Krav om udbetaling af indestående på konto, der var oprettet med rådighedsbegrænsning af nu afdød gavegiver.

Sagsnummer:224/2005
Dato:02-11-2005
Ankenævn:Lars Lindencrone Petersen, Hans Daugaard, Peter Stig Hansen, Lotte Aakjær Jensen, Ole Jørgensen
Klageemne:Indlån - rådighedsbegrænsning
Ledetekst:Krav om udbetaling af indestående på konto, der var oprettet med rådighedsbegrænsning af nu afdød gavegiver.
Indklagede:Spar Nord Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører klagerens krav om udbetaling af indeståendet på hendes mindreårige datters konto, som blev oprettet med rådighedsbegrænsning af datterens nu afdøde mormor.

Sagens omstændigheder.

I 1995 oprettede klagerens nu afdøde mor, A, en konto hos indklagede til klagerens datter, der er født i 1988. Kontoen fik følgende påtegning:

"Bundet til det fyldte 18 år 29.11.2006Forlangt af: [A]."

A foretog indskud på kontoen. Efter A's død i 2002 indsatte klageren i alt 1.700 kr.

I foråret 2005 afslog indklagede en anmodning fra klageren og datteren om udbetaling af indeståendet på kontoen, som var på ca. 7.000 kr.

Parternes påstande.

Den 18. august 2005 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede skal udbetale indeståendet på kontoen.

Indklagede har under sagen tilbudt at udbetale 1.700 kr. af indeståendet. Indklagede har i øvrigt nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at hun ikke kendte til klausulen om, at indeståendet skulle være bundet, til datteren fylder 18 år.

Indklagede afslog hendes og datterens anmodning om udbetaling af indeståendet uden at forklare om baggrunden herfor.

Hendes økonomi har efter A's død udviklet sig negativt. Hun og datteren ønskede derfor at bruge indeståendet på kontoen til nyanskaffelser i forbindelse med, at datteren skulle begynde i gymnasiet.

Indklagede har anført, at man ikke i strid med A's bestemmelse kan udbetale indeståendet, før datteren fylder 18 år.

Der kan alene udbetales de 1.700 kr., som klageren har indsat på konto uden kendskab til rådighedsbegrænsningen.

Det beklages, at der i forbindelse med klagerens henvendelse opstod en diskussion om udbetaling af indeståendet.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Indklagede har under sagen accepteret, at de 1.700 kr., som blev indsat af klageren efter A's død, kan hæves på kontoen.

Indklagede er ikke berettiget til at tillade yderligere hævninger på kontoen, før datteren fylder 18 år, idet indklagede er forpligtet til at overholde A's bestemmelse herom.

Ved henvendelse til Civilstyrelsen kan klageren søge rådighedsbegrænsningen på kontoen ophævet.

Som følge af det anførte

Klagen tages ikke til følge. Klagegebyret tilbagebetales klageren.