Indsigelse mod gebyrer for overførsel af ejerpantebreve og udlånskonti til andet pengeinstitut

Sagsnummer:346/2020
Dato:02-06-2021
Ankenævn:Bo Østergaard, Inge Kramer, Karin Duerlund, Ida Marie Mo-esby, Poul Erik Jensen
Klageemne: -
Ledetekst:Indsigelse mod gebyrer for overførsel af ejerpantebreve og udlånskonti til andet pengeinstitut
Indklagede:Danske Andelskassers Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod gebyrer for overførsel af ejerpantebreve og udlånskonti til andet pengeinstitut.

Sagens omstændigheder

Klageren, der er kunde i Danske Andelskassers Bank, har en personlig ejet enkeltmandsvirksomhed, der beskæftiger sig med administration og udlejning af flere ejendomme på kontraktbasis.

Efter det oplyste, er ejendommene ejet personligt af klageren. Det fremgår af regnskabet for virksomheden i perioden 1. juli 2018 - 30. juni 2019, at ejendommene behandles regnskabsmæssigt som et aktiv i virksomheden, der udgør 14.633.963 kr. pr. 30. juni 2019 og 11.638.963 kr. pr. 30. juni 2018. Desuden fremgår af regnskabet, at personlige skatter indgår som passiver, som udgør 400.000 kr. pr. 30. juni 2019.

Medio marts 2020 sendte bank A på vegne af klageren en overførselsanmodning til banken vedrørende 2 E-engagementssager. På baggrund af overførselsanmodningen fra A overflyttede banken 32 ejerpantebreve og to udlånskonti, hvilket udløste et gebyr på 24.400 kr. Ejerpantebrevene havde en samlet pålydende værdi på 10.756.000 kr.

Den 20. maj 2020 rettede klageren henvendelse til banken og bad om en redegørelse for gebyret.

Den 26. maj 2020 besvarede banken klagers henvendelse i en mail.

I mailen af 26. maj 2020 redegøres for, at der blev bogført gebyrer i henhold til bankens prisbog, der findes på bankens hjemmeside:

” …

På Erhvervslån konto [-728] er bogført følgende:

Gebyr for overførsel af udlån til andet PI er bogført 24.03.2020

24.03.2020 Konti: Kontoflytning - udlån -200,00

På Erhvervskonto [-8013] er bogført følgende:

Gebyr for aflysning af 13 stk. UP er bogført 24.03.2020

24.03.2020 Ændring ejerptb. x 13 stk -9.750,00

Gebyr for aflysning af 19 stk. UP er bogført 24.03.2020

24.03.2020 Ændring ejerptb.x 19 stk. -14.250,00

…”

Banken har oplyst, at prisen på overflytning af udlånskonti var 200 kr. pr. konto og 750 kr. pr. ejerpantebrev indtil den 1. oktober 2020.

Parternes påstande

Den 16. september 2020 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Danske Andelskassers Banks opkrævede gebyrer vedrørende overflytning af hans engagement til et andet pengeinstitut skal tilsidesættes.

Danske Andelskassers Bank har nedlagt påstand om principalt afvisning, subsidiært frifindelse, mere subsidiært godtgørelse til klageren efter Ankenævnets skøn.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at bankens opkrævede beløb på 24.400 kr.  bør nedbringes helt eller delvist således, at det svarer til ekspeditionstiden for aflysning af 32 pantebreve.

Det bestrides, at han er momsregistreret, idet hans forretningsforhold med banken vedrører ejendomme, der er ejet af ham personligt.

Banken havde ikke meddelt, at der er blevet hævet 24.400 kr. på hans konto og han havde efterfølgende i forbindelse med bankskifte konstateret transaktionen på hans kontoudskrift. Han fik regningen som følge af skifte af pengeinstitut.

Det er under al kritik, at banken havde opkrævet så stort et beløb. Bankens samlede tidsforbrug for at lave en simpel aflysning af pantebreve svarede til en timeløn på kr. 150.000 kr.

Bankens ekspeditionstid for aflysning af hans 32 pantebreve i forbindelse med skifte til bank A burde havde taget under 10 minutter.

Han blev påført ekstreme omkostninger, der er fuldt og helt ude af proportioner i forhold til den faktiske ydelse, der er blevet leveret ved elektronisk overførsel af ejerpantebrevene til A. Samtidig blev værdien af ejerpantebrevene reduceret med 3.045.000 kr. i forbindelse med overførslen.

Det opkrævede beløb er ikke i overensstemmelse med god bankskik ved kundeforhold.

Han har senere erfaret via rådgivere, at han har været udsat for en inkompetent behandling, der under ingen omstændigheder har varetaget hans økonomiske interesser. Der er på bankens foranledning oprettet ejerpantebreve uden nogen værdi, idet disse i flere tilfælde oversteg anskaffelsesværdien for ejendommene.

Han havde betalt registreringsafgift, stempelafgift samt ekspeditionsgebyr til banken til ingen nytte, og han skulle desuagtet betale gebyrer for flytning af ejerpantebreve.

Han havde accepteret forholdene i tillid til, at han fik en fair behandling af banken.

Danske Andelskassers Bank har til støtte for afvisningspåstanden anført, at der er tale om et erhvervsengagement og at Ankenævnet jfr. § 2, stk. 4, i sine vedtægter ikke kan behandle klager fra erhvervsdrivende.

Denne sag adskiller sig væsentligt fra privatkundeforhold, idet der ikke er nogen privatkunder, der har så stort et antal ejerpantebreve, og sagen kan derfor ikke omfattes af udtagelsesbestemmelsen i Ankenævnets vedtægter § 2, stk. 3, 2. punktum.

Klagerens virksomhed er momsregistreret, som fremgår af vedlagt udtræk fra Erhvervsstyrelsen på klagerens virksomhed samt vedlagt udtræk fra SKAT på klagerens virksomhed.

Budgettet for ejendomme i perioden 1. juli 2018 - 30. juni 2019 vedrørende klagerens virksomhed er udarbejdet og underskrevet af revisor. Klager har tillige underskrevet budgettet som indehaver af virksomheden. Budgettet er indleveret til banken som led i den almindelige opfølgning på erhvervskunderne. Regnskabsmæssigt behandles ejendommene som tilhørende klagerens virksomhed.

Af budgettet fremgår et udtræk på 400.000 kr. til betaling af personlige skatter for klager. Klager trækker midler ud af virksomheden for at kunne betale personlige skatter, hvilket kun giver mening, hvis klager driver erhvervsvirksomhed. Regnskabsmæssigt behandles ejendommene som et aktiv i klagerens virksomhed. Klageren er adkomsthaver på ejendommene.

Til støtte for frifindelsespåstanden har banken anført, at banken har stillet kreditfaciliteter til rådighed for klager og klagerens virksomhed, og en betingelse for det har været, at klager og hans virksomhed stillede ejerpantebrevene som sikkerhed. En betingelse som klager og hans virksomhed accepterede.

Klageren forespurgte ikke om pris eller gebyrer i forbindelse med skifte til andet pengeinstitut og rettede ikke henvendelse til banken for prisoplysning forud for indgivelsen af overførelsesanmodningen vedrørende ejerpantebrevene. Klageren måtte forvente, at det var forbundet med omkostninger at skifte pengeinstitut.

Banken rettede ikke henvendelse til klager om overførselsanmodningen, men ekspederede overførselsanmodningen i overensstemmelse med den sektoraftale, der er på området.

Banken har skiltet med sin pris, idet prisbogen er tilgængelig på bankens hjemmeside. Bankens opkrævning af gebyret på 24.400 kr. er ikke i strid med god skik bekendtgørelsen. Prisen er ikke urimelig, idet prisen er på niveau med, hvad der findes i andre pengeinstitutter.

Pengeinstitutternes prissætning, for så vidt angår påtegninger på ejerpantebreve, er ikke reguleret i god skik bekendtgørelsen. Ankenævnet har ikke kompetence til at regulere eller nedsætte bankens priser, når disse ikke er lovregulerede.

Klagers påstande om inkompetent behandling og opkrævning af “ekstreme” omkostninger er ikke underbyggede og for ukonkrete. Klageren har ikke dokumenteret tidsanvendelsen vedrørende overførelsen af hans engagement til et andet pengeinstitut.

Gebyrer kan ikke omregnes til forbrugt tid. Desuden skal gebyret afspejle, at der har været et omfattende tidsforbrug, og at opgaven har krævet særlige kompetencer. Overførslen af klagers engagement var mere komplekst end gennemsnittet henset til antallet af ejerpantebreve, hvor der i mange tilfælde var samme hovedstol. Der har således været brugt meget tid på kontrol af, at modtagende pengeinstitut modtog korrekte oplysninger på de enkelte ejerpantebreve.

Den medarbejder, der har foretaget ekspeditionen med overflytningen af klagers engagement, vurderede, at det sammenlagt tog en normal arbejdsdag på omtrent 7,5 timer. Hvis der måtte tages udgangspunkt i forbrugt tid, kan bankens almindelige timesats på 1.000 kr. for serviceydelser ikke finde anvendelse, idet en opgave med at flytte 32 ejerpantebreve har krævet særlige kompetencer.

Værdisætningen af klagerens ejerpantebreve i hans nye pengeinstitut er ikke relevant for sagens bedømmelse.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Danske Andelskassers Bank. Klageren overførte sit engagement til en anden bank A, og banken beregnede i den forbindelse i overensstemmelse med sin prisliste et gebyr på 24.400 kr. for overflytning af to udlånskonti og 32 ejerpantebreve.

Den 20. maj 2020 rettede klageren henvendelse til banken om de opkrævede gebyrer.

Klageren har en enkeltmandsvirksomhed, der beskæftiger sig med administration og udlejning af ejendomme på kontraktbasis. Ejendommene er ejet personligt af klageren. Med ejerpantebrevene stillede klageren sine ejendomme som sikkerhed over for banken.

Klager fra erhvervsdrivende kan behandles, såfremt klagen ikke adskiller sig væsentligt fra en klage vedrørende et privat kundeforhold, jf. Ankenævnets vedtægter § 2, stk. 3, 2. pkt.

Ifølge Ankenævnets vedtægter § 2, stk. 4, falder klager fra erhvervsdrivende i øvrigt uden for Ankenævnets kompetence.

Ankenævnet finder ikke, at klagen skal afvises som erhvervsmæssig. Ankenævnet har lagt vægt på, at de overførte ejerpantebreve var med pant i ejendomme, som var ejet af klageren personligt, at klageren er en mindre erhvervsdrivende, og at det spørgsmål, som klagen angår, ikke adskiller sig væsentligt fra en klage vedrørende et privat kundeforhold.

Ankenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte gebyrerne på 2x200 kr. for overførsel af to udlånskonti.

Ankenævnet finder efter sagens omstændigheder heller ikke tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte de beregnede gebyrer for overførsel af ejerpantebrevene.

Klageren får derfor ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.