Indsigelse mod ophør af livsforsikring.

Sagsnummer:26/2020
Dato:08-06-2020
Ankenævn:Bo Østergaard, Michael Reved, Karin Duerlund, Morten Bruun Pedersen, Jørn Ravn.
Klageemne:Forsikring - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelse mod ophør af livsforsikring.
Indklagede:Nykredit Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod ophør af livsforsikring.

Sagens omstændigheder

Klagerne i sagen er H og to medklagere.

H og hendes nu afdøde, daværende ægtefælle, M, oprettede i 2006 hver en restgældsforsikring i Nykredit Livsforsikring A/S med en dækningssum på 384.500 kr. i tilknytning til deres fælles realkreditlån på 769.000 kr. Forsikringen ophørte ved det fyldte 56. år. Nærmeste pårørende var indsat som begunstiget.

Nykredit Bank har oplyst, at kunder med restgældsforsikring i maj 2018 blev varslet om, at forsikringen pr. 1. juli 2018 skulle ændres til en livsforsikring i selskabet nærpension A/S, der er ejet af AP Pension, som Nykredit Livsforsikring er fusioneret ind i. 

Pr. 1. juli 2018 blev de to restgældsforsikringer ændret til to livsforsikringer H og M med hver en forsikringssum på 390.000 kr. og med nærmeste pårørende som begunstiget.

Frem til den 1. juli 2018 blev præmien for restgældsforsikringerne opkrævet sammen med terminer på realkreditlånet. Efter ændringen til livsforsikring blev forsikringspræmien opkrævet særskilt. Banken har oplyst, at der kun kunne ske automatisk tilmelding af én af opkrævningerne til betalingsservice (BS). Opkrævninger for H’s forsikring blev tilmeldt BS, og M fik tilsendt indbetalingskort. Banken har oplyst, at det var muligt at tilmelde M’s fremtidige opkrævninger til BS, hvis M ønskede dette. H og M anvendte ikke Nykredit Bank som daglig bank. Præmier for H’s livsforsikring blev betalt via BS hos pengeinstituttet P. H har fremlagt betalingsoversigter fra P vedrørende betaling af livsforsikring den 1. august og 1. november 2019, hvori policenummeret var angivet.

H har fremlagt sit forsikringsbevis af august 2018 vedrørende livsforsikringen, hvoraf det blandt andet fremgik:

”…Stk. 2. Livsforsikring består af en forsikringsdækning ved død … i:

Nykredit Livsforsikring A/S (Selskabet) …

Stk. 3. Forsikringen i Nykredit Livsforsikring A/S er formidlet af:

nærpension A/S (nærpension) …

via Nykredit Bank A/S. …

§ 6. PRÆMIE

Stk. 1. Præmien forfalder som aftalt mellem forsikringstager og selskabet, og indbetales til selskabet via pengeinstituttet, som hæver præmiebeløbet på forsikringstagers konto i pengeinstituttet. Betales præmien ikke rettidigt efter påkrav herom, modtager forsikringstager en påmindelse. Påmindelsen indeholder oplysning om, at forsikringen ophører, hvis præmien ikke er blevet betalt indenfor den i påmindelsen angivne frist. …

§ 11. OPHØR AF DÆKNINGEN

… Stk. 2. Livsforsikring ophører endvidere ved udgangen af det kalenderår, hvor forsikringen er opsagt, jf. § 12. …

Stk. 4. Livsforsikring ophører tillige, hvis præmien ikke betales rettidigt, jf. § 6. …”

Den 22. november 2018 sendte banken et rykkerbrev til M vedrørende manglende betaling af præmie for livsforsikringen i efteråret 2018. Af brevet fremgik blandt andet

Vi opsiger din Livsforsikring

Vi skriver til dig, fordi du ikke har betalt din Livsforsikring. …

Du skal være opmærksom på, at hvis du ikke betaler senest 18. december 2018, og det skyldes særlige omstændigheder – fx alvorlig sygdom – kan din forsikring fortsætte, hvis du:

  • ringer til os på 70 10 90 00, så hurtigt du kan
  • betaler forsikringen, så snart du ikke længere er forhindret
  • betaler senest 18. marts 2019 …”

M indbetalte herefter restancen.

Den 11. og den 25. februar 2019 sendte banken rykkerbreve til M vedrørende manglende betaling af præmie den 1. februar 2019. Brevet af den 25. februar 2019 indeholdt en tilsvarende formulering som brevet af 22. november 2018. M indbetalte herefter restancen.

I marts 2019 blev H og M skilt. Banken har oplyst, at den ikke blev underrettet om dette.

Den 14. og den 22. august 2019 sendte banken rykkerbreve til M vedrørende manglende betaling af præmie den 1. august 2019. Af brevet af 14. august 2019 fremgik bl.a.:

Ved du, at din forsikring ikke er blevet betalt?

Vi skriver til dig, fordi det ser ud til, at du ikke har betalt din Livsforsikring i nærpension. Forsikringen er oprettet gennem Nykredit. …

… Hvis du ikke betaler, bliver vi desværre nødt til at opsige din forsikring. …”

Af brevet af 22. august 2019 fremgik bl.a.:

”… Vi opsiger din Livsforsikring

Den 14. august 2019 skrev vi til dig, at du ikke har betalt din Livsforsikring i nærpension. Forsikringen er oprettet gennem Nykredit.

Nu minder vi dig om det igen. Hvis du ikke betaler senest 17. september 2019, opsiger vi din forsikring pr. 1. juli 2019. …

… Du skal være opmærksom på, at hvis du ikke betaler senest 17. september 2019, og det skyldes særlige omstændigheder – fx alvorlig sygdom – kan din forsikring fortsætte, hvis du:

  • ringer til os på 70 10 90 00, så hurtigt du kan
  • betaler forsikringen, så snart du ikke længere er forhindret
  • betaler senest 17. december 2019 …”

Den 19. september 2019 afgik M, der var født i 1960, ved døden. Ved et brev til M samme dag meddelte banken, at forsikringen var ophørt pr. 1. juli 2019. Klagerne har oplyst, at de den 21. september 2019 i M’s postpasse fandt et uåbnet brev fra banken, hvori banken meddelte, at M kunne kontakte banken for at få udsættelse til december 2019.

I en e-mail af 15. oktober 2019 til nærpension A/S anførte H:

”… Min eksmand, som jeg havde ladet bo i vores fælleshus er desværre afgået ved døden … I den forbindelse kontakter jeg Nykredit, hvor vores lån i huset er. … Da jeg kontakter Nykredit får jeg oplyst, at [M] ikke har indbetalt til sin livsforsikring og at de har tilsendt ham flere rykkere uden han har responderet på disse. Derfor har Nykredit opsagt [M’s] livsforsikring.

Jeg står magtesløs og uforstående overfor, at jeg ikke har fået en melding fra Nykredit, om at den ikke blev betalt, idet jeg jo står som medejer af huset. Det er jo ligeså vel i min som i deres interesse, at vi er sikret.

Jeg undersøger igennem [P], hvor vi havde en fælles budgetkonto, hvor det evt. kunne være gået galt i forhold til indbetalinger over PBS.

Jeg ser så, at der stadig bliver trukket til en livsforsikring, men kan ikke se, om det gælder min eller [M’s].

[M] var meget syg og har måske ikke en gang åbnet sin post??

Jeg håber virkelig på vi kan finde en løsning på problematikken.”

Den 19. december 2019 indgav H en klage til Nykredit vedrørende opsigelse af livsforsikringen. I en e-mail af samme dag til H anbefalede Nykredit Forsikring H at rette henvendelse til Nykredit Bank. Nykredit Forsikring meddelte, at H havde en ulykkesforsikring i Nykredit Forsikring, og at klagen vedrørende livsforsikring måtte angå Nykredit Bank.

Parternes påstande

Den 23. januar 2020 har klagerne indbragt sagen for Ankenævnet. Ankenævnet forstår påstanden således, at Nykredit Bank skal stille dem, som om forsikringen ikke var ophørt.

Nykredit Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klagerne har anført, at de ikke forstår opsigelsesbrevet af 19. september 2020. De fandt et uåbnet rykkerbrev i M’s postkasse den 21. september 2019. I brevet fik M udsættelse med betaling til december, såfremt han kontaktede banken telefonisk. Det sidste brev, de fandt i postkassen, var således en rykker, hvor der stod, at M kunne kontakte banken for at få udsættelse til december, og altså ikke en opsigelse af livsforsikringen. Restancen kunne i realiteten være nået at blive betalt. De har netop i familien talt om, at de blot skulle have indbetalt beløbet på dette tidspunkt. H fik ved kontakt til banken efter M’s død oplyst, at banken havde opsagt M’s livsforsikring, da han ikke havde responderet på tre rykkere.

M var meget syg de sidste to til tre måneder op til sin død, og hans mentale tilstand var svækket. Rykkerne faldt sammen med M’s sygdom og død.

Det viste sig efterfølgende, at M over sin BS hos P havde betalt H’s livsforsikring, som ved en fejl blev stående til træk på hans konto, da H og M opdelte deres udgifter. Der står samme policenummer på begge deres livsforsikringer. Hvordan fejlen er opstået, kan H ikke svare på.

M og H har været trofaste og loyale kunder i Nykredit Bank og har altid betalt deres gæld til tiden. Restgældsforsikringen, som de tegnede i forbindelse med køb af hus, skulle sikre dem hver især, såfremt de blev alene om huset. Restgældsforsikringen blev lavet om til en livsforsikring. H mener ikke at have hørt om denne ændring eller konsekvenser af dette.

Nykredit Bank har anført, at banken er formidler af forsikringen.

Banken ikke kan gøres ansvarlig for den manglende betaling af livsforsikringen. Opsigelsen af forsikringen var således berettiget.  

Over en periode på omtrent et år har der været tre separate rykkerforløb, hvoraf de to første resulterede i betaling. Dette beviser, at M enten selv eller med hjælp fra en tredjemand har set rykkerbrevene og således må have indset, at livsforsikringen ville blive opsagt, hvis der ikke blev betalt.

M havde siden 1. juli 2018 haft mulighed for at tilmelde sig BS. Banken har ikke nogen indikationer på, hvorfor M ikke betalte rettidigt og har ikke haft nogen viden om M’s sygdom eller øvrige forhold, herunder skilsmisse og daglig økonomi. Ansvaret for den manglende betaling kan således ikke tilskrives banken.

M og H oprettede ikke krydslivsdækning ved oprettelse af forsikringen, da de på det tidspunkt var gift. Restgældsforsikringen er et såkaldt gruppeprodukt, hvor der ikke er særskilt policenummer. Hver kunde modtager opkrævninger på egne forsikringer. Der kan ikke herske tvivl om, hvem der ejer hvilken forsikring, da forsikringen ikke er tilknyttet et policenummer, men i stedet den forsikredes cpr. nr.

H har anført, at postkassen blev tømt den 21. september 2019, og at opsigelsesbrevet ikke lå i postkassen. Hvis det anførte skal forstås således, at det fra klagernes side bestrides, at banken har afsendt et brev svarende til brevet af 19. september 2019, bemærkes, at det henset til, at brevet er dateret 19. september 2019, var meget sandsynligt, at brevet ikke var nået frem den 21. september 2019. Det har derfor formodningen for sig, at det brev, H fandt i postkassen den 21. september 2019, er brevet af 22. august 2019, hvori betalingsfristen til at undgå ophør af forsikringen var udskudt til den 17. september 2019.

Ankenævnets bemærkninger

Klagerne i sagen er H og to medklagere. I 2006 oprettede H og hendes nu afdøde, daværende ægtefælle, M, hver en restgældsforsikring i Nykredit Livsforsikring til deres fælles realkreditlån. Nykredit Bank var formidler af forsikringerne. Banken har oplyst, at forsikringerne efter varsel fra Nykredit pr. 1. juli 2018 blev ændret til livsforsikringer i forsikringsselskabet nærpension A/S.

I marts 2019 blev H og M skilt. M kom i restance med betaling af præmie pr. 1. august 2019. Den 14. og den 22. august 2019 sendte banken rykkerbreve til M. Af brevet af 22. august 2019 fremgik, at forsikringen ville ophøre, hvis præmien ikke var betalt senest den 17. september 2019, men at forsikringen under nærmere anførte vilkår kunne fortsætte, hvis den manglende betaling skyldtes alvorlig sygdom, og hvis betaling skete senest 17. december 2019. Den 19. september 2019 afgik M ved døden som følge af sygdom. Ved et brev til M af samme dag meddelte banken, at forsikringen var ophørt pr. 1. juli 2019. Klagerne har oplyst, at de den 21. september 2019 i M’s postpasse fandt et uåbnet brev fra banken, hvori banken meddelte, at M kunne kontakte banken for at få udsættelse til december 2019. Af sagen fremgår, at H i oktober 2019 rettede henvendelse til nærpension A/S vedrørende opsigelsen.

Da M var i restance, skete fremsendelsen af rykkerbreve med rette. Brevet af 22. august 2019 indeholdt i overensstemmelse med forsikringsaftalelovens §§ 13 og 14 en ny betalingsfrist og oplysning om, at forsikringen under nærmere anførte vilkår eventuelt kunne fortsætte ved betaling inden den 17. december 2019. Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at banken i sin sagsbehandling har begået fejl eller forsømmelser, der kan medføre et erstatningsansvar for banken.

Klagerne får derfor ikke medhold i klagen.

En eventuel klage over forsikringsselskabet vedrørende forsikringsdækningen og opsigelsen kan indgives til Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V.

Ankenævnets afgørelse

Klagerne får ikke medhold i klagen.