Indsigelse mod korttransaktioner foretaget med MasterCard Debit som kontanthævninger i Thailand i december 2019/januar 2020, som i første omgang gik på fejlliste og først blev trukket på kortkontoen efter ca.10 måneder.

Sagsnummer:515/2020
Dato:16-06-2022
Ankenævn:Bo Østergaard, Karin Sønderbæk, Jesper Claus Christensen, Jacob Ruben Hansen og Kim Korup Eriksen
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Betalingstjenester - passivitet
Betalingstjenester - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelse mod korttransaktioner foretaget med MasterCard Debit som kontanthævninger i Thailand i december 2019/januar 2020, som i første omgang gik på fejlliste og først blev trukket på kortkontoen efter ca.10 måneder.
Indklagede:Stadil Sparekasse
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod korttransaktioner foretaget med MasterCard Debit som kontanthævninger i Thailand i december 2019/januar 2020, som i første omgang gik på fejlliste og først blev trukket på kortkontoen efter ca. 10 måneder.

Sagens omstændigheder

Klagerne, M og H, og deres børn samt M’s nystiftede anpartsselskaber blev kunder i Stadil Sparekasse i september 2019.

M havde blandt andet en lønkonto -998 med et tilhørende Visa/dankort og netbankadgang, og H havde en lønkonto -188 med et tilhørende Visa/dankort og et MasterCard Debit samt netbankadgang. Herudover havde parret en fælleskonto -234 med et tilhørende MasterCard Debit. To af parrets mindreårige børn havde hver en ungdomskonto med et tilhørende MasterCard Debit.

Klagerne har oplyst, at de i perioden fra den 17. december 2019 til den 16. januar 2020 var på ferie i Thailand.

Sparekassen har oplyst, at klagerne før og under rejsen overførte beløb fra en ferieopsparing til deres respektive konti med kort i sparekassen. De foretog nogle køb og en del kontanthævninger, dels med deres Visa/dankort og dels med deres MasterCard Debit. Transaktionerne på klagernes Visa/dankort blev clearet normalt, mens transaktionerne, hovedsagelig kontanthævninger, på deres MasterCard Debit blev reserveret på kortene, og nogle af transaktionerne blev trukket løbende, mens andre forblev reserveret. Klagerne kunne se reservationer på deres MasterCard Debit i deres netbank og mobilbank. Visse hævninger i ATM har dog alene en reservationstid på fem dage.

Da klagerne kom hjem fra Thailand, flyttede de indestående beløb fra deres konti med tilknyttede MasterCard Debit over på deres øvrige konti og anvendte pengene.

Sparekassen har oplyst, at MasterCard Debit har et problem med transaktioner i visse valutaer, blandt andet thailandske bahts (THB), idet nogle transaktioner kun bliver reserveret, men aldrig trukket på kortet/kontoen grundet decimalfejl fra Nets til sparekassens datacentral.

Sparekassen har endvidere oplyst, at den i foråret 2020 fandt ud af, at der manglede en række transaktioner på kundernes konti – fejlen gik igen på i alt 25 kundekonti med MasterCard Debit. Sparekassen kontaktede sin datacentral og Nets vedrørende disse fejl. Sparekassen blev gjort opmærksom på fejllister og transaktioner i visse valutaer, som skulle håndteres manuelt på daglig basis. Sparekassens afregningskonto med Nets var blevet trukket for disse posteringer.

Sparekassen gennemgik herefter grundlaget for fejlene og kontrollerede, at transaktionerne var clearet og autoriseret ved brug af chip og pinkode. Sparekassen kontaktede herefter alle de berørte kunder vedrørende korttransaktionerne, der var gået på fejlliste.

Den 22. oktober 2020 kontaktede sparekassen i første omgang klagerne telefonisk om de transaktioner, der manglede at blive bogført på deres kort/konti og sendte klagerne dokumentation for de transaktioner, der var foretaget med deres og deres børns kort i form af udskrifter fra Nets systemer. Udskrifterne viste, at der manglede at blive bogført transaktioner på henholdsvis 36.492,86 kr., 4.945,35 kr., 20.547,02 kr. og 7.409,06 kr., i alt ca. 69.000 kr. foretaget med M’s, H’s og deres børns to kort. Beløbene blev i første omgang trukket på de respektive kortkonti og blev herefter omposteret til klagernes fælleskonto -234, hvorefter kontoen viste et overtræk på over 69.000 kr.

Sparekassen har oplyst, at den tilbød klagerne en afdragsordning, hvilket klagerne afviste.

Den 9. november 2020 trak sparekassen 5.100 kr. fra M’s lønkonto til nedbringelse af overtrækket på fælleskonto -234.

Klagerne gjorde over for sparekassen blandt andet indsigelse mod debiteringen af ca. 69.000 kr. på deres konto. Sparekassen fastholdt de foretagne debiteringer.

Sparekassen har oplyst, at klagerne herefter flyttede deres indtægter til et andet pengeinstitut og fortsatte med at anvende deres betalingskort blandt andet til billeje, hvorved deres konti gik i overtræk. Den 30. december 2020 spærrede sparekassen som følge heraf klagernes betalingskort.

Klagerne har oplyst, at de efterfølgende har skiftet pengeinstitut og har oprettet NemKonti mv. i deres nye pengeinstitut.

Gælden på fælleskonto -234, der pr. den 23. oktober 2020 udgjorde ca. 69.000 kr., resterer fortsat i sparekassen.

Parternes påstande

Den 30. december 2020 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Stadil Sparekasse skal frafalde gælden på konto -234, der hidrører fra de omtvistede MasterCard Debit transaktioner.

Stadil Sparekasse har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klagerne har blandt andet anført, at sparekassen har taget penge fra deres private konti uden aftale eller deres anerkendelse af den påståede gæld på deres Mastercard Debit kort, herunder deres børns MasterCard Debit kort.

Sparekassen oplyste dem først om det påståede “overtræk” ca. et år efter, at hævningerne skulle være foretaget. Alle deres tilknyttede MasterCard Debit i sparekassen gik i minus, inklusiv deres børns MasterCard Debit efter, at sparekassen sendte dem et hjemmelavet Excel ark.

Sparekassen lukkede deres konti og kort fra time til time den 30. december 2020 efter, at de havde bedt sparekassen om at tilbagebetale de penge, som den havde taget fra dem uden deres anerkendelse af gælden eller aftale herom.

Sparekassen oplyser, at de ikke var de eneste kunder, som fik overtræk på deres MasterCard Debit. Det drejede sig om ca. 25 kunder i sparekassen i henhold til sparekassens eget skriftlige udsagn.

Sparekassen tilbød dem ingen former for afdragsordning. Den beskyldte dem blot for at handle i ond tro, selv om de ikke havde haft overtræk på deres Dankort, som godt kunne overtrækkes.

Størstedelen af den påståede gæld på deres MasterCard Debit vedrører transaktioner i Thailand i december 2019/januar 2020. Alle de kvitteringer, som de har tilbage, er på thailandsk, og er slet ikke i den beløbsstørrelse.

Sparekassedirektøren truede dem direkte med repressalier på deres telefonsvarer den 30. december 2020, hvis de ikke anerkendte gælden.

Sparekassen har handlet så groft og uansvarligt over for dem, at de også har valgt at delagtiggøre deres advokat og politiet.

De kan ikke vedkende sig gælden, og de er blevet behandlet meget dårligt, selv om de har overholdt alle deres forpligtelser over for sparekassen.

Sparekassen har i første kvartal 2021 forsøgt at returnere køb på deres Dankort til billeje, som er foretaget og betalt i løbet af november og december måned 2020. Der var penge på kortet ved betalingerne, men da deres kort og konti blevet lukket uden nogen former for varsel den 30. december 2020, var sparekassen ikke berettiget afvise disse køb.

De kan ikke anerkende gælden på de knap 70.000 kr. med tillæg af renter, da de tog alle forholdsregler ved at bruge et Mastercard Debit, som ikke kan overtrækkes. Det skriver alle banker, og kortet gives i flæng til børn helt ned til otte år. Ville de have lavet overtræk, så var det sket på deres Dankort, hvor det kan lade sig gøre. Yderligere havde de ingen mulighed for at kontrollere, om der var tale om misbrug af deres Mastercard Debit, da de kun fik sendt et hjemmelavet Excel ark af sparekassen.

Et MasterCard Debit kan ikke overtrækkes på nogen måde. Det er med direkte saldokontrol.

Stadil Sparekasse har blandt andet anført, at klagerne hæfter for de foretagne transaktioner.

Det fremgår af udskrifterne fra Nets systemer, at transaktionerne blev foretaget med chip og pinkode.

Al relevant dokumentation er sendt til klagerne, og de blev tilbudt en rimelig afdragsordning, dog inden for en rimelig tidsramme, idet klagerne ikke kunne stille sikkerhed, og idet de ikke har udvist en adfærd, som var forventelig i forhold til de manglende transaktioner på kortene.

Da klagerne kom hjem fra Thailand i januar 2020 og konstaterede, at en del transaktioner ikke var trukket på deres konti, kunne de have gjort sparekassen opmærksom herpå, men det gjorde de ikke. De flyttede i stedet de penge, som stod på deres konti med tilknyttede MasterCard Debit og anvendte dem til forbrug. Sparekassen finder det sandsynligt, at klagerne qua deres adfærd og mangel på handling bevidst har villet påføre sparekassen tab.

Klagerne har på intet tidspunkt, efter de kom hjem fra Thailand, meldt deres kort stjålet, bortkommet eller misbrugt, og de har efterfølgende anvendt kortene. Sparekassen er overbevist om, at klagerne på intet tidspunkt ville have gjort indsigelse mod transaktionerne på deres konti.

Klagerne har yderligere opnået en økonomisk fordel ved, at transaktionerne først blev trukket på et senere tidspunkt.

Klagerne har i januar/februar 2021 ”forladt” deres konti i sparekassen uden at oplyse plan eller hensigt hermed. Klagernes konti gik gentagne gange i overtræk, og sparekassen måtte anvende en del ressourcer på afvisning af betalinger og sletning af PBS-aftaler.

Sparekassen har søgt en løbende dialog med klagerne i forbindelse med deres skift af pengeinstitut, og har søgt at få en stabil afvikling af deres forbrug/overtræk af kort i forbindelse med ferie i Thailand. Dette har klagerne ikke ønsket.

Det er lykkedes klagerne at omgå saldokontrollen på deres MasterCard Debit ved en løbende flytning af penge imellem konti. Der er foretaget flytning på næsten daglig basis, hvilket har været med til sammenholdt med forskel i tidszoner (Danmark/Thailand) at omgå saldokontrollen. Idet alle transaktioner er clearet med pinkode/chip, idet klagerne har kunnet se reserverede beløb på deres kort, og idet de ved hjemkomst ikke kontaktede sparekassen vedrørende de manglende hævninger på deres konti, antager sparekassen, at der er tale om bevidst professionel omgåelse af kortenes indbyggede saldokontrol til deres fordel.

Ankenævnets bemærkninger

Klagerne, M og H, samt deres børn var kunder i Stadil Sparekasse.

Klagerne har oplyst, at de i perioden fra den 17. december 2019 til den 16. januar 2020 var på ferie i Thailand.

Klagerne foretog under rejsen nogle køb og en del kontanthævninger, dels med deres Visa/dankort og dels med deres MasterCard Debit. Transaktionerne på klagernes Visa/dankort blev clearet normalt, mens transaktionerne, hovedsagelig kontanthævninger, på deres MasterCard Debit blev reserveret på kortene, og nogle af transaktionerne blev trukket løbende, mens andre forblev reserveret i en periode.

Sparekassen har oplyst, at bogførsel af transaktioner med MasterCard Debit i thailandske baths (THB) skulle håndteres manuelt, og at sparekassen ikke var bekendt hermed. Som følge af denne fejl i sparekassen, blev de foretagne transaktioner med klagernes og deres børns MasterCard Debit først bogført på de respektive konti i oktober 2020 og herefter omposteret til klagernes fælleskonto -234 med ca. 69.000 kr.

Sparekassen har oplyst, at klagerne fik tilbudt en afdragsordning, hvilket de afviste. Klagerne har bestridt, at de fik tilbudt en afdragsordning.

Ankenævnet lægger som anført af sparekassen til grund, at chippen på klagernes MasterCard Debit blev aflæst ved de ikke vedkendte transaktioner, at korrekt pinkode blev indtastet ved samtlige transaktioner, og at transaktionerne er korrekt registreret og bogført og ikke ramt af tekniske svigt eller andre fejl.

Af lov om betalinger § 98 følger, at registrering af brug af et betalingsinstrument ikke i sig selv er bevis for, at betaleren har godkendt transaktionen, at betaleren har handlet svigagtigt, eller at betaleren har undladt at opfylde sine forpligtelser, jf. lov om betalinger § 93.

Klagerne har oplyst, at de ikke kan anerkende gælden på knap 70.000 kr. med tillæg af renter, da et MasterCard Debit ikke kan overtrækkes, og da der er tale om transaktioner i Thailand i december 2019/januar 2020. Alle de kvitteringer, som de har tilbage, er på thailandsk, og er ikke i den beløbsstørrelse.

Afgørelsen af sagen beror på, om det må anses for godtgjort, at de omtvistede transaktioner er foretaget af klagerne/med klagernes MasterCard Debit.

Ankenævnet finder, at en afgørelse af sagen forudsætter en yderligere bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted ved domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klagerne får klagegebyret tilbage.