Pantebrev administreret af pengeinstitut. Opgørelse af indfrielsesbeløb.

Sagsnummer:383/1998
Dato:06-05-1999
Ankenævn:Niels Waage, Jette Kammer Jensen, Ole Just, Allan Pedersen, Bjarne Lau Pedersen
Klageemne:Pantebreve - indfrielse
Ledetekst:Pantebrev administreret af pengeinstitut. Opgørelse af indfrielsesbeløb.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører indklagedes opgørelse af indfrielsesbeløbet vedrørende et privat pantebrev, som blev administreret af indklagede.

Sagens omstændigheder.

I 1997 optog klageren og dennes ægtefælle et pantebrevslån på 300.000 kr. i deres ejendom. Af pantebrevet fremgår bl.a.:

"Rente- betalingsvilkår:

Pantebrevet forrentes og afdrages fra den 11. september 1997 gennem en fast årlig ydelse på 13,24% af hovedstolen, hvoraf 12,00% p.a. af det til enhver tid skyldige beløb er rente, mens resten er afdrag. Den årlige ydelse betales over 4 terminer med kr. 9.930,00 hver den 11/3, 11/6, 11/9 og 11/12, første gang den 11/12 1997.

Opsigelse:

Pantebrevet indestår fra kreditors side uopsigeligt fra ejer til ejer indtil det er indfriet iflg. den fastsatte afviklingsaftale. Pantebrevet kan fra debitors side indfries helt eller delvist når som helst til kurs 103.

.....

3. Betales renter og afdrag ikke i rette tid, kan kreditor, når påkrav er afgivet efter punkt 9a, forlange et gebyr på 2 pct. af den forfaldne ydelse, dog mindst kr. 100,00."

I februar 1998 overgav kreditor pantebrevet til administration hos indklagede. Indklagede har oplyst, at kreditor ved indleveringen meddelte, at december terminen ikke var betalt, hvorfor man fremsendte en manuel giroopkrævning herfor til klageren.

På grundlag af indklagedes opkrævning af terminen pr. 11. marts 1998 indbetalte klageren den 3. april 1998 9.930 kr.

Vedrørende terminen pr. 11. juni 1998 fremsendte indklagede en opkrævning på 10.201,42 kr., idet ydelsen var tillagt 198,60 kr. i "rykningsgebyr" og 72,82 kr. i morarente. Af opkrævningen fremgår bl.a.:

"NY RESTGÆLD: 297.125,46

NY RESTGÆLD FORUDSÆTTER AT TIDLIGERE YDELSER ER BETALT."

Ved skrivelse af 19. juni 1998 meddelte kreditor klageren og ægtefællen henstand med betaling af juni terminen til den 20. juli 1998. Renter på grund af den sene betaling ville blive påført næste girokort. Såfremt betalingsfristen blev overholdt, ville der ikke blive opkrævet yderligere gebyrer.

Den 23. juni 1998 fremsendte indklagede en rykkerskrivelse vedrørende juni terminen.

Vedrørende september terminen 1998 fremsendte indklagede en opkrævning på 10.134,03 kr., idet ydelsen var tillagt 204,03 kr. i "rykningsgebyr". Af opkrævningen fremgår bl.a.:

"NY RESTGÆLD 296.109,22

NY RESTGÆLD FORUDSÆTTER AT TIDLIGERE YDELSER ER BETALT."

Ved skrivelse af 23. september 1998 rykkede indklagede klageren for betaling af september terminen. Af rykkerskrivelsen fremgår bl.a.:

"Vi gør opmærksom på, at i henhold til tinglysningslovens paragraf 42a kan hele pantebrevets restgæld på 298.112,10 kr. straks kræves indfriet, såfremt ovennævnte terminsydelse ikke er indbetalt til os inden 7 dage fra dato."

Den 30. september 1998 indfriede klageren pantebrevet, i hvilken forbindelse indklagede opgjorde indfrielsesbeløbet således:

"rest 11/9-98 kr. 296.109,22 à kurs 103 .... kr. 304.992,50 12% p.a. rente til 30/9-98 ................. kr. 1.875,36 ydelse pr. 11/12-97 ........................ kr. 9.930,00 ydelse pr. 11/06-98 ........................ kr. 10.201,42 morarenter heraf til 30/9-98 (12% p.a.) .... kr. 370,65 ydelse pr. 11/09-98 ........................ kr. 10.134,03 morarenter heraf til 30/9-98 (12% p.a.) .... kr. 64,18 Ialt kr. 337.568,14"

Klageren gjorde indsigelse mod størrelsen af indfrielsesbeløbet.

Parternes påstande.

Den 12. november 1998 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at refundere det for meget betalte i forbindelse med indfrielsen.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at pantebrevet blev tinglyst i december 1997, og at første terminsopkrævning vedrørte marts terminen 1998. Denne blev betalt, og kreditor gav henstand med juni terminen. Ved indklagedes skrivelse af 23. september 1998 blev pantebrevets restgæld opgjort til 298.112 kr. uden forbehold. Hun kunne derfor berettiget forvente, at pantebrevet kunne indfries til kurs 103 beregnet på grundlag af dette beløb. Under en telefonsamtale med en navngiven medarbejder hos indklagede vedrørende indfrielsen blev restgælden oplyst til 297.125 kr. til indfrielse til kurs 103. Hun er uforstående overfor, at indklagede efterfølgende forhøjede indfrielsesbeløbet med ca. 30.000 kr.

Indklagede har anført, at indfrielsesbeløbet pr. den 30. september 1998 korrekt kunne opgøres til 338.736,58 kr. Opgørelsen af de 337.568,14 kr. blev udarbejdet i samråd med kreditor, der efter omstændighederne ikke ønskede at beregne sig morarenter for december terminen 1997. Ved indfrielsen var kun marts terminen, men hverken december, juni eller september terminen betalt. Såfremt alle terminer var betalt rettidigt, ville restgælden den 11. september 1998 have udgjort 296.109,22 kr., hvilket beløb ved kurs 103 udgør 304.992,50 kr. Hertil kommer de 3 ikke-betalte ydelser, renter fra 11.- 30. september samt rykkergebyrer og morarenter. Klageren var forpligtet efter indholdet af gældsbrevet, uanset hvornår tinglysning fandt sted.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Det må lægges til grund, at klageren ved indfrielsen af pantebrevet den 30. september 1998 ikke havde betalt terminsydelserne pr. 11. december 1997 og pr. 11. juni og 11. september 1998, således som hun ifølge pantebrevet var forpligtet til. Indklagede var derfor i forbindelse med indfrielsen berettiget til at opkræve disse restancer med tillæg af rykkergebyrer og morarenter, ligesom indklagede var berettiget til at opkræve rente fra seneste termin den 11. september 1998 til indfrielsen den 30. s.m. Ankenævnet finder derfor ikke grundlag for at tilsidesætte indklagedes opgørelse af indfrielsesbeløbet.

Som følge heraf

Klagen tages ikke til følge.