Ukendskab til konto og forsikring. Spørgsmål om godtgørelse for gæld som følge af hævninger til betaling af præmie på gruppelivsforsikring, der ikke blev opsagt i forbindelse med pengeinstitutskifte.

Sagsnummer:426/2020
Dato:23-11-2021
Ankenævn:Henrik Waaben, Inge Kramer, Mette Lindekvist Højsgaard, Jacob Ruben Hansen, Lisbeth Baastrup Burgaard.
Klageemne:Overførsel - øvrige spørgsmål
Forsikring - øvrige spørgsmål
Forsikring - gruppeforsikring
Ledetekst:Ukendskab til konto og forsikring. Spørgsmål om godtgørelse for gæld som følge af hævninger til betaling af præmie på gruppelivsforsikring, der ikke blev opsagt i forbindelse med pengeinstitutskifte.
Indklagede:Nordea Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod gæld som følge af hævninger til betaling af præmien på en gruppelivsforsikring, der ikke blev opsagt i forbindelse med pengeinstitutskifte.

Sagens omstændigheder

I forbindelse med optagelsen af et lån på 37.000 kr. tegnede klageren den 1. maj 1997 en gruppelivsforsikring i Forenede Gruppeliv via daværende Unibank A/S, i dag Nordea Danmark. Gruppelivsforsikringen omfattede dækning ved klagerens død. Præmien skulle trækkes på klagerens konto -140 i banken.

Af forsikringsbegæring underskrevet af klageren den 1. maj 1997 fremgik blandt andet:

”…

Jeg ønsker herved optagelse i gruppelivsforsikringen på de betingelser som er aftalt mellem Unibank A/S og Forenede Gruppeliv, og som jeg har modtaget i forbindelse med tegningen af denne forsikring.

…”

Af de Generelle regler for tegning af gruppelivsforsikring fremgik blandt andet:

”…

Forsikringen tegnes i Administrationsselskabet Forenede Gruppeliv.

Særligt for låneforsikring:

De skal have låne-/kreditengagement med Unibank på mindst 10.000,- kr. på tegningstidspunktet. De skal være debitor eller meddebitor.

Forsikringen løber indtil den opsiges eller ophører på anden måde. Forsikringen kan opsiges med en måneds varsel til udgangen af et kvartal. I tilfælde af opsigelse vil forsikringen ikke have nogen værdi.

…”

Banken har oplyst, at gruppelivsforsikringen på tegningstidspunktet blev tilknyttet en konto med en kassekredit på 20.000 kr. Banken har ikke længere en kopi af rådgivningsreferat eller anden dokumentation af samtalen, hvor klageren tegnede gruppelivsforsikringen.

I 2006 flyttede klageren sit engagement i banken til et andet pengeinstitut. Klageren har oplyst, at hun i den forbindelse også opsagde gruppelivsforsikringen. Banken har fremlagt et internt notat fra den 14. september 2006, hvoraf blandt andet fremgår:

”…

14.9. [medarbejderinitialer]: jvf. kommunikation skal eng. ovf. og fg [Forenede Gruppelivsforsikring] blive hos os

…”

Banken har oplyst, at den i forbindelse med klagerens anmodning om opgørelse af konto -140 systemmæssigt blev gjort opmærksom på, at gruppelivsforsikringen var tilknyttet kontoen, og at forsikringen ville ophøre ved opgørelsen af kontoen. Da klageren ikke samtidig med anmodningen om opgørelsen af konto -140 også anmodede om opgørelse af gruppelivsforsikringen, tilknyttede banken derfor straks gruppelivsforsikringen på klagerens grundkonto -870, til brug for præmiebetaling. Konto -870 havde en eksisterende kredit på 20.000 kr. Banken har oplyst, at den ikke længere har en kopi af kreditaftalen for konto -870, da den er bortkommet.

Banken har fremlagt en kontoudskrift for konto -870 fra 31. december 2006, hvoraf fremgår:

”…

Borført

Tekst

Rentedato

Hævet/Indsat

Saldo

25.06

Overført fra Udskrift nr. 43

 

 

49.127,57

30.06

Bgs over f budgetkonto

30.06

-8.000,00

 

30.06

Renter

01.07

18,03

41.145,60

31.07

Bgs over f budgetkonto

31.07

-8.000,00

33.145,60

31.08

Bgs over f budgetkonto

31.08

-8.000,00

25.145,60

14.09

Overførsel [xx] Bank

14.09

-25.000,00

145,6

30.09

Renter

01.10

10,66

156,26

03.10

Forsikringspræmie liv -029

02.10

-96

60,26

…”

Banken har oplyst, at den løbende sendte forsikringsoversigter vedrørende gruppelivsforsikringen til klageren. Banken har fremlagt forsikringsoversigter fra årene 1999, 2006, 2016 og 2019. Af forsikringsoversigten af 31. december 2006 fremgik blandet andet:

”…

Forsikringsdækning

Oversigten viser, hvordan du pr. 1. januar 2007 er forsikret i tilfælde af dødsfald. Beløbene er før eventuel fradrag af afgift til staten. _____________________________________________­­­__________

Dækning ved dødsfald

Gruppeforsikring i Forenede Gruppeliv

Forsikringsnr. [-029]

Forsikringen er tilknyttet lån og kredit.

Forsikringen er pantsat til Nordea.

Præmie for år 2007 er 96 kr. pr. kvartal inkl. omkostninger på 23 kr.

…”

Forsikringsoversigterne for 2016 og 2019 var stort set enslydende. Banken har oplyst, at den derudover løbende sendte kontoudskrifter for konto -870 til klageren. Banken har fremlagt kontoudskrifter fra årene 2007 til 2019. Af kontoudskrifterne fremgik det kvartalsvise træk af forsikringspræmien benævnt ”forsikringspræmie Liv”, at kontoen havde en maksimum kredit på 20.000 kr. og fra den 31. december 2011 fremgik det også, at:

”…

Er der korttransaktioner på din konto, du ikke kan vedkende dig, skal du gøre indsigelse snarest muligt for at undgå at sagen forældes.

…”

Klageren foretog ikke transaktioner på konto -870 efter den 14. september 2006, hvorefter kontoen alene blev anvendt til debitering af forsikringspræmie og renter.

Banken har oplyst, at forsikringsoversigterne og kontoudskrifterne fra 1997 til 2016 blev sendt til klageren med almindelig post til hendes folkeregisteradresse. Fra 2016 sendte banken dokumenterne elektronisk til hendes netbank.

Banken har oplyst, at den ved breve i september 2018 og marts 2019 introducerede klageren for ”Min hverdag”, der pr. 1. januar 2019 skulle træde i stedet for det daværende kundeprogram. Min hverdag indeholdt blandt andet adgang til personlig betjening døgnet rundt, netbank og mobilbank med videre. Af begge breve fremgik, at prisen for Min hverdag var 90 kr. i kvartalet.

Klageren har anført, at hun ikke modtog nogen dokumenter fra banken i årene fra 2006 til 2020.

Banken har oplyst om sin procedure for posthåndtering, at returpost modtages i banken med et stempel fra PostNord, hvoraf årsagen til returneringen fremgår. Returposten håndteres derefter af bankens produktionssupport. Håndteringen af returpost afhænger af, hvad årsagen til returneringen er. Banken tjekker eksempelvis op på, om kundens adresse er korrekt registreret og er i overensstemmelse med folkeregistret. Ved ”adresse ubekendt” kan banken i nogle tilfælde sende post til kundens netbank. I andre tilfælde kan det aftales med kunden, at denne kan hente sin post i en af bankens filialer.

Den 2. juli 2020 blev klagerens kreditramme på konto -870 overtrukket med 1.957,96 kr., idet saldoen udgjorde -21.957,96 kr.

Banken har oplyst, at den flere gange forgæves forsøgte at få telefonisk kontakt til klageren, og at den ved brev af 15. juli 2020 bad hende kontakte banken.

Den 22. juli 2020, den 17. august 2020 og den 31. august 2020 sendte banken rykkerbreve til klageren for hendes manglende betaling af overtrækket på konto -870.

Banken ringede til klageren den 17. september 2020, og den 29. september 2020 sendte klageren en e-mail til banken, hvori hun gjorde indsigelse mod kravet og anmodede om en nærmere redegørelse om sagen. Ved e-mail af 12. oktober 2020 skrev banken blandt andet til klageren:

”…

I forbindelse med at du skifter pengeinstitut i 2006, kan din gruppelivsforsikring ikke overføres til dit nye pengeinstitut.

Eftersom det er 14 år siden du har skiftet bank, kan vi ikke længere dokumentere på, at vi skriftligt er blevet bedt om at opsige forsikringen.

Du har i de seneste 14 år haft en forsikring, som du har betalt til, men som du heldigvis ikke har benyttet.

…”

Den 30. september 2020 blev klagerens gruppelivsforsikring opsagt, og banken overgav herefter sit krav til retslig inkasso.

Den 24. oktober 2020 indgav klageren en klage til Ankenævnet.

Den 14. december 2020 sendte banken et inkassobrev til klageren vedrørende kravet.

Parternes påstande

Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordea Danmark skal anerkende, at hun ikke er banken noget beløb skyldig.

Nordea Danmark har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken handlede ansvarspådragende, da den ikke opsagde gruppelivsforsikringen i forbindelse med hendes bankskifte i 2006. Hun er ikke banken noget beløb skyldigt.

Hun opsagde sit engagement i banken i 2006, herunder også sin gruppelivsforsikring, fordi hun ikke ønskede at have mere aktivitet i banken. Banken videreførte alligevel forsikringen og den tilknyttede kassekredit, hvilket hun først blev bekendt med i 2020. Al aktivitet på konto -870 er sket i hemmelighed og uden meddelelse til hende, og hun havde ikke mistanke herom. Hverken hun eller hendes familie har haft kendskab til gruppelivsforsikringens fortsatte eksistens. Hun gav ikke banken tilladelse til at bruge hendes personlige oplysninger og fortsætte aktiviteter i hendes navn uden hendes vidende, og banken var derfor ikke berettiget til at fortsætte med at trække på kassekreditten efter opsigelse af aftalen.

Siden bankskiftet modtog hun hverken kontoudskrifter, forsikringsoverskrifter eller andre dokumenter fra banken, hverken med almindelig post eller i e-boks. At banken har sendt dokumenter til hende i en netbank siden 2016 var hende ubekendt. Hun var ikke klar over, at hun havde noget engagement i banken og dermed heller ikke, at hun havde en netbank hos banken. Hun havde en berettiget forventning om, at hele hendes engagement var afsluttet hos banken i overensstemmelse med hendes anmodning.

Banken henviser selv til, at hendes kundemappe, herunder kreditaftalen vedrørende kreditten på 20.000 kr. på konto -870, blev arkiveret, da hun skiftede bank. Arkiveringen skete jo netop, fordi hun ophørte som kunde, og hendes sag blev afsluttet.

De af banken fremlagte kontoudskrifter og breve vedrørende Min hverdag er systemudskrifter og dokumenterer ikke i sig selv, at de blev sendt til hende. De af banken fremlagte udskrifter af pensions- og forsikringsoversigterne indeholder ikke oplysning om, i hvilket forsikringsselskab forsikringen er tegnet. Hvis brevene vedrørende Min hverdag blev sendt til en netbank i banken, er det en netbank, hun aldrig blev orienteret om.

Bankens krav er forældet, da banken ikke har reageret over for hende i de 14 år fra opsigelsen af engagementet i 2006 til rykkerbrevene i 2020.

I en e-mail til hende af 12. oktober 2020 skrev banken, at hun de første år efter 2006 modtog breve omkring forsikringen og forrentning. Banken erkender herved, at den kun sendte breve til hende de første år efter 2006. Hun var i god tro, da hun antog, at banken behandlede hendes opsigelse af engagementet korrekt og derved også opsagde hendes forsikring og den tilknyttede konto. Da hun ikke modtog oplysning om andet, havde hun ikke grund til at reagere.

Hun havde et indestående, da hun skiftede fra banken, ligesom hun har et indestående i sin nuværende bank. Hun ville derfor aldrig gøre brug af en kassekredit og betale høje renter.

I oktober 2020 modtog hun et brev fra banken, hvori hun blev bedt om at opdatere sine oplysninger. Lignende breve får hun løbende fra sin nuværende bank, men har aldrig tidligere modtaget et sådant fra banken. Det tyder på, at banken først i 2020 blev opmærksom på, at konto -870 ikke var lukket, og at hun ikke var omfattet af deres system mellem 2006 - 2020. Hun formoder, at banken forsøgte at bringe hendes kundeforhold til ophør i 2006, men at den overså gruppeforsikringen. Banken var formentlig ikke bekendt med fejlen, hvorfor den heller ikke sendte nogen oplysninger om forsikringen og konto -870, før bankens system reagerede på, at trækket på kassekreditten havde nået sit maksimum.

Hun bestrider at være banken noget beløb skyldigt.

Nordea Danmark har anført, at banken ikke har handlet ansvarspådragende over for klageren, og at banken er berettiget til at søge konto -870 inddækket af klageren.

Siden oprettelsen af gruppelivsforsikringen i 1997 modtog klageren løbende forsikringsoversigter fra banken, hvor det udtrykkelig blev oplyst, at hun var dækket i tilfælde af død, og at forsikringen var tilknyttet lån og kredit. Derudover modtog hun kontoudskifter, hvoraf det tydeligt fremgik, at hun betalte præmie for sin gruppelivsforsikring kvartalvis, at maksimum på kassekreditten var 20.000 kr., og at hun var forpligtet til at reagere, hvis der var transaktioner på kontoen, som hun ikke kunne vedkende sig. Endelig modtog hun årsopgørelser fra Skattestyrelsen, hvoraf gælden til banken fremgik. På trods af modtagelsen af disse dokumenter undlod klageren at kontakte banken og bringe gruppelivsforsikringen til ophør.

Klageren har været dækket af gruppelivsforsikringen i hele perioden.

Det fremgår af bankens interne procesbeskrivelser, at kunder kan opsige deres Forenede Gruppelivsforsikring skriftligt med en måneds varsel til udgangen af et kvartal, og at en opsigelse fra kunden skal gemmes i en kundesagsmappe som dokumentation for opsigelsen. Banken modtog ikke en skriftlig opsigelse fra klageren i forbindelse med hendes bankskifte i 2006. Derimod fremgår det af bankens interne notat fra 2006, at hun valgte, at hendes gruppelivsforsikring skulle blive hos banken.

Klageren har ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at hun opsagde gruppelivsforsikringen over for banken ved bankskiftet i 2006.

Af bankens interne vejledning for håndtering af gruppelivsforsikringer fremgår, at en gruppelivsforsikring skal tilknyttes en ny konto, hvis en kunde ikke samtidig med en anmodning om kontoopgørelse anmoder om at opgøre selve gruppelivsforsikringen, som er tilknyttet den konto, som kunden ønsker opgjort. Ved at oprette en ny konto og tilknytte gruppelivsforsikringen på den nye konto undgår banken, 1) at gruppelivsforsikringen ophæves uden accept fra kunden, og 2) at stille kunden dårligere, hvis pludseligt dødsfald skulle indtræffe.

Konto -870 er en kassekredit uden et fastsat indfrielsestidspunkt og er dermed omfattet af forældelseslovens § 6, stk. 2. Efter forældelseslovens § 6, stk. 2, sammenholdt med stk. 1, regnes forældelsesfristen på 10 år for den samlede gæld fra den seneste postering – indsættelse eller hævning – på kontoen, der er foretaget af andre end fordringshaveren dog senest fra det tidspunkt, hvor kontoen er opsagt til indfrielse. Opsigelsen af kontoen skete først i september 2020.

Renter og gebyrer tilskrevet inden for kredittens maksimum er ligeledes omfattet af forældelseslovens § 6, stk. 1 og 2, jævnfør § 6, stk. 3, og dermed en 10 årig forældelse.

Den 3. marts 2020 opstod der for første gang overtræk på konto -870, og banken sendte i den forbindelse flere rykkerbreve til klageren.

Den seneste hævning på klagerens konto -870 af præmien skete den 2. juli 2020.  Præmieopkrævningen vedrørte betaling for klagerens livsforsikring i Forenede Gruppeliv, hvorfor præmieopkrævningerne ikke er sket på vegne af banken som fordringshaver. Der er dermed ikke indtrådt forældelse af bankens samlede krav på baggrund af forældelseslovens § 6, stk. 2 sammenholdt med § 6, stk. 1.

Bankens krav er ikke forældet og klageren bør derfor ikke få medhold.

Det afvises, at banken har oprettet netbanksadgang til klageren uden hendes samtykke. Det bestrides, at klageren ikke modtog post fra banken.

Ankenævnets bemærkninger

I 1997 tegnede klageren en gruppelivsforsikring i Forenede Gruppeliv via daværende Unibank A/S, i dag Nordea Danmark. Gruppelivsforsikringen omfattede dækning ved klagerens død. Præmien blev trukket fra konto -140, hvortil der var tilknyttet en kassekredit på 20.000 kr.

I 2006 opsagde klageren sit engagement i banken. Parterne er uenige om, hvorvidt gruppelivsforsikringen også blev opsagt.

Da konto -140 ophørte, knyttede banken gruppelivsforsikringen til en anden konto (-870) til brug for præmiebetaling, hvortil der også var knyttet en kassekredit på 20.000 kr.

Ankenævnet finder ikke, at klageren har godtgjort, at hun opsagde gruppelivsforsikringen i 2006. Ankenævnet lægger herved vægt på bankens interne notat af 14. september 2006, samt at der ikke foreligger en skriftlig opsigelse af gruppelivsforsikringen. Ankenævnet finder ikke, at banken i øvrigt har begået fejl eller forsømmelser, der kan medføre, at banken skal pålægges at godtgøre klageren de opkrævede præmiebetalinger fra 2006 til 2020.

Ankenævnet finder, at det må lægges til grund, at klageren modtog kontoudskrifter og forsikringsoversigter i perioden 2006 til 2020. Ankenævnet har herved lagt vægt på det af banken oplyste om bankens posthåndtering.

Ankenævnet er enig med banken i, at kravet ikke er forældet.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.