Spørgsmål om hæftelse for hævetransaktioner, som klageren ikke kan vedkende sig.

Sagsnummer:31/2005
Dato:10-05-2005
Ankenævn:John Mosegaard, Inge Frølich, Karen Frøsig, Lotte Aakjær Jensen, Ole Jørgensen
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for hævetransaktioner, som klageren ikke kan vedkende sig.
Indklagede:Nordea Bank Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører spørgsmålet om klagerens hæftelse for 25 Visa/Dankort-transaktioner på i alt ca. 11.000 kr., som klageren ikke kan vedkende sig.

Sagens omstændigheder.

Klageren har en konto hos indklagede, hvortil der er knyttet en kredit på 15.000 kr. og et Visa/Dankort.

Den 10. november 2004 rettede klageren telefonisk henvendelse til indklagede og gjorde indsigelse mod nogle dankorttransaktioner på kontoen, som klageren ikke kunne vedkende sig. Efterfølgende blev det præciseret, at indsigelserne drejede sig om tre Visa/Dankort-køb på i alt 1.779,70 kr. foretaget i perioden 16. - 19. juli 2004 og 22 transaktioner (4 pengeautomathævninger og 18 dankortkøb) på i alt 9.308,75 kr. i perioden 10. september - 6. november 2004. Indsigelserne vedrørte således i alt 25 transaktioner på i alt 11.088,45 kr.

Henholdsvis den 30. juli, 25. august, 16. september og 18. oktober 2004 blev der fremsendt en kontoudskrift for kontoen til klageren. Klageren har anført, at hun ikke modtog kontoudskrifterne. De første tre hævninger, som klageren ikke vedkender sig, fremgår af kontoudskriften pr. den 30. juli 2004. Af kontoudskriften pr. den 16. september 2004 fremgår yderligere tre transaktioner på i alt 1.120,90 kr. De resterende hævninger, som klageren ikke vedkender sig, fremgår af kontoudskriften pr. 18. oktober 2004 og en kontoudskrift pr. 10. november 2004.

Klagerens Visa/Dankort blev i september/oktober 2004 udskiftet til et nyt Visa/Dankort med chip. Chipkortet blev udstedt den 30. september 2004 og aktiveret af klageren den 4. oktober 2004. Den 30. oktober 2004 blev det gamle Visa/Dankort afmeldt. Begge kort var således aktive i perioden 4. - 30. oktober 2004.

I slutningen af december 2004 meddelte indklagede, at der ikke var tegn på misbrug, og at klagerens indsigelser derfor ikke kunne anerkendes.

Af indklagedes regler for Visa/Dankort fremgår bl.a.:

"Du skal kontrollere din kontoudskrift omhyggeligt. Du bør kontrollere, at der ikke forekommer transaktioner, som du ikke mener at have foretaget, eller transaktioner som ikke stemmer overens med dine kvitteringer. Fjernsalgstransaktioner bør kontrolleres med særlig omhu.

Hvis der forekommer transaktioner, som du ikke mener at have foretaget, eller der ikke er overensstemmelse mellem din kvittering og de oplysninger, der er noteret på kontoudskriften, skal du henvende dig til [indklagede] snarest muligt."

Parternes påstande.

Den 7. februar 2005 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede skal tilbageføre hævningerne på i alt 11.088,45 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at indklagede bør tilbageføre de omhandlede hævninger, som hun ikke kender noget til.

Kortet har ikke været bortkommet. Kortet opbevares i hendes pung, og hun har aldrig lånt det ud. PIN-koden har hun i hukommelsen. Den er ikke noteret noget sted, og ingen andre end hun selv kender koden.

Hun fik ny adresse i maj 2004, og anmeldte adressen alle relevante steder. Fra juni 2004 modtog hun ingen kontoudskrifter. Hun rettede henvendelse til postvæsenet, som efter hendes opfattelse var årsag til den manglende post. Hun bestilte også nye kontoudskrifter hos indklagede, men disse nåede heller ikke frem. I oktober/november fik hun adgang til Internettet og benyttede første gang indklagedes netbank den 9. november 2004, hvor hun opdagede nogle af de transaktioner, som hun ikke vedkender sig. Hun spærrede straks kortet og ringede næste dag til indklagede.

Hendes kærestes dankort, der er tilknyttet hans konto i et andet pengeinstitut, er blevet misbrugt i omtrent samme periode, og hun anser det ikke for usandsynligt, at der er sammenhæng mellem de to sager.

Indklagede har anført, at der ikke er tegn på misbrug, og at indsigelserne derfor ikke kan anerkendes.

Transaktionerne er korrekt registreret og gennemført. Kort og PIN-kode har været anvendt ved alle transaktioner. PIN-koden har ikke været anvendt forkert, og kortet har ikke været forsøgt brugt efter spærringstidspunktet. PBS har ikke oplevet systemmæssige fejl, som kan henføres til de ikke anerkendte transaktioner.

PBS har set nærmere på de forhold, som kunne indikere en eventuel forfalskning af de to Visa/Dankort, og har konkluderet - med størst muligt sandsynlighed - at hævningerne er foretaget med de ægte Visa/Dankort. Der er tale om transaktioner foretaget med både det gamle Visa/Dankort og det nye chipkort. Det er usandsynligt, at magnetstriben på begge kort skulle være blevet kopieret.

Transaktionerne er foretaget i butikker og pengeautomater i klagerens nærområde. På flere af dagene, hvor der er foretaget posteringer, som klageren ikke vedkender sig, har klageren benyttet kortet inden for kort tid før og efter de ikke vedkendte transaktioner.

Kontoudskrifterne er sendt til klagerens korrekte adresse. De af klageren fremlagte udskrifter af henholdsvis 30. juli og 25. august 2004 er originalbilag, som ikke kan genudskrives i samme layout. Klageren må derfor i hvert fald have modtaget disse kontoudskrifter, hvoraf de første tre hævninger, som klageren ikke kan vedkende sig, fremgår.

Klageren burde have reageret på den manglende modtagelse af kontoudskrifterne, navnlig efter at hun havde bestilt nye udskrifter.

Ved hævning i pengeautomater har klageren også haft mulighed for at få en kvittering, hvoraf de seneste fem posteringer fremgår.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Det må anses for uafklaret, om de omhandlede hævninger er foretaget af klageren selv eller med dennes samtykke, eller om de skyldes tekniske fejl eller misbrug.

Ankenævnet finder, at en afgørelse af sagen forudsætter en bevisførelse af en karakter, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle klagen. Klagegebyret tilbagebetales klageren.