Indsigelse mod at hæfte for lån. Misbrug af nemid. Falsk. Nemkonto overflyttet til tredjemands konto i andet pengeinstitut.

Sagsnummer:129/2019
Dato:07-11-2019
Ankenævn:Vibeke Rønne, Mikkel Prehn, Peter Stig Hansen, Morten Bruun Pedersen, Poul Erik Jensen
Klageemne:Udlån - hæftelse
Netbank - øvrige spørgsmål
N - Nemkonto
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Indsigelse mod at hæfte for lån. Misbrug af nemid. Falsk. Nemkonto overflyttet til tredjemands konto i andet pengeinstitut.
Indklagede:Danske Bank, Nykredit Bank og Resurs Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører klagerens indsigelse mod at hæfte for et lån i Resurs Bank, der blev optaget med klagerens nemid, klagerens indsigelse mod at hans nemkonto i Danske Bank blev flyttet til tredjemands konto hos Nykredit Bank, samt klagerens krav om udbetaling af et beløb vedrørende pension, der som følge af flytningen af nemkontoen blev indsat på tredjemands konto i Nykredit Bank.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Danske Bank, hvor han havde en konto nr. -511 med et tilknyttet Visa/Dankort. Kontoen var registreret som klagerens nemkonto.   

Den 7. februar 2019 blev en konto nr. -133 i Nykredit Bank registreret som klagerens nemkonto i stedet for konto nr. -511 i Danske Bank. Nykredit Bank har oplyst, at tredjemand var kontohaver på konto -133, som blev registreret som klagerens nemkonto.

Klageren har oplyst, at flytningen af hans nemkonto fra Danske Bank til Nykredit Bank skete uden hans viden og samtykke. Danske Bank har oplyst, at den ikke har medvirket til, at klagerens nemkonto blev flyttet fra Danske Bank til Nykredit Bank. Ifølge Danske Banks registreringer skete flytningen via nemkonto.dk eller via en anden bank. Nykredit Bank har oplyst, at en konto kan gøres til nemkonto ved at ændre det på nemkonto.dk eller ved at anmode om ændring af nemkonto via Lunar Ways app. For at logge ind på appen skal man første gang anvende nemid, og efterfølgende en selvvalgt kode.

Resurs Bank har oplyst, at den den 8. februar 2019 udbetalte et lån til klageren på 40.000 kr. til klagerens nemkonto i Nykredit Bank. Resurs Bank har oplyst, at låneaftalen blev underskrevet med klagerens nemid. Resurs Bank har under sagen fremlagt en kopi af låneansøgningen og låneaftalen.

Nykredit Bank har fremlagt en udskrift, der viser en postering på konto -133 på 40.000 kr. med valør den 11. februar 2019 og med posteringsteksten Resurs Bank.  

Henholdsvis den 15. og 19. februar 2019 underskrev klageren to indsigelsesblanketter til Danske Bank vedrørende i alt 15 transaktioner med Visa/Dankort kortet, der var tilknyttet konto -511, svarende til i alt cirka 20.000 kr. Klageren anførte, at han ikke havde foretaget transaktionerne, og at kortet ikke var bortkommet. Danske Bank imødekom indsigelserne og tilbageførte transaktionerne.

På baggrund af en telefonisk henvendelse til Danske Bank den 20. februar 2019 blev klagerens nemid nøglekort spærret, og der blev sendt et nyt nøglekort til klageren.

Samme dag, den 20. februar 2019 sendte klageren følge e-mail til politiet:

”…

Anmeldelse om økonomisk bedrageri..!!!

En bedrager som udgiver sig som politi på Telefon: [nummer]. Har optaget et lån i mit navn og personnummer [nummer] på 40.000 d.kr. Samt hævet på min netbank cirka 20.000 d.kr. Jeg ved ikke hvem vedkommende er, men jeg var ude for en kvinde der hackede mig på messinger. >Hendes navn er [navn], og vi er venner på Facebook. Hun gav mig disse oplysninger [nummer] Hack 100 % Completed. Ha ha du er blevet hacket..!!!

…”

Den 28. februar 2019 blev der indsat 12.136 kr. på konto -113 i Nykredit Bank. Beløbet var en pensionsudbetaling til klageren fra Udbetaling Danmark.

Den 28. februar 2019 kontaktede klageren Danske Bank, som i den forbindelse internt oprettede følgende kundekommentar:

”NemID misbrug: kd Nemkonto blev ændret til en modtager i Nykredit af en svindler den 07.02.2019.
Udbetaling Danmark har derfor udbetalt pension på 12.136,00 kr. d.d. til denne forkerte konto,
Nykredit oplyser, at pengene ikke længere er på kontoen.

Jeg har vejledt kunden i at ændre Nemkonto tilbage til DB. Sagen er anmeldt til politiet.”

Den 1. marts 2019 blev klagerens konto nr. -511 hos Danske Bank på ny registreret som klageren nemkonto. Banken oprettede endvidere et bevilget overtræk på kontoen.

Den 20. marts 2019 sendte Danske Bank en e-mail til klageren som svar på en henvendelse fra ham. Af e-mailen fremgik blandt andet:

”…

Danske Bank Fraud Management kontaktede LunarWay med henblik på tilbageførsel af overførte beløb, desværre konstaterede LunarWay at beløbet var videreført samt at kontoen var opgjort, hvorfor Danske Bank ikke havde mulighed for at hjælpe yderligere.

Det er derfor udelukkende politimæssig efterforskning, som kan opklare de faktuelle forhold i sagen …

Alle finansielle institutioner i Danmark er påkrævet at indrapportere mistænkelig adfærd hos respektive kunder jævnfør lovgivningen til myndighederne og derfor bør denne sag være overdraget til myndighederne af Lunarway.

…”

Den 22. marts 2019 indgav klageren en klage over Danske Bank, Resurs Bank og Nykredit Bank til Ankenævnet.

Den 27. marts 2019 sendte politiet en anmeldelseskvittering til klageren. Heraf fremgik blandt andet:

”…

A/F henvendte sig dd i Ekspeditionen for at anmelde bedrageri ved misbrug af hans konto ved Danske Bank. Unavngiven GM har tilsneget sig adgang til A/F’s konto, hvorfra denne har omdirigeret A/F’s folkepension samt bestilt diverse mobiltelefoner mrk. Huawei samt iPhone og oprettet Lån gennem Resurs Bank. Vejledt om, at idet der er tale om databedrageri er forurettede Danske Bank, hvorfor Danske Bank skal melde forholdet til Dansk Politi.

…”

Den 4. april 2019 udfyldte og underskrev klageren en bedragerianmeldelse til Resurs Bank. Klageren anførte blandt andet:

”…

Jeg konstaterer det ved, at jeg skal betale på et lån hos jer, som jeg ikke har kendskab til ..?

…”

Ved et brev af 12. april 2019 til klageren fastholdt Resurs Bank på baggrund af den elektroniske underskrift på lånekontrakten sit krav mod klageren vedrørende lånet på 40.000 kr.

Klageren har under sagen blandt andet fremlagt nogle dokumenter vedrørende et pengeinstitut P og et teleselskab. I dokumenterne vedrørende teleselskabet er der anført en e-mailadresse, der fremstår som klagerens. Samme e-mail adresse fremgår af låneaftalen med Resurs Bank. E-mailadressen svarer ikke til den e-mail adresse klageren anførte ved indgivelsen af klagen til Ankenævnet. I en indsigelse af 19. april 2019 til teleselskabet anførte klageren blandt andet, at ”Den e-mail adresse der er brugt har aldrig været registreret i mit navn.”

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at pengeinstitutterne skal frafalde deres krav og dække de tab, der er opstået ved misbrug af hans nemid.

Danske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Resurs Bank har nedlagt påstand om principalt afvisning, subsidiært frifindelse.

Nykredit Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at en svindler har taget et lån i Resurs Bank på 40.000 kr. og tømt hans konto hos Danske Bank. Svindleren har samtidig ændret hans nemkonto hos Udbetaling Danmark den 7. februar 2019 kl. 13:34, uden at han blev underrettet om dette. Som følge heraf blev hans pension og resten af hans ældrechek sendt til Nykredits afdeling, Lunar Way på Kalvebod Brygge. Her konstaterede man, at der var uregelmæssigheder i kundeforholdet. Nykredit Bank gjorde kontoen op og bortviste vedkommende. Nykredit Bank har ikke orden i sine ting og lader bare stå til uden at underrette myndighederne selv om der konstateres uregelmæssigheder. Banken bør anmelde sagen til politiet. Ved at undlade dette har banken et medansvar for pengene.

Ifølge Udbetaling Danmark blev de 12.136 kr. indsat på en konto nr. -368 i Lunar Way afdeling Kalvebod Brygge.

Ifølge politiet var der flere lignende sager.

Politiet ringede til Lunar Way, udskrev en anmeldelse og bad ham om at gå over i nærmeste Danske Bank.

Danske Bank lovede at sætte 9.500 kr. ind på hans konto nr. -511 i banken, men da han kom hjem og tjekkede sin netbank, var der intet sket.

Efterhånden dukkede der regninger op fra flere banker, teleselskaber og inkassofirmaer.

Han kan umuligt dokumentere eller oplyse om noget, han ikke har kendskab til.

Han har kun oplysninger fra Udbetaling Danmark.

Danske Bank har anført, at klagerens indsigelser af 15. og 19. februar 2019 vedrørende transaktioner med klagerens Visa/Dankort alle er blevet imødekommet. Der udestår derfor ikke et økonomisk mellemværende mellem klageren og banken i dette anliggende.

Klagerens nemkonto blev ændret via Nemkonto.dk eller et andet pengeinstitut end Danske Bank. Danske Bank har således ikke medvirket til, at klagerens nemkonto blev flyttet til Nykredit Bank. 

Banken er ikke ansvarlig for udbetalinger fra kontoen hos Nykredit Bank.

Banken er således uden ansvar for klagerens manglende pensionsydelse på 12.136 kr.

Det af klageren anførte om, at banken skulle have lovet at indsætte 9.500 kr. på klagerens konto, bestrides.

Nykredit Bank har anført, at klageren ikke var kontohaver på konto -133, hvor de 40.000 kr. fra Resurs Bank og de 12.136 kr. fra Udbetaling Danmark blev indsat. Kontoen var oprettet af tredjemand via Lunar Way i overensstemmelse med sædvanlig praksis.

Da de 40.000 kr. og de 12.136 kr. blev indsat var kontoen registreret som klagerens nemkonto. Banken har ikke adgang til oplysninger om, hvordan og præcis hvornår kontoen blev registreret som klagerens nemkonto. Klageren har selv adgang til disse oplysninger via nemkonto.dk og nemid.nu.

Da de 40.000 kr. og de 12.136 kr. indgik på konto -133 skete der en sammenblanding med de øvrige midler på kontoen. De transaktioner, der er foretaget via kontoen, er foretaget via netbank af kontoindehaver/tredjemand. Som følge af sammenblandingen af midlerne er det ikke muligt at følge pengestrømmen for beløbene på henholdsvis 40.000 kr. og 12.136 kr.

Det er NemKonto ved Digitaliseringsstyrelsen, der varetager systemet og det tekniske setup. Banken modtager meddelelse fra Nemkonto om, hvilken konto en borger har valgt at anvende som nemkonto. Det er muligt og legitimt at anvende tredjemandskonto som nemkonto, og det kontrolleres derfor ikke, om den person hvis nemkonto, der tilknyttes en konto, er kontohaver på den pågældende konto.

En konto kan gøres til nemkonto ved at ændre det på nemkonto.dk eller ved at anmode om ændring af nemkonto via Lunar Ways app. For at logge ind på appen skal man første gang anvende nemid, og efterfølgende en selvvalgt kode.

Registreringen af konto -133 som klagerens nemkonto medførte ikke, at klageren blev kontohaver og dermed fik ret til at modtage kontoudskrifter for kontoen. Kontooplysninger er strengt fortrolige og kan ikke udleveres medmindre kontohaveren afgiver samtykke til udlevering eller der f.eks. afgives editionskendelse. Ingen af disse forudsætninger foreligger for tiden.

Det er bankens politik at medvirke til politimæssig efterforskning og lignende i overensstemmelse med lovgivningen. Henset til at kontoudskrifter indeholder fortrolige oplysninger, kan disse ikke udleveres diskretionært. Banken har ikke modtaget henvendelser fra politiet eller editionskendelse.

Resurs Bank har til støtte for afvisningspåstanden anført, at en afdækning af de faktiske forhold vil kræve bevisførelse, herunder afhøring af vidner, og at sagen derfor er uegnet til bedømmelse af Ankenævnet, jf. nævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Til støtte for frifindelsespåstanden har Resurs Bank anført, at lånet blev underskrevet med klagerens nemid. Klageren har derfor bevisbyrden for, at det ikke er ham, der har underskrevet. Klageren har ikke løftet denne bevisbyrde.

Det er endvidere uklart hvordan en eventuel tredjemand har fået adgang til klagerens nemid (brugernavn, adgangskode og nøglekoder). Klageren har bevisbyrden for, at han ikke har handlet på en måde, der gør, at han hæfter for lånet. Klageren har ikke løftet den bevisbyrde.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Danske Bank, hvor han havde sin nemkonto og et Visa/Dankort.

Før klagen til Ankenævnet har Danske Bank tilbageført transaktioner med Visa/Dankortet, som klageren gjorde indsigelse imod den 15. og 19. februar 2019.

Det kan ikke lægges til grund, at Danske Bank har pådraget sig et ansvar over for klageren i forbindelse med, at en tredjemands konto i Nykredit Bank – ifølge klageren uden hans vidende – blev registreret som klagerens nemkonto i stedet for kontoen hos Danske Bank.

Det er ikke godtgjort, at Danske Bank er ansvarlig for, at et lån i Resurs Bank på 40.000 kr., der blev optaget med klagerens nemid, og at klagerens pension på 12.136 kr. blev indsat på kontoen hos Nykredit Bank og hævet af kontohaveren/tredjemand.

Det er endvidere ikke godtgjort, at Danske Bank skulle have lovet at betale 9.500 kr. til klageren i den forbindelse.

Klageren får herefter ikke medhold i sin klage over Danske Bank.

Ankenævnet finder, at der mangler oplysninger af betydning for afgørelsen af spørgsmålene om, hvorvidt Resurs Bank skal frafalde sit krav mod klageren i henhold til lånet, og om Nykredit Bank har pådraget sig et ansvar over for klageren i forbindelse med, at tredjemands konto i Nykredit Bank – ifølge klageren uden hans vidende – blev registret som klagerens nemkonto.

Det drejer sig f.eks. om oplysninger om, hvordan klageren opbevarede sit nemid (brugernavn, adgangskode og nøglekort), oplysninger om kontohaveren i Nykredit Bank til den konto, som de 12.136 kr. og 40.000 kr. blev udbetalt til, samt oplysninger om de digitale spor, som transaktionerne har efterladt. Disse oplysninger kan formentlig kun fremskaffes via en politimæssig efterforskning.

Ankenævnet finder, at en afgørelse af sagen for så vidt angår Resurs Bank og Nykredit Bank forudsætter forklaring fra parterne og eventuelle vidner, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene.

Ankenævnet afviser derfor klagen for så vidt angår Resurs Bank og Nykredit Bank, jævnfør Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen over Danske Bank.

Ankenævnet kan ikke behandle klagen over Resurs Bank og Nykredit Bank.