Spørgsmål om oplysninger efter kreditaftaleloven. Gebyr ved for sen indbetaling tilsidesat.

Sagsnummer:87/2005
Dato:15-12-2005
Ankenævn:Peter Blok, Inge Frölich, Karen Frøsig, Anne Dehn Jeppesen, Erik Sevaldsen
Klageemne:Gebyr - rykkergebyr
Kreditaftaleloven - kreditoplysninger
Ledetekst:Spørgsmål om oplysninger efter kreditaftaleloven. Gebyr ved for sen indbetaling tilsidesat.
Indklagede:Resurs Bank
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Medhold klager


Indledning.

Denne klage vedrører bl.a., om indklagede på korrekt måde har meddelt klageren oplysninger i overensstemmelse med kreditaftaleloven.

Sagens omstændigheder.

I maj 1999 underskrev klageren en kreditansøgning til indklagede med anmodning om en specialkontokredit på 25.000 kr. Af ansøgningen fremgår i et fortrykt felt:

"Jeg/vi er myndig(e) og erklærer på tro og love: At have modtaget og gennemlæst samt godkendt udleverede kontovilkår og særskilte kontovilkår jf. bilag."

Af indklagedes "Kontobestemmelser marts 1999" fremgår:

SÆRSKILTE KONTOVILKÅR - SPECIALKONTO

FOR PRIVATLÅN

De måneder betalingen sker i rette tid og til den mindste sats som gælder for specialkonto - Privatlån 48 måneders annuitet af det indgåede kreditkøb, gælder særskilte vilkår herunder rente og gebyrer for lånet. Forskudsindbetalinger reducerer ikke størrelsen på kommende månedsbetalinger men reducerer i stedet betalingstiden.

Ved for sen eller manglende betaling gælder rente og betaling jf. almindelige vilkår - Normalkonto - som nedenfor beskrevet. For at komme tilbage til Specialkonto skal denne betales i henhold til indbetalingskortet.

Aktuelle betalingsbeløb jf. Specialkonto vil løbende fremgå af de tilsendte betalingsopgørelser sammen med betalingskortet.

GENERELLE KONTOVILKÅR - NORMALKONTO

RENTE OG GEBYR: Renten er, såfremt andet ikke fremgår af særskilte kontovilkår, diskonto lånerenten (p.t. 3,50%, 21. januar 1999) plus p.t. 19 procentenheder. Renten påføres kontoen månedsvis for det indestående udnyttede kreditbeløb (skyldig saldo inkl. gebyrer og renter). Afrunding tillempes til nærmeste højere hele krone. Oprettelsesgebyret pålægges hver enkelt konto eller køb. Oprettelsesgebyret er p.t. 3% af bevilget kredit, dog minimum kr. 245,-. Administrationsafgiften er f.n. kr. 25,- pr. måned.

MISLIGHOLDELSE: Ved for sen indbetaling på kontoen debiteres et gebyr, p.t. kr. 95,-. Ved skriftelig betalingspåmindelse debiteres et rykkergebyr p.t. kr. 150,-. Ved yderligere skriftlig påmindelse debiteres et rykkergebyr p.t. kr. 225,-.

OBS! For Specialkontoen gælder særskilte kontovilkår - Specialkonto. Udebliver betalingen, sker betalingen for sent eller med et for lille beløb, tillempes vilkårene til Normalkonto. I de tilfælde, hvor vilkårene for Specialkonto var opfyldt i den foregående måned, tilskrives der kun en forhøjelse for enten Specielkontorenten eller diskontoen (p.t. 3,5%, 21. januar 1999) plus p.t. 12% procentenheder. Ved gentagede forseelser og hvis kontoen opsiges på grund af misligholdelse, tillempes renten og gebyrer altid til de generelle kontovilkår - Normalkonto."

Af et fremlagt "Kundebilag til DPI Danmark - SPECIALKONTO (DPI-14)" fremgår bl.a.:

"For denne kontokredit gælder, at oprettelsesafgiften er kr. 1.000,- pr. køb og betales sammen med den ordinære månedsbetaling måneden efter kreditkøbet. Renten regnes fra og med indkøbsdagen beroede på hvilket betalingsalternativ som foreskrevet nedenfor.

LØBENDE RENTE OG GEBYRER

De måneder hvor betalingen sker i henhold til Specialkonto (DPI-14) er renten pr. 13,9% og den månedlige administrationsafgift 25,- kr. For Normalkonto er renten p.t. 22,4% og den månedlige administrationsafgift 25,- kr. Ved for sen eller manglende betaling tillempes vilkårene til Normalkontoen. I de tilfælde, hvor vilkårene for Specialkonto var opfyldt i den foregående måned, tilskrives der kun en forhøjelse for enten Specialkonto renten eller pålydende diskonto plus p.t. 12% procentenheder.

Årlige omkostninger i procent (ÅOP) og samlede kreditomkostninger på DPI Danmark Specialkonto (DPI-14) og normalkonto:

Kreditlimit i kr.

ÅOP DPI-14

Samlet kreditomk. i kr.

ÅOP Normalkonto

Samlet kreditomk. i kr.

7.500

25,5

4.684

37,8

8.800

15.000

19,9

7.120

30,4

15.100

30.000

17,3

11.992

27,5

27.700

Seneste betalingsdato er til den 1. i hver måned. Første betaling skal ske måneden efter køb, såfremt intet andet er skriftligt aftalt. Manglende eller sen indbetaling medfører normalt et forsinkelsesgebyr samt tab af evt. Specialkonto vilkår for den aktuelle måned. For at komme tilbage til Specialkonto vilkår, skal forskellen mellem tidligere lavere valgte afdrag op til Specialkonto beløbet indbetales (dette vil fremgå af oversigten vedlagt betalingskortet)."

Af fremlagte oversigter over forløbet af kundeforholdet fremgår, at der den 17. maj 1999 blev udbetalt 20.000 kr. fra kreditten, ligesom der blev hævet et "Etableringsgeb.køb" på 1.250 kr. Klageren afviklede herefter gælden ved månedlige indbetalinger. Indbetalingerne er ikke foretaget regelmæssigt, og indklagede debiterede som følge heraf løbende 95 kr. i "afg. for sen indbet." og 95 kr. i gebyr for "skriftlig påmindelse". Pr. 2. marts 2005 var saldoen på kreditten 13.584 kr.

Ved skrivelse af 19. marts 2005 rettede klageren henvendelse til indklagede og anførte, at han ikke anså de årlige omkostninger i procent oplyst i forbindelse med etablering af kundeforholdet; klageren forespurgte endvidere til størrelsen af oprettelsesgebyret. Ved e-mail af 23. s.m. besvarede indklagede henvendelsen med henvisning til, at klageren havde en "Betalplan", hvilket var tilfældet, når der ikke kunne indbetales i henhold til den normale indbetalingsplan. Når der blev indbetalt for sent eller ved manglende indbetalinger, påløb der forsinkelsesgebyr.

Ved skrivelse af 26. marts 2005 til indklagede anførte klageren, at han ikke kendte til "betalplan". Han anmodede om en kopi heraf, ligesom han anmodede om et mere klart svar med hensyn til hans spørgsmål om renteberegning og om oprettelsesgebyr. Den 7. april 2005 rykkede klageren forgæves for svar.

Parternes påstande.

Klageren har den 26. april 2005 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om "KORREKT BEREGNING AF RENTER KORREKT BEREGNING AF OP­RET­TEL­SES­GEBYR".

Indklagede har under sagens forberedelse oplyst, at klageren fejlagtigt er debiteret et oprettelsesgebyr på 1.250 kr. mod 1.000 kr., hvilket er korrigeret. Ankenævnet forstår indklagedes påstand således, at indklagede i øvrigt nedlægger påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at han ved lånets etablering ikke modtog oplysning om de årlige omkostninger i procent. På låneansøgningen var det på bagsiden oplyst, at lånets rente var diskontoen plus 19 %.

Han har forgæves anmodet indklagede om en forklaring på renteberegningen. Han kan ikke huske som anført af indklagede, at han den 21. januar 2000 skulle have haft kontakt med indklagede.

Da indklagede ikke har afgivet korrekte oplysninger efter kreditaftaleloven, bør indklagede foretage en omberegning af lånets rente.

Indklagede har anført, at lånets rente beregnes med 1,87 % pr. måned svarende til årligt 22,44 %.

Klageren har ikke afviklet lånet i overensstemmelse med vilkårene for Specialkonto, og lånet er derfor ændret til et Normalkontovilkår.

Den 21. januar 2000 kontaktede klageren indklagede og oplyste, at han kun kunne indbetale 554 kr. månedligt.

I forbindelse med lånets oprettelse bekræftede klageren skriftligt, at han havde modtaget information og forstod kontovilkårene.

Ankenævnets sekretariat har anmodet indklagede om at oplyse, om indklagede anser aftalen med klageren for omfattet af § 9 eller af § 10 i kreditaftaleloven. Indklagede er endvidere blevet anmodet om at redegøre for baggrunden for gebyret på 95 kr. ved for sen indbetaling. Spørgsmålene er ikke blevet besvaret af indklagede.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Aftalen med klageren må anses for en kreditaftale med et fast lånebeløb på 20.000 kr. Det må lægges til grund, at der ikke ved aftalens indgåelse er givet oplysning om kreditomkostningerne i forhold til dette lånebeløb, herunder heller ikke om de samlede kreditomkostninger angivet som et beløb, og at der således foreligger en tilsidesættelse af bl.a. kreditaftalelovens § 9, stk. 1, nr. 3, jf. § 13. Efter kreditaftalelovens § 23 skal klageren herefter kun betale lånebeløbet på 20.000 kr. med tillæg af den rente, der fremgår af § 23.

Ankenævnet finder, at indklagede ved omberegningen af lånets restgæld ud over renten efter lovens § 23 er berettiget til at fastholde de opkrævede rykkergebyrer (gebyrer for "skriftlig påmindelse"). De opkrævede gebyrer på 95 kr., som - ud over rykkergebyrerne - er opkrævet ved for sen indbetaling, må derimod anses for uberettigede og kan derfor ikke medtages ved omberegningen.

Hvis resultatet af omberegningen er, at klageren har indbetalt mere, end indklagede efter det anførte kan kræve, skal det overskydende beløb tilbagebetales klageren med tillæg af rente efter renteloven fra den 26. april 2005.

Som følge af det anførte

Indklagede skal inden 4 uger foretage en omberegning af restgælden på klagerens lån i overensstemmelse med det foran anførte og til klageren tilbagebetale et eventuelt overskydende beløb med tillæg af rente efter renteloven fra den 26. april 2005. Klagegebyret tilbagebetales klageren.