løbe nr.

Kreditor

Hovedstol

Aftalebeløb

Aftalt kurs

Rente %

ISIN- Årgang Kode

Valuta

003

RD

4.722.000

4.591.549,20

89,280

1,00

2050 [-884]

DKK

                                              Nominel værdi   Kursværdi

RD udbudskurs 89,200         4.591.549,20    4.095.661,89

[Terminsfradrag] 0,020         4.591.549,20    918,31

Terminskurs     89,180           4.591.549,20    4.094.743,58

Kurstillæg        0,100             4.591.549,20    4.591,55

Aftalt kurs        89,280           4.591.549,20    4.099.335,13

Til kursværdien tillægges i DKK:

Kurstillæg:                                                      4.591,55

Afregningsprovision:                                      6.149,00

I alt:                                                                10.740,55

Aftalen er bindende og forudsætter, at midlerne til indfrielsen er os i hænde senest på afviklingsdagen, og at forfaldne terminsydelser, eventuelle morarenter og eventuelle skyldige gebyrer er betalt. I modsat fald vil aftalen være misligholdt, hvorefter De er forpligtet til at erstatte Realkredit Danmarks omkostninger og eventuelle tab.

Indfrielsen vil ske således:

Obligationsrestgæld DKK 4.591.549,20 til kurs 89,280    4.099.335,13

Rente af restgæld i 30 dage (01.06.2022 - 30.06.2022) -3.784,24

Bidrag i 30 dage (01.06.2022 - 30.06.2022)                    -3.858,44

Afregningsprovision                                       6.149,00

Terminsydelse for juni 2022                          7.684,73

Indfrielsesgebyr                                             750,00

Indfrielsesbeløb til betaling                            4.106.276,18

…”

Klagerne modtog dokumentet ”Aftale om ekspedition af sælgersag og indfrielse af lån ved salg af ejendom”, som de begge underskrev den 23. februar 2022. Følgende fremgik blandt andet af dokumentet:

”…

Lån, der skal indfris

Vi giver Danske Bank fuldmagt til at indfri og eventuelt opsige følgende lån med renter til betalingsdagen.

Hovedstol

Restgæld

Kreditor

Indfrielsesmetode

4.722.000,00 DKK

4.591.549,20 DKK

REALKREDIT DANMARK A/S

Terminshandel jævnfør separat fondsordre

Indfrielsestidspunkt: 14.02.2022

…”

Den 25. april 2022 meddelte H banken, at hun ikke havde underskrevet bankens tilbud om kurssikring, da hun ikke var enig i kurssikringen. Den 26. april 2022 svarede banken, at der var indgået en fastkursaftale pr. 14. februar 2022 efter aftale med M, og at aftalen var bindende. H afviste, at der var indgået en fastkursaftale, da hun ikke havde skrevet under på fastkursaftalen og anførte, at fastkursaftalen maksimalt skulle angå M’s halvdel af lånet, eftersom de hæftede solidarisk. Den 27. april 2022 fastholdt banken, at der var indgået en fastkursaftale, og anmodede H om hurtigst muligt at oplyse, om hun ønskede at misligholde aftalen, da banken i så fald ville kræve sit tab dækket af M. Banken anførte:

”…

Som oplyst, så har vi indgået en fastkursaftale med [M] den 14. februar 2022 på indfrielsen af jeres lån. Som i tidligere situationer har vi indgået aftalen med [M] i den tro, at [M] handlede på jeres fælles vegne. [M] oplyste jo ikke, at du også skulle give dit samtykke til fastkursaftalen.

Hvis du ønsker, at vi skal misligholde aftalen, så vil vi kræve tabet, som banken vil få ved at lukke fastkursaftalen ned, gældende overfor [M].

…”

Banken har oplyst, at klagerne herefter kun ønskede at drøfte sagen med bankens juridiske afdeling, hvortil banken svarede:

”…

Vores jurister har normalt ikke direkte kundekontakt, den har vi som rådgivere, så jeg kan give dig et kald i stedet for. Passer det i dag?

Lovgivningen er klokkeklar så svaret vil ikke ændre sig i forhold til hvad jeg skrev til dig i går. I skal jo være opmærksomme på, at hvis i ønsker aftalen misligholdt ændrer kursen sig jo hver dag hele tiden.

…”

Klagerne indgav den 5. og 8. maj 2022 klager til banken, som afviste klagen 18. maj 2022.

Den 1. juni 2022 indbragte klagerne sagen for Ankenævnet.

Den 9. juni 2022 sendte banken en indfrielseskvittering og et følgebrev hertil af 25. maj 2022 til klagerne. Af følgebrevet fremgik blandt andet:

”Som aftalt har vi nu indfriet lån nr. 003 og sender her en kvittering for indfrielsen.”

Af indfrielseskvitteringen fremgik blandt andet, at indfrielsen skete den 1. juni 2022 til kurs 89,280 med et kontantbeløb på i alt 4.114.000,69 kr.

Parternes påstande

Klagerne har nedlagt påstand om, at Danske Bank skal stille dem som om, at fastkursaftalen af 14. februar 2022 ikke blev indgået, og uden at M hæfter for bankens tab herved.

Danske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klagerne har anført, at M indgik en fastkursaftale på H’s vegne. H var ikke enig i, at aftalen skulle indgås. H var af den opfattelse, at de alene havde modtaget et tilbud og ikke accepterede tilbuddet, da hun hverken havde set en specifikation på fastkursaftalen i sin netbank, e-Boks eller via post. Hun underskrev ikke en fastkursaftale med Danske Bank og modtog ikke nogen former for rådgivning vedrørende fastkursaftalen. Det var alene M, der blev kontaktet af banken vedrørende dette. Al tidligere kommunikation og indgåelse af aftaler med banken omkring fælles lån skete ved deltagelse af både M og H, da de ikke havde fællesøkonomi. De har ikke og havde aldrig haft fælles konti eller økonomi.

Brevet af 14. februar 2022 blev ikke sendt til hende via banken. Hvis det var, ville hun straks have tilkendegivet, at hun ikke var i enig i, at aftalen skulle indgås, og at hun ønskede den annulleret. Da hun blev bekendt med dokumentet, rettede hun straks henvendelse til Danske Bank for at finde en løsning, men Danske Bank svarede, at den ville gøre M ansvarlig for tabet ved misligholdelsen af aftalen.

Danske Bank skulle sikre, at der var et korrekt juridisk grundlag for H’s samtykke, da hun havde indgået aftale om lånet med banken, og ikke med M. De tilbød banken et forlig på 50 % af kursforskellen, men det ville banken ikke acceptere, da banken ville gøre M ansvarlig for det fulde tab.

Rådgivningen var mangelfuld, fordi begge parter ikke blev kontaktet for at tage stilling til det produkt, banken ville sælge, hvilket banken nemt kunne have gjort via netbank. Af denne grund var det heller ikke muligt for H at gøre indsigelse mod aftalen, før H tilfældigvis blev opmærksom på den i M’s netbank.

Det er ikke rimeligt, at de skal dække tabet 100 %, når bankens rådgivning var mangelfuld. Det var M’s forventning, at det juridiske grundlag og H’s samtykke ville blive sikret som altid ved fremsendelse af information om aftalen til H eller anmodning om underskrift i netbank eller e-Boks.

H havde en klar forventning om, at hun ville blive inddraget i aftalen, og at Danske Bank ikke blot antog, at M stod for at træffe beslutninger på begges vegne. Hun forventede at blive informeret rettidigt, når der blev indgået bindende aftaler på hendes vegne.

Banken ønskede bare at sælge en kurssikring og fremskynde salget af denne. Bankens egen kursprognose på daværende tidspunkt forventede faldende kurser, hvorfor en kurssikring gik imod bankens egen anbefaling. Banken oplyste ikke, hvad den modtog i salgsprovision ved at sælge sikringen før indgåelsen af aftalen.

Danske Bank har anført, at den var i god tro om, at M havde beføjelser til at indgå en fastkursaftale den 14. februar 2022, da M normalt var kontaktpersonen og hverken direkte eller indirekte tog forbehold for H’s accept.

Hvis det fastholdes, at fastkursaftalen ikke blev gyldigt indgået med H’s accept, og at indfrielsen skulle ske til markedskursen den 1. juni 2022, og ikke som sket i henhold til den aftalte kurs i henhold til fastkursaftalen, så gøres det gældende, at fastkursaftalen er bindende indgået med M, hvorfor M alene er ubetinget ansvarlig for bankens tab, jf. aftalelovens § 25, stk. 1.

Klagerne var eller burde senest ved underskrivelsen af dokumentet ”Aftale om ekspedition af sælgersag og indfrielse af lån ved salg af ejendom” af 23. februar 2022 have været opmærksom, at der var indgået en fastkursaftale, og klagerne burde derfor straks have gjort indsigelse på dette tidspunkt.

Klagerne gjorde først indsigelse den 24. april 2022, hvilket var mere end to måneder efter, klagerne havde eller burde have haft kendskab til fastkursaftalen, hvorfor klagerne har accepteret fastkursaftalen og derfor selv bærer risikoen for efterfølgende kursfald, da klagerne ikke har iagttaget deres tabsbegrænsningspligt.

Banken begik ikke ansvarspådragende fejl eller forsømmelser ved kun at sende specifikationen af fastkursaftalen til M’s netbank. Banken begik ikke på anden måde fejl eller forsømmelser i forbindelse med ekspeditionen af klagernes sælgersag.

Ankenævnets bemærkninger

Klagerne M og H var kunder i Danske Bank.

Klagerne sendte den 2. februar 2022 en købsaftale vedrørende salg af deres ejendom til banken.

Den 4., 10. og 11. februar 2022 drøftede M og banken en fastkursaftale. Det blev den 11. februar 2022 aftalt, at M skulle vende tilbage, hvis klagerne ønskede at indgå en fastkursaftale.

Den 14. februar 2022 meddelte M banken, at banken skulle låse kursen på klagernes lån. Samme dag kontaktede banken M telefonisk. M accepterede kursen på 89,280, hvorefter banken udarbejdede dokumenterne ”Forbrev til fastkursaftalen” og ”Fastkursaftale på indfrielse af lån” af 14. februar 2022. Den 14. februar 2022 sendte banken fastkursaftalen til M i hans netbank. Den 25. april 2022 modtog banken en indsigelse om indgåelsen af fastkursaftalen fra H. Den 27. april 2022 fastholdt banken, at der var indgået en fastkursaftale, og anmodede H om hurtigst muligt at oplyse, om hun ønskede at misligholde aftalen, da banken i så fald ville kræve sit tab dækket af M. Den 1. juni 2022 indfriede banken lånet til kurs 89,280 i henhold til fastkursaftalen af 14. februar 2022.

Ankenævnet finder, at M den 14. februar 2022 indgik en bindende fastkursaftale med banken.

Det følger af aftalelovens § 25, at den, som optræder som fuldmægtig for en anden, indestår for, at han har fornøden fuldmagt. Oplyser han ikke, at han havde sådan, eller at hans retshandel er godkendt af den opgivne fuldmagtsgiver eller af andre grunde er bindende for denne, skal han erstatte den skade, tredjemand lider ved, at retshandlen ikke kan gøres gældende mod den opgivne fuldmagtsgiver.

Ankenævnet finder, at M overfor banken optrådte som fuldmægtig for H, og at M også på baggrund heraf er bundet af fastkursaftalen i sin helhed.  

Ankenævnet finder herefter ikke, at klagerne skal have medhold i deres påstand om, at Danske Bank skal stille dem som om, at fastkursaftalen af 14. februar 2022 ikke blev indgået, og uden at M hæfter for bankens tab herved.

Klagerne får derfor ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klagerne får ikke medhold i klagen.