Indsigelse om manglende beløb på indlånslånskonto. Fejlvisning i netbank.

Sagsnummer:148/2019
Dato:16-09-2019
Ankenævn:John Mosegaard, Ida Marie Moesby, Anna Marie Schou Ringive, Mikkel Prehn og David Sander Hjortsø
Klageemne:Indlån - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelse om manglende beløb på indlånslånskonto. Fejlvisning i netbank.
Indklagede:Nordea Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører klagerens indsigelse om, at der mangler et beløb på 24.264,24 kr. på hans konto i Nordea Danmark.

Sagens omstændigheder

Klageren er kunde i Nordea Danmark, hvor han har en grundkonto.

Den 21. december 2018 kl. 11.13 udskrev klageren en liste over kontobevægelser i november/december 2018 på kontoen. Af udskriften fremgik blandt andet:

Bogført

Tekst

Beløb

Saldo

13. november 2018

Fra R…

2.500 kr.

6.771.293,31 kr.

…(syv bevægelser)

17. december 2018

Bs betaling …

-935,45 kr.

6.732.046,63 kr.

19. december 2018

Køb investbev. … 981

-24.264,24 kr.

6.707.782,39 kr.

20. december 2018

Køb investbev. … 981

-24.264,24 kr.

6.683.518,15 kr.

Den 23. december 2018 kl. 11.10 udskrev klageren en ny liste over kontobevægelser i november/december 2018 på kontoen. Af udskriften fremgik blandt andet:

Bogført

Tekst

Beløb

Saldo

13. november 2018

Fra R…

2.500 kr.

6.747.029,07 kr.

…(syv bevægelser)

17. december 2018

Bs betaling …

-935,45 kr.

6.707.782,39 kr.

19. december 2018

Køb investbev. … 981

-24.264,24 kr.

6.683.518,15 kr.

21. december 2018

Bgs M…

2.500 kr.

6.686.018,15 kr.

Af en kontoudskrift pr. den 31. december 2018 for kontoen fremgik ovenstående bevægelser således:

Dato

Tekst

Hævet/Indsat

Saldo

13. november 2018

Fra R…

2.500 kr.

6.747.029,07 kr.

…(syv bevægelser)

17. december 2018

Bs betaling …

-935,45 kr.

6.707.782,39 kr.

19. december 2018

Køb investbev. … 981

-24.264,24 kr.

6.683.518,15 kr.

21. december 2018

Bgs M…

2.500 kr.

6.686.018,15 kr.

Klageren anmodede banken om at indsætte 24.264,24 kr. på hans konto med henvisning til, at beløbet fejlagtigt var hævet to gange. Banken afviste, at beløbet manglede på klagerens konto, og anførte, at der var sket en fejlvisning i netbanken.

Parternes påstande

Den 1. april 2019 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordea Danmark skal indsætte 24.264,24 kr. på hans konto.

Nordea Danmark har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken uberettiget har hævet 24.264,24 kr. på hans konto. Dette fremgår tydeligt af udskriften af 21. december 2018, at beløbet blev hævet to gange, herunder at saldoen blev nedsat med 2 x 24.264,24 kr. Han kunne berettiget lægge til grund, at saldoen, der fremgik af netbanken, var korrekt.

Bankens forklaringer er ulogiske. Tilsyneladende har netbanken i næsten et år vist en fejlsaldo på de 24.264,24 kr. I så fald burde banken meddele alle sine kontohavere, at man ikke kan regne med saldoen i netbank.

Banken bør tilvejebringe en reel oversigt over bogføringen af både det hævede og for meget hævede beløb. Bankens forklaring om fejlvisning er utilstrækkelig og utroværdig i og med, at der ikke er nogen reel dokumentation eller en visning af bogføringen af posteringerne på min konto.

Nordea Danmark har anført, at betingelserne for at ifalde erstatning ikke er opfyldt, idet der hverken er et ansvarsgrundlag eller lidt et tab.

På grund af en fejl i bankens system blev afregningen af klagerens køb af investeringsbeviser vist dobbelt. Fejlen indebar også, at den løbende saldo i netbanken blev forkert, da denne automatisk blev korrigeret af systemet.

Fejlvisningen indebar ikke, at beløbet blev trukket to gange.

Dags-dato-saldoen på klagerens udskrifter fra netbanken af henholdsvis 21. og 23. december 2018 var – bortset fra den mellemkommende indbetaling på 2.500 kr. – ens (6.683.518,15 kr.). Hvis der havde været tale om en dobbelthævning og ikke en fejlvisning, ville dags-dato-saldoen ikke have været ens henholdsvis den 21. og 23. december 2018.

Det af klageren anførte om, at der skulle have været en fejlsaldo i netbanken i næsten et år er ikke korrekt. Dags-dato-saldoen har hele tiden været korrekt i netbanken. Fejlvisningen medførte alene, at den løbende saldo var ukorrekt en enkelt dag.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren købte investeringsbeviser for 24.264,24 kr. Beløbet blev hævet på klagerens konto i Nordea Danmark den 19. december 2018.

Ifølge kontobevægelserne på klagerens udskrift af 21. december 2018 for perioden november/december 2018 fra klageren netbank blev de 24.264,24 kr. hævet to gange på klagerens konto.

Hævningen på 24.264,24 fremgik ikke dobbelt på klagerens udskrift af 23. december 2018 for samme periode, men til gengæld var saldiene på udskriften af 23. december 2018 24.264,24 kr. lavere end på udskriften af 21. december 2018.

Det må derfor medgives klageren, at det af udskriften af 21. december 2018 fremstod som om, at der manglede beløbet på 24.264,24 kr. på hans konto.

Ankenævnet finder imidlertid, at det må lægges til grund, at saldoen på kontoen den 13. november 2018 udgjorde 6.747.029,07 kr. som anført i udskrifterne af 23. og 31. december 2018, og at saldoen på kontoen efter klagerens køb af investeringsbeviser for 24.264,24 kr. i december 2018 udgjorde 6.683.518,15 kr., hvilket fremgik af udskrifterne af både 21., 23. og 31. december 2018. Ankenævnet lægger herefter til grund, at bankens fejl i forbindelse med afregningen af de 24.264,24 kr., alene medførte, at oplysningerne i netbanken blev misvisende, jf. udskriften af 21. december 2018, og at fejlen således ikke medførte, at der blev hævet for meget på klagerens konto.

Klageren får herefter ikke medhold i sin påstand om, at banken skal indsætte 24.264,24 kr. på hans konto.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.