Spørgsmål om klageren er bundet af håndpantsætningserklæring stillet til sikkerhed for tredjemands gæld i banken.

Sagsnummer:509/2010
Dato:06-01-2012
Ankenævn:Henrik Bitsch, Jesper Claus Christensen, Troels Hauer Holmberg, Karin Sønderbæk og Torben Udsen.
Klageemne:Tredjemandspant - stiftelse
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Spørgsmål om klageren er bundet af håndpantsætningserklæring stillet til sikkerhed for tredjemands gæld i banken.
Indklagede:Østjydsk Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører, om klageren er bundet af en håndpantsætningserklæring stillet til sikkerhed for klagerens søns og dennes ægtefælles gæld i Østjydsk Bank.

Sagens omstændigheder.

Klagerens søn og svigerdatter er kunder i Østjydsk Bank.

Klagerens søn ønskede ifølge det oplyste at investere i en ejendom til brug for indretning af et Bed Breakfast.

Klagerens advokat har under sagen anført, at hensigten var, at klageren skulle stille sikkerhed i forbindelse med sønnens erhvervelse af den pågældende ejendom. Klageren skulle således ikke stille sikkerhed for gammel gæld.

Hertil har banken anført, at sønnens økonomi, på tidspunktet for anmodningen om udvidelse af hans engagement til brug for køb af ejendommen, var kritisk, og at det i samme forbindelse blev drøftet, at der skulle findes en løsning på den situation, sønnens engagement befandt sig i. Banken gav derfor i første omgang sønnen afslag på ønsket om udvidelse af engagementet. Sønnen foreslog i den forbindelse, at der kunne gives pant i klagerens ejendom.

Den 29. juli 2009 underskrev klageren en pantsætningserklæring, hvoraf det blandt andet fremgår:

"…

Til sikkerhed for opfyldelse af enhver forpligtelse, herunder evt. overtræk, som

[klageren]

og/eller

[klagerens søn]

og/eller

[klagerens svigerdatter]

nu har eller senere måtte få over for Østjydsk Bank herunder enhver af bankens filialer og afdelinger.

stilles herved af underskrevne pantsætter(e):

[klageren]

Kr. Ejerpantebrev i fast ejendom

Beliggende [klagerens adresse]

Underskrevne pantsætter(e) erklærer samtidig:

-at have gennemlæst og modtaget kopi af nærværende dokument, herunder "Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for pantsætning i Østjydsk Bank", dateret 22.06.2009, der er gældende for pantsætningen i den udstrækning, de ikke er fraveget ved aftale.

…"

Af klagerens årsopgørelse for 2008 fremgår, at værdien af klagerens ejendom var 2.000.000 kr. Klageren havde en skattepligtig indkomst på 179.539 kr., og hun havde en formue på 193.900 kr., mens hendes gæld udgjorde 234.621 kr.

I forbindelse med pantsætningserklæringens udstedelse havde banken den 22. juni 2009 formuleret en erklæring, hvoraf det fremgår, at banken ikke ville gøre brug af ejerpantebrevet, så længe klageren bebor ejendommen.

Den 23. august 2009 underskrev klageren det ejerpantebrev, hun ved pantsætningserklæringen havde pantsat til banken.

Ifølge det oplyste trak banken efterfølgende finansieringstilbuddet vedrørende den tidligere nævnte ejendom tilbage.

I januar 2010 sendte banken ejerpantebrevet til tinglysning.

Den 1. februar 2010 rettede klagerens søn henvendelse til sin advokat, da klageren ikke mente, at hun havde skrevet under på en håndpantsætningserklæring, og såfremt hun havde, ikke havde været i stand til at gennemskue dette.

Parternes påstande.

Klageren har den 16. september 2010 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Østjydsk Bank skal aflyse ejerpantebrevet fra tingbogen, samt at hun ikke skal hæfte for sin søns gamle gæld.

Østjydsk Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har blandt andet anført, at hun underskrev pantsætningserklæringen i den tro, at pantet skulle tjene til sikkerhed for købet af den nye ejendom, samt at den af banken udfærdigede erklæring skulle tjene til sikkerhed for, at banken ikke ville tiltræde pantet, så længe hun bor i huset.

Hun er 82 år gammel og underskrev pantebrevet under pres fra banken, der kontaktede hende telefonisk til trods for, at hendes søn udtrykkeligt havde anmodet banken om at afstå herfra.

Banken trak efterfølgende sit finansieringstilbud vedrørende ejendommen tilbage. Til trods herfor sendte banken i januar 2010 ejerpantebrevet til tinglysning.

Pantebrevet blev sendt til tinglysning til sikkerhed for gammel gæld, hvilket tillige var i strid med vilkårene, hvorpå pantet var stillet.

Hun har ikke forstået sammenhængen i pantsætningen, der ved tinglysningen er blevet opdaget af hendes søn. Det undrer hende i øvrigt, at pantsætningen er blevet effektueret og tinglyst til trods for, at hendes underskrift aldrig er underskrevet af hendes vitterlighedsvidner.

Østjydsk Bank har anført, at sønnen selv ønskede at stå for al kontakt til klageren, ligesom sønnen også selv ville medbringe papirerne til klageren til underskrift.

På tidspunktet for klagerens underskrivelse af ejerpantebrevet kontaktede klageren banken telefonisk for at få yderligere oplysninger om, hvad underskrivelse af papirerne medførte.

Klageren fik i den forbindelse en grundig gennemgang af selve pantsætningen samt konsekvenserne herved, hvorefter det blev oplyst, at hun ville underskrive papirerne.

Klagerens søn medbragte efterfølgende papirerne til banken.

Det må på den baggrund afvises, at klageren ikke skulle have forstået sammenhængen i forbindelse med pantsætningen.

Det bestrides, at banken skulle have overtalt klageren til at skrive under mod den vedlagte erklæring af 22. juni 2009. Den pågældende erklæring er udfærdiget længe før klageren underskrev ejerpantebrevet, og er i øvrigt udfærdiget på opfordring fra klagerens søn.

Banken skal på den baggrund afvise at aflyse ejerpantebrevet fra tingbogen.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Henset til parternes modstridende forklaringer finder Ankenævnet, at en afgørelse af klagen vil forudsætte parts- og vidneforklaringer. Da en sådan bevisførelse ikke kan finde sted for Ankenævnet, men i givet fald må ske for domstolene, afvises klagen i medfør af § 7, stk. 1 i nævnets vedtægter.

Som følge heraf træffes følgende

a f g ø r e l s e :

Klagen kan ikke behandles.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.