Krav om tilbageførsel af kortbetalinger der skete med henblik på investering til firma uden licens fra FCA/Finanstilsynet. Indsigelse mod manglende chargeback.

Sagsnummer:318/2018
Dato:27-02-2020
Ankenævn:Bo Østergaard, Anita Nedergaard, Kristian Ingemann Petersen, Ida Marie Moesby, Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Betalingstjenester - fjernsalgstransaktioner
Ledetekst:Krav om tilbageførsel af kortbetalinger der skete med henblik på investering til firma uden licens fra FCA/Finanstilsynet. Indsigelse mod manglende chargeback.
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om tilbageførsel af kortbetalinger der skete med henblik på investering til firma uden licens fra FCA/Finanstilsynet. Indsigelse mod manglende chargeback.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Danske Bank, hvor hun havde et MasterCard.

I perioden fra den 13. februar til den 12. april 2018 foretog klageren 11 betalinger på i alt 16.500 USD og 1.645,88 CNY (Kinesiske Yuan) med sit MasterCard til et firma, G, med henblik på investering. Banken har oplyst, at de 11 betalinger var til G, der brugte forskellige ”payment services” (C, X, Z, M og E). Betalingerne blev gennemført via sikkerhedsløsningen 3 D Secure. Banken har fremlagt en oversigt og har oplyst, at oversigten er en transaktionsliste fra Nets. Klageren har bestridt listen og brugen af ordet ”fraud” i listen. Af den fremlagte liste fremgår:

 

Dato

2018

Beløb/

valuta

Beløb DKK

Betalings-modtager

Status

1

1302

1.645,88 CNY

1.574,44

C

Gennemført

2

1302

-1.645,88 CNY

-1.554,28

C

Gennemført kreditering

3

1402

1.000,00 USD

6.065,32

Z

Gennemført

4

2002

2.000,00 USD

11.925,50

M

Afvist-Fraud Prevention

5

2002

2.000,00 USD

11.925,50

M

Afvist-Fraud Prevention

6

2002

2.000,00 USD

12.088,96

M

Gennemført

7

2202

1.500,00 USD

9.110,70

M

Gennemført

8

1503

15.000,00 USD

90.250,50

M

Afvist-Manglende dækning

9

1503

1.500,00 USD

9.025,05

M

Afvist-Fraud Prevention

10

1503

1.500,00 USD

9.068,03

M

Gennemført

11

1603

1.500,00 USD

9.025,05

M

Afvist-Manglende dækning

12

1603

1.500,00 USD

9.111,54

M

Gennemført

13

3103

1.000,00 USD

6.055,15

M

Afvist –

datavalidering

14

3103

1.000,00 USD

6.055,15

M

Afvist-Fraud Prevention

15

3103

1.000,00 USD

6.055,15

M

Afvist-Fraud Prevention

16

3103

1.000,00 USD

6.066,35

M

Gennemført

17

3103

1.000,00 USD

6.066,35

M

Gennemført

18

3103

500,00 USD

3.033,17

M

Gennemført

19

0604

-1.500,00 USD

-9.144,06

M

Gennemført kreditering

20

1204

1.620,00 USD

9.806,35

E

Gennemført

21

1204

4.880,00 USD

29.540,10

E

Gennemført

Banken har oplyst, at transaktionerne nr. 4, 5, 8, 9, 11 og 13-15 blev blokeret, men at betalingerne blev gennemført efter telefonsamtaler med klageren den 20. februar, 15., 31. marts og 12. april 2018.

I en e-mail af 29. marts 2018 til klageren meddelte G, at klageren havde et beløb på 5.466,92 USD på sin konto hos G. I en e-mail af 12. april 2018 til G anførte klageren:

”… my bank called me and told me They consider [G] to be a swindler. They argued customers have not received money back. They argued the money in the account is fiction. … I explained I was expecting … USD 1500 from [G]. … We agreed they closed the transaction until I was sure the amount USD 1500 was received. …”

I en e-mail af 17. maj 2018 anmodede klageren G om at tilbageføre 15.000 USD til hende. I e-mails af 24. og 31. maj 2018 til G rejste klageren indsigelse om, at der var fejl på G’s handelsplatform i forbindelse med stop loss, at en opnået fortjeneste ikke fremgik på hendes konto hos G, og at kontoen var tømt.

I en e-mail af 22. juni 2018 anmodede klageren G om at tilbageføre 103.558,59 DKK til hende.

Den 27. juni 2018 indgav klageren en indsigelsesblanket til Danske Bank vedrørende de i alt 11 overførsler foretaget med klagerens MasterCard i kategorien ”Received goods or services are not as described or defective”. Klageren anførte blandt andet:

”… The merchant claims to be a “broker/investment firm” …

… the merchant is not recognized as a brokerage firm, nor are they recognized as an investment firm or investment intermediary, nor are they recognized as any type of financial services company …

The merchant actually provided me was a simulated trading account, otherwise known as a demo account, akin to a “trading video game”. This account was not able to be used to trade or invest in the regulated …”

Klageren har fremlagt uddrag af G’s hjemmeside og resultat af søgninger på navnet ”[G]” hos det engelske finanstilsyn (FCA) og hos Finanstilsynet. Det fremgik heraf, at G ikke havde tilladelser fra tilsynene, og at FCA den 25. maj 2018 havde indsat en advarsel på sin hjemmeside om G ”We believe this firm has been providing financial services or products in the UK without our authorisation …”.

I en e-mail af 20. juli 2018 anmodede klageren banken om at rejse charge back ”under MasterCard code-4853 “Service Not As Described””. Banken afviste indsigelsen. I en e-mail til klageren af 20. september 2018 anførte banken:

”… You’ve mentioned that the payments were deposited on an account that was visible to you on the trading platform – and twice you have got credits from the merchant. …

Your request for us to claim a chargeback with Mastercard on the grounds of “Service not as described” has also been rejected.

Mastercard does not consider a chargeback case if it involves a trading platform, trading, broker of any kind etc. whether fraudulent or not. We have tried to claim a chargeback in several cases similar to yours - all of them have been rejected by Mastercard. Furthermore, we are not legally obliged to claim a chargeback on your request and have after repeated consideration and assessment of the facts in the case, decided not to go through with the chargeback claim. …”

Banken har fremlagt en meddelelse af 3. oktober 2016 fra MasterCard, “Cardholder dispute standards for investments (and similar types)”, hvoraf fremgik:

”(Effective … 21 april 2017)

This change recognizes that when funds are loaded into an investment, foreign exchange, or similar type of account, the Mastercard service is considered provided as described.

Mastercard will not consider the terms and conditions concerning such transactions.”

Banken har endvidere fremlagt en vejledning om meddelelsen, hvoraf fremgik:

”MasterCard annoncerede med virkning fra 21. april 2017, at det ikke længere er muligt at tilbageføre transaktioner, hvis kortholder har deltaget i transaktionen og har indsat penge på en konto med henblik på at investere eller spille for at tjene penge.

Dette gælder alle typer investeringer, f.eks.: Investeringer i aktier, bitcoins, fremmedvaluta, obligationer mm., ligesom det gælder for alle typer spil. …

Det vil sige, at det fra 21. april 2017 ikke længere har været muligt at tilbageføre transaktioner, hvis kortholder gør indsigelse, fordi kortholder:

  • ikke kan opsige aftalen med firmaet
  • ikke er enig i beløbets størrelse …
  • ikke mener at forretningen lever op til deres egne betingelser mv. …

Hvis kortholder har deltaget i transaktionen, men pengene aldrig er overført til investeringsselskabet eller spillekontoen, er det muligt at oprette indsigelse under ”vare/service ej modtaget”…”

Den 1. oktober 2019 indgav klageren klage til Ankenævnet. Klagen omhandlede endvidere klagerens køb af aktier for 7.369 DKK i et børsnoteret selskab den 6. april 2017. Den 5. april 2017 havde Nasdaq udsendt en meddelelse om, at selskabet ville blive slettet fra handel og notering på Nasdaq Copenhagen den 28. april 2017 som følge af en beslutning fra Nasdaqs disciplinærkomite. Denne del af klagen er blevet forligt under klagesagen ved bankens betaling af 7.369 DKK til klageren.

Parternes påstande                                                      

Klageren har nedlagt påstand om, at Danske Bank skal tilbageføre hendes indbetalinger til G med tillæg af 25 % og med fradrag af beløb modtaget fra G samt betale 50.000 DKK for omkostninger.

Danske Bank har nedlagt påstand om principalt frifindelse, subsidiært afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at G udgav sig for at være et lovligt, autoriseret firma. Ydelserne som G tilbød krævede, at G havde licens. G havde ikke den fornødne licens og kunne ikke levere de tilbudte og lovede ydelser. G kunne ikke levere den tilbudte handelskonto. De indbetalte beløb blev ikke investeret. Handelsplatformen var fiktiv. Der var derfor tale om ”Service not as described”. Efter MasterCards regler har hun dermed krav på tilbageførsel.

Hun blev klar over, at der var tale om svindel den 31. maj 2018, hvor hun blandt andet opdagede, at kontoen var tømt.

Sagen angår charge back for ”Service not as described” under MasterCard reglerne. Klagen angår ikke tab på investeringer som påstået af banken.

Klagen angår bankens uberettigede afvisning og nægtelse af at rejse en indsigelsessag ”Service not as described” under MasterCard reglerne. Hun havde krav på, at banken rejste en indsigelsessag ”Service not as described” under MasterCard reglerne. Hun har gennem hele forløbet og rettidigt anmodet banken om at rejse charge back for ”Service not as described” over for MasterCard. Banken har konsekvent nægtet dette. Bankens indsigelsessystem omfattede ikke ”Service not as described”. Banken rejste en charge back sag på det forkerte grundlag.

Banken har uberettiget brugt Nets som undskyldning for ikke at rejse indsigelsen over for MasterCard. Banken har fejlinformeret Nets. Banken har tilsyneladende heller ikke rejst sagen som en charge back for ”Service not as described” i forhold til Nets, hvorfor Nets har svaret på indsigelser om ”investment”.

Banken har gentagne gange anført, at sagen angår ”investering”, og at tilsvarende sager er afvist af MasterCard. Dette er forkert. Hendes rådgiver, som er specialist i MasterCard charge back tvister har oplyst, at mange kunder har fået deres penge tilbageført i ”Service not as described” indsigelsessager under MasterCard reglerne.

Banken er ansvarlig over for hende for den manglende charge back og bankens uberettigede afvisning af at rejse en charge back sag ”Service not as described” over for MasterCard.

Hun blev først bekendt med, at G ikke havde den fornødne licens, efter at hun havde anmeldt sagen til politiet, og efter at hun havde kontaktet en rådgiver.

MasterCard giver pengeinstitutter adgang til at gøre charge back for ”Service not as described”.

Telefonsamtalerne er ikke relevante for sagen. Bankens kommentarer om hendes udtalelser under telefonsamtalerne bestrides. Ankenævnet bør se bort fra bankens kommentarer om hendes udtalelser under telefonsamtalerne. En udskrift af telefonsamtalerne kan manipuleres og vil ikke være til nytte i sagen. Telefonsamtalerne fandt sted, før hun var klar over, at G ikke havde licens. Banken henviste hende til bankens kortafdeling (formentlig Nets), som oplyste, at den var mistænksom over for G. Banken/Nets forklarede ikke, hvorfor betalingerne var blokeret men nævnte, at nogle kunder havde haft vanskeligheder ved at trække indbetalte beløb ud. Hun gik ud fra, at bankens/Nets mistanke navnlig skyldtes kryptovaluta, som den nævnte flere gange. Ordet svindel ”fraud” blev ikke nævnt.  Banken/Nets instruerede hende om, hvordan hun kunne gennemføre betalingerne. Hun følte sig betrygget og troede, at banken/Nets varetog hendes interesser. Dette var imidlertid ikke tilfældet. Banken burde have hindret betalingerne. Hun fulgte bankens anbefalinger.

Banken har tilsyneladende tilføjet ordet ”Fraud” i den af banken fremlagte liste, hvilket er helt uacceptabelt. Banken forsøger dermed tilsyneladende at fraskrive sig ansvaret for at gennemføre betalingerne og antyder, at den advarede hende. Dette var ikke tilfældet. Banken instruerede hende derimod om, hvordan hun kunne gennemføre betalingerne.

Banken beskytter illegale virksomheder ved sin fremgangsmåde.

Banken skal tilbageføre indbetalingerne med tillæg af 25 %, som hun har betalt til sin rådgiver samt 50.000 DKK for hendes tidsforbrug, udgifter og besvær med sagen som følge af bankens forhaling af denne, med fradrag af beløb modtaget fra G.

Hun ønsker, at klagesagen kan medvirke til øget opmærksomhed i lignende sager hos andre pengeinstitutter og kunder. 

Danske Bank har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at betalingerne var autoriserede af klageren og blev gennemført med klagerens bekræftelse af 3D secure koder, hvilket ikke er bestridt af klageren. Pengene gik ind på klagerens handelskonto hos G, hvor klageren kunne se de indgåede beløb. Klageren modtog den beskrevne ydelse, en handelskonto, hvorfra hun kunne handle. Klageren modtog rådgivning fra G. Klageren har tidligere oplyst, at hun foretog investeringer og handler på handelskontoen. Klageren foretog adskillige handler på platformen fra den 20. februar til den 24. maj 2018 og trak to gange penge (i alt ca. 10.700 DKK) retur fra handelskontoen, jf. den fremlagte oversigt.

Af e-mails af 31. maj 2018 fremgik, at balancen på handelskontoen var 0 som følge af en investering, som medførte et margin kald. Banken er ikke ansvarlig for tab som følge af investeringerne fra klagerens handelskonto. Klageren har ikke dokumenteret balancen på handelskontoen. Det er derfor uklart hvilket beløb, der indestod, eller om der ikke var et indestående på handelskontoen som følge af de foretagne investeringer. Først da klagerens handelskonto var tom som følge af investeringer, afviste G at udbetale fra handelskontoen til klageren. Det fremgik af G’s hjemmeside, at det var risikabelt at handle på platformen.

Banken forsøgte forgæves at hindre klageren i at gennemføre betalingerne. En række transaktioner blev spærret i bankens ”fraud system”. Banken advarede i telefonsamtaler den 20. februar, 15., 31. marts og 12. april 2018 klageren mod at gennemføre betalingerne, da G blev anset for at være ”unsafe”. Banken var ikke bekendt med, at G skulle være et svindelforetagende. Klageren oplyste, at andre kunder havde haft problemer med at få indeståender udbetalt fra G. Advarslerne var baseret på klagerens oplysninger om andre kunders vanskeligheder ved at trække indbetalte beløb ud. Klageren var bekendt med og accepterede risikoen. Klageren insisterede trods bankens advarsler på, at banken ophævede restriktionerne, således at hun kunne gennemføre betalingerne. Banken ophævede herefter på klagerens anmodning spærringerne. Banken oplyste, at spærringerne ville blive ophævet i en kort periode, og at klageren derefter måtte kontakte banken igen, hvis hun ønskede at foretage yderligere betalinger til G.

Banken kan ikke udlevere optagelser af telefonsamtalerne, men klageren er velkommen til at aflytte disse efter aftale med banken, ligesom banken kan foretage en udskrift af optagelserne, hvis Ankenævnet anmoder om dette.

Banken har ikke tilføjet ord som ”fraud” på den fremlagte transaktionsliste, der er udarbejdet af Nets.

Tvisten må bedømmes efter betalingsloven. Klageren har ikke krav på tilbageførsel efter betalingslovens § 112, stk. 1, nr. 2, om manglende levering, da betalingerne var autoriserede af klageren, og da de blev indsat på hendes handelskonto, hvorfra der blev foretaget handler. Eventuelle mangler ved G’s ydelser er ikke omfattet af betalingslovens § 112, men er en sag mellem klageren og G. Det forhold, at G ikke var autoriseret, medfører ikke, at ydelsen ikke blev leveret. Dette er et forhold mellem G og myndighederne.

Klageren har ikke krav på, at der rejses charge back via MasterCard. Charge back reglerne fastsættes af MasterCard på egen hånd og henhører under ”card scheme rules”, der regulerer forholdet mellem MasterCard, kortindløser og banken. Klageren er ikke part i disse regler og har ikke rettigheder under ”card scheme rules”. Banken rejste ikke en charge back sag, da charge back ikke er mulig i investeringssager, hvor indbetalingerne er godkendt af kortholder. Banken kan ikke på egen hånd rejse charge back mod G, men kan alene anmode kortindløser/card acquirer, Nets/Teller, om at rejse en charge back, der herefter håndteres efter MasterCards regler. Nets/Teller vurderer sagen og i nogle tilfælde inddrages MasterCard. Nets/Teller har meddelt, at det ikke er muligt at foretage charge back i sager om investering, hvor kortholder har deltaget. Der er en meget fast praksis fra Nets/MasterCard om at afvise disse sager. MasterCard anser ydelsen ”as described”, når midlerne er indgået på en handelskonto og afviser charge back, når kortholder har deltaget i investeringerne. Fristen for at rejse en charge back sag ”Service not as described” over for MasterCard er fire uger.

Klageren har modtaget 10.698,34 DKK fra G, og klagerens krav kan derfor ikke overstige 92.860,25 DKK. Banken er ikke ansvarlig for klagerens omkostninger til hendes rådgiver, jf. Ankenævnets vedtægter § 25, stk. 1.

Danske Bank har til støtte for afvisningspåstanden anført, at det kun vil være muligt at træffe afgørelse i sagen, hvis klageren og eventuelle vidner under strafansvar afgiver mundtlige forklaringer, og at Ankenævnet derfor bør afvise sagen under henvisning til § 5, stk. 3, nr. 4 i Ankenævnets vedtægter.

Ankenævnets bemærkninger
Danske Bank har under klagesagen imødekommet et klagepunkt vedrørende klage-rens køb af aktier for 7.369 DKK i et børsnoteret selskab.

Klagen angår herefter 11 betalinger på i alt 16.500 USD og 1.645,88 CNY (Kinesi-ske Yuan), som klageren foretog i perioden fra den 13. februar til den 12. april 2018 med sit MasterCard, til et firma, G, med henblik på indsættelse på en konto hos G til brug for investering. Indbetalingerne skete med klagerens samtykke.

Klageren fremsatte den 22. juni 2018 anmodning til G om at tilbageføre hendes ind-betalinger. Den 27. juni 2018 gjorde klageren indsigelse over for banken i kategori-en ”Received goods or services are not as described or defective”.

Ankenævnet lægger som anført af banken til grund, at indbetalingerne blev indsat på en kundekonto hos G, som klageren fik password til.

Ankenævnet finder ikke, at banken i medfør af betalingslovens § 112 om manglen-de levering er forpligtet til at opfylde klagerens krav om tilbageførsel af betalingerne.

Ankenævnet finder ikke, at der er oplyst omstændigheder, der kan medføre, at ban-ken på andet grundlag er forpligtet til at godtgøre klageren beløbet.

Den omstændighed, at banken ikke søgte chargeback hos MasterCard, kan ikke føre til et andet resultat.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage