Krav om erstatning begrundet i mangelfuld rådgivning om mulighed for udbetaling under gruppelivsforsikring.

Sagsnummer:590/2021
Dato:15-11-2022
Ankenævn:Vibeke Rønne, Kritte Sand Nielsen, Jimmy Bak, Tina Thygesen, Lisbeth Baastrup Burgaard.
Klageemne:Forældelse - rådgivning
Forsikring - rådgivning
Ledetekst:Krav om erstatning begrundet i mangelfuld rådgivning om mulighed for udbetaling under gruppelivsforsikring.
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om erstatning begrundet i mangelfuld rådgivning om mulighed for udbetaling under gruppelivsforsikring.

Sagens omstændigheder

Klageren, der er født i 1956, var kunde i Danske Bank, hvor hun blandt andet havde en arbejdsgiver administreret ratepension uden tilknyttet forsikring og en kapitalpension med en tilknyttet gruppelivsforsikring pension (gruppeinvalidesum).

Klagerens gruppelivsforsikring pension var tegnet i 1999 via banken hos Danske Forsikring Liv (nu Danica Pension) og blev administreret af Forenede Gruppeliv. Forsikringen var tegnet blandt andet på det generelle vilkår, at forsikringen dækkede med den fulde forsikringssum indtil den 31. december i det år, hvor klageren fyldte 51 år. Herefter blev forsikringssummen hvert år pr. 31. december reduceret med 1/10, til den helt bortfaldt ved udgangen af det år, hvor klageren fyldte 60 år.

Banken sendte løbende årsoversigter/-breve pr. 31. december til klageren, hvoraf den aktuelle forsikringssum og præmiebetalingen for det følgende kalenderår fremgik.

Præmien for klagerens forsikring blev automatisk hævet hvert år i januar på hendes kapitalpensionskonto i banken, hvilket fremgik af de kontoudskrifter, som banken ligeledes løbende sendte til klageren.

Klageren har oplyst, at hun i december 2011 fik konstateret en alvorlig sygdom. I 2012 rettede hun henvendelse til banken med anmodning om udbetaling af erstatning for tab af erhvervsevne under gruppelivsforsikringen. Banken oplyste, at hun ikke var berettiget hertil.

Banken har bestridt dette og har oplyst, at det af et brev af 31. maj 2012 fra banken til klageren fremgik, at hun samme dag havde været til møde i banken om blandt andet rente på hendes pension. Banken har ingen oplysninger om, at klageren skulle have henvendt sig hverken før, under eller efter mødet og bedt om at få udbetalt sin forsikring. Banken har heller ingen oplysninger om, at der var omstændigheder, der tilsagde, at banken skulle have rådgivet hende om muligheden for at søge om udbetaling af forsikringen, eller at banken skulle have oplyst hende om, at der ikke var mulighed herfor.

Pr. den 31. december 2012 sendte banken både kontoudskrift og årsoversigt til klageren, hvoraf fremgik de aktuelle forsikringssummer for 2013 (engangsudbetaling ved død 190.806,40 kr., engangsudbetaling ved varigt tab af erhvervsevne 95.403,20 kr.) og forsikringspræmien for 2013 (1.940 kr.).

Af en mail af 25. september 2014 fra banken til klageren fremgik, at klageren var i dialog med banken om konvertering af hendes kapitalpension til en aldersopsparing, i hvilken forbindelse banken blandt andet oplyste om, at der var tilknyttet en forsikring til hendes kapitalpension. Klageren bekræftede i en efterfølgende mail af 7. oktober 2014 til banken, at hun ikke ønskede at ændre kapitalpensionen.

Af et mødereferat af 15. september 2015 udfærdiget af banken fremgik, at klageren denne dag var til møde i banken sammen med sin mand, hvor det blandt andet blev aftalt, at Danske Forsikring skulle kontakte parret for en gennemgang af deres forsikringer. Parret blev endvidere på mødet tilbudt en pensionsgennemgang, og det blev aftalt, at klageren i givet fald skulle vende tilbage. Banken har oplyst, at klageren ikke vendte tilbage.

I august 2016 sendte banken et brev til klageren om, at hun havde mulighed for at få udbetalt sin kapitalpension fra oktober 2016, hvor hun fyldte 60 år.

I december 2016 var banken i dialog med klageren om udbetaling af hendes kapitalpension.

Af en mail fra banken til klageren den 12. december 2016 kl. 9:53 fremgik blandt andet:

”Vil du bekræfte, at du ønsker din kapitalpension udbetalt og flyttet dine forsikringer til din privatkonto.

…”

Da bankens medarbejder blev opmærksom på, at gruppelivsforsikringen stod til udløb pr. 31. december 2016 og dermed ikke kunne tilknyttes klagerens private konto, sendte banken klageren en opfølgende mail den 12. december 2016 kl. 9:58, hvoraf fremgik:

”Din forsikring udgår, da kapitalpensionen står til udløb nu og derfor kan den ikke videreføres.”

Af et svar fra klageren til banken den 12. december 2016 kl. 10:03 fremgik:

”Det er ok. Tak for din besked.”

Klageren sendte herefter en ny mail til banken den 12. december 2016 kl. 10:06, hvoraf fremgik:

Hermed bekræfter jeg mit ønske om, at kapitalpension udbetales og forsikringer knyttes til min privatkonto.”

Den 15. december 2016 blev klagerens kapitalpension udbetalt med 9.939,12 kr. efter pensionsafkastskat og statsafgift.

Pr. 31. december 2016 sendte banken på ny kontoudskrift og et årsbrev til klageren. Da klagerens forsikring var bortfaldet, fremgik den ikke længere af årsbrevet.

Banken har oplyst, at klageren henvendte sig til banken i januar 2019, da hun mente, at hun havde en forsikring, og hun ønskede derfor denne udbetalt. Banken oplyste, at den forsikring, som hun havde haft i tilknytning til sin kapitalpension var ophørt i december 2016 i forbindelse med, at hun fik udbetalt sin kapitalpension.

Klageren har fremlagt en mail af 6. september 2020 til banken, hvoraf følgende fremgår:

”Hermed redegørelsen for forløbet, som du har anmodet om. Forløbet går en del år tilbage, og derfor er det desværre også svært at huske alt i detaljen. Og det tænker jeg heller ikke burde være nødvendigt, for min vurdering er, at når man først har anmodet om udbetaling af forsikringsdækning, så er det bankens ansvar at sørge for, at forløbet dokumenteres. Jeg var således på tidspunktet i en meget vanskelig situation i mit liv, hvor jeg fik konstateret en livstruende sygdom, og derfor har mit fokus ligget et andet sted.

Hermed forløbet:

I december 2011 fik jeg konstateret [livstruende sygdom].

I foråret 2012 udfyldte jeg en blanket til Danske Forsikring, med anmodning om udbetaling af erstatning for tab af erhvervsevne.

En medarbejder ved Danske Bank/Dansk Forsikring, som hed [navn] til fornavn, kontaktede mig og oplyste, at jeg ikke var berettiget til udbetaling, da min erhvervsevne ikke var tilstrækkeligt nedsat. Jeg husker fornavnet på medarbejderen, da vi tidligere havde været i kontakt med hinanden i anden sammenhæng.

Jeg henvendte mig derfor fysisk i Danske Bank sammen med en bisidder, [navn], hvor jeg talte med en person, som jeg desværre ikke husker navn på. Jeg fik atter oplyst, at jeg ikke var berettiget til udbetaling af summen for tab af erhvervsevne. Jeg fik hverken oplyst, at jeg skulle aflevere lægelig dokumentation, ligesom jeg ikke fik noget på skrift i forhold til, hvorfor man vurderede, at jeg ikke opfyldte betingelserne. Jeg fik således ikke nogen vejledning, til trods for, at jeg stod i en meget vanskelig situation, hvor jeg var ramt af alvorlig sygdom, og hvor risikoen for tab af erhvervsevne selv hvis betingelserne som påstået dengang ikke måtte have være opfyldt var klart overhængende.

I slutningen af 2016 var jeg til møde med [navn på medarbejder i banken], som oplyste, at eftersom jeg fyldte 60 år, så bortfaldt min gruppelivsforsikring. Jeg oplyste, at jeg også havde en forsikring for tab af erhvervsevne, og hun oplyste, at jeg havde mulighed for at få denne forsikring tilknyttet min privatkonto.

Jeg oplyste endvidere, at jeg havde et varigt erhvervsevnetab, og havde anmodet om udbetaling af summen tilbage i 2012, men havde fået at vide, at jeg ikke var berettiget hertil, hvortil [navn på medarbejder i banken] svarede, at skulle jeg have fulgt op på det dengang, og at chancen for at få summen udbetalt derfor var forpasset.”

Af en mail af 10. november 2020 fra banken til klageren fremgik:

”Tak for din henvendelse omkring manglende erstatning vedr. din Gruppeforsikring. Vi har undersøgt sagen, og vi mener ikke, at der har været rådgivet forkert ifm. udløb af aftalen.

Det ses, at du har været i dialog med vores rådgiver, via netbanken d. 12/12-16, hvor du netop bliver orienteret om, at aftalen udløber i dec. 2016. Det er rigtigt nok, at du først får at vide, at aftalen kan videreføres, men det retter rådgiver samme dag, og du besvarer henvendelsen med "Det er ok. Tak for din besked".

Parternes påstande

Den 30. december 2021 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet, der har forstået klagerens påstand således, at Danske Bank skal betale et beløb svarende til forsikringssummen på hendes forsikring for tab af erhvervsevne under gruppelivsforsikringen.

Danske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at hun i 2012 søgte om udbetaling af forsikringen, men hun blev misinformeret om, at hun ikke var berettiget hertil.

Hun fik i december 2016 forkerte oplysninger om forsikringen, da banken udbetalte kapitalpensionen og annullerede hendes forsikring, som var knyttet hertil.

Hun føler sig manipuleret og snydt.

Invalidesummen var ikke så stor, men kunne have hjulpet på udgifter til genoptræning og tandbehandling, som blev kostbar.

Hun kontaktede flere gange ”Danske Bank Forsikring” vedrørende erstatning. Hendes sygdomsforløb var meget hårdt med operationer, smerter, kriser og fyldte så meget at der ikke var overskud til mere: derfor søgte hun hjælp fra ”Danske Bank Forsikring”.

Danske Bank har anført, at banken ikke har handlet ansvarspådragende.

Klagerens gruppelivsforsikring var tegnet hos Danske Forsikring Liv (nu Danica Pension) og blev administreret af Forenede Gruppeliv. Det er Forenede Gruppeliv – og ikke banken – der behandler skadesanmeldelser og foretager en vurdering af, hvorvidt betingelserne for at få udbetalt forsikringssummen er opfyldt, herunder om der skal indsendes lægelig dokumentation eller gives anden vejledning til kunden.

Banken opfordrer klageren til at rette henvendelse til Forenede Gruppeliv for en drøftelse af afslaget på hendes anmodning om udbetaling af forsikringssummen.

Forsikringen var tegnet på vilkår om, at den ville ophøre ved udgangen af det kalenderår, hvor klageren fyldte 60 år.

Af de årsoversigter, som banken hvert år pr. 31. december sendte til klageren, fremgik oplysninger om klagerens gruppelivsforsikring pension (dækningssum og præmie for det kommende kalenderår). Den præmie, som klageren havde betalt for forsikringen for det indeværende år, fremgik ligeledes af de kontoudskrifter, som banken sendte til klageren hvert år pr. 31. december.

I september 2014 gjorde banken klageren opmærksom på, at hun havde en forsikring tilknyttet sin kapitalpension.

Banken gjorde i forbindelse med udbetaling af kapitalpensionen i december 2016 klageren opmærksom på, at forsikringen bortfaldt. Klagerens forsikring ville i øvrigt have været ophørt pr. 31. december 2016, uanset om hendes kapitalpension blev udbetalt eller ej. Der var ingen mulighed for at videreføre forsikringen.

Banken havde ikke, inden forsikringen ophørte, modtaget en anmodning fra klageren om, at hun ønskede udbetaling af denne. Der var ikke omstændigheder, der tilsagde, at banken, inden forsikringen ophørte, skulle have rådgivet klageren om muligheden for at få forsikringen udbetalt.

Banken har ikke nogen oplysninger om, at den skulle have oplyst klageren om, at det ikke var muligt for hende at få forsikringen udbetalt.

Det burde have stået klageren klart, allerede efter banken sendte årsoversigten pr. 31. december 2012, at hendes gruppelivsforsikring pension ikke var blevet udbetalt, hvorfor klageren straks derefter burde have henvendt sig til banken.

Klageren har ikke betalt betalte præmie for forsikringen siden januar 2016.

Klageren har ikke dokumenteret, at hun henvendte sig til banken før januar 2019 med en anmodning om udbetaling af sin forsikring.

Såfremt Ankenævnet måtte nå frem til, at banken har handlet ansvarspådragende, er et eventuelt krav, som klageren måtte støtte på påstået mangelfuld rådgivning, forældet i det omfang, rådgivningen eller manglen på samme måtte have fundet sted tre år før forsikringens ophør pr. 31. december 2016.

Klagerens eventuelle krav mod banken som følge af mangelfuld rådgivning er under alle omstændigheder bortfaldet som følge af passivitet, eftersom hun først henvendte sig til banken i januar 2019 med en anmodning om udbetaling af forsikringen.

Klageren har ikke dokumenteret, at hun var berettiget til udbetaling af forsikringen.

Klageren har ikke dokumenteret, at hun har lidt et tab.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren, der er født i 1956, var kunde i Danske Bank, hvor hun blandt andet havde en kapitalpension med en tilknyttet gruppelivsforsikring pension (gruppeinvalidesum).

Klagerens gruppelivsforsikring pension var tegnet i 1999 via banken hos Danske Forsikring Liv (nu Danica Pension) og blev administreret af Forenede Gruppeliv. Forsikringen var tegnet blandt andet på det generelle vilkår, at forsikringen dækkede med den fulde forsikringssum indtil den 31. december i det år, hvor klageren fyldte 51 år. Herefter blev forsikringssummen hvert år pr. 31. december reduceret med 1/10, til den helt bortfaldt ved udgangen af det år, hvor klageren fyldte 60 år.

Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at banken i forbindelse med tegningen af forsikringen har udvist fejl eller forsømmelser over for klageren, der kan begrunde, at banken skal betale en erstatning. Det bemærkes, at erstatningskrav baseret på rådgivningsansvar, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1, forældes efter tre år regnet fra rådgivningstidspunktet.

Ankenævnet finder det endvidere ikke godtgjort, at klageren i 2012 rettede henvendelse til banken vedrørende udbetaling under gruppelivsforsikringen.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.