Indsigelse om mangelfuld rådgivning om reglerne for skattefri aktieavance før 1. januar 2006.

Sagsnummer:1169/2009
Dato:13-12-2010
Ankenævn:Vibeke Rønne, Hans Daugaard, Peter Stig Hansen, Troels Hauer Holmberg og Niels Bolt Jørgensen.
Klageemne:Rådgivning - skatteforhold
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Værdipapirer - skatteforhold
Ledetekst:Indsigelse om mangelfuld rådgivning om reglerne for skattefri aktieavance før 1. januar 2006.
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører klagerens indsigelse om mangelfuld rådgivning om reglerne for skattefri aktieavance ved salg af aktier efter 3 års ejertid.

Sagens omstændigheder.

Klageren var kunde i Danske Bank.

I 2004 arvede klageren 347 stk. aktier i D/S Torm, som den 6. oktober 2004 blev indlagt i hans værdipapirdepot hos banken. Klageren havde ikke andre aktier i depotet.

Kursværdien af aktierne var pr. 31. december 2005 105.876,64 kr. På daværende tidspunkt var der efter tre års ejertid skattefrihed for realiserede kursgevinster af aktiebeholdninger under den såkaldte 100.000 kr.’s-grænse, som i 2005 var på 136.600 kr. Skattefriheden bortfaldt for aktier erhvervet efter den 1. januar 2006, jf. lov nr. 1413 af 21. december 2005.

Den 14. august 2007 henvendte klageren sig til banken for at sælge en del af sin aktiebeholdning, da han havde brug for penge til køb af en motorcykel. På grund af en ændring af aktiernes stykstørrelse, havde klageren 694 stk. aktier i sit depot. Heraf solgte han 497 aktier for et samlet beløb af 100.015,66 kr.

Klageren har oplyst, at han i foråret 2009 af Skat blev opkrævet 21.123 kr. som følge af aktiesalget.

Parternes påstande.

Klageren har den 4. november 2009 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Danske Bank skal betale 21.123 kr.

Danske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at han ikke havde travlt med at realisere provenuet.

Han spurgte sin rådgiver, om det ikke var korrekt, at han kunne sælge aktier under 100.000 kr. skattefrit. Hun svarede, at "det vist nok var rigtigt". Banken burde have oplyst, at det var en betingelse, at aktierne var ejet i mere end 3 år.

Banken skulle have rådgivet ham på eget initiativ.

Tabet kan opgøres til den ekstra skattebetaling, som han var sluppet for, hvis han havde ventet med salget.

Danske Bank har anført, at salget af aktier blev gennemført som en ren ekspeditionssag.

Klageren bad ikke om rådgivning. Han skulle bruge provenuet her og nu.

Klageren har ikke lidt noget dokumenteret tab.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

På tidspunktet for klagerens salg af aktierne var kursværdien af hans værdipapirdepot inden for grænsen for skattefri aktiebeholdninger i henhold til overgangsordningen i aktieavancebeskatningsloven.

Klageren har anført, at han spurgte til skattereglernes indhold i forbindelse med salget. Danske Bank har afvist dette og anført, at salget af aktierne blev gennemført som en ren ekspeditionssag.

Spørgsmålet om Danske Bank har tilsidesat en rådgivningsforpligtelse i forbindelse med klagerens aktiesalg, kan ikke afgøres uden bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer. Da denne bevisførelse ikke kan finde sted for Ankenævnet, men i givet fald må ske ved domstolene, afvises klagen i medfør af Ankenævnets vedtægters § 7, stk. 1.

Som følge heraf træffes følgende

">a f g ø r e l s e :

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.