Rådgivning i 2006 ved investering i ScandiNotes III Mezzanine obligationer.

Sagsnummer:157/2010
Dato:23-08-2011
Ankenævn:Vibeke Rønne, Christian Bremer, Hans Daugaard, Astrid Thomas, Torben Udsen
Klageemne:Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Ledetekst:Rådgivning i 2006 ved investering i ScandiNotes III Mezzanine obligationer.
Indklagede:Fionia Bank (FS Bank A/S)
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

FONT-SIZE: 10pt">Medhold klager


mso-bidi-font-family: Arial">Indledning.

Sagen vedrører, om Fionia Bank (nu: FS Bank A/S) har pådraget sig et erstatningsansvar i forbindelse med klagerens investering i ScandiNotesIIIMezzanine obligationer.

Sagens omstændigheder.

Klageren skiftede i januar 2006 pengeinstitut til Fionia Bank. Klageren har anført, at han overfor banken tilkendegav, at han ønskede at foretage investering i sikre værdipapirer.

Den 18. og 19. januar 2006 investerede klageren på baggrund af bankens rådgivning i:

Navn:

Stk/Nom:

Afr.kurs:

Pris uden kurtage:

BankInvest I korte Danske Obl

1.474

101,6

149.758,40 kr.

Scandinotes III Mezzanine

108.156,52

91.842

99.333,11 kr.

2,00 % Realkredit Danmark A/S 10SD A 2009

153.662,42

97,35

149.590,37 kr.

Scandinotes III Junior 2015

112.087,01

88,60

99.309,09 kr.

Klageren har i sagen fremlagt materiale fra november 2006 fra et andet pengeinstitut vedrørende en anden ScandiNotes Junior obligations-serie (IV).

Den 23. marts 2007 solgte klageren sin beholdning af BankInvest Korte Danske obligationer til kurs 102,6 for 151.232,40 kr. med fradrag af kurtage på 226,85 kr.

Banken har anført, at banken den 4. september 2008 kontaktede klageren for at "oplyse om, at forudsætningerne for ScandiNotes obligationerne var ændret henset til situationen for Roskilde Bank". Salg af obligationerne blev drøftet. Klageren har anført, at bankens rådgiver R oplyste, at der stadig var mulighed for, at kursen på papirerne kunne stige.

Banken besvarede et brev af 11. maj 2009 fra klageren ved brev af 14. maj 2009, hvoraf fremgår:

"…

Det er vores opfattelse, at investeringen i ScandiNotes III Junior 2015 ikke matcher jeres risikoprofil. Banken har derfor besluttet pr. kulance at tilbyde at tilbagekøbe obligationen fra jeres depot til købsprisen af kr. 100.000,00. Afregningskursen er herefter kr. 99.484,09.

Såfremt I ønsker at tage imod bankens tilbud, bedes I venligst underskrive vedlagte kopi af nærværende skrivelse og returnere den til undertegnede.

Hvis vi ikke hører yderligere fra jer, foretager vi os ikke yderligere.

For så vidt angår Scandinotes III Mezzanine 2015 skal vi fastholde, at rådgivningen om dette produkt har været korrekt, og at Fionia Bank som følge heraf ikke kan skadesløsholde jer for den negative kursudvikling.

Endelige skal vi oplyse, at I har mulighed for at indbringe jeres klage for Fionia Bank, Direktionssekretariatet …

…"

Af bankens brev af 8. juni 2009 fremgår:

"…

Vedr.: Deres klage til Fionia Bank i forbindelse med investering.

Vi kan hermed oplyse Dem om, at vi dags dato har indsat kr. 99.484,09 på konto nr. …

…"

Ved brev af 29. juni 2009 fra VP Securities A/S blev klageren oplyst om, at ScandiNotesIIIMezzanine obligationerne blev nedskrevet med 100 %.

Ved brev af 30. september 2009 til bankens direktionssekretariat anførte klageren, at ej heller den foretagne investering i ScandiNotesIIIMezzanine obligationer matchede hans ønske om investering i sikre papirer. Banken blev anmodet om også at tilbagekøbe ScandiNotesIIIMezzanine obligationerne.

Ved brev af 21. december 2009 afviste banken klagerens anmodning. I den følgende korrespondance fastholdt parterne deres standpunkter.

Parternes påstande.

Klageren har den 8. marts 2010 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at FS Bank A/S skal erstatte tabet ved investeringen i ScandiNotesIIIMezzanine obligationer.

FS Bank A/S har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har bl.a. anført, at han forud for investeringerne tilkendegav overfor banken, at han ønskede at investere i sikre værdipapirer. Han ønskede derfor ikke, at investere i aktier.

Han bad banken om rådgivning, da han ikke selv var fortrolig med investering.

Rentesatsen på både ScandiNotesIIIMezzanine og ScandiNotesIIIJunior obligationerne var 2 %. Ved den lave rentesats så han, at papirerne ikke var spekulationspapirer, da renten i så fald ville være højere.

Banken oplyste forud for hans investering, at 20 banker var sammensluttede om obligationerne. Dette anså han for en ekstra sikkerhed, idet han opfattede, at hvis én bank fik problemer ville de andre banker kunne træde hjælpende til, så han ikke mistede noget af sin investerede kapital.

Banken oplyste ikke om, at der var en risiko ved investeringerne.

Han var overbevist om, at hans midler var vel anbragt, da investeringerne var foretaget.

Det fremlagte materiale af november 2006 er relevant for sagen. Af materialet fremgår, at det "er en obligation for de risikovillige investorer" og at det er "junior-serien der må lide de første og største tab". Disse forhold rådgav banken ikke om forud for investeringerne. I så fald ville de også have fået at vide, at mezzanine-serien kom bagefter junior-serien. Disse oplysninger var relevante at kende. Banken har ydet en dårlig rådgivning.

R oplyste i september 2008, at der stadig var mulighed for, at kursen på ScandiNotes obligationerne kunne stige. Det er vanskeligt at vide, hvad man skal gøre, når banken har bragt én i denne vanskelige situation. Han var aldrig kommet i den situation, hvis ikke banken havde anbefalet investeringerne.

R opfordrede ham ikke til at sælge papirerne til kurs 89 og 87,25 som påstået af banken. Da han første gang efter Roskilde Banks konkurs blev bedt om at komme i banken, var kursen ca. 70-80 på ScandiNotesIIIMezzanine og ca. 20-50 på ScandiNotesIIIJunior obligationerne. Da fik han det første chok.

Han har ikke indgået nogen aftale med banken om afslutning af klagesagen.

FS Bank A/S har bl.a. anført, at banken efter mødet det 4. december 2008 modtog en klage med påstand om manglende oplysning om risiko ved investering i ScandiNotes.

Banken tog i samme klage separat stilling til såvel "junioren" som "mezzaninen" og forelagde klageren et tilbud om pr. kulance at refundere købesummen på 100.000 kr. for junior-serien.

Ved modtagelse af 100.000 kr. indgik klageren en aftale om afslutning af klagesagen. Dette var en forudsætning for udbetaling af beløbet.

Hvis Ankenævnet lægger til grund, at klagen også vedrører investeringen i ScandiNotesIIIJunior obligationer, gøres det gældende, at klageren ikke har lidt noget økonomisk tab.

Klagerens risikoprofil var lav.

På investeringstidspunktet blev investering i ScandiNotesIIIMezzanine obligationer anset for at være en sikker investering henset til banksektorens tilstand generelt.

Banken rådgav klageren forud for hans investeringer.

Af klagerens indlæg fremgår, at han havde kendskab til, at obligationerne var baseret på banksektoren. Det bestrides, at banken ikke rådgav om risikoen ved investeringerne. Klageren forstod risikoen, hvilket understøttes af sagens faktiske forløb.

Klageren oplyste den 4. september 2008, at han ville drøfte sagen med sin søn/svigersøn. Klageren meddelte efterfølgende, at han ikke ønskede at sælge obligationerne og at han var klar over, at der var en risiko forbundet med investeringen.

Klageren burde have reklameret i september 2008 over den nu påståede manglende rådgivning og da have solgt obligationerne som en følge af den oplyste og faktisk opståede risiko på papirerne.

Hvis klageren ikke ønskede risikoen ved investeringen, ville han antageligvis have solgt obligationerne den 4. september 2008, hvor kurserne var henholdsvis 89,0 og 87,25. Dette ville have medført et tab langt under den kompensation på 100.000 kr., som klageren har modtaget af banken.

Klageren har allerede ud fra grundsætninger om egen skyld og ikke rettidig reklamation fortabt sin ret til indsigelse overfor banken i det hele.

Banken kan på ingen måde bekræfte klagerens gengivelse af samtalen med R den 4. september 2008.

Det af klageren fremlagte materiale af november 2006 fra et andet pengeinstitut er ikke relevant for sagen. Det er i øvrigt produceret efter, at klagerens investering blev foretaget.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Ankenævnet finder ikke, at banken har godtgjort, at klageren ved at tage imod bankens tilbud om tilbagekøb af ScandiNotesIIIJunior obligationerne har afskåret sig fra at klage over investeringen i ScandiNotesIIIMezzanine obligationer.

Tre medlemmer – Vibeke Rønne, Hans Daugaard og Torben Udsen – udtaler:

Vi lægger til grund, at klagerens risikovillighed var lav.

Vi finder, at klageren i 2006 måtte indse, at de ScandiNotesIIIMezzanine obligationer, som Fionia Bank anbefalede, var forbundet med en større risiko end sædvanlige stats- og realkreditobligationer. Investeringen indebærer dog en særlig risiko.

Denne særlige risiko udspringer af, at den samlede mængde af ScandiNotesIIIobligationer er rangordnet i tre kategorier, hvoraf Mezzanine er den mellemste. Dette medfører, at ethvert tab, der opstår som følge af manglende betalingsevne hos et af de 22 låntagende pengeinstitutter, i første række skal bæres af indehavere af Junior obligationerne. Værdien af Mezzanine obligationerne påvirkes, hvis det samlede tab ikke alene kan bæres af Junior tranchen.

Vi finder ikke, at banken har dokumenteret eller sandsynliggjort, at klageren blev rådgivet om denne særlige risiko ved investeringen i ScandiNotes III Mezzanine obligationer og at han accepterede denne særlige risiko.

Vi lægger således til grund, at banken ikke gjorde klageren opmærksom på den særlige risiko, som er forbundet med investering i disse obligationer. Banken begik herved en ansvarspådragende fejl ved sin rådgivning af klageren forud for hans beslutning om køb af ScandiNotesIIIMezzanine obligationer.

Vi bemærker, at spørgsmålet om bankens eventuelle rådgivning den 4. september 2008 og klagernes mulige overvejelser om salg af værdipapirerne i forbindelse med dette tidspunkt må antages at være uden betydning for ovenstående resultat, idet vi lægger til grund, at de for sagen væsentlige kursfald og/eller nedskrivninger mv. allerede da var sket, hvorfor papirerne reelt ikke længere kunne omsættes. Et spørgsmål om tabs­be­græns­ning ses således ikke konkret at have haft betydning.

Vi stemmer herefter for, at klageren gives medhold.

Der er ikke grundlag for, at banken skal dække noget rentetab, eller at klageren skal refundere eventuel modtaget rente af obligationerne, idet afkastet ikke skønnes at afvige fra, hvad klageren ellers kunne have opnået.

To medlemmer – Christian Bremer og Astrid Thomas – udtaler:

Banken har anført, at klageren forud for investeringen blev rådgivet om risici forbundet hermed, hvilket bestrides af klageren.

Vi finder, at det ikke uden bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer kan afgøres, om bankens rådgivning af klageren var ansvarspådragende. Da en sådan bevisførelse ikke kan ske ved Ankenævnet, men i givet fald må ske ved domstolene, stemmer vi for at afvise sagen, jf. Ankenævnets vedtægter § 7 stk. 1.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Som følge heraf træffes følgende

a f g ø r e l s e :

Såfremt klageren inden 8 uger fra denne afgørelse fremsætter anmodning herom, skal FS Bank A/S inden 4 uger tilbagekøbe klagerens ScandiNotes IIIMezzanine obligationer uden kurtageberegning til den oprindelige anskaffelseskurs og nominelle værdi.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.