Spørgsmål om ansvar for tab ved lukning af valutaterminsforretninger. Spørgsmål om lukning var sket i henhold til stop loss aftale.

Sagsnummer:318/2020
Dato:09-02-2021
Ankenævn:Vibeke Rønne, Bjarke Svejstrup, Karin Sønderbæk, Ida Marie Moesby, Jørn Ravn
Klageemne:Terminsforretninger - lukning
Ledetekst:Spørgsmål om ansvar for tab ved lukning af valutaterminsforretninger. Spørgsmål om lukning var sket i henhold til stop loss aftale.
Indklagede:Jyske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører spørgsmål om ansvar for tab ved lukning af valutaterminsforretninger. Spørgsmål om lukning var sket i henhold til stop loss aftale.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Jyske Bank.

I 2015 indgik klageren via sin personligt ejede virksomhed en aftale om handel med finansielle instrumenter med banken, som fik pant i klagerens værdipapirdepot og i den tilhørende afregningskonto -585. Af aftalen om handel med finansielle instrumenter fremgik blandt andet:

”… Markedsværdi er den værdi, den enkelte forretning kan realiseres til ved handel i markedet under normale forhold. Banken beregner dagligt markedsværdi for hver enkelt forretning. Hvis værdien er negativ for kunden, er der tale om et urealiseret tab. …

Kunden hæfter for enhver indgået forretning, uanset at markedsværdigrænserne bliver overskredet. De fastsatte markedsværdigrænser kan som følge af kursudviklingen blive væsentligt overskredet. Kunden hæfter for ethvert tab.  …

Aftalens udløbsdato

Aftalen udløber den 01.08.2016, medmindre at aftalen genforhandles. …

Valg af afledte finansielle instrumenter

Ved aftalens oprettelse har kunden og banken valgt hvilke afledte finansielle instrumenter, det er muligt at handle …

Vag af afledte finansielle instrumenter:

Kundeterminsforretning                              Valutaoption

Grænser for den samlede markedsværdi af kundens forretninger

Den røde og gule grænse er IKKE et udtryk for kundens maksimale tabsrisiko, men betyder:

Rød grænse er når det urealiserede tab netto udgør 690.000,00 kr.

Hvis rød grænse overskrides er banken berettiget til at få yderligere sikkerhed eller afvikle forretninger. Sikkerhed skal stilles straks og i form af kontanter med mindre, at der træffes aftale om andet. Afvikling af forretninger kan ske i det omfang, banken skønner det nødvendigt, uanset det medfører et tab for kunden. Banken er berettiget, men ikke forpligtet til uden varsel at afvikle forretninger herunder afvikle alle kundens forretninger.

Markedsrisiko

Kundens forretninger har ud over markedsværdien også en markedsrisiko. Banken estimerer løbende markedsrisiko på kundens forretninger. Estimatet er et udtryk for tabsrisikoen på forretningerne og dermed det, som markedsværdien kan udvikle sig til under normale markedsforhold. …

Indgåelse af nye forretninger mellem kunden og banken er begrænset af markedsrisikoen på eksisterende forretninger …

Kunden kan se den aktuelle markedsrisiko på sine forretninger i netbanken …

Øvrige vilkår

Hvis værdien af stillede sikkerheder der har dannet grundlag for bankens fastsættelse af grænser for den samlede markedsværdi af kundens forretninger efter bankens opfattelse ændres væsentligt, er banken berettiget men ikke forpligtet til uden varsel at afvikle forretninger i det omfang, banken skønner det nødvendigt, uanset om det medfører tab for kunden. Banken er berettiget men ikke forpligtet til at afvikle alle kundens forretninger. …”

Banken har oplyst, at aftalen løbende blev mundtligt genforhandlet mellem parterne til fortsættelse på uændrede vilkår, og at klageren primært handlede valutaterminsforretninger i NOK (norske kroner) og SEK (svenske kroner). Banken har fremlagt udskrifter for afregningskontoen for perioden fra marts 2015 til juli 2020.

I et brev fra banken til klageren af 5. april 2016 med titlen ”Grundlaget for rådgivning”, og som klageren underskrev den 23. maj 2016, var anført:

”… BAGGRUND OG BEHOV

Handler lidt spekulativt valuta og har gjort det i flere år …

FORESLÅET LØSNING

Handler optioner og terminer

INSTRUMENTER

Vi vurderer, at dit kendskab til og forståelse for de valgte instrumenter er på et sådant niveau, at du har forståelse for instrumenternes egenskaber samt muligheden for gevinst og risikoen for tab.  …

Du skal være opmærksom på, at de foreslåede instrumenter er komplekse og efter lov om risikoafmærkning risikomarkeret med rødt. Det betyder, at der kan være risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller at produkttypen kan være vanskelig at gennemskue. I vedlagte faktaark kan du bl.a. læse mere om risikoen for de valgte instrumenter. …”

I telefonsamtaler i februar og marts 2020 drøftede klageren og banken klagerens valutaterminsforretninger i NOK. Banken har fremlagt referater af samtalerne. Referaterne blev sendt til klageren på datoerne for samtalerne.

Af bankens referat af telefonsamtale den 14. februar 2020 fremgik, at klagerens terminsforretninger i NOK blev forlænget frem til den 18. maj, og at det var aftalt, at der skulle ”reduceres i NOK over den kommende periode”.

Banken har oplyst, at NOK i marts 2020 i forbindelse med coronakrisen på en enkelt nat faldt fra 71 til 67, og at klagerens aftale med banken om handel med finansielle instrumenter derved ramte den ”røde grænse”. Banken har oplyst, at den kontaktede klageren og meddelte, at han enten skulle indbetale eller stille yderligere sikkerhed eller lukke positioner ned, og at klageren valgte at indbetale 1.023.000 DKK, heraf 622.000 DKK fra frie midler og den resterende del fra afregningskontoen. Banken har anført, at der samtidig blev aftalt en stop loss svarende til værdien af den stillede sikkerhed. Klageren har bestridt dette.

Af bankens referat af et telefonmøde med klageren den 13. marts 2020, fremgik:

”… Mødet fandt sted … på opfordring af banken. Der er lagt stop loss ind på NOK 20 mio. på kurs 65 gældende til 13/4. Såfremt den rammes handles der på den efterfølgende kurs under 65,00. Aftalen reguleres løbende, såfremt der lukkes med eksponering ned mod NOK. …”

I e-mail til klageren af samme dag anførte banken:

”Hermed fremsendes Aftale om handle med valuta og stop loss aftale, som du lige skal underskrive og returnere til mig.

Der er er lagt stop loss ind på NOK 20 mio. gældende en måned fra dato på kurs 65. Rammes denne kurs så lukkes alle terminerne ned med den første kurs der handles på under kurs 65.

Vi justerer løbende kursen, såfremt der lukkes noget eksponering ned i NOK.

P.t. er vi i kurs 67,50. …”

I sagen er endvidere fremlagt et ikke underskrevet eksemplar af et dokument med titlen ”Handel med valuta”, der blandt andet indeholdt oplysning om effektuering af stop loss ordrer.

Den 16. marts 2020 blev der indsat 622.000 DKK på afregningskonto -585.

Af bankens referat af et telefonmøde med klageren den 16. marts 2020 fremgik, at ”Stop loss aftalen er ændret til kurs 11,80 EUR/NOK gældende til 13/4 for NOK 18 mio.”

Banken har fremlagt en opgørelse over klagerens handler primo 2020. Af opgørelsen fremgik, at markedsværdien af klagerens terminsforretninger den 17. marts 2020 var -785.097,69 DKK.

Kursen på NOK faldt yderligere, og banken lukkede herefter klagerens positioner, da kursen EUR/NOK ramte 11,80. Af bankens referat af et telefonmøde med klageren den 18. marts 2020 fremgik:

”… Stop loss i EUR/NOK blev ramt på 11,8115 og de er lagt ud på terminer til 5/5 og 18/5, hvor tabene senest skal afregnes. Der var to positioner i CHF tilbage og de er også lukket. Det hele er hermed lukket ned. …”

Banken har oplyst, at klageren handlede positioner á 150.000 EUR, og at han før nedlukningen havde 8 EUR/NOK positioner og 2 CHF/NOK positioner.

Klageren klagede til banken i e-mails af 30. april og 14. maj 2020, hvor han anførte:

”… Jeg havde skrevet under på, at tabet højst måtte blive 1,2 mill kr. hvorfor stoppede banken det så ikke der?”

”… Men de blev stoppet ved et minus på 2,4 mill kr. Derved blev min økonomi smadret. Hvorfor blev de så ikke stoppet ved minus 1,2 mill kr. ?”

I en e-mail til klageren 27. maj 2020 svarede banken:

”… gennem hele forløbet har du været i kontakt med os, både rådgiver og valuta specialist, hvor I har diskuteret muligheder, spekulationer og risici. Da kursen på NOK faldt kraftigt gav vi dig 2 valgmuligheder:

  1. Indbetal på forretninger så der skabes grønt lys.
  2. Luk forretningerne og realiser tabet.

Disse 2 valgmuligheder blev præsenteret med grundlag i de sikkerheder, som banken havde. Du valgte at indbetale, og blev samtidig præsenteret for en stop-loss værdi. Der blev indgået aftale om at sætte stop-loss ind, som svarede til værdien af depotet. Desværre ramte stop-loss kursen det aftalte punkt, depotet blev lukket og værdierne realiseret. Dette sker automatisk. …”

I en e-mail til banken 9. juni 2020 svarede klageren:

”Banken kontaktede mig, og banken anbefalede mig, at valutaterminsforretningerne skulle fortsætte. Hvad andet kan jeg gøre i en presset situation end at følge bankens anvisning. Jeg har siden erfaret følgerne …”

I en e-mail til banken 17. juni 2020 anførte klageren:

”… Banken opfordrede mig til at fortsætte terminsforretningerne. Banken ringede endda til mig for at opfordre mig til det. Men de ville herefter stoppe terminsforretninger selvom jeg stadig havde 6 mill. kr. at stille i sikkerhed. …”

Parternes påstande

Den 20. august 2020 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Jyske Bank skal genåbne forretningerne, så de ser ud, som om de ikke blev lukket, eller at banken alternativt skal betale hans tab på 2,5 mio. DKK.

Jyske Bank har nedlagt påstand om principalt afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at banken uberettiget lukkede hans terminsforretninger.

Banken kontaktede ham flere gange forud for lukningen, da EUR/NOK steg og opfordrede ham til at fortsætte forretningerne. Det er ikke rigtigt, at han i forbindelse med kursfaldet valgte at øge sin beholdning af NOK. Beholdningen blev ikke øget, men en NOK position blev lukket, og en anden blev åbnet. Lukningen og åbningen blev foretaget af banken.

På trods af at banken flere gange forud for lukningen havde opfordret ham til at fortsætte forretningerne, lukkede banken alligevel ned på et meget lavt niveau. Banken lukkede hans terminsforretninger, da NOK faldt med 33 % i marts 2020 som følge af corona-virus. Det var utænkeligt, at NOK skulle falde mere. En enkelt dags kurs var nok til, at banken ville smadre ham og hans virksomhed. Lukningen kostede ham 2,5 mio. DKK på grund af det lave niveau, som banken lukkede i. NOK kom hurtigt op igen, og forretningerne ville have set gode ud i dag. NOK/EUR steg fra 9,75 til 11,80, hvor banken lukkede forretningerne. Herefter steg kursen til 12,90, hvorefter kursen faldt igen.

Det var useriøst af banken at lukke forretningerne på et så lavt niveau. Banken havde mange gange talt om at have is i maven. Norge er et rigt land. En valuta som NOK kommer altid op igen. Det er valutaernes natur, og det har han tjent mange penge på.

Markedsrisikoen, som dikteres af banken, skal tage hensyn til dette. Ellers er der tale om forkert rådgivning. Nye forretninger kan kun oprettes af banken, hvis de er inden for markedsrisikoen. Det er således banken, der vurderer, om det er inden for markedsrisikoen, ikke kunden. Banken estimerer også markedsrisikoen, hvorved banken vurderer risikoen af de enkelte og de samlede forretninger. Herved rådgiver banken kunden og påtager sig herved rådgivningsansvar. Banken har derfor rådgivet forkert.

I Aftale om handel med Finansielle instrumenter står der under markedsrisiko: Banken estimerer løbende markedsrisikoen på kundens forretninger. Estimatet er et udtryk for tabsrisikoen på forretningerne og dermed det, som markedsværdien kan udvikle sig til under normale omstændigheder. Indgåelse af nye forretninger mellem kunden og banken er begrænset af markedsrisikoen på eksisterende forretninger lagt sammen med markedsrisikoen på den nye forretning.

Der var ingen aftale om stop loss. Banken dikterede et stop loss mod hans vilje. Han spurgte om dette var nødvendigt, hvortil banken kort svarede ”ja”. Banken lagde stop loss, som den ville. Han var dyb modstander af lukning ved de lave kurser. Der var tale om ordrer, ikke samarbejde, som banken også selv har oplyst over for hans bopælskommune.   

Rammerne var ikke overtrådt. Banken tog ikke hensyn til hans formue. Der var stadig 6 mio. DKK til rådighed. Banken havde sikkerhed i pantebreve. Han var i stand til at betale den eventuelle gæld. Banken ville intet gøre for at redde hans økonomi.

Jyske Bank har til støtte for afvisningspåstanden anført, at klageren er og har handlet som erhvervsdrivende og derfor ikke er omfattet af Ankenævnets kompetence, jf. Ankenævnets vedtægter § 2, stk. 3 og 4. Dette gælder uanset det spørgsmål, som klagen angår, også ville kunne opstå i et privat kundeforhold. I denne sag er klagerens handelsomfang af et sådant antal, at det ikke kan sammenlignes med en privat persons handelsmønster.

Jyske Bank har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at klageren ikke har lidt et tab som følge af bankens rådgivning. Banken har ikke handlet ansvarspådragende. Der ydes efter dansk ret ikke godtgørelse for skuffede forventninger, der ikke har medført et økonomisk tab.

Klageren var fuldt bekendt med, hvad spekulation i valuta indebar. Klageren var og er en erfaren investor og er bekendt med finansielle instrumenter, herunder terminsforretninger og optioner. Klageren havde også før 2015 handlet valuta og var godt orienteret om markedet.

Terminsforretningerne blev indgået på klagerens eget initiativ.

Det er klageren og ikke banken, der bærer risikoen for udviklingen i valutamarkedet.

Det er ikke muligt at spekulere i valutamarkedet via terminsforretninger uden at påtage sig en risiko.

Banken kan ikke genkende klagerens beskrivelse af sagsforløbet.

Udviklingen i valutamarkedet, og især NOK, blev løbende drøftet med klageren.

I marts 2020 indgik parterne aftale om ny stop loss, svarende til værdien af den stillede sikkerhed. Årsagen til, at stop loss svarede til værdien af den stillede sikkerhed var ønsket om, at der ikke skulle stilles pant i klagerens ejendom, som havde en friværdi på ca. 6 mio. DKK.

Kursen på NOK faldt yderligere, og banken lukkede herefter positionerne som aftalt. Lukningen var ikke i strid med parternes aftale, idet kursen ramte den aftalte stop loss kurs.

Om klagerens udlægning af begrebet markedsrisiko i aftalen bemærkes, at den estimerede daglige beregning af markedsrisiko er en løbende opgørelse af, hvad man som kunde har af nettopositioner, opgjort som et tab eller gevinst. Den estimerede daglige beregning af markedsrisiko tages i betragtning, uanset om banken rådgiver om nye forretninger eller lukning af eksisterende forretninger. Banken rådgav klageren om at mindske positionerne i NOK og i marts 2020 til at lukke alle sine forretninger, inden han involverede friværdien på ca. 6 mio. DKK i sin ejendom.

Ankenævnets bemærkninger  

Indledningsvis bemærkes, at Ankenævnet ikke finder grundlag for at afvise sagen.

I 2015 indgik klageren via sin personligt ejede virksomhed en aftale om handel med finansielle instrumenter med Jyske Bank. Af aftalen fremgik, at banken kunne stille krav om yderligere sikkerhed eller kunne afvikle forretninger, når en såkaldt ”Rød grænse” blev nået ved et urealiseret tab på 690.000 DKK. Endvidere fremgik, at banken ved rød grænse var berettiget, men ikke forpligtet til uden varsel at afvikle alle klagerens forretninger. Aftalen udløb i den 1. august 2016, men kunne genforhandles.

Banken har oplyst, at aftalen løbende blev mundtligt genforhandlet mellem parterne til fortsættelse på uændrede vilkår, og at klageren primært handlede valutatermins-forretninger i NOK (norske kroner) og SEK (svenske kroner). Banken har fremlagt udskrifter vedrørende klagerens handler for perioden fra marts 2015 til juli 2020.

Ankenævnet lægger som oplyst af banken til grund, at ”rød grænse” blev nået i marts 2020, hvor kursen på NOK faldt. Ankenævnet finder, at banken herefter var berettiget til at lukke klagerens forretninger og/eller stille krav om yderligere sikkerhed/indbetaling. Ankenævnet finder herunder, at banken kunne stille krav om yderligere sikkerhed samt fastsætte en ny stop loss grænse for klagerens forretninger.

Banken rettede efter kursfaldet henvendelse til klageren, som herefter foretog yderligere indbetaling til sikkerhed for forretningerne.

Ankenævnet finder, at det efter de foreliggende oplysninger, navnlig bankens e-mail af 13. marts 2020, må lægges til grund, at klageren inden indbetalingen var bekendt med, at det var et krav fra bankens side, at der blev indlagt en ny stop loss ved kurs 11,80 EUR/NOK for hans terminsforretninger.

Ankenævnet finder herefter, at banken var berettiget til at lukke klagerens forretninger, da kursen på NOK faldt yderligere, og EUR/NOK nåede 11,80.

Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at der i øvrigt foreligger omstændigheder, der kan medføre, at banken skal pålægges at betale et beløb til klageren

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.