Dankort. Debitering af hævetransaktion trods påstået manglende udbetaling.

Sagsnummer:89/1994
Dato:31-08-1994
Ankenævn:Niels Waage, Peter Møgelvang-Hansen, Kirsten Nielsen, Allan Pedersen, Bjarne Lau Pedersen
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Dankort. Debitering af hævetransaktion trods påstået manglende udbetaling.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Klageren har under denne sag nedlagt påstand om, at indklagede tilpligtes at betale klageren 1.000 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har til støtte for påstanden anført, at hun den 9. december 1993 kl. ca. 15.30 i en dankortautomat i indklagedes Vestergade afdeling, Odense, forgæves forsøgte at hæve 1.000 kr. ved hjælp af sit hævekort udstedt af et andet pengeinstitut. Da intet beløb blev udbetalt, indfandt hun sig i en afdeling af det pengeinstitut, der havde udstedt hævekortet. Hun kunne nu se af en udskrift, at det beløb, som hun forgæves havde forsøgt at hæve i indklagedes dankortautomat, var debiteret hendes konto. Hun henvendte sig til indklagedes afdeling og fik oplyst, at fejlen ville blive opdaget i løbet af et par dage. Hendes hæveforsøg blev overværet af hendes storesøster og en veninde.

Indklagede har oplyst, at den omhandlede transaktion er registreret på automatens kontroljournal; transaktionen er gennemført normalt. Den pågældende afdeling havde ikke differencer i kassebeholdningen den pågældende dag.

Indklagede er ikke bekendt med andre klager over samme automat. Det må antages, at klageren enten har fået udbetalt beløbet eller har forladt automaten så hurtigt, at hun har efterladt beløbet frit tilgængeligt.

Ankenævnets bemærkninger:

Ankenævnet finder, at en afgørelse af denne sag, der alene drejer sig om en bevisvurdering, forudsætter bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske ved Ankenævnet, men må ske for en domstol. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

Som følge af det anførte

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage. Klagegebyret tilbagebetales klageren.