Krav om udlevering af kontoudskrifter for mindreårig datters konti, herunder børneopsparing, en uge før datteren blev myndig.

Sagsnummer:43/2019
Dato:27-06-2019
Ankenævn:Henrik Waaben, Anders Holkmann Olsen, Kristian Ingemann Petersen, Ida Maria Moesby, Finn Borgquist.
Klageemne:Umyndighed - øvrige spørgsmål
Konto - kontoudskrift
Børneopsparingskonto - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Krav om udlevering af kontoudskrifter for mindreårig datters konti, herunder børneopsparing, en uge før datteren blev myndig.
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om udlevering af kontoudskrifter for mindreårigs konti, herunder børneopsparingskonto.

Sagens omstændigheder

Klageren er far til D, der er født den 30. januar 2001.

D var kunde i Danske Bank, hvor hun blandt andet havde en børneopsparing, der var oprettet af hendes mor, M. Klageren har anført, at han først blev klar over, at M var opretter af børneopsparingen under klagesagen.

I 2008 anmeldte klageren og M en aftale om fælles forældremyndighed over D til statsforvaltningen.

Banken har oplyst, at klageren i 2011 fik udleveret kontoudskrifter for børneopsparingen.

Ved en e-mail af 20. januar 2019 til banken anførte klageren:

”Jeg ønsker at modtage samtlige konto-udskrifter og indsigt i min datters, … konti fra 0 - snart 18 år. Jeg ved hun har en børneopsparing, jeg tror at kontoen er …  oprettet af …, for snart 18 år siden.

Jeg vedhæfter bevis for forælder-myndighed her og ser frem til at høre noget ASAP, idet hun snart bliver 18 år …”

Ved en e-mail af 23. januar 2019 til klageren afslog banken klagerens anmodning og anførte:

”… Som drøftet pr. telefon, kan vi ikke sende kontoudskrifter uden opretter af børneopsparingen giver accept. Jeg vil rigtig gerne forsøge at indhente accepten.

Det specielle ved børneopsparing er, at det er opretteren, der frem til barnet er myndig bestemmer bindingsperioden og hvorvidt pengene skal investeres m.m. Det er også opretteren, der bestemmer hvem der kan få forespørgselsret (og altså ikke værgerne i forening). Når barnet bliver myndig, vil barnet selv kunne bestemme, hvem der skal have forespørgselsret.

Du er meget velkommen til at vende tilbage, såfremt jeg skal kontakte opretter og få accept på det. Når din datter fylder 18 år, kan hun selv give dig fuldmagten.”

Den 24. januar 2019 indgav klageren klage til bankens klageansvarlige.

I en e-mail til banken af 27. januar 2019 anførte klageren blandt andet, at han havde ”brug for de konto-udskrifter, for at vurdere hvordan jeg bedst drager omsorg ifb med økonomien efter de 18 år…”.

Den 27. januar 2019 indgav klageren klage over banken til Ankenævnet.

Den 30. januar 2019 fyldte D 18 år.

Klageren havde i 2017 indgivet en klage til Ankenævnet over et andet pengeinstitut, P’s, afslag på klagerens anmodning om indsigt i D’s kontoforhold. P imødekom anmodningen efter indgivelse af klagen, og sagen for Ankenævnet blev lukket uden afgørelse.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Danske Bank skal udlevere udskrifter af alle D’s konti vedrørende transaktioner for perioden indtil D fyldte 18 år, subsidiært vedrørende transaktioner frem til den 29. januar 2019, frem til indgivelse af klagen til Ankenævnet eller frem til hans anmodning om indsigt. Banken bør pålægges at oplyse saldoen på alle D’s konti. Banken bør endvidere pålægges en bøde. Banken bør subsidiært anmeldes til politiet og Datatilsynet.

Danske Bank har nedlagt påstand om principalt afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at banken ulovligt og uberettiget har nægtet af udlevere kontoudskrifterne. Han har som værge og forældremyndighedsindehaver krav på indsigt. Bankens afvisning er en alvorlig krænkelse af en forældremyndighedsindehavers rettigheder og hindrer en forælder i at varetage sit barns økonomi fornuftigt.

Banken har nægtet at besvare spørgsmål om sin praksis. Banken har tilsyneladende indset, at bankens politik er uklar, usammenhængende og selvmodsigende, og at det klogeste er at holde fuldstændig lav profil. Banken har tilsyneladende ingen kontrol eller procedure for sådanne anmodninger og skønner tilfældigt fra gang til gang. Banken har ikke kompetence til at foretage et sådant skøn.

Banken har henvist til uskrevne regler om, at ”opretter af børneopsparing skal give accept”. Banken har intet svar på, hvad der skulle begrunde dette. Banken ønskede ikke på tidspunktet for hans henvendelse at oplyse, hvem der var opretter, men oplyste først dette under klagesagen. Det var ikke betryggende, at banken fremsatte ønske om at kontakte den på tidspunktet for klagesagens begyndelse, ukendte konto-opretter. Dermed blandede banken sig uberettiget i en families private og personlige forhold. Banken burde holde sig fra at snage i personfølsomme oplysninger. Der er tale om en grov overtrædelse af databeskyttelsesloven.

Bankens praksis er ikke et udtryk for branchekutyme. Han har ikke haft problemer med at få udleveret udskrifter af D’s konti fra andre pengeinstitutter. P gav ham indsigt efter, at han havde klaget til Ankenævnet.

Bankens afvisning er grundløs og chikanerende. Han er på ingen måde overbevist om, at andre forældremyndighedsindehavere i en tilsvarende situation som hans også ville få en afvisning. Der er tale uberettiget forskelsbehandling, alt efter hvordan banken nu ”skønner sagen” fra tilfælde til tilfælde.

Det er ikke i modstrid med D’s interesser, at han får indsigt. Banken har ikke konkretiseret, hvori et modsætningsforhold skulle bestå.

Det vedkommer ikke banken, hvad han skulle bruge kontoudskrifterne til. Banken er ikke efter lovgivningen bemyndiget til at agere smagsdommer i sådanne sager.

Hans anmodning angik alle D’s konti, ikke kun børneopsparingskontoen. Banken har i sit svar i klagesagen anført, at ”klager ikke var i stand til at oplyse nærmere om, hvilke konti hans henvendelse drejer sig om”. Banken har på intet tidspunkt efterspurgt flere oplysninger. Han forstår derfor ikke denne bemærkning. Hans anmodning angik kontooplysninger fra 0-18 år. Det ville også være fint at modtage oplysninger fra 12-18 år, eller i det mindste for en så lang periode som muligt.

Det var naturligt, at anmodningen blev fremsat kort tid før 18-års fødselsdagen, så han som forælder kan hjælpe sit barn bedst muligt og have de bedste økonomiske samtaler. Det er ikke alle 18-årige, der har den nødvendige modenhed og økonomiske forståelse.

Banken har som noget nyt i klagesagen anført, at ”Efter bankens opfattelse var klager formentlig alene berettiget til at få oplyst saldoen”. Han forstår på baggrund heraf ikke, hvorfor banken endnu ikke har oplyst saldoen. Banken bør straks oplyse saldiene på D’s konti.

Banken har under klagesagen opfundet en ny begrundelse om persondatalovgivningen. Banken nægter derved at anerkende det danske værgemålssystem for forældremyndighedsindehavere. Efter bankens nye argumentation var bankens hidtidige begrundelse om, at man som forældremyndighedsindehaver skulle få accept fra den hemmelige opretter, alligevel ikke den rigtige begrundelse. Banken henviser i stedet til ”gældende persondatalovgivning” og ”… Mindreårige børn er i den forbindelse selvstændige datasubjekter, som under visse omstændigheder… selv kan træffe afgørelser”. Banken har ikke dokumenteret eller konkretiseret noget om ”disse omstændigheder”.

Sagen hører ikke ind under databeskyttelsesloven. Ankenævnet bør se bort fra bankens nye argumentation, som er et forsøg på at dreje fokus hen på noget irrelevant. Banken har ikke konkret påvist, at det er nødvendigt og et krav, at en umyndig person skal give sin accept, før forældremyndighedsindehaveren kan få bankkonti-oplysninger. En forældremyndighedsindehaver/værge har automatisk krav på at få udleveret nøjagtigt samme oplysninger, som en myndig person har, men i dette tilfælde på en umyndig persons vegne.

Banken har bevidst misbrugt Datatilsynets vejledning og taget et lille udpluk ud af en sammenhæng. Det fremgår af vejledningen, at en anmodning om indsigt fra et barn ikke udelukker en forældremyndighedsindehaver fra indsigt i samme oplysninger. Dette udgangspunkt fraviges alene ved meget personfølsomme og private oplysninger, jf. det fremhævede eksempel om abort i vejledningen. Banken har ikke redegjort for, om banken mener, at kontooplysningerne er af en sådan særlig privat eller særlig personlig karakter. Banken har ikke kontaktet Datatilsynet for at få råd og vejledning.

Banken har henvist til en interesseafvejning. Det er uacceptabelt, at banken foretager et individuelt skøn fra sag til sag. Banken har ikke det fornødne grundlag for at foretage et skøn i specifikke familieforhold. Han havde en legitim interesse i at modtage oplysningerne som forældremyndighedsindehaver. Som værge har han en fuldmagt. En værge handler på den umyndiges vegne i økonomiske spørgsmål. Der er ikke en interessekonflikt. Banken har ikke påvist en interessekonflikt.

Banken bør anmeldes til politiet og til Datatilsynet for sin ulovlige afvisning.

Danske Bank har til støtte for afvisningspåstanden anført, at sagen alene omhandler udlevering af kontoudskrifter. Bankens afvisning af klagerens anmodning har ikke påført klageren et tab. Der foreligger derfor ikke et konkret økonomisk mellemværende mellem banken og klageren.

Danske Bank har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at banken ikke var berettiget til at udlevere kontooplysningerne til klageren uden hjemmel hertil, jf. persondatalovningen. Mindreårige børn er selvstændige datasubjekter, der under visse omstændigheder selv kan træffe afgørelse om håndtering af deres personoplysninger. Børn over 13 år kan lovligt give samtykke til behandling af personoplysninger, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 2 og 3. Banken havde pligt til at vurdere, om der var den fornødne behandlingshjemmel.

Banken var ikke forpligtet til at udlevere kontoudskrifterne, jf. persondataforordningen (GDPR) art. 6. Der forelå ikke samtykke fra D. Udleveringen var ikke nødvendig for at leve op til en aftale med den registrerede. Den eneste behandlingshjemmel var, om klageren havde en legitim interesse i at modtage oplysningerne. Det afgørende for, om banken kunne udlevere kontooplysningerne i et tilfælde som det foreliggende, var således, om klageren havde en legitim interesse heri, samt om en hensyns- og interesseafvejning talte herfor, jf. GDPR og Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder.

Af Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder fremgår, at ”Der kan også forekomme tilfælde, hvor kun det barn, hvis oplysninger behandles, men ikke forældrene, bør kunne begære indsigt.” og ”Der må dog antages at være visse oplysninger om børn under 18 år, som forældremyndighedsindehaveren ikke kan gives indsigt i uden videre.”

En afvejning af hensynet til D over for klagerens interesse i indsigten faldt ud til fordel for D.

Klageren indgav anmodningen én uge før D fyldte 18 år.

Klageren havde ikke – bortset fra en enkelt henvendelse til 2011 – henvendt sig til banken for at få udleveret kontoudskrifter eller saldooplysninger.

Klageren var formentlig alene berettiget til at få oplyst saldoen på børneopsparingskontoen.

Klageren tilkendegav ved sin handlemåde tydeligt, at banken ikke måtte kontakte opretteren, M. Klageren har over for Ankenævnet tilkendegivet, at D ikke må gøres bekendt med klagesagen. D fyldte 18 år den 30. januar 2019. Klageren har ikke fremlagt en fuldmagt til at klage på D’s vegne.

Klagerens interesse savnede derfor efter bankens vurdering den fornødne legitimitet til, at banken var berettiget til at udlevere kontooplysninger til klageren.

Ankenævnets bemærkninger

Indledningsvis bemærkes, at Ankenævnet ikke finder anledning til at afvise sagen.

Klageren havde fælles forældremyndighed over sin datter, D, sammen med dennes mor, M. Den 20. januar 2019 anmodede klageren Danske Bank om at udlevere udskrifter af samtlige D's konti i banken, herunder en børneopsparing. Den 23. januar 2019 afslog banken anmodningen og meddelte, at udlevering krævede samtykke fra opretteren af børneopsparingen. Banken har i klagesagen oplyst, at børneopsparingen var oprettet af M. Den 27. januar 2019 indgav klageren klage til Ankenævnet. Den 30. januar 2019 fyldte D 18 år.

Ankenævnet finder, at banken ikke var berettiget til at afslå anmodningen uden en konkret, saglig begrundelse. Ankenævnet kan ikke tage stilling til, om databeskyttelsesregler er til hinder for at videregive oplysningerne til klageren. Klageren kan eventuelt rette henvendelse herom til Datatilsynet.

Efter at D nu er fyldt 18 år, finder Ankenævnet imidlertid ikke, at det kan pålægges banken at udlevere oplysningerne eller oplyse saldoen til klageren uden en fuldmagt fra D.

Ankenævnet har ikke mulighed for at anmelde banken til politiet eller Datatilsynet.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.