Krav om erstatning begrundet i opkrævninger vedrørende billån i 2012, som blev tilbageført i forbindelse med en klage til Ankenævnet i 2013.

Sagsnummer:279/2018
Dato:05-03-2019
Ankenævn:Vibeke Rønne, Mikkel Prehn, Kristian Ingemann Petersen, Troels Hauer Holmberg og Lisbeth Baastrup Burgaard
Klageemne:Afvisning - klage tidligere behandlet
Ledetekst:Krav om erstatning begrundet i opkrævninger vedrørende billån i 2012, som blev tilbageført i forbindelse med en klage til Ankenævnet i 2013.
Indklagede:Nordania Finans
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører et krav fra klageren om erstatning begrundet i opkrævninger vedrørende et billån hos Nordania Finans i 2012, som blev tilbageført i forbindelse med en klage til Ankenævnet i 2013.

Sagens omstændigheder

Ved en købsaftale af 15. juni 2012 købte klageren en bil, som delvist blev finansieret af Nordania Finans.

Klageren har fremlagt én side vedrørende ”Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger”. Heraf fremgår et kreditbeløb på 69.000 kr., som under forudsætning af uændret rente skulle afvikles med 96 månedlige ydelser á 995,18 kr., første gang den 1. august 2012, 

Ved to breve af henholdsvis 10. og 25. juli 2012 til klageren rykkede Nordania Finans for betaling af en faktura af 18. juni 2012 på 258,74 kr. med forfaldsdato den 1. juli 2012.

Den 4. december 2012 sendte Nordania Finans en ”Sidste rykker, inden vi ophæver din låneaftale”. Nordania Finans opgjorde sit tilgodehavende hos klageren til 258,74 kr. (ydelse) plus 76.034,38 kr. (restgæld) lig med i alt 76.293,12 kr.

Ved et brev af 27. december 2012 sendte Nordania Finans en salgsfuldmagt til underskrift hos klageren og information om frivillig aflevering af bilen.

Den 22. januar 2013 indgav klageren en klage over Nordania Finans til Ankenævnet. Der henvises til sag nr. 23/2013. Klageren nedlagde påstand om tilbagebetaling af uretmæssigt opkrævede renter, gebyrer og omkostninger samt betaling af erstatning, hvis klageren havde lidt et tab som følge af, at Nordania Finans havde handlet ansvarspådragende. Under klagesagen eftergav Nordania Finans pr. kulance klageren de 258,74 kr. plus rykkergebyrer og morarenter, der var påløbet som følge af opkrævning  af beløbet. Klageren fik i øvrigt ikke medhold i klagen. Ankenævnet traf afgørelse i sagen den 13. november 2013. Af afgørelsen fremgik blandt andet:

”…

Ankenævnet har noteret sig, at Nordania Finans A/S har krediteret klageren det ved en fejl opkrævede beløb på 151,70 kr. vedrørende morarenter og rykkergebyrer og pr. kulance vil eftergive ham den manglende delbetaling på 258,74 kr. og tre rykkergebyrer på i alt 300 kr.

Ankenævnet har ikke i øvrigt fundet godtgjort, at Nordania Finans A/S i forbindelse med klagerens køb af bil og finansiering heraf har begået fejl eller forsømmelser, der kan medføre erstatningspligt.

Ankenævnet lægger til grund, at forholdene i relation til brevet af 27. december 2012 ikke p.t. er aktuelle. Nævnet finder ikke grundlag for at tilkende klageren erstatning som følge af Nordania Finans A/S’ afsendelse af brevet til klageren.

…”

Den 12. oktober 2015 indgav klageren en ny klage over Nordania Finans til Ankenævnet. Der henvises til sag nr. 333/2015. Klageren nedlagde påstand om tilbagebetaling af opkrævede rentestigninger og fakturabeløb. Under sagen fremlagde klageren blandt andet brevet af 10. juli 2012 vedrørende fakturaen af 18. juni 2012 på 258,74 kr. med forfaldsdato den 1. juli 2012, og en kreditnota fra Nordania Finans af 14. maj 2013 på 258,74 kr. vedrørende fakturaen. Ankenævnet traf afgørelse i sagen den 4. marts 2016. Af afgørelsen fremgik blandt andet:

”…

Klagen vedrørende fakturaen og kreditnotaen på 258,74 kr. blev behandlet ved Ankenævnets afgørelse af 13. november 2013 i sag nr. 23/2013. Som følge heraf, og da der ikke findes grundlag for at genoptage den tidligere sag, kan Ankenævnet ikke behandle denne del af klagen.

…”

Ifølge en betalingsoversigt til klageren for september 2018 var restgælden på billånet nedbragt til 18.351,39 kr.

Parternes påstande

Den 11. september 2018 har klageren indgivet en klage over Nordania Finans til ankenævnet. Klageren har nedlagt påstand om, at Nordania skal betale en erstatning på 50.000 kr.

Nordania Finans har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han betalte ydelserne på lånet som han skulle fra den 1. august 2012.

Nordania Finans krævede penge, selvom han ikke skyldte, og kom med trusler om at tage bilen, selvom han havde betalt til tiden.

Det bør ikke være gratis at true folk. Nordania Finans bør derfor betale en erstatning på 50.000 kr.

Nordania Finans har anført, at klagerens tidligere indsigelser over en låneaftale med Nordania Finans før har været behandlet i Ankenævnet, og her fik klageren ikke medhold.

Det er Nordania Finans’ opfattelse, at nærværende klage ikke vedrører nye forhold, som der ikke allerede er truffet afgørelse om.

Den månedlige ydelse i henhold til købekontrakten bliver betalt rettidigt hver måned via Betalingsservice.

Ankenævnets bemærkninger

I 2012 optog klageren et billån hos Nordania Finans.

Den 22. januar 2013 indgav klageren en klage over Nordania Finans til Ankenævnet. Under klagesagen eftergav Nordania Finans pr. kulance klageren et fakturabeløb på 258,74 kr. plus rykkergebyrer og morarenter, der var påløbet som følge af opkrævning af beløbet. Den 13. november 2013 traf Ankenævnet afgørelse i sagen, herunder vedrørende et eventuelt erstatningsansvar over for klageren i forbindelse med engagementet. Klageren fik ikke medhold i klagen.

Ankenævnet finder, at den foreliggende klage vedrører de samme forhold, som blev behandlet ved Ankenævnets afgørelse af 13. november 2013 i sag 23/2013.

Ankenævnet finder ikke, at der er grundlag for at genoptage sagen.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.