Spørgsmål om hæftelse for ikke-vedkendte transaktioner foretaget i Japan.

Sagsnummer:161/2015
Dato:04-03-2016
Ankenævn:Vibeke Rønne, Morten Bruun Pedersen, Flemming Pristed, George Wenning
Klageemne:Afvisning - erhvervsforhold § 2, stk. 3 og 4
Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for ikke-vedkendte transaktioner foretaget i Japan.
Indklagede:SEB Kort Bank Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte transaktioner på klagerens Eurocard under ophold i Japan

Sagens omstændigheder

Klageren var ansat i en erhvervsvirksomhed, der drev virksomhed i selskabsform. Som led i ansættelsesforholdet havde klageren et Eurocard til firmarelaterede udgifter. Kortet var tilknyttet en konto i SEB kort Bank Danmark med virksomheden som kontohaver.

Den 22. april 2014 var klageren til forretningsmiddag i Tokyo og betalte med sit Eurocard.

Efterfølgende er nedenstående transaktioner gennemført med kortet:

22. april kl. 23.07 828,63

23. april kl. 03.16 1.047,75

23. april kl. 04.15 17.810,73

23. april kl. 05.17 982,27

23. april kl. 06.23 595,31

23. april kl. 18.33 1.199,17

Alle transaktioner blev gennemført på grundlag af aflæsning af chippen. Transaktionerne på 300.000 JPY og 16.500 JPY er autoriseret ved underskrift, mens de øvrige transaktioner er autoriseret ved brug af pinkode. Transaktionen på 13.820 JPY er fra restauranten, de følgende fire transaktioner fra fire forskellige barer, mens den sidste transaktion er en kontanthævning.

Den 29. april gjorde klageren en indsigelse i forhold til transaktionerne på hhv. 300.000 JPY og 16.500 JPY.

SEB kort Bank Danmark afviste indsigelserne.

Parternes påstande

Den 11. maj 2015 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at SEB Kort Bank Danmark skal tilbageføre de to transaktioner på i alt 18.793,00 kr.

SEB Kort Bank Danmark har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært at sagen afvises.

Parternes argumenter

Klageren oplyser, at han efter middagen tog på bar, men han erindrer ikke meget fra denne nat. Nogen må have har puttet noget i hans drink, som har medført hukommelsestab, for han husker kun svagt, at der har været tumult, og at hans pung blev taget fra ham. Herudover husker han, at nogen forsøgte at få ham til at acceptere en transaktion på 70.000 JPY ved indtastning af pinkoden, hvilket han dog ikke gjorde. I stedet accepterede han at betale 10.000 JPY blot for at slippe væk.

Han husker herefter ikke noget, før han den 23. april kl. ca. 11 blev forstyrret af hotelpersonalet på sit hotelværelse. Han følte sig uklar og først kl. 17 vågnede han igen og var mere klar. Han fornemmede, noget var galt og tjekkede straks, at han havde sit Eurocard hos sig, hvilket han havde. Han følte sig fortsat utilpas de følgende 4-5 dage.

Den 29. april efterså han sine transaktioner og opdagede, at noget var helt galt. Han spærrede kortet og indledte en indsigelsesproces i forhold til transaktionerne på hhv. 300.000 JPY og 16.500 JPY.

De to transaktioner er gennemført med falsk underskrift, hvilket bekræftes ved indhentelse af notakopier.

Det er usædvanligt, at transaktioner i Japan gennemføres med underskrift, det sker sædvanligvis ved brug af pinkode.

Eurocards overvågning burde fange en transaktion på 300.000 JPY, som er et usædvanligt stort beløb.

Han erkender, at han ikke har haft tilstrækkelig kontrol over sit kort den pågældende nat, men er overbevist om, at det skyldes, at nogen bevidst har puttet noget i hans drink, så han ikke har været sig selv. Han har kun svage erindringer fra natten og har absolut ingen erindringer om de to barer, hvor de omtvistede transaktioner har fundet sted. Uanset dette, bør det dog ikke være hans problem, at nogle udnytter situationen til at gennemføre falske transaktioner med hans kort.

Det er ikke usædvanligt, at udenlandske gæster i Japan bliver udsat for kreditkortsvindel på barer og restauranter, jf. en artikel herom på nettet.

SEB Kort Bank Danmark har anført, at klageren ikke har haft tilstrækkeligt opsyn med sit kort den pågældende nat og at man derfor ikke kan imødekomme indsigelserne.

Beløbet på 300.000 JPY er ikke udsædvanligt på restauranter og barer og ligger indenfor de begrænsninger, der er knyttet til kortet. Herudover forekommer det, at transaktioner autoriseres med underskrift.

Sagen bør afvises i medfør af vedtægternes § 7 stk. 1, da sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt der har fundet tredjemandsmisbrug sted, og da afgørelse af dette spørgsmål forudsætter en egentlig bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan finde sted for ankenævnet, men som i givet fald må finde sted ved domstolene.

Herudover bør sagen afvises i medfør af vedtægternes § 2, stk. 3 og 4, da kortet er udstedt som led i erhvervskundeforhold, der ikke er omfattet af Ankenævnets kompetence.

Ankenævnets bemærkninger

Klagen vedrører indsigelser mod betaling med et Eurocard. Kortet var tilknyttet en konto i SEB Kort Bank Danmark med virksomheden som kontohaver. Ankenævnet finder herefter, at klagen angår et erhvervsmæssigt forhold, der ikke er omfattet af Ankenævnets kompetence. Dette gælder uanset, klageren eventuelt måtte være berettiget til at bruge kortet privat.

Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af vedtægternes § 2, stk. 3 og 4.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.