Spørgsmål om indsigelse mod ikke vedkendte betalings-transaktioner blev fremsat for sent.

Sagsnummer:532/2021
Dato:09-09-2022
Ankenævn:Bo Østergaard, Jesper Claus Christensen, Andreas Moll Års-nes, Tina Thygesen, Poul Erik Jensen.
Klageemne:Betalingstjenester - passivitet
Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Ledetekst:Spørgsmål om indsigelse mod ikke vedkendte betalings-transaktioner blev fremsat for sent.
Indklagede:Alm. Brand Bank (nu Sydbank)
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører, om indsigelse mod ikke vedkendte betalingstransaktioner blev fremsat for sent.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Alm. Brand Bank (nu Sydbank), hvor hun havde et Mastercard.

I perioden fra den 6. til den 8. september 2020 blev der med klagerens kort foretaget 26 udenlandske transaktioner på i alt 28.409,18 kr., som klageren ikke kan vedkende sig.

Banken har oplyst, at der blev sendt sms-notifikationer til klagerens telefonnummer i forbindelse med de enkelte transaktioner.

Banken forsøgte den 8. september 2020 forgæves at komme i kontakt med klageren på grund af de mange transaktioner. Klagerens kort blev herefter spærret.

Banken har endvidere oplyst, at den var i kontakt med klageren den 9. september 2020, hvor der blev bestilt et nyt kort til klageren, og at banken ved den lejlighed opfordrede klageren til at sende en indsigelse hurtigst muligt.

Den 16. april 2021 sendte klageren indsigelse til banken vedrørende transaktionerne. I fremsendelsesbrevet oplyste klageren, at hun ikke havde internetadgang.

Banken afviste den 29. april 2021 indsigelsen med henvisning til, at klageren ikke havde gjort indsigelse hurtigst muligt efter, at hun blev bekendt med transaktionerne.

Parternes påstande

Den 16. november 2021 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sydbank skal tilbageføre de ikke vedkendte transaktioner.

Sydbank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at hendes Mastercard blev misbrugt uden hendes viden i forbindelse med en rejse til Milano.

Hun blev opmærksom på den første hævning i starten af september 2020 ved en sms, som vedrørte en virksomhed, der kaldte sig noget med vand. Hun reagerede ikke, da hun troede, at hævningen skyldtes, at hun manglede at betale for noget vand, som hun havde købt på sit hotel.

Efter et par dage kunne hun, igen ved sms’er, desværre konstatere, at en række yderligere køb var foretaget.

Hun fik spærret kortet og oplyste i den forbindelse banken om, at hun ikke havde internetadgang. Hun fik derfor ikke udfyldt en indsigelsesblanket, men kortet blev spærret, og hun angav, at der var foretaget adskillige køb, som hun ikke havde kendskab til.

På grund af den manglende internetadgang fik hun desværre ikke udfyldt indsigelsesblanketten, og hun var ikke helt opmærksom på dette forhold før flere måneder efter. Hun kontaktede derfor Nets. Da der ikke var adgang til data via det automatiske system, blev hun henvist til banken, som sørgede for at udarbejde indsigelsen. Desværre blev blanketten udarbejdet for sent til, at banken kunne få beløbene tilbage fra forretningerne.

Det var ikke med overlæg, at indsigelsesblanketten blev fremsendt for sent. Den sene fremsendelse skyldtes udelukkende, at hun ikke havde internetadgang. Der er utvivlsomt tale om misbrug af hendes kort.

Banken var bekendt med, at kortet blev spærret, og banken kunne have spurgt til den manglende indsigelsesblanket, men gjorde desværre ikke dette.

Sydbank har anført, at klageren ikke gjorde indsigelse hurtigst muligt efter, at hun blev bekendt med transaktionerne, jf. betalingslovens § 97, stk. 1. Klageren blev senest den 9. september 2020 bekendt med de uautoriserede transaktioner. Klageren sendte først indsigelse til banken mere end syv måneder senere, den 16. april 2021.

Internetadgang er ikke en forudsætning for at gøre indsigelse. Klageren kunne havde udfyldt og indleveret indsigelsen i en filial eller bedt om at få indsigelsesblanketten fremsendt fysisk. Den store overskridelse af fristen i betalingslovens § 97, stk. 1, kan derfor ikke undskyldes med manglende internetadgang.

Da indsigelsen blev fremsendt for sent, er banken ikke forpligtet til at godtgøre klageren. Banken er ikke på andet grundlag erstatningsansvarlig for klagerens tab.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Alm. Brand Bank (nu Sydbank), hvor hun havde et Mastercard.

I perioden 6. til 8. september 2020 blev der foretaget 26 udenlandske transaktioner med klagerens kort, som klageren ikke kan vedkende sig.

Banken har oplyst, at den var i kontakt med klageren den 9. september 2020, hvor den opfordrede klageren til at sende en indsigelse hurtigst muligt.

Det følger af betalingslovens § 97, stk. 1, at indsigelser mod uautoriserede eller fejlbehæftede betalingstransaktioner skal være udbyderen i hænde snarest muligt efter, at betaleren har konstateret en sådan betalingstransaktion og senest 13 måneder efter debiteringen af den pågældende transaktion.

Det må lægges til grund, at klageren senest den 9. september 2020 blev bekendt med de ikke vedkendte transaktioner.

Ankenævnet finder, at klageren ved først at indgive indsigelse til banken den 16. april 2021 har fremsat sin indsigelse for sent, hvorfor klageren allerede af denne grund ikke får medhold i sit krav.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.