Indsigelse mod rådgivning om flytning af pension fra kontant placering til puljeordning pr. 1. februar 2020 og krav om erstatning for, at udtræden af puljepension først kunne ske pr. 31. marts 2020.

Sagsnummer:202/2020
Dato:30-10-2020
Ankenævn:Bo Østergaard, Jesper Claus Christensen, Karin Duerlund, Ida Marie Moesby og Lisbeth Baastrup Burgaard
Klageemne:Puljepension - udtræden af pulje
Puljepension - negativt afkast
Ledetekst:Indsigelse mod rådgivning om flytning af pension fra kontant placering til puljeordning pr. 1. februar 2020 og krav om erstatning for, at udtræden af puljepension først kunne ske pr. 31. marts 2020.
Indklagede:Sydbank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Indsigelse mod rådgivning om flytning af pension fra kontant placering til puljeordning pr. 1. februar 2020 og krav om erstatning for, at udtræden af puljepension først kunne ske pr. 31. marts 2020.

Sagens omstændigheder

Klageren, der er 71 år, var kunde i Sydbank, hvor hun blandt andet havde tre ratepensionskonti med et indestående på i alt ca. 787.000 kr., der var placeret kontant, og adgang til netbanken. De tre ratepensionskonti var under udbetaling.

Klageren har oplyst, at banken i et brev i december 2019 informerede om, at den fra starten af 2020 indførte negative renter på indlån over en vis størrelse, herunder på pensionsopsparinger.

Den 20. januar 2020 var klageren til møde i banken med sin rådgiver og en investeringsrådgiver om muligheden for at placere sine pensionsmidler. På mødet blev der udarbejdet en investeringsprofil, hvoraf fremgik, at klageren forventede at skulle begynde at bruge af sine investerede midler ”meget snart, dvs. inden for de næste 3 måneder”, og at klageren forventede at forbruge midlerne over en længere periode. Under ”Samlet investeringsprofil” var følgende blandt andet anført:

”… Vi vurderer, at du har en middel risikoevne og en lav risikovillighed. Sydbanks investeringsafdeling tager udgangspunkt i din samlede investereringsprofil, der vurderes at være: Konservativ. Du er en relativ forsigtig investor, og du har en samlet set lav tolerance over for risiko. Du forventer derfor ikke, at det investerede beløb vokser kraftigt, du forventer derimod et sikkert og relativt stabilt afkast, selv om du dog godt kan acceptere nogen risiko for mindre tab på kort sigt. Du kan hurtigt og uden risiko for mere end små tab sælge dine værdipapirer og få kontanter, hvis du har brug for det.”

Med baggrund i klagerens investeringsprofil anbefalede banken at placere den ene af klagerens ratepensionskonti, ratepensionskonto -715 med et kontant indestående på ca. 651.700 kr., i bankens puljeordning i puljen ”Bankvalg 1, Konservativ”.  

Af et rådgivningsreferat, som banken lagde i klagerens Netboks i netbanken, fremgik blandt andet:

”… Anbefalingen tager udgangspunkt i:

  • Dit ønske om at investere i værdipapirer uden selv at deltage aktivt i forvaltningen af investeringerne. Investeringerne i Bankvalg tilpasses løbende Sydbanks holdning til de finansielle markeder.
  • Med vores anbefaling vil din portefølje harmonere med såvel din risikoprofil, tidshorisont og dit investeringsformål, som er indeholdt i din investeringsprofil.

Anbefalingen er givet ud fra en forventning om, at du vil opnå et tilfredsstillende og konkurrencedygtigt afkast af deltagelsen i Bankvalg, baseret på din tidshorisont og risikoprofil.

Produktegenskaber:

Vi gennemgik egenskaberne ved Bankvalg og pensionspuljerne, herunder risiciene ved investeringen. Puljerne investerer i aktier, ETF’ere og obligationer.

Oplysningsforpligtelser:

Vi oplyste dig om omkostningerne ved at deltage i Bankvalg. Omkostningerne sammensættes således:

  • De forventede årlige omkostninger i procent (ÅOP) på den anbefalede bankvalgsløsning er 0,49 % p.a.
  • De forventede årlige omkostninger (ÅOK) ud fra det aktuelle indestående er ca. 3.300 kr.

..”

Banken har endvidere fremlagt en planche, som investeringsrådgiveren viste klageren på mødet den 20. januar 2020, hvoraf blandt andet fremgik, at udmeldelse af puljepension kun kunne ske til et månedsskifte.

I forlængelse af mødet blev der indgået aftale om, at klageren indtrådte i puljepension med virkning fra den 1. februar 2020. Klageren underskrev i den forbindelse en ændring af/et tillæg til aftalen om ratepension -715. Heraf fremgik, at kontoen blev administreret via Bankvalg med en investeringshorisont på 2-5 år med risikoprofilen lav. Klageren modtog samtidig ”Regler for deltagelse i puljerne – pension”. Heraf fremgik blandt andet:

6. Udmeldelse og udtræden

Udtræden skal ske med mindst 1 uges skriftligt varsel med udtræden til udgangen af en måned. … ”

I starten af marts 2020 kunne klageren se i netbanken, at hendes opsparing var faldet i værdi i februar 2020, men hun kunne ikke se den aktuelle status på investeringen i puljepension. Den 9. marts 2020 sendte hun banken en mail, hvori hun spurgte, hvor hun kunne følge værdien af sin rateopsparing i puljepension. Banken oplyste, at hun først kunne se status på puljen, når måneden var afsluttet, men at hun i stedet kunne følge udviklingen for investeringsfonden Konservativ Akk.  

Klageren har oplyst, at hun herefter fulgte udviklingen i investeringsfonden Konservativ Akk. via netbanken, og at hun blev forskrækket over, hvor hurtigt den faldt i værdi. Den 13. marts 2020 kontaktede hun banken og oplyste, at hun ville udtræde af puljen. Banken anbefalede hende at fastholde investeringen, fordi der typisk kom en værdistigning igen, når en krise var overstået.

Den 16. marts 2020 kontaktede hun på ny banken med et ønske om at udtræde af puljen med øjeblikkelig virkning. Hun fik oplyst, at hun først kunne udtræde af puljen pr. 31. marts 2020. Samme dag underskrev hun dokumentet ”Udtræden af Pulje”, hvoraf fremgik, at der ikke var andre muligheder end at udtræde pr. 31. marts 2020.

Den 23. marts 2020 gjorde klageren over for banken indsigelse mod, at hun var blevet rådgivet til at investere i puljepension, og at hun ikke kunne udtræde af puljepension med øjeblikkelig virkning.

Banken afviste klagerens indsigelse og fastholdt, at hun i overensstemmelse med reglerne for puljepension kunne udtræde af puljen pr. 31. marts 2020.

Parternes påstande

Den 7. juni 2020 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sydbank skal betale 40.435,31 kr.

Sydbank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at hendes tab ved udtræden af puljepension udgjorde 40.435,31 kr., og at banken på grund af sin handlemåde bør yde hende kompensation for tabet. Hun føler sig svigtet og dårligt rådgivet.

Ved at indføre negative renter på pensionsopsparinger, lokkede banken hende til at investere sin pensionsopsparing, fordi banken var klar over, at pengene ikke kunne udbetales på én gang, men at udbetalingerne strakte sig over 10 år. Hun havde ingen mulighed for at undgå at betale negative renter til banken, så derfor gik hun i denne ”fælde”.

Hun opsøgte ikke selv banken for at investere sin pensionsopsparing, men blev kontaktet og opfordret af banken. Hun blev forsikret om, at med valg af puljen Konservativ var risikoen for tab lille, selv i krisesituationer.

Banken burde aldrig have rådgivet hende til at investere. Under investeringsmødet i januar 2020 blev hendes investeringstidshorisont vurderet til 2-5 år. Eftersom udbetaling af hendes ratepension allerede var påbegyndt, var hendes tidshorisont imidlertid 0 år. Hun blev således rådgivet til at investere sin ratepension under falske forudsætninger.

På investeringsmødet præsenterede investeringsrådgiveren forskellige egenskaber ved investering, men lige netop den meget væsentlige forskel i forhold til andre investeringsprodukter - at man ikke har en mulighed for en øjeblikkelig udtræden af puljen - blev ikke omtalt. Der blev præsenteret mange plancher på mødet, hvor investeringsrådgiveren koncentrerede sig om at vise resultater af investeringer, og hvad puljen bestod af, men lige netop forholdet om udtræden blev ikke omtalt.

Hun bad gentagne gange banken om at lade hende udtræde øjeblikkeligt af puljen, men blev nægtet med den forklaring, at produktet var konstrueret sådan, at det kun var muligt at udtræde ved udgangen af måned. Det eneste råd, som hun fik fra banken, var at beholde investeringen, fordi erfaringen viste, at på et tidspunkt ville markedet rette sig igen. Banken var døv over for hendes argument om, at når hun allerede brugte af sin pensionsopsparing, så hun kunne aldrig indhente sit tab.

Det ville være så nemt for banken at lade hende udtræde af puljen med det samme, inden hun tabte de 40.000 kr. Banken ville ikke tabe en eneste krone ved at lade hende udtræde af puljen, men nægtede igen og igen. Hun er klar over, at der var tale om ekstraordinære omstændigheder som følge af corona-krisen, som var meget svære at forudse, men det burde være indlysende, at under ekstraordinære omstændigheder burde banken tilbyde sine kunder ekstraordinære løsninger.

Sydbank har anført, at klageren er blevet rådgivet korrekt og fyldestgørende både i forbindelse med indtræden og udtræden af puljen. Klageren er – også inden underskrift af aftalen – tydeligt blevet gjort bekendt med vilkårene for udtræden af puljen.

Det bestrides, at banken har ”lokket” klageren til at investere sine pensionsmidler. Klageren traf selv beslutningen om at investere midlerne på baggrund af en fyldestgørende rådgivning, herunder også om risici ved investeringen.

Det bestrides at banken på grund af ekstraordinære omstændigheder havde pligt til at tilbyde klageren øjeblikkelig udtræden af puljen.

Det bestrides endvidere, at banken har pligt til at erstatte klagerens tab, idet banken ikke har handlet ansvarspådragende i nogen henseender.

Ankenævnets bemærkninger

På et møde den 20. januar 2020 drøftede klageren og Sydbank mulighederne for at placere klagerens ratepensionskonto -715, der var under udbetaling. Der blev udarbejdet en investeringsprofil, hvoraf fremgik, at klageren havde en lav risikovillighed, og at klagerens samlede investeringsprofil vurderedes at være ”Konservativ”. Med baggrund i klagerens investeringsprofil anbefalede banken klageren at placere ratepensionen i bankens puljeordning i puljen ”Bankvalg 1, Konservativ”.

I forlængelse af mødet underskrev klageren en aftale om placering af ratepensionen i pulje via Bankvalg med en tidshorisont på 2-5 år og med lav risiko med virkning fra den 1. februar 2020. Hun fik samtidig udleveret de tilhørende ”Regler for deltagelse i puljerne – pension”, der var en del af aftalen.

Ankenævnet finder det godtgjort, at banken ydede fyldestgørende rådgivning til klageren om placering af hendes ratepension i puljepension.

Ankenævnet finder endvidere, at det tydeligt fremgik af aftalegrundlaget for puljepension, at udtræden skulle ske med mindst en uges skriftligt varsel med udtræden til udgangen af en måned.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.