Bankcheck, tilbagekøb.

Sagsnummer:182/1992
Dato:09-07-1992
Ankenævn:Peter Blok, Peter Stig Hansen, Peter Møgelvang-Hansen, Lars Pedersen, Ole Simonsen
Klageemne:Check - bankcheck
Ledetekst:Bankcheck, tilbagekøb.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Den 9. juli 1991 udstedte indklagedes Thorsminde afdeling på foranledning af en af klagerens lejere en krydset check på 3.585 kr. til klageren til dækning af husleje. Den 24. juli 1991 tilbagekøbte indklagede checken, idet lejeren endosserede checken, og afdelingen under endossementet anførte "udbetalt til ovennævnte, idet checken aldrig er fremsendt. [Lejeren] har opr. fået udstedt checken." Efter at have brevvekslet med afdelingen har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at godtgøre ham 3.585 kr. i henhold til den tilbagekøbte check.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har anført, at han sædvanligvis modtog husleje fra lejeren rettidigt, men i juli måned 1991 blev der rykket for indbetalingen af huslejen, hvorefter lejeren henvendte sig i indklagedes Thorsminde afdeling, som udstedte en check til klageren. Klageren erfarede imidlertid senere, at lejeren havde endosseret den omhandlede check og fået beløbet udbetalt i indklagedes Vemb eller Ulfborgafdeling. Den omhandlede check er ikke indløst i den udstedende afdeling, og afdelingen har været uberettiget til at modtage checken, uden at endossementet var meddelt af klageren. Indklagedes har handlet i strid med reglerne om god bankskik og checkloven.

Indklagede har anført, at tilbagekøbet er sket i indklagedes Ulfborg afdeling, der har fået forelagt såvel kvitteringen for købet af checken som identifikation. Indklagede har tilbagekøbt checken fra den oprindelige checkkøber, hvilket svarer til, at en fejludskrevet check på købers egen konto annulleres. Indklagede har ikke handlet i strid med checkloven, idet klageren ikke på noget tidspunkt har været i besiddelse af checken.

Ankenævnets bemærkninger:

Det forhold, at indklagede på foranledning af klagerens lejer udstedte en check lydende på betaling til klageren, stiftede ikke i sig selv nogen ret for klageren, og det er ubestridt, at denne ikke har været i besiddelse af checken. Klageren kan herefter ikke gøre noget krav gældende mod indklagede i anledning af dennes tilbagekøb af checken.

Som følge heraf

Den indgivne klage tages ikke til følge.