Indsigelse mod bankens beregning af rente (tidskompensation) betalt til klageren i 2023 på baggrund af fejl i bankens gældssystem, som resulterede i klagerens indbetaling af for højt beløb (forældede renter) i 2005. Renters rente, rentesats mv.

Sagsnummer:479/2023
Dato:19-03-2024
Ankenævn:Helle Korsgaard Lund-Andersen, Andreas Moll Årsnes, Karin Sønderbæk, Morten Bruun Pedersen og Poul Erik Jensen.
Klageemne:Rente - øvrige spørgsmål
Morarente
Ledetekst:Indsigelse mod bankens beregning af rente (tidskompensation) betalt til klageren i 2023 på baggrund af fejl i bankens gældssystem, som resulterede i klagerens indbetaling af for højt beløb (forældede renter) i 2005. Renters rente, rentesats mv.
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod bankens beregning af rente (tidskompensation) betalt til klageren i 2023 på baggrund af fejl i bankens gældssystem, som resulterede i klagerens indbetaling af for højt beløb (forældede renter) i 2005.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Danske Bank, hvor han havde en gæld, der var stiftet i 1985 og 1986.

I klagerens årsoversigter fra banken for årene 2001 – 2004 fremgik et beløb på 93.703 kr. vedrørende gælden.

I september 2005 rettede klageren henvendelse til banken om gælden. Ved et brev til klageren af 29. september 2005 oplyste banken, at den samlede gæld (inklusive renter i fem år) udgjorde 137.095,22 kr. og anmodede klageren om at sende økonomiske oplysninger. Den 30. september fremsatte klageren tilbud om en akkordaftale, som banken afviste den 3. oktober 2005.

Den 4. oktober 2005 indbetalte klageren 93.703,61 kr. til banken. Ved et brev til klageren af 17. oktober 2005 oplyste banken, at den samlede gæld inklusive renter i fem år før klagerens indbetaling udgjorde 137.095,22 kr. (hovedstol 93.703,61 kr. og rente i fem år 40.321,89 kr.), at saldoen i årsoversigten ikke indeholdt renter, og at gælden efter klagerens indbetaling udgjorde 40.321,89 kr. Banken oplyste endvidere, at den betragtede klagerens indbetaling som et ekstraordinært afdrag.

Ved et brev til klageren af 21. december 2005 meddelte banken, at sagen om betaling af renterne på 40.321,89 kr. var henlagt og på et senere tidspunkt ville blive genoptaget. Banken har oplyst, at den ikke modtog betaling for renterne på 40.321,89 kr., og at banken lod rentebeløbet forælde.

Det viste sig efterfølgende, at der var fejl i bankens system til håndtering af inkassogæld. Som led i den generelle gennemgang af bankens gældssystem og bankens gældssager gennemgik banken i 2021 også klagerens gældssag. Banken blev opmærksom på, at hovedstolen (den misligholdte fordring), der var opgjort til 93.703,61 kr., på tidspunktet for klagerens ekstraordinære indbetaling den 4. oktober 2005 indeholdt forældede renter for i alt 31.435,91 kr. Som følge heraf foretog banken en korrektion af gælden, og klagerens konto kom herefter til at stå med en positiv saldo på 31.435,91 kr.

Klageren har oplyst, at han i 2023 blev opmærksom på, at banken havde indberettet til Skat, at han havde et indestående i banken på 31.435,91 kr. Han rettede henvendelse til banken i foråret 2023 og anmodede banken om at overføre beløbet til hans NemKonto.

Den 9. maj 2023 tilbagebetalte banken beløbet på 31.435,91 kr. til klagerens NemKonto sammen med en såkaldt ”tidskompensation” (kompensation for den tid, hvor klageren ikke havde haft beløbet til sin rådighed) på 44.354,02 kr.

Ved brev af 8. juni 2023 til klageren beklagede banken, at banken i relation til undersøgelsen af fejlene i bankens gældssystemer ikke havde været opmærksom på, at klagerens konto siden 2021 havde haft en positiv saldo. Banken anførte endvidere om den beregnede tidskompensation på 44.354,02 kr.:

”…Tidskompensation er beregnet fra den dag, din konto var positiv, frem til udbetalingsdagen for den positive saldo den 09/05 2023 og tager udgangspunkt i den officielle udlånsrente fastsat af Nationalbanken plus et lovbestemt tillæg, hvor tillægget i perioden har ligget på 7-8%, som er opgjort efter rentelovens § 5. …”

Den 16. juni 2023 klagede klageren til banken. Klageren anførte, at banken efter hans beregning skyldte ham yderligere 587.940 kr. Ved brev af 5. juli 2023 til klageren afviste banken klagerens krav og anførte:

”… vi har regnet tidskompensationen fra den dato, hvor vi har modtaget din indbetaling den 4. oktober 2005, og frem til den dato, hvor banken udbetalte kompensationen d. 9. maj 2023. Vi finder derfor ikke, at du er berettiget til yderligere kompensation.

Ved udregning af tidskompensation, regnes denne fra det tidspunkt, hvor banken modtog din indbetaling. Det skyldes, at det først er fra det tidspunkt, at du potentielt kunne have et krav imod banken.

Ved bankens gennemgang af din sag i 2021, blev kontoen registreret med et positivt beløb. Det er således alene i perioden fra 2021 til udbetalingen den 9. maj 2023 at gælden har været registreret med et positivt beløb i bankens gældssystem. Vi skal beklage, at beløbet ikke er blevet udbetalt til dig straks herefter, og at du har været registreret med et positivt beløb i perioden. Banken har kompenseret dig for perioden 4. oktober 2005 til 9. maj 2023 ved udbetalingen af tidskompensationen af 44.354,02 kr. …”

Klageren fastholdt sin indsigelse mod bankens tidskompensation og anmodede om at se bankens beregning. Ved et brev af 17. juli 2023 til klageren anførte banken, at bankens beregning var foretaget på grundlag af den officielle udlånsrente fastsat af Nationalbanken plus et lovbestemt tillæg på mellem 7 og 8 %, jf. rentelovens § 5 på baggrund af en årlig rente.  Den 4. august 2023 sendte banken klageren en kopi af bankens udregning af tidskompensationen, hvoraf det fremgik, at beregningen var sket på baggrund af en halvårlig rente og ikke en årlig rente som oplyst til klageren i bankens brev af 17. juli 2023. Den 4. august 2023 klagede klageren blandt andet over, at beregningen ikke var sket med renters rente.

Klageren har fremlagt uddrag af bankens prisliste for lån og kreditter, hvoraf det fremgår, at rentesatsen for ubevilget overtræk er 18,5 % om året.

Parternes påstande

Den 9. august 2023 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Danske Bank skal betale ham et rentebeløb på 669.000,03 kr. Efter betaling af de 669.000,03 kr. skal banken tilpligtes at indberette et udbetalt rentebeløb på 713.354,05 kr. til Skat som rentebeløb udbetalt til ham i 2023.

Danske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at banken i 2004 indberettede, at han havde en gæld på 93.703,61 kr. Han regnede med, at beløbet var rigtigt og indbetalte beløbet i oktober 2005. I 2023 så han pludselig, at banken havde indberettet et indestående i banken på 31.453,91 kr. Dette kom helt bagpå ham, da han intet havde haft med banken at gøre i 17 år.

Banken har ulovligt opkrævet 31.435,91 kr. fra ham i 2005. Banken skal forrente det ulovligt opkrævede beløb. Renten skal være den samme, som banken benytter ved ubevilget overtræk på konto i banken, nemlig 18,5 % p.a. med kvartårlig rentetilskrivning.

Banken har opfundet et nyt ord "Tidskompensation". I bankverdenen hedder det renter, som beregnes med et procenttal af kapitalen og et antal terminer samt helt almindeligt med tilskrivning af renten til hovedstolen, så der beregnes renters rente.

Renten skal ikke være en simpel rente, men skal tilskrives hovedstolen ved hver rentetilskrivning med renters rente, som banken ville kræve ved ubevilget overtræk.

Rentelovens § 5 finder ikke anvendelse, da der ikke er tale om overskridelse af forfaldsdag, men derimod om ulovlig bankvirksomhed. Der er ikke tale om morarenter, men almindelige renter kopieret direkte fra bankens renteoversigt vedrørende ubevilget overtræk.

Banken har overtrådt straffelovens § 279 om bedrageri, idet banken uberettiget har opkrævet 31.435,91 kr. fra ham i 2005, og idet banken har oplyst til Skat, at han skyldte 93.703,61 kr., hvilket ikke var rigtigt. Banken har endvidere overtrådt § 43 i lov om finansiel virksomhed om redelig forretningsskik og god praksis. Der har været totalt i uorden i regnskaberne, og banken har i 17 år ikke opdaget, at der ulovligt var opkrævet et beløb på 31.435,05 kr. Banken skal mærke, at der skal være orden i regnskaberne.

Der er hverken tale om aftale eller sædvane vedrørende renter af bedragede beløb, men at banken, i sin tabel over renter og gebyrer, har en tilsvarende rente på 18,5 % p.a. med kvartårlig rentetilskrivning, som skal benyttes her.

Banken skal tilpligtes at betale ham 669.000,03 kr. Beløbet er beregnet med en rentesats på 18,5% p.a. med kvartårlige rentetilskrivninger svarende til bankens rente ved ubevilget overtræk i perioden fra oktober 2005 til maj 2023. Beløbet på 31.435,91 kr. med tillæg af således beregnede renter udgør 744.590,96 kr. Når herfra trækkes det betalte beløb på 75.789,93 kr., fremkommer restbeløbet på 669.000,03 kr.

Han har desuden læst Kammeradvokatens redegørelse, hvor det på side 86 er anført, at banken vil tilbyde kompensation for en eventuel skattebetaling af tidskompensation, og at banken har meddelt alle, der eventuelt skulle modtage denne skattekompensation, hvordan det forholder sig. Han har ikke modtaget noget fra banken herom.

Samtidig skal banken tilpligtes at indberette udbetalt rentebeløb på 713.354,05 kr. til Skat som rentebeløb udbetalt i 2023.

Danske Bank har anført, at bankens beregning af tidskompensationen til klageren er korrekt. Klageren er blevet kompenseret fuldt ud i overensstemmelse med gældende ret, herunder rentelovens § 5 og § 43 i lov om finansiel virksomhed.

Klageren har i perioden fra den 4. oktober 2005 til den 9. maj 2023 haft et tilgodehavende over for banken, som han er blevet kompenseret for ikke at have haft til sin rådighed.

Beregningen af tidskompensation skulle først ske fra den 4. oktober 2005, hvor banken modtog klagerens indbetaling, da klageren først fra dette tidspunkt potentielt kunne have et krav imod banken, og frem til den 9. maj 2023, hvor banken udbetalte tidskompensationen. I denne periode har klageren haft et tilgodehavende over for banken, som han skal kompenseres for ikke at have haft til sin rådighed.

Tidskompensation skal hverken beregnes med samme rente, som banken benytter ved ubevilget overtræk, eller med anvendelse af kvartårlig rentetilskrivning. Tidskompensationen til klageren er, jf. rentelovens § 5, sket med udgangspunkt i Nationalbankens officielle udlånsrenter for perioden fra den 4. oktober 2005 til den 9. maj 2023 plus et lovbestemt tillæg, der har ligget på 7-8% i perioden.

Tidskompensation skal regnes som en simpel procesrente.

Tidskompensationen er beregnet på baggrund af en halvårlig rente. Dette har faktisk stillet klageren bedre, end hvis tidskompensationen var beregnet på baggrund af en årlig rente i overensstemmelse med rentelovens § 5, hvilket banken ellers var berettiget til.

Der ikke kan opkræves renters rente, hvilket fremgår både af betænkning nr. 1161 og af retspraksis, jf. Højesterets dom offentliggjort i Ugeskrift for Retsvæsen, 1990 side 386. Der foreligger hverken en aftale eller sædvane om betaling af renters rente.

Klageren er ikke berettiget til yderligere kompensation.

Banken afviser klagerens anbringende om, at banken skulle have overtrådt straffelovens § 279.

Banken kan ikke tilpligtes at skulle indberette et udbetalt rentebeløb på 713.354,05 kr. til Skat som rentebeløb udbetalt i 2023.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Danske Bank. I klagerens årsoversigter fra banken for årene 2001 – 2004 fremgik et beløb på 93.703 kr. vedrørende klagerens gæld til banken. Den 4. oktober 2005 indbetalte klageren 93.703 kr. til banken. Banken opgjorde klagerens samlede gæld før klagerens indbetaling til 137.095,22 kr. (hovedstol 93.703,61 kr. og rente i fem år 40.321,89 kr.) og oplyste, at klagerens gæld efter indbetalingen udgjorde 40.321,89 kr. Banken har oplyst, at den ikke modtog betaling for renterne på 40.321,89 kr., og at banken lod rentebeløbet forælde.

Som led i en generel gennemgang af bankens gældssystem og gældssager for fejl i 2021 blev banken opmærksom på, at den i 2005 opgjorte fordring mod klageren på 93.703,61 kr. indeholdt forældede renter for i alt 31.435,91 kr. Banken korrigerede gælden, og klagerens konto fik derefter en positiv saldo på 31.435,91 kr. Klageren blev i foråret 2023 opmærksom på, at banken havde indberettet beløbet på 31.435,91 kr.  som et indestående til Skat. Klageren rettede henvendelse til banken, der udbetalte beløbet på 31.435,91 kr. til klageren samt en ”tidskompensation” på 44.354,02 kr.

Tidskompensationen på 44.354,02 kr. blev beregnet som Nationalbankens officielle udlånsrenter plus et lovbestemt tillæg, jf. rentelovens § 5, dog med halvårlig rentetilskrivning, af beløbet på 31.435,91 kr. for perioden fra den 4. oktober 2005 til den 9. maj 2023.

Ankenævnet finder ikke, at klageren har krav på forretning af beløbet på 31.435,91 kr. med en rentesats svarende til bankens rentesats for ubevilget overtræk. Ankenævnet bemærker herved, at det ikke er godtgjort, at der mellem parterne er aftalt en rentesats for klagerens tilgodehavender hos banken. Banken var derefter berettiget til at beregne rentekompensationen med den i renteloven fastsatte morarente-/procesrentesats svarende Nationalbankens officielle udlånsrenter plus et lovbestemt tillæg, jf. rentelovens § 5.

Det bemærkes, at Ankenævnet ikke påtager sig at foretage en revisionsmæssig gennemgang af engagementet.

Tre medlemmer – Helle Korsgaard Lund-Andersen, Andreas Moll Årsnes og Karin Sønderbæk – udtaler:

Vi finder ikke, at klageren har krav på renters rente af beløbet på 31.435,91 kr. Vi bemærker herved, at der som udgangspunkt ikke beregnes renters rente for renter efter renteloven. Vi finder ikke, at der er grundlag for at fravige dette udgangspunkt i denne sag. Vi finder således ikke, at banken skal pålægges at betale yderligere kompensation til klageren.

Vi stemmer derfor for, at klageren ikke får medhold i klagen.

To medlemmer – Morten Bruun Pedersen og Poul Erik Jensen – udtaler:

Som udgangspunkt beregnes der ikke renters rente for renter efter renteloven, medmindre der foreligger særlige hensyn, der kan begrunde renters rente.

Vi finder, at bankens kompensation til klageren under de foreliggende omstændigheder bør indeholde renters rente. Vi har herved lagt vægt på, at klageren ikke før i 2023 eller tidligst, da årsopgørelsen for 2021 forelå, burde have opdaget, at han havde et tilbagesøgningskrav som følge af bankens forkerte opgørelse af klagerens gæld.

Vi finder, at Danske Bank herefter skal beregne en yderligere kompensation til klageren med renters rente af beløbet på 31.435,91 kr. for perioden fra den 4. oktober 2005 til den 9. maj 2023 og betale differencen mellem det beregnede beløb og den betalte tidskompensation til klageren.

Sagen afgøres efter stemmeflertallet.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.