Lån ydet ved køb af familiemedlems ejendom.

Sagsnummer:574/1992
Dato:12-03-1993
Ankenævn:Peter Blok, Niels Busk, Gert Bo Gram, Niels Bolt Jørgensen, Lars Pedersen
Klageemne:Udlån - hæftelse
Ledetekst:Lån ydet ved køb af familiemedlems ejendom.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Ved endeligt skøde af 11. maj 1987 købte klageren, der på daværende tidspunkt var 19 år, en ejendom af sin far. Ved gældsbrev af 21. maj 1987 ydede indklagedes Hadsund afdeling klageren et lån på 46.000 kr. Til sikkerhed for lånet afgav faderen selvskyldnerkautionserklæring, ligesom klageren håndpantsatte et ejerpantebrev på 100.000 kr. med pant i ejendommen. Ved gældsbrev af 3. september 1987 ydede afdelingen klageren et lån på 25.000 kr., til sikkerhed for hvilket klagerens far tillige afgav selvskyldnerkautionserklæring. I 1988 blev klagerens ejendom bortsolgt på tvangsauktion.

Efter i 1992 forgæves at have anmodet indklagede om at blive frigjort for hæftelsen for lånene har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at eftergive ham restgælden på lånene, der udgør 66.461,34 kr. med tillæg af renter fra den 19. september 1988.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har anført, at han i 1987, da lånene bevilgedes, kun var 19 år gammel og var uden arbejde og dermed uden økonomisk mulighed for at afvikle de ydede lån. Provenuet af lånet på 25.000 kr. er anvendt til udbetaling i forbindelse med køb af ejendommen, medens han ikke er bekendt med, hvad provenuet af lånet på 46.000 kr. er anvendt til. Klageren er ikke i stand til at afvikle lånene på nuværende tidspunkt og finder, at indklagede af etiske hensyn og som professionel pengeudlåner ikke burde have accepteret en 19-årig arbejdsløs økonomisk svag debitor.

Indklagede har anført, at man efter anmodning fra klageren fandt grundlag for at bevilge de ønskede lån mod den aftalte sikkerhed. Da klageren som 19 årig og dermed myndig underskrev gældsbreve samt pantsætningserklæring og fik godskrevet låneprovenuerne, hæfter klageren som debitor for lånene. Lånet på oprindeligt 46.000 kr. blev bevilget til køb af ejendommen, mens lånet på 25.000 kr. blev bevilget klageren til dækning af overtræk samt betaling af restopgørelse vedrørende køb af ejendommen. Klageren har udvist betydelig passivitet ved først at rette henvendelse til indklagede vedrørende hæftelsen for lånene efter ca. 5 år, og indklagede er på grund af den forløbne tid ikke længere i besiddelse af oplysninger om grundlaget for bevillingen af lånene.

Ankenævnets bemærkninger:

Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at der foreligger forhold, som kan begrunde, at klageren ikke hæfter for de omhandlede lån.

Som følge heraf

Den indgivne klage tages ikke til følge.