Krav om erstatning for tab ved investering i strukturerede produkter. Indsigelse om at investeringerne var i strid med klagerens risikoprofil.

Sagsnummer:462/2020
Dato:20-12-2021
Ankenævn:Bo Østergaard, Jesper Claus Christensen, Karin Duerlund, Morten Bruun Pedersen og Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Ledetekst:Krav om erstatning for tab ved investering i strukturerede produkter. Indsigelse om at investeringerne var i strid med klagerens risikoprofil.
Indklagede:BIL Danmark
Øvrige oplysninger:OF IF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Klager medhold.

Indledning

Sagen vedrører krav om erstatning for tab ved investering i strukturerede produkter. Indsigelse om at investeringerne var i strid med klagerens risikoprofil.

Sagens omstændigheder

Klageren, der er bosiddende i Samoa, var oprindeligt kunde i pengeinstituttet BIL Luxembourg. I marts 2017 blev klagerens engagement overflyttet til BIL Danmark (filial af BIL Luxembourg).

Klagesagen vedrører klagerens krav om erstatning for tab ved investering i to strukturerede produkter, 3.5 Bil 20 Reg-S (Bil Reg), der var i klagerens beholdning ved overflytningen til BIL Danmark (herefter banken), og Bil Euro Stoxx Finansiel 06/20 (Euro Stoxx), som blev købt til klagerens beholdning i maj 2017.

Banken har oplyst, at klagerens investeringsprofil hos BIL Luxembourg i juli 2014 blev noteret som høj risiko, at klageren forud for sin investering i Bil Reg hos BIL Luxembourg underskrev ”term sheet” med oplysninger om risiko ved produktet, og at klageren købte Bil Reg tre gange inden for fire måneder. Klageren har oplyst, at hans investeringsprofil var noteret som høj risiko hos BIL Luxembourg som følge af, at hans mangeårige ven rådgav ham i BIL Luxembourg, og at klageren havde en aftale om ikke at have højrisiko produkter. Klageren har bestridt, at han modtog oplysninger om risiko ved produktet.

Af en beholdningsoversigt af 23. marts 2017 fremgik, at klageren i sin beholdning ved overførslen fra BIL Luxembourg havde en registreret aktieandel på 65,5 % og en registreret obligationsandel på 34,4 %, bestående af 26,2 % Bil Reg (markedsværdi ca. 1 mio. kr.) og 8,2 % 4.75 Adler 20 Emtn.

Den 6. april 2017 sendte banken forslag til klageren om salg af to investeringsfondsbeviser, som ikke var i bankens investeringsunivers. Klageren accepterede forslaget samt et forslag fra banken om investering i to andre investeringsfonde.

Den 17. april 2017 underskrev klageren en udfyldt investeringsprofilaftale, hvoraf fremgik, at han ikke kendte produktet strukturerede produkter uden kapitalbeskyttelse, at han kendte, men ikke havde handlet med strukturerede produkter med hovedstolsgaranti, og at hans investeringshorisont var to til fire år (mellem risiko). Endvidere fremgik, at han ville acceptere større udsving i sin portefølje, hvor halvdelen ville bestå af aktier.

Banken har fremlagt en oversigt over bankens risikoramme/allokering af værdipapirer, hvoraf fremgår, at den anbefalede aktieandel for middel risiko er 50 % med udsving mellem 30 og 70 %.

Ved e-mail af 17. maj 2017 anbefalede banken klageren at købe en ny struktureret obligation, Euro Stoxx, der var udbudt af banken sammen med BIL Luxembourg. Banken fremsendte prospektet til klageren og anførte, og at det bagvedliggende aktiv var et indeks baseret på kursen for de største banker i EUR-landene. Klageren accepterede forslaget. Banken har oplyst, at købet blev finansieret ved salg af 4,75% Adler 20, som var et såkaldt ”rødt produkt”.

Banken har fremlagt beholdningsoversigter pr. den 23. marts 2017, 30. juni 2017, 31. december 2018 og 31. december 2019. Bil Reg indgik under ”obligationer”, og Euro Stoxx indgik under ”aktier” i beholdningsoversigterne. Af beholdningsoversigterne fremgår blandt andet:

Dato

Obligations-andel procent

Heraf

Bil Reg

procent

Aktieandel

procent

Heraf

Euro Stoxx procent

Kontant andel

procent

23/3-2017

34,4

26,2

65,5

-

0,1

30/6-2017

25,0

25,0

71,6

9,6

3,4

31/12-2018

35,1

27,8

65,0

7,6

-0,1

31/12-2019

30,5

23,8

67,9

8,0

1,6

Af beholdningsoversigterne fremgår endvidere, at markedsværdien af Bil Reg var ca. 975.000 kr. den 30. juni 2017 og ca. 971.000 kr. den 31. december 2019, og at markedsværdien af Euro Stoxx var ca. 373.000 kr. den 30. juni 2017 og ca. 324.000 kr. den 31. december 2019. Pr. 31. december 2018 og 31. december 2019 bestod obligationsandel ud over Bil Reg af ”2,9345% Db Markit itraxx EuRop”.

I e-mail til klageren af 28. september 2017 anførte banken blandt andet:

”… Mht afkast forstår jeg godt dit pointe. Men da vi jo afregnede med BIL … Luxembourg ved overførslen, og fik deres afkast med i vores ”nye” portefølje, er det faktisk begge dele for de nye ( DK ) aktiver og modregnet for de fortsatte aktiver.

Vi lagde en mere konservativ og kapitalbevarende profil jvr tid til pensionering. Vi har helt samme mål som dig …”

Ved e-mail af 29. november 2017 anbefalede banken klageren at købe to nye strukturerede obligationer (DB Europa High Yield 2023), der var udbudt af banken. Banken sendte samtidig brochurer med information om obligationerne. Klageren accepterede forslaget.

Den 1. december 2017 underskrev klageren investeringsprofilaftale, hvoraf det fremgik, at han ikke kendte strukturerede produkter uden kapitalbeskyttelse eller strukturerede produkter med hovedstolsgaranti, og at hans investeringshorisont var to til fire år (mellem risiko). Endvidere fremgik, at han ville acceptere mindre udsving i sin portefølje, som primært består af danske obligationer og en mindre del af aktier.

Den 26. februar 2018 foreslog banken en ændring af porteføljen med køb af Maj Invest Globale Valueaktier og ETF i Robotics and Automation. Banken har oplyst, at klageren accepterede forslaget.

Den 3. januar 2019 underskrev klageren en investeringsprofilaftale, hvori hans investeringsprofil var fastlagt til middel risiko med et risikotal på 6 på en skala fra 1 til 10. Formålet var investering af frie midler, og klagerens tidshorisont løb til januar 2029. Af investeringsprofilaftalen fremgik blandt andet:

”… Investeringsprofil

Når vi rådgiver om investering af dine penge, er din investeringsprofil omdrejningspunktet for sammensætning af din investering. Din investeringsprofil er baseret på en vurdering af din økonomiske situation, investeringserfaring, risikovillighed, risikoevne og investeringsformål.

Investeringsprofilen anvendes kun i forbindelse med vores rådgivning om dine investeringer i finansielle instrumenter, og du træffer selv den endelige beslutning om investering. …”

På et møde med banken i juli 2019 blev klagerens investeringer gennemgået. Klageren oplyste, at han de næste fem år flyttede til Samoa og derefter forventede at gå på pension.

Den 13. januar 2020 underskrev klageren en investeringsprofilaftale, hvori hans investeringsprofil fortsat var fastlagt til middel risiko med et risikotal på 6 på en skala fra 1 til 10. Formålet var investering af frie midler, og klagerens tidshorisont løb til januar 2029.

Klageren fik løbende fremsendt kvartalsmæssige afkastrapporter om investeringerne. Den 20. marts 2020 sendte banken rapport om ”tabsovervågning” for perioden fra 1. januar til 11. marts 2020, da klagerens porteføljeværdi var faldt med mere end 10 % siden seneste afkastrapport.

Den 24. marts 2020 udløb Bil Reg. Den 5. juni 2020 udløb Euro Stoxx. Banken har oplyst, at klageren beholdt produkterne til udløb.

Ved e-mail af 24. juni 2020 til klageren anførte banken:

”Jeg ville blot følge op vores dialog og mit forslag omkring omlægning til en mere diversificeret portefølje, større spredning og bedre risikojusteret afkast profil.

Jeg ser frem til at drøfte dette med dig, når du har tid og lejligheden passer til et opkald.”

Den 6. oktober 2020 varslede banken klageren om, at hans kundeforhold ville blive opsagt, da Samoa faldt uden for bankens redefinerede forretningsområde.

Den 14. oktober 2020 klagede klageren til banken over bankens rådgivning om hans investeringer.

Ved et brev til klageren af 19. oktober 2020 opsagde banken kundeforholdet til ophør senest den 19. januar 2021. Opsigelsen var begrundet i, at klageren på grund af flytning til Samoa geografisk faldt ”uden for BIL-koncernens risikoappetit”. Banken har oplyst, at den ikke har beregnet omkostninger ved salg af aktiverne i klagerens depot i forbindelse med kundeforholdets ophør, og at banken stoppede opkrævning af management fee den 31. december 2020.

Den 27. november 2020 indbragte klageren sagen for Ankenævnet.

Banken har fremlagt en e-mail af 16. december 2020 fra BIL Luxembourg til banken, hvori BIL Luxembourg anførte følgende om klagerens investeringsprofil og investering hos BIL Luxembourg:

”We confirm that all the controls have been made when the client bought the product in order to ensure the purchase fit his risk appetite and ability to lose. He also signed the warning documents (release and term sheet) proving he was fully aware of the risks he was taking.

- The High Risk Profile was signed in July 2014 several months before the purchase.

- The letter of release explaining all the risks linked to structured products without capital protection was signed when he first bought the product. (The very same day of his first order on 30/03/2015)

- He then bought the same Bil Fiduciary notes 3 times in 4 months, and signed the term sheet with a summary of the risks when he placed the first order.”

Ved e-mail af 1. februar 2021 til klageren oplyste banken, at den i sin afkastrapportering fejlagtigt ikke havde medtaget en rentebetaling på Bil Reg på 94.912,39 kr. Banken opgjorde herefter klagerens samlede tab på Euro Stoxx og Bil Reg til 355.818 kr. Banken vedhæftede endvidere en afkastberegning for perioden fra den 1. marts 2017 til den 29. januar 2021. Det fremgår heraf, at klageren i denne periode, efter korrektionen på 94.912,39 kr. vedrørende på Bil Reg, havde haft et negativt afkast på Euro Stoxx på 179.147 kr., et negativt afkast på Bil Reg på 176.671 kr. og et positivt afkast på sine samlede investeringer på i alt 103.667 kr. før omkostninger.

Banken har oplyst, at klagerens omkostninger i perioden 1. marts 2017 til 29. januar 2021 har udgjort i alt 96.896 kr. (management fee 70.383 kr., depotgebyrer 17.920 kr., andre gebyrer 7.500 kr., overtræksrente på konto 1.093 kr.).

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at BIL Danmark skal betale en erstatning på 355.000 kr.

BIL Danmark har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at banken efter overtagelsen fra BIL Luxembourg lovede ham en placering i balancerede fonde, hvor risikofordelingen løbende skulle overvåges og afstemmes.

Han nævnte for alle sine rådgivere i banken, at han ikke havde forstand på investeringer. Der var en klar aftale og forventning om lav til moderat investeringsprofil og en tidshorisont på fem år ved oprettelsen i BIL Danmark. I de fremlagte aftaler med banken er hans risikoprofil betegnet som middel. Dette passede dog ikke med de mundtlige aftaler, som han havde med banken, og som han klart udtrykte på møder med banken, hvor der var en klar forståelse af, at hans investeringsprofil var moderat til lav risiko, jævnfør blandt andet bankens e-mail af 28. september 2017. Af referat af mødet med banken i juli 2019 fremgår, at hans tidshorisont var fem år (indtil 2024).

Banken solgte ham de strukturerede produkter Euro Stoxx og Bil Reg uden at oplyse om den enorme risiko. Banken oplyste, at der var tale om sikre produkter uden risiko, som gav renteafkast og løbende likviditet. Bankens rådgivning var fejlagtig. Han fik store tab på på Euro Stoxx og Bil Reg. Tabene viser, at der var tale om højrisiko investeringer.

Produkterne passede ikke til hans investeringsprofil. Obligationsandelen giver ikke et retvisende overblik over risikoen. De to strukturerede produkter med underliggende investeringer med høj risiko var rene væddemål. Strukturerede produkter/Euro Stoxx og Bil Reg burde ikke have været i hans portefølje.

Banken har anført, at flere af produkterne blev overført fra BIL Luxembourg. Banken må imidlertid tage ansvar for den portefølje, som banken startede med ham som kunde. Banken burde have undersøgt risikoen. Banken skulle have oplyst ham om risikoen, hvilket banken ikke gjorde. Banken skulle oplyst ham om, at risikoen på hans portefølje ikke passede til hans investeringsprofil.

Hans samarbejde med BIL Luxembourg har ingen relevans for den nye kundeaftale med BIL Danmark. Årsagen til, at hans investeringsprofil var konstrueret som høj risiko i BIL Luxembourg, var, at hans gode ven gennem 25 år rådgav ham i BIL Luxembourg med en aftale om, at han ikke skulle have højrisiko produkter. Investeringsprofilen var alene betegnet høj risiko, for at hans ven kunne handle alle produkter. Han ønskede ikke at bruge den høje risiko.

Han har tabt i alt 620.000 kr. i 2020 og i alt 50.000 kr. af et samlet indestående på ca. 4 mio. kr. siden oprettelsen af sin portefølje i BIL Danmark. Banken har anført, at afkastet har været 94.912 kr. større end opgjort i afkastrapporterne som følge af bankens fejlagtige opgørelse. Fejlen opstod ved, at banken ikke kunne kende forskel på en indbetaling og en rentebetaling. Der er ikke tale om en reduktion af afkast, men blot et mindre tab. Fejlen i bankens opgørelse ændrer ikke ved, at han har lidt et stort tab. Om tabet på Euro Stoxx og Bil Reg i alt er blevet lidt mindre end 565.000 kr., er han ikke bekendt med, men det oprindelige tab på 565.000 kr. minus 95.000 kr. overstiger det af banken nævnte beløb på 355.000 kr.

Afkastet hos banken står i skarp kontrast til afkastet hos BIL Luxembourg. Tabet er primært på Euro Stoxx og Bil Reg. Banken bør betale ham en kompensation på 355.000 kr. som erstatning for en del af tabet. Han er ikke enig i bankens påstand om, at han samlet set har haft en lille fortjeneste på sine investeringer efter overflytningen fra BIL Luxembourg.

Banken har ikke dokumenteret, at den har overvåget hans investeringer, selvom banken har opkrævet høje gebyrer.

BIL Danmark har blandt andet anført, at klageren blev kunde i BIL Danmark efter et årelangt forløb i BIL Luxembourg. Ved oprettelsen i BIL Danmark blev Bil Reg overført fra BIL Luxembourg. Klageren underskrev dokumenter i BIL Luxembourg som dokumenterer, at han var oplyst om risikoen og havde handlet strukturerede produkter tre gange inden flytningen til BIL Danmark.

Ved overførslen til BIL Danmark oplyste BIL Luxembourg om klagerens historik, at købet af de overførte strukturerede produkter var foretaget ud fra en investeringsprofil med høj risiko, at klageren havde underskrevet dokumenter og ”Term Sheets” med overblik over risikofaktorer, som beskrev risiko for strukturerede produkter uden kapitalbeskyttelse, og at klageren købte det samme strukturerede produkt tre gange over fire måneder. Det er således ikke korrekt, at klageren ikke kendte til strukturerede produkter.

Klageren underskrev investeringsprofil med risikovillighed og tidshorisont. Senest blev klagerens risiko vurderet som middel og seneste tidshorisont blev sat til år 2029. Det er således ikke korrekt, når klageren anfører, at hans investeringsprofil var lav til moderat til lav risiko, eller at hans tidshorisont var fem år.

Investeringerne skete inden for de aftalte investeringsrammer (risiko/tidshorisont), jævnfør den af klageren underskrevne investeringsprofil. Porteføljefordelingen var i hele perioden inden for bankens risikoramme og –interval, (aktieandel interval fra 30 til 70 %). Aktieandelen var stabil, hvilket reflekterede bankens overordnede positive syn på markedet i perioden. Fra den 23. marts 2017 blev risikoen på porteføljen reduceret ved placering af en større aktieandel i brede investeringsforeninger, i flere forskelige investeringsforeninger med en lavere porteføljevægt samt ved en reduktion af andelen af enkeltaktier. Det fremgår af beholdningsoversigterne, at investeringsforeningsandelen for aktieporteføljen blev forøget fra 71,3 % til 82,31 %, og at andelen af enkeltaktier blev reduceret fra 28,74 til 17,96 % i forhold til den samlede aktieandel og fra 18,82 % til 12,20 % i forhold til den samlede portefølje. Den største enkelte aktieallokering i en investeringsforening blev reduceret fra 39,0 % til 12,20 %.

Produkterne, som blev anskaffet via BIL Danmark, er primært brede, differentierede investeringsforeninger/ETF fra forskellige danske og internationale udbydere. Investeringerne blev foretaget på et oplyst grundlag med skriftlig accept af klageren. Ved hvert køb af strukturerede produkter sendte banken oplysninger ”term sheets” til klageren med forklaring om produkternes egenskaber. Klageren modtog oplysning om produkterne, inden han skriftligt accepterede at købe. Det er således ikke korrekt, at klageren ikke kendte til strukturerede produkter.

Klageren modtog løbende afkastrapportering og tabsrapport som en kvalitetsforbedrings service, herunder tabsrapport af 20. marts 2020. Tabet i perioden fra 1. januar til 11. marts 2020 var forårsaget af markedsbevægelse som følge af usikkerhed om Corona situationen. Klageren udtrykte tilfredshed med banken og tilkendegav ikke bekymring over afkastet. Klageren rejste først indsigelse mod investeringerne, efter at han blev varslet om, at hans kundeforhold ville blive opsagt af compliance mæssige årsager (landerisiko).

Banken har i sin afkastrapportering fejlagtigt ikke medtaget en rentebetaling på Bil Reg på 94.912,39 kr., som blev indbetalt til klageren den 8. april 2020. Banken beklager fejlen. Afkastet i porteføljen skal således forøges med dette beløb. De samlede tab på Euro Stoxx og Bil Reg udgør derfor henholdsvis 179.147 kr. og 176.671 kr., eller i alt 355.818 kr., og ikke i alt 565.000 kr. som tidligere oplyst. Afkastet på Euro Stoxx og Bil Reg var i 2020 negativt med i alt 440.303 kr. og dermed større end det samlede tab i perioden. Dette viser den kraftige påvirkning, som Corona pandemien havde i foråret 2020. Det konstaterede tab på strukturerede produkter er mindre end det af klageren oplyste.

Klageren har i hele perioden haft et samlet positivt afkast på 103.667 kr. på sine samlede investeringer før omkostninger.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren, der er bosiddende i Samoa, var oprindeligt kunde i pengeinstituttet BIL Luxembourg. I marts 2017 blev klagerens engagement overflyttet til BIL Danmark, filial af BIL Luxembourg (herefter banken).

Klagesagen vedrører klagerens krav om erstatning for tab ved investering i to strukturerede produkter, 3.5 Bil 20 Reg-S (Bil Reg), der var i klagerens beholdning ved overflytningen til banken, og Bil Euro Stoxx Finansiel 06/20 (Euro Stoxx), som blev købt til klagerens beholdning i maj 2017.

I april 2017 underskrev klageren en investeringsprofilaftale, hvoraf det fremgik, at hans risikoprofil var mellem, og at hans investeringshorisont var to til fire år. I december 2017, januar 2019 og januar 2020 underskrev klageren investeringsprofilaftaler, hvoraf det fremgik, at hans risikoprofil var mellem. Fra januar 2019 var klagerens investeringshorisont angivet til januar 2029.

Bankens anbefalede aktieandel for middel risiko var 50 % med udsving mellem 30 og 70 %.

I sagen er fremlagt beholdningsoversigter for klagerens portefølje, hvori Bil Reg indgik under ”obligationer”, og Euro Stoxx indgik under ”aktier”. Af beholdningsoversigterne fremgik, at aktieandelen i perioden 23. marts 2017 til 31. december 2019 udgjorde mellem 65,0 og 71,6 %, mens obligationsandelen udgjorde mellem 25,0 og 35,1 %.

I marts og maj 2020 udløb Bil Reg og Euro Stoxx. Banken har oplyst, at klagerens tab på Bil Reg og Euro Stoxx har udgjort i alt ca. 355.000 kr. Klageren har anført, at tabet var højere.

Ankenævnet finder, at det påhvilede banken at foretage en selvstændig vurdering af, om sammensætningen af det overførte depot var i overensstemmelse med den for klageren fastlagte risikoprofil, ligesom det påhvilede banken at foretage en vurdering af risici ved produkter, som banken rådgav klageren om at investere i. Ankenævnet finder, at det må lægges til grund, at Bil Reg og Euro Stoxx var strukturerede produkter med en høj risiko.

Ankenævnet finder, at klagerens depotsammensætning såvel før som efter købet af Euro Stoxx i maj 2017 var i strid med klagerens risikoprofil med mellem risiko, og at banken har handlet ansvarspådragende.

Ankenævnet finder herefter, at banken skal stille klageren, som om hans depot var sammensat under hensyn til hans middel risikoprofil.

Ankenævnets afgørelse

BIL Danmark (nu Ringkøbing Landbobank) skal inden 30 dage stille klageren som anført ovenfor.

Klageren får klagegebyret tilbage.