Spørgsmål om manglende gennemførelse af betaling, for hvilken der blev udstedt kvittering.

Sagsnummer:462/2002
Dato:02-04-2003
Ankenævn:Peter Blok, Inge Frølich, Peter Stig Hansen, Sonny Kristoffersen, Bjarne Lau Pedersen
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Betalingsformidling - gennemførelse
Ledetekst:Spørgsmål om manglende gennemførelse af betaling, for hvilken der blev udstedt kvittering.
Indklagede:Alm. Brand Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører spørgsmålet, om indklagede uberettiget har undladt at gennemføre en betaling for klageren

Sagens omstændigheder.

I 1997 oprettede klageren en højrentekonto hos indklagede.

På grundlag af et giroindbetalingskort gennemførte indklagede den 30. december 1999 en betaling på 20.000 kr. til klagerens ratepension i et forsikringsselskab (F). Beløbet blev trukket på højrentekontoen.

Den 15. december 2000 indbetalte klageren 1.858,01 kr. på kontoen, hvorefter saldoen var 64.201,33 kr. Samme dag gennemførte indklagede ved træk på kontoen to betalinger på henholdsvis 1.848,91 kr. og 3.000 kr. til et pengeinstitut (P). Kontoen blev endvidere debiteret 20 kr. i gebyr. Der blev i perioden 15. december 2000 - 11. januar 2001 ikke foretaget yderligere posteringer på kontoen.

Klageren har under sagen fremlagt kopi af kvitteringsdelen af et giroindbetalingskort vedrørende betaling af 20.000 kr. til F. Kvitteringsdelen er påført indklagedes stempel med datoen den 30. december 2000 og indklagedes medarbejders initialer. Indklagede har fremlagt en kopi af indbetalingsdelen af giroindbetalingskortet, der ligeledes er påført indklagedes stempel med datoen den 30. december 2000 samt medarbejderens underskrift. Endvidere er kontonummeret for klagerens højrentekonto påført.

I 2002 konstaterede klageren, at der ikke var indbetalt 20.000 kr. på ratepensionen i F i 2000. Klageren rettede henvendelse til indklagede, der undersøgte sagen på baggrund af klagerens kvittering.

Indklagede har oplyst, at man fandt indbetalingsdelen af giroindbetalingskortet arkiveret under den 15. december 2000 og ikke under den 30. december 2000, som var en lørdag. Ifølge kontoudskriften var der ikke sket overførsel af 20.000 kr. fra højrentekontoen, og ifølge den pågældende afdelings kassekonto var der ikke indbetalt 20.000 kr. kontant, hverken den 15. eller den 29. december 2000.

Indklagede har under sagen fremlagt udskrifter fra kassekontoen for henholdsvis den 15. og den 29. december 2000, hvoraf der for så vidt angår klagerens konto alene fremgår indbetalingen på 1.858,01 kr. den 15. december 2000.

Parternes påstande.

Den 22. november 2002 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at indbetale 20.000 kr. med tillæg af renter på ratepensionen i F.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at han i december 2000 hos indklagede indbetalte 20.000 kr. til sin ratepension i F, hvilket er dokumenteret ved den fremlagte kvittering. Indklagede bærer ansvaret for, at betalingen ikke blev gennemført.

Betalingen skulle ikke gennemføres ved overførsel fra højrentekontoen. Han ligger jævnligt inde med kontante pengebeløb, og de 20.000 kr. blev indbetalt til indklagede kontant. Samtidig blev der kontant indbetalt 1.858,01 kr. på højrentekontoen, som indklagede skulle overføre elektronisk til hans indekskontrakter i P.

Indklagedes rod og fusk med datoen på kvitteringen bør ikke komme ham til skade.

Indklagede har anført, at klageren ikke har kunnet indbetale 20.000 kr. den 30. december 2000, idet denne dag var en lørdag. Klageren har heller ikke indbetalt beløbet den 15. december 2000 eller den 29. december 2000, idet dette i givet fald ville fremgå af afdelingens kassekonto.

Klageren har trods indklagedes opfordring ikke kunnet fremskaffe dokumentation for, at han forud for den påståede indbetaling på 20.000 kr. havde hævet et beløb på ca. 20.000 kr. hos et andet af sine pengeinstitutter.

Det må antages, at det den 15. december 2000 blev aftalt , at der skulle overføres 20.000 kr. fra højrentekontoen til F umiddelbart inden årets udgang. Det forhold, at overførslen rent faktisk ikke blev gennemført, har ikke medført et tab for klageren, idet beløbet fortsat indestår på kontoen og er blevet forrentet på højrentekontovilkår.

Betalingen til F i 1999 skete også ved overførsel fra højrentekontoen.

Udstedelsen af kvitteringen af 30. december 2000 er udtryk for en fejltagelse fra indklagedes side. Det er sædvanligt, at kunderne i forbindelse med betaling af girokort beder om, at girokortet først betales på en senere dato end datoen for fremmøde. I sådanne tilfælde skal kundens kvittering ikke stemples som betalt på den af kunden ønskede dato, men der påføres i stedet kvitteringen en dags dato stempling med bemærkning om den reelle betalingsdato. Dette er imidlertid ikke sket i nærværende sag, idet medarbejderen ved en fejl påførte klagerens girokvittering en stempling, hvoraf den anmodede betalingsdato fremgik.

Kvitteringen udgør ikke bevis for klagerens indbetaling af beløbet, når sagens omstændigheder tages i betragtning.

Sagen egner sig ikke til behandling i Ankenævnet, idet det er nødvendigt med parts- og vidneforklaringer til fuldstændig oplysning af sagens fakta.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Ankenævnet finder, at en afgørelse af sagen ville forudsætte en bevisførelse, herunder i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for en domstol. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af vedtægternes § 7 stk. 1, hvorfor:

Ankenævnet kan ikke behandle klagen

Klagegebyret tilbagebetales klageren.