Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med valg af fremrykket udbetaling af indeksopsparing fra 67-års alder til 65-års alder

Sagsnummer:377/2018
Dato:04-04-2019
Ankenævn:Vibeke Rønne, Anita Nedergaard, Karin Duerlund, Troels Hauer Holmberg og Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Indekskonto - udbetalingsperiodens længde
Ledetekst:Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med valg af fremrykket udbetaling af indeksopsparing fra 67-års alder til 65-års alder
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører klagerens indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med, at hun i 2011 valgte at fremrykke udbetaling af sin indeksopsparing fra 67-års alder til 65-års alder.

Sagens omstændigheder

Klageren oprettede i 1969 seks indekskontrakter. Ifølge aftale om pristalsreguleret alderdomsopsparing skulle klagerens indekskonto forrentes med bankens højeste indlånsrente, for tiden 8 ½ % p.a., og en overrente, for tiden ¼ % p.a. Den aftalte udbetalingsperiode var 10 år. Grundrenten var angivet til 4¼ % p.a. Endvidere fremgik blandt andet:

”…

UDBETALING

3. A. Fra den 1. i måneden efter kontohaverens fyldte 67. år udbe-tales kontoens indestående til denne i månedlige beløb af en sådan størrelse, som kontoens indestående forrentet gennem den aftalte udbetalingsperiode med grundrenten berettiger til. Til kontohavere, som er berettigede til, og som ønsker at modtage statens indekstillæg, sker udbetalingerne dog for hver af de af aftalen omfattede indekskontrakter mindst med det beløb, der sammenlagt med det under B omtalte indekstillæg ville udgøre 1/12 af den årlige pristalsregulerede ydelse. Udbetalingerne fortsætter med de således beregnede beløb, indtil kontoens indestående er opbrugt, uanset om den faktiske udbetalingsperiode herved bliver længere eller kortere end den aftalte.

B. Endvidere udbetales gennem banken det månedlige indekstillæg, som kontohaveren måtte oppebære i henhold til loven.

…”

I 2011, hvor klageren fyldte 65 år, sendte banken et brev til klageren om udbetaling af indekskontoen. Af brevet fremgik blandt andet:

”…

Da folkepensionsalderen er ændret til 65 år, kan De vælge, om udbetalingen fra Deres indekskonto […] skal begynde, når de fylder 65 år eller 67 år.

Statens indekstillæg
Uanset om De vælger normal eller variabel grundrente, modtager De statens indekstillæg, der reguleres hvert år. Størrelsen af indekstillægget påvirkes ikke af, hvilken løsning De vælger. De skal blot være opmærksom på, at statens indekstillæg bliver reduceret med 17,50 procent, hvis De vælger at begynde udbetalingerne, når de fylder 65 år.

Udbetaling af indekstillægget stopper, når der ikke længere kan ydes en fuld egenudbetaling fra kontoen.

Kontakt os
For at få klaret alt papirarbejdet vedrørende Deres månedlige udbetalinger, beder vi Dem kontakte Deres afdeling hurtigst muligt – senest den[…] – og aftale et møde.

Til mødet skal De medbringe disse dokumenter:

  • det vedlagte skema
  • blanketten om ret til dansk folkepension […]

De kan også vælge at sende dokumenterne til os i vedlagte svarkuvert […]

Har De spørgsmål om Deres indekskonto, er de meget velkommen til at ringe til os.

…”
 

Klageren udfyldte og underskrev skemaet den 25. januar 2011. Af dette fremgik blandt andet:

”…

Jeg vælger

[ ] den normale grundrente på 4,25 procent om året

[x] den variable grundrentesats, der fastsættes en gang om året af Økonomistyrelsen.

I udbetalingsperioden kan jeg frit skifte mellem den normale grundrentesats og den variabel grundrente.

Jeg er bekendt med, at der i begge tilfælde kan blive tale om, at udbetalingsperioden bliver kortere. Jeg er desuden bekendt med, at staten kun yder indekstillæg, indtil beløbet på indekskontoen er udbetalt.

…”

Udbetalingerne begyndte i april 2011. Beregningssaldoen på klagerens indekskonto udgjorde 105.495,23 kr.

Den 20. november 2018 indgav klageren en klage over Danske Bank til Ankenævnet.

Banken har oplyst, at den i december måned hvert år har sendt en oversigt over de månedlige udbetalinger for indekskontoen for næste kalenderår til klageren. Banken har som eksempel herpå fremlagt en oversigt pr. den 1. januar 2019, som blev sendt til klageren den 8. december 2018. Heraf fremgik, at den variable grundrente/den variable beregningsrente i 2019 var 0,29% om året. De månedlige egenudbetalinger, som udgjorde 890,49 kr., var forhøjet med 162,97 til i alt 1.053,46 kr. Statens indekstillæg udgjorde 1.305,54 kr. pr. måned, og de månedlige udbetalinger udgjorde herefter i alt 2.359,00 kr. (1.053,46 kr.+1.305,54 kr.=2.359,00 kr.). Endvidere fremgik blandt andet:

”…

Den samlede udbetaling (inkl. statens indekstillæg) skal udgøre minimum 2.359,00 kr. pr./mdr. (2019) for at bevare retten til indekstillægget. Er den beregnede udbetaling mindre end minimumsbeløbet, forhøjes egenudbetalingen fra din indekskonto. Det kan medføre, at udbetalingsperioden bliver kortere end oprindeligt aftalt.

Udbetalingerne er aftalt til 10 år, men vil ofte afvige pga. forskellen mellem faktisk forrentning og beregningsrente, eller forhøjelse til minimumsbetalingen hvis du er berettiget til indekstillæg. Udbetalingerne fortsætter med de således beregnede beløb, indtil kontoens saldo er udbetalt, uanset om den faktiske udbetalingsperiode herved bliver længere eller kortere end den aftalte.

…”

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Danske Bank skal udbetale hendes indekskontrakter, som om hun havde valgt udbetaling, som 67 årig.

Danske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at hun klager over dårlig information og manglende rådgivning i forbindelse med valget af tidspunkt for udbetaling af indekskontrakter.

Brevet fra banken i 2011 var på fem sider. Brevet handlede mest om at vælge variabel eller fast grundrente. Hun fokuserede derfor mest på det. På side tre var der en sætning om, at hun skulle være opmærksom på, at statens indekstillæg ville blive reduceret med 17,5%, hvis hun valgte udbetaling som 65-årig.

Rådgivningen om konsekvenserne var mangelfuld. Hun kontaktede banken vedrørende valg af rente og fik at vide, at det ikke betød noget. Ingen nævnte den alvorlige konsekvens, at hun ville komme til at mangle år i sin udbetaling. Hun ville aldrig have valgt udbetaling som 65 årig, hvis hun havde kendt konsekvenserne.

Banken burde både i sit opstartsbrev og under den efterfølgende telefonsamtale have gjort hende opmærksom på, at det var vigtigt med et møde i stedet for kun at opstille det som en mulighed. Da banken skrev, at hun alternativt kunne sende dokumenterne, forstod hun ikke alvoren og de økonomiske konsekvenser. Tværtimod var hun af den opfattelse, at et eventuelt møde alene drejede sig om papirarbejdet vedrørende hendes månedlige udbetalinger, som jo blev afgjort af valget mellem grundrente og variabel rente. Det fremgik ikke, at det drejede sig om 17,5% reduktion af udbetalingen.

Danske Bank har anført, at banken ikke har handlet ansvarspådragende.

Det var udtrykkeligt anført i aftalen om indekskontoen, at udbetalingsperioden kunne blive længere eller kortere end den aftalte periode.

Ved brevet af 2011 blev klageren orienteret om muligheden for at starte udbetaling ved alder 65 år, herunder at statens indekstillæg i så fald ville blive reduceret med 17,50 %.

Klageren blev opfordret til at kontakte banken for at få yderligere information enten ved et møde eller ved at ringe. Det fremgår ikke af bankens systemer, at klageren skulle have kontaktet banken for nærmere rådgivning i forbindelse med valget om at starte udbetaling af indekskontrakterne.

Klageren valgte at sende erklæringen om start af udbetaling af indekskontrakterne uden samtidig at søge yderligere rådgivning hos banken.

Klageren bekræftede med sin underskrift, at hun var bekendt med, at udbetalingsperioden kunne blive kortere, og at staten kun yder indekstillæg, indtil beløbet på indekskontoen er udbetalt.

Det følger af de breve, som banken løbende har sendt til klageren, at udbetalingerne afhang af en række faktorer, som kunne ændre sig i udbetalingsforløbet.

Bankens beregninger var vejledende prognoser, og banken havde ikke tilsikret klageren en udbetalingsperiode på mindst ti år.

Klageren har ikke lidt et tab.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren havde en indeksopsparing hos Danske Bank.

I 2011, hvor klageren fyldte 65 år, valgte klageren at begynde udbetaling af indeksopsparingen på baggrund af et brev fra banken med information om, at en ændring af folkepensionsalderen fra 67 år til 65 år gav mulighed herfor.

Ankenævnet finder, at banken ved brevet af 2011 til klageren på fyldestgørende måde informerede om, at en eventuel fremrykket udbetaling ville medføre en reduktion af statens indekstillæg med 17,50 procent.

Klageren får herefter ikke medhold i sin påstand om, at banken skal udbetale hendes indekskontrakter, som om hun havde valgt udbetaling, som 67 årig.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.