Krav om tilbageførsel af kortbetalinger og netbankoverførsler, der skete med henblik på investering

Sagsnummer:206/2019
Dato:03-10-2019
Ankenævn:Vibeke Rønne, Inge Kramer, George Wenning, Ida Marie Moesby og Jørn Ravn.
Klageemne:Betalingstjenester - fjernsalgstransaktioner
Afvisning - erhvervsforhold § 2, stk. 3 og 4
Ledetekst:Krav om tilbageførsel af kortbetalinger og netbankoverførsler, der skete med henblik på investering
Indklagede:Sydbank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om tilbageførsel af kortbetalinger og netbankoverførsler, der skete med henblik på investering.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Sydbank, hvor han havde et Visa/Dankort (nr. -533, der blev efterfulgt af nyt kort nr. -631). Klagerens to anpartsselskabselskaber, S1 og S2, var endvidere kunder i banken. Til S1’s erhvervskonto var der tilknyttet et Visa/Dankort (nr. -459, der blev efterfulgt af nyt kort nr. -714).

I oktober 2018 registrerede klageren sig som kunde hos et firma, F1, med henblik på investering. I en e-mail til klageren af 17. oktober 2018 meddelte F1:

”Thank you for registering and welcome to [F1] – the leading cryptocurrency trading platform!

CLIENT PORTAL USERNAME: [Klagerens e-mail adresse]

CLIENT PORTAL PASSWORD: […]

You are now ready to invest in the world’s leading digital currencies and their price movements, safely and securely, with our advanced and easy-to-use platform.

Why Cryptocurrencies:

  • Innovative & Exciting
  • Safe & Secure
  • No Experience Needed

Get started with your first investment and we will assist you with a personal account manager, learning material and a great initial bonus. …

Need information? Our Support Team is always available to help you here. .. .

Trading Crypto currencies can generate profits, but it can also carry a high level of risk. It is there for not suitable for all investors. Trades are recommended to enter the markets with a money management system as well as take expert advice in order to avoid incurring and protect their investments. Crypto currencies can be volatile and unpredictable; there for [F1] advises that traders do not trade using funds they cannot afford to lose. Before trading, [F1] recommends that clients carefully consider their investment objectives, trading skills and risk appetite. Please read our teams and conditions before entering the world of Crypto currencies.”

Den 9. og 16. november 2018 indbetalte klageren via sit Visa/Dankort (nr. -533) i alt 2.801 EUR til F1:

Dato

EUR

091118

300

161118

1.000

161118

1.001

161118

500

I sagen er fremlagt e-mails af 16. november 2018 fra F1 til klageren, hvori F1 bekræftede, at indbetalingerne på 1.000, 1.001 og 500 EUR var indgået på klagerens ”Trading account -378” samt en bekræftelse ”deposit to account” vedrørende indbetalingen på 300 EUR. Banken har oplyst, at klageren endvidere den 16. november 2018 forsøgte at overføre henholdsvis 5.000 og 1.000 EUR til F1 via kortet, men at disse betalinger blev afvist.

Den 16. november 2018 indbetalte S1 2.500 EUR til F1 via Visa/Dankort nr. -459. I en e-mail til klageren af 16. november 2018 bekræftede F1, at indbetalingen var indgået på klagerens ”Trading account -378”.

Banken har oplyst, at klageren den 13. december 2018 fire gange forsøgte foretage overførsler på mellem 500 og 1.500 EUR til F1 via sit Visa/Dankort (nr. -533), og at S1 samme dag fem gange forsøgte foretage overførsler på mellem 1.500 og 3.000 EUR til F1 med Visa/Dankort (nr. -459), men at overførslerne blev afvist. Banken har oplyst, at Visa/Dankort nr. -533 og -459 samme dag blev midlertidigt spærret af S, og at banken den 14. december 2018 telefonisk advarede klageren mod at anvende online investeringsselskaber, herunder F1. Klageren har anført, at han ikke modtog en fyldestgørende advarsel fra banken. Der blev samtidig bestilt nye kort.

I en e-mail til klageren af 14. december 2018 meddelte F1:

” Your withdrawal request has been received and is currently pending for processing, after review from our Compliance Team.

Account No: -378

Amount: 6715 EUR”

Den 17. december 2018 rykkede klageren F1 for tilbagebetaling.

Den 9. januar 2019 indbetalte S1 2.500 EUR til F1 via et nyt Visa/Dankort nr. -714. Banken har oplyst, at S1 den samme dag to gange forsøgte foretage overførsler på 1.500 og 1.000 EUR til F1 med kortet, og at klageren samme dag via sit nye Visa/Dankort nr. -631 fire gange forsøgte foretage overførsler på mellem 1.000 og 2.500 EUR til F1, men at overførslerne blev afvist. Samme dag blev de nye Visa/Dankort nr. -631 og -714 midlertidigt spærret af Nets. Banken har oplyst, at den den 10. januar 2019 telefonisk advarede klageren mod at anvende online investeringsselskaber, men at klageren insisterede på at fortsætte, hvorfor kortene blev genåbnet. Klageren har anført, at han ikke modtog en fyldestgørende advarsel fra banken.

I en e-mail af 16. januar 2019 til klageren anførte klagerens rådgiver i banken:

”Jeg kan forstå, at du gentagne gange har forsøgt at indgå handler med forskellige firma om investering.

Da vores erfaringer med disse firmaer og den måde de investerer på er virkelig dårlige og det, at vi har set dem i tidligere indsigelsessager uden det har været godt for vores kunder, fraråder vi på det kraftigste at indgå handler med disse.

Såfremt det skulle komme til en indsigelse fra dig i forhold til disse selskaber ([F1]), har vi desværre ikke mulighed for at være dig behjælpelig, da vi af flere omgange har frarådet dig at investere igennem dem.

Jeg gemmer lige denne mail til dig i vore system, så jeg har den liggende som dokumentation for, at du er informeret om det.”

Den 17. januar 2019 tilbageførte F1 2.000 EUR (1.984,94 EUR efter fradrag af gebyr) til Visa/Dankort nr. -714 tilknyttet S1’s konto. Klageren har oplyst, at det samlede krav vedrørende kortbetalinger herefter udgør 5.811,05 EUR svarende til 43.582,91 DKK.

I en e-mail af 5. marts 2019 anmodede klageren F1 om at tilbageføre 11.323 + 1.200 EUR til ham.

Den 25. marts 2019 blev der via netbank overført 10.000 EUR fra S2’s erhvervskonto i banken til et firma, F2, med henblik på investering.

Den 17. april og den 10. maj 2019 blev der via netbank overført henholdsvis 9.898 og 4.100 EUR fra S1’s erhvervskonto i banken til F2, med henblik på investering.

I e-mails af 26. april og 10. maj 2019 til F1 fremsatte klageren krav om tilbagebetaling.

Den 14. maj 2019 indgav klageren indsigelse til banken.

Den 15. maj 2019 anmeldte klageren sagen til politiet.

Den 16. maj 2019 afviste banken indsigelsen.

Parternes påstande

Den 16. maj 2019 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sydbank skal tilbageføre de seks kortbetalinger foretaget til F1 samt tilbageføre/tilbagekalde de tre overførsler til F2.

Sydbank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han er blevet udsat for svindel.

Banken foretog overførslerne, selvom den havde oplysninger om firmaerne. Banken advarede ham i en e-mail, men stoppede ikke overførslerne. Banken burde have en liste over svindelfirmaer. Hvis banken overfører til sådanne firmaer, medvirker banken til hvidvaskning. Banken er ansvarlig for overførslerne.

F1 lukkede hjemmesiden ned i februar 2019. Ejeren af F1 stjal over 100 mio. EUR fra kunderne og er blevet arresteret.

Da han pr. telefon spurgte banken, hvorfor banken mente, at investering hos F1 ikke var en god idé, og hvilke dårlige erfaringer banken havde, svarede banken, at F1 havde en dårlig anmeldelse på trustpilot. En sådan anmeldelse giver imidlertid ikke altid et retvisende billede og var derfor af tvivlsom værdi. Der var ikke tale om en fyldestgørende advarsel. Da han modtog penge retur fra F1, troede han, at F1 var et troværdigt firma. Han spurgte ind til baggrunden for bankens forbehold. Banken refererede imidlertid til de samme anmeldelser på trustpilot.

Bankens e-mail og telefonsamtalerne er ikke et argument for, at det tabte beløb ikke skal føres tilbage. Finanstilsynet har oplyst ham om, at banken skal tilbageføre, jf. betalingslovens § 112 ”if the payer does not get the purchased goods or services. It is a prerequisite for applying the rule that (1) a payment card has been used and (2) the payer has given his payment card details to his counterpart.” Af § 112, stk. 2 fremgår, at ”Forud for en indsigelse efter stk. 1 skal betaleren forgæves have kontaktet betalingsmodtageren med krav om tilbagebetaling af udestående beløb eller levering af manglende vare eller tjenesteydelse”. Disse krav er opfyldt.

Ifølge bekræftelserne fra F1 blev de indbetalte beløb indsat på hans investeringskonto. Det fremgår af e-mail-korrespondancen, at F1 nægtede at tilbagebetale de overførte beløb.

Han har krav på tilbageførsel efter Chargeback Management Guidelines for Visa Merchants, “Reason Code 53 Chargebacks under Condition 6 in All Regions: Condition 6: The cardholder claims that the terms of sale were misrepresented by the merchant.” F1 var et fupfirma, som har ”misrepresented” køberen, og som stjal kundernes penge. Overførslerne via visakortene er omfattet af 540 dages regel.

F2 er ikke et reguleret trading firma. Overførslerne skete til en bulgarsk bank. Han har fremsat en ”withdrawal request” og har anmodet banken om at lave en recall, som er mulig ifølge EU’s regler, CT-02.00: ” EPC125-05_SCTRB”: Fraudulent originated Credit Transfer.

F2 er måske i forbindelse med F1. En medarbejder var først ansat hos F1 og derefter hos F2. Overførslerne til F2 falder derfor ind under ”Fraudulent originated Credit Transfer”. Han har informeret politiet om denne forbindelse.

F2 eksisterer stadig. Pengene burde stå på en konto i Bulgarien, og banken bør hjælpe ham med at få dem tilbage.

Sydbank har anført, at bankens eventuelle forpligtelse til at erstatte klagerens tab er beskrevet i betalingslovens § 112. Banken er som udgangspunkt forpligtet til at erstatte tabet, hvis en tjenesteydelse købt på internettet ved brug af et betalingsinstrument ikke er leveret. Bestemmelsen finder ikke anvendelse, hvis en leveret ydelse er behæftet med mangler.

For så vidt angår kortbetalingerne har banken anført:

F1 og F2’s ydelse var at stille en investeringskonto til rådighed og at investere klagerens midler.

Klageren havde både privat og via sit selskab, S1 investeret online hos F1 i perioden fra november 2018 til januar 2019 og fik udbetalt et ikke ubetydeligt udbytte. Der må derfor have været oprettet en investeringskonto og være foretaget investeringer, hvorfor der blev foretaget levering. Klageren har fremlagt en omfattende korrespondance med investeringsrådgivere, hvilket underbygger, at der var sket levering. Klageren har ikke fremlagt dokumentation for, at F1 ikke har oprettet en investeringskonto eller ikke har investeret midlerne, ligesom klageren ikke har fremlagt dokumentation for, at F1 har nægtet at udbetale et eventuelt indestående på investeringskontoen.

Banken advarede gentagne gange klageren mod at anvende online investeringsselskaber, da banken havde erfaring med vanskeligheder særligt i forbindelse med udbetaling. Ofte skal der handles for et bestemt beløb, en bonus skal omsættes et antal gange, der kræves et højt gebyr ved udbetaling, eller der stilles krav om fremsendelse af omfattende dokumentation. Dette er dog ikke et udtryk for, at der i køberetlig forstand er tale om ikke-levering. Der kan derimod være tale om en mangel ved ydelsen, som banken ikke hæfter for.

Det er vanskeligt at afgøre på det foreliggende grundlag, om der er mangler ved ydelsen. Det kan ikke afvises, at klagerens investering blot er gået tabt som følge af den store risiko, der ofte er forbundet med online investeringer.

Betalingslovens § 112 har ikke til formål at beskytte mod risikable online investeringer imod bankens anbefalinger og anvisninger. Det er sammenfattende bankens opfattelse, at F1 har leveret den aftalte ydelse, og at banken derfor ikke er forpligtet til at kreditere klagerens konto.

For så vidt angår kontooverførslerne har banken anført:

Klageren har nedlagt påstand om, at banken er forpligtet til at foretage en "recall". Overførslerne er foretaget af klagerens selskaber. Da overførslerne hverken var behæftet med fejl eller uautoriserede, har banken ikke umiddelbart mulighed for at søge overførslerne tilbageført fra modtageren eller dennes bank.

Det fremgår af forarbejderne til betalingslovens § 112, at overførsler via netbank kun er omfattet i det omfang, der forud for betalingen er indgået aftalen mellem betalerens udbyder og betalingsmodtageren om, at brugeren hos betalingsmodtageren kan bruge sin netbank til betaling for køb af varer eller tjenester, som indgås ved brug af et fjernkommunikationsmiddel. En sådan aftale var ikke indgået, og overførslerne er derfor ikke omfattet af betalingslovens § 112. Klageren har anført, at pengene fortsat er i F2’s besiddelse. Manglende udbetaling eller ikke-aftalte betingelser er alene mangler ved den leverede ydelse.

Det fremgår af bankens generelle betingelser for overførsler til og fra udlandet, at overførsler til udlandet er afsenders risiko. Banken er derfor ikke forpligtet til at forsøge en tilbageførsel eller at godtgøre overførslerne.

Klageren har henvist til SEPA credit transfer scheme rulebook udarbejdet af European payments Council (EPC125-05 pkt. 4.3.2), hvoraf det fremgår, at afsenderbanken inden en anmodning om "recall" skal undersøge, om der er tale om en "wrongly executed .... Fraudulent originated Credit Transfer". Da der er tale om autoriserede transaktioner, der ikke på nogen måde er blevet forvanskede, er der ikke tale om wrongly executed .... Fraudulent originated Credit Transfer", og banken har derfor ikke umiddelbart mulighed for at lave en recall på baggrund af SEPA rulebook'en. Banken er dog i den konkrete sag mod et gebyr på 375 kr., jf. bankens prisbog, indstillet på at tage kontakt til modtagerbanken, hvis klageren ønsker dette. Det er dog bankens vurdering, at en sådan henvendelse sandsynligvis ikke vil resultere i en tilbageførsel.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet behandler efter fast praksis ikke klager vedrørende engagementer med selskaber. Den del af klagen, der vedrører netbankoverførslerne og kortbetalingerne fra anpartsselskaberne S1 og S2’s konti falder derfor uden for Ankenævnets kompetence, jf. § 2, stk. 3 og 4 i Ankenævnets vedtægter.

Kortbetalingerne til F1 fra klagerens private konto i banken på i alt 2.801 EUR skete med klagerens samtykke, hvilket klageren heller ikke har bestridt.

Ankenævnet lægger til grund, at klageren oprettede sig som kunde hos F1, og at han i den forbindelse fik en kundekonto med password. Ankenævnet lægger endvidere til grund, at klageren derefter foretog indbetalingerne, og at indbetalingerne blev indsat på hans kundekonto hos F1.

Ankenævnet finder ikke, at banken i medfør af betalingslovens § 112 er forpligtet til at opfylde klagerens krav om tilbageførsel af betalingerne på 2.801 EUR.

Ankenævnet finder ikke, at der er oplyst omstændigheder, der kan medføre, at bankerne på andet grundlag er forpligtet til at godtgøre klageren beløbet.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle den del af klagen, der vedrører netbankoverførslerne og kortbetalingerne fra anpartsselskaberne S1 og S2’s konti.

Klageren får i øvrigt ikke medhold i klagen.