Klage over individuel bidragsforhøjelse på lån optaget med pant i en landbrugs-/erhvervsejendom.

Sagsnummer:51/2021
Dato:09-09-2022
Ankenævn:Bo Østergaard, Jes Zander Brinch, Tina Thygesen, Poul Erik Jensen.
Klageemne:Afvisning - erhvervsforhold § 2, stk. 3 og 4
Bidrag - forhøjelse
Ledetekst:Klage over individuel bidragsforhøjelse på lån optaget med pant i en landbrugs-/erhvervsejendom.
Indklagede:Nykredit Realkredit
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Realkreditinstitutter

Indledning

Sagen vedrører individuel bidragsforhøjelse på lån optaget med pant i en landbrugs-/erhvervsejendom.

Sagens omstændigheder

I maj 2012 optog klagerens daværende ægtefælle, H, et 30-årigt realkreditlån på 6,5 mio. kr. hos Nykredit Realkredit med pant i en landbrugsejendom, som var ejet af H. Lånet var et kontantlån med rentetilpasning og 10 års afdragsfrihed. Bidragssatsen udgjorde ifølge det af Nykredit oplyste oprindelig 0,90 % om året. Nykredit har oplyst, at bidragssatsen var individuelt fastsat, idet der var tale om et lån med pant i en landbrugs-/erhvervsejendom med et jordtilliggende på 87,5 ha. I henhold til Nykredits regler betragtes ejendomme med jordtilliggende over 50 ha som produktionslandbrug.

I forbindelse med at klageren og H senere i 2012 blev skilt, erhvervede klageren den pantsatte ejendom med overtagelsesdag den 1. juni 2012, og han gældsovertog samtidig realkreditlånet på 6,5 mio. kr.

I oktober 2012 optog klageren et yderligere 30-årigt realkreditlån på 8,350 mio. kr. hos Nykredit Realkredit næst efter lånet på 6,5 mio. kr. Lånet var et kontantlån med rentetilpasning og 10 års afdragsfrihed. Bidragssatsen var ens på de to lån.

Af låne- og pantsætningsaftalerne, som klageren underskrev/tiltrådte i forbindelse med låneoptagelsen/gældsovertagelsen, fremgik blandt andet:

”… Særlige bestemmelser

Vilkår for lånet

For lånet gælder Nykredits til enhver tid gældende vedtægter, lånevilkår samt almindelige forretningsbetingelser for realkreditlån. ...

Bidrag

Som en del af ydelserne betales et bidrag, hvis størrelse og beregningsmåde fastsættes af Nykredit. …

… Beregningsprincip og størrelsen af bidrag kan ændres efter Nykredits beslutning, jf. de for lånet gældende lånevilkår. Ud over denne generelle adgang forbeholder Nykredit sig adgang til med en måneds varsel at forhøje bidraget for nærværende lån.

Nykredit kan desuden fastsætte specielle bidragssatser og/eller beregningsprincipper for særlige lån eller grupper af lån. …”

Senere flyttede klageren både sit private engagement og sine selskabers engagementer fra et andet pengeinstitut til Nykredit Bank, blandt andet fik klagerens aktieselskab, S, i december 2014 en erhvervskredit på 2 mio. kr. i Nykredit Bank. Renten var variabel og udgjorde for tiden 3,317 % om året. Klageren påtog sig kaution for kassekreditten.

Klageren blev i den forbindelse Private Banking kunde i Nykredit Bank. Han har oplyst, at han i forbindelse med etableringen af kundeforholdet ikke ønskede at give banken/Nykredit-koncernen sine personlige regnskaber, men alene skatteopgørelser, hvilket Nykredit accepterede.

I 2015 blev bidragssatserne på klagerens lån i Nykredit Realkredit blandt andet på grund af det forøgede forretningsomfang med Nykredit-koncernen nedsat fra de oprindelige 0,90 % om året til 0,75 % om året.

Klageren og Nykredit er enige om, at kundeforholdet herefter var præget af god stemning mellem parterne i en længere periode.

Klageren og Nykredit afholdt den 3. oktober 2017 et møde om klagerens kundeforhold med Nykredit-koncernen. I en mail af 3. oktober 2017 til klageren anførte Nykredit:

”…

For en god ordens skyld, får du lige en kort opsummering på vores snak i dag:

  • Vi efterlyste endnu en gang fuld økonomisk indsigt i dig og din økonomi for at kunne fortsætte uændret som hidtil.
  • Vi har ikke anden indsigt end den delvise du gav mig, da du fik lånene tilbage i 2012/13. Derfor er du efterfølgende ratet som svag kunde hos os – med højere kapitalbinding til følge. Vi forhøjer derfor dit bidrag på realkreditlånene i [landbrugs-/erhvervsejendommen] fra 0,75 % til 1,5 %.
  • Rentesatsen på [S’s] driftskredit forhøjes fra p.t. 2,69 % til 4,00 % p.a.
  • Du og [S] vil senere modtage skriftlig meddelelse om disse prisforhøjelser.
  • Da dine investerede midler i dag er væk fra Nykredit, kan vi ikke fremover tilbyde dig Private Banking Elite fordelene. Dine konti vil derfor blive ændret – ingen nye kontonumre, men nye ”navne” og betingelser. …”

Ved et brev af 12. oktober 2017 varslede Nykredit Realkredit klageren om, at bidragssatsen på hans realkreditlån blev forhøjet fra 0,75 % om året til 1,5 % om året med virkning fra den 1. januar 2018. Af brevet fremgik endvidere: ”Samtidig bekræfter jeg, at bidragssatsen er fastsat ud fra vores hidtidige samarbejde, vores indsigt i din økonomi og det forretningsomfang, du har i Nykredit. Desuden er bidragssatsen påvirket af de generelle regulatoriske forhold, som Nykredit er underlagt.”

Af Almindelige forretningsbetingelser for realkreditudlån, der var indeholdt i Nykredits långuide, som var gældende fra den 1. juli 2017, fremgik blandt andet:

” … Bidrag …

Bidragets størrelse og beregningsmetode fastsættes i forbindelse med ydelse af lånet.

… For privatkunder er bidragssatsen ved lånets udbetaling afhængig af den belånte ejendom, afdragsprofil, låntype, lånets hovedstol og belåningsinterval …

For andre kunder end privatkunder fastsættes bidragssatsen individuelt ved lånets udbetaling …

  Ændring af bidrag …

Bidrag, gebyrer og andet vederlag er variable. Lånets bidrag og beregningsmetoden for bidraget kan således ændres i lånets løbetid, eksempelvis så bidraget beregnes og eventuelt løbende reguleres på grundlag af flere eller andre forhold end ved lånets udbetaling, herunder låntagerspecifikke forhold. Nykredit kan endvidere ændre eller indføre nye former for gebyrer eller andet vederlag (herunder kursfradrag/kurstillæg og kurtage) i eksisterende låneforhold.

Ændringer af bidrag, beregningsmetoden for bidraget samt ændring eller indførelse af nye former for gebyrer eller andet vederlag (herunder kursfradrag/kurstillæg og kurtage) kan i eksisterende låneforhold være begrundet i aktuelle eller forventede omkostningsmæssige, markedsmæssige, lovgivningsmæssige, risikomæssige, konkurrencemæssige, forretningsmæssige eller lignende forhold samt låntagerspecifikke forhold. Du kan nedenfor se eksempler på sådanne forhold. Listen er ikke udtømmende.

a) Ændringer i lovgivning, retspraksis og myndighedspraksis,

b) Ændringer i krav og forventninger fra ratingbureauer og investorer, herunder krav og forventninger af betydning for prissætningen på obligationerne bag Nykredits udlån,

c) Omkostningsudviklingen, eksempelvis som følge af

  • øgede omkostninger til fremskaffelse af kapital,
  • ændrede krav til kapitalgrundlag, kapitalberedskab, likviditet eller solvens,
  • øgede skatter eller afgifter, øgede distributionsomkostninger, eller
  • generelle garantiordninger,

d) Øgede tab eller risiko for tab, nedskrivninger eller hensættelser til tab,

e) Behov for ændringer i sammensætningen af Nykredits låneportefølje, eksempelvis en reduktion af mængden af lån med variabel rente

f) Behov for at motivere Nykredits kunder til at vælge udvalgte produkter, eksempelvis lån med afdrag

g) Øgede risici, herunder operationelle risici,

h) Faldende ejendomspriser eller strukturelle udviklinger i ejendomsmarkedet,

i) Administrative forhold eller behov for bedre udnyttelse af Nykredits kapacitet og ressourcer,

j) Øvrige forhold, som indebærer behov for øget indtjening eller en ændret prisstruktur,

k) Låntagers betalingsmisligholdelse,

l) Ændringer i låntagerspecifikke forudsætninger, herunder låntagers økonomiske forhold eller sammensætningen, omfanget eller rentabiliteten af låntagers engagement med Nykredit-koncernen, eller

m) Ændringer i den pantsatte ejendoms belåningsgrad, værdifasthed eller omsættelighed.

… For andre kunder end privatkunder meddeles ændringer vedrørende bidrag samt væsentlige ændringer vedrørende bidrag samt væsentlige ændringer vedrørende andet vederlag i eksisterende kundeforhold dog med 1 måneds varsel til en termin med virkning fra førstkommende termin, og varsling af generelle ændringer kan ske ved annoncering i dagspressen.”

Den 16. marts 2018 gjorde klageren over for Nykredit indsigelse mod ændringen af bidragssatsen på hans realkreditlån.

I et brev af 21. marts 2018 til klageren fastholdt Nykredit forhøjelsen af bidragssatsen under henvisning til, at Nykredit manglede indsigt i klagerens økonomiske forhold. Nykredit bad herefter klageren tilvejebringe en række økonomiske oplysninger vedrørende ham selv og hans selskaber.

Den 23. marts 2018 efterkom klageren efterspørgslen.

Efter at have modtaget de efterspurgte økonomiske oplysninger vurderede Nykredit, at oplysningerne ikke gav anledning til at ændre på, at klageren måtte betragtes som en risikokunde. I en mail af 11. juni 2018 til klageren anførte Nykredit:

”Jeg har nu fået svar fra både vores analyseafdeling og vores kreditafdeling, og beklageligvis får du en så lav kreditmæssig rating, på baggrund af regnskaberne fra 2016, at du reelt betragtes som en risikokunde. Den lave kreditmæssige rating skyldes en kombination af indkomst- og kapitalforhold, med beskeden indtjening, i forhold til balance, og en ligeledes beskeden soliditetsgrad.

Ovennævnte bevirker, dels at den aktuelle prissætning med en bidragssats på 1,5 % p.a. fastholdes uændret, dels at jeg ikke for nuværende vil kunne overføre dig til en af vores andre landbrugs- eller erhvervsafdelinger.

Jeg vil naturligvis meget gerne foranledige den kreditmæssige rating vurderet på ny, på baggrund af regnskaberne for 2017, hvorfor jeg vil opfordre dig til at sende disse til mig, så snart de forligger.”

Nykredit har oplyst, at Nykredit ligeledes savnede tilstrækkelige oplysninger i forbindelse med klagerens indlevering af 2017 regnskaberne.

Den 25. marts 2020 opsagde Nykredit Bank delvis sit samarbejde med klageren på grund af fortsat mangel på fyldestgørende indsigt i klagerens samlede økonomiske forhold. Samtidig blev [S’s] erhvervskredit ligeledes opsagt til fuld indfrielse pr. 1. maj 2020.

Den 29. januar 2021 indbragte klageren både sagen om Nykredit Realkredits forhøjelse af bidragssatsen på realkreditlånene og sagen om Nykredit Banks forhøjelse af renten på S’s erhvervskredit pr. den 1. januar 2018 for Ankenævnet.

Ved et brev af 15. marts 2021 til klageren afviste Ankenævnets sekretariat at behandle klagen over Nykredit Banks forhøjelse af renten på S’s erhvervskredit, idet der var tale om en klage over et forhold mellem et aktieselskab og banken, jf. Ankenævnets vedtægter § 2, stk. 4, hvorefter klager fra erhvervsdrivende falder uden for Ankenævnets kompetence. Sekretariatet oplyste, at klagen derfor alene ville blive fortsat som en klage over Nykredit Realkredit.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Nykredit Realkredits bidragsforhøjelse pr. den 1. januar 2018 fra 0,75 % om året til 1,5 % om året på hans lån skal annulleres.

Nykredit Realkredit har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at hans kundeforhold i Nykredit var præget af en god stemning, indtil en navngiven medarbejder, M, som bar et personligt nag til ham, overtog kundeforholdet. Banken var bekendt med, at han havde en udenlandsk ejendom til en værdi af 30 mio. kr., at han anskaffede en ferielejlighed i Spanien for 10 mio. kr., og at han havde en lystbåd til en værdi af 40 mio. kr. Alle disse aktiver var ubelånte.

Stigningen i bidragssatserne i oktober 2017 blev alene indført for at presse ham til aflevere sine personlige regnskaber. Disse regnskaber blev efterfølgende sendt til Nykredit.

Den 11. juni 2018 modtog han en mail fra Nykredit om, at hans regnskaber for 2016 gav ham en meget lav rating, og at han blev betragtet som risikokunde. Dette havde han svært ved at forstå, da der var ca. 53 mio. kr. i aktiver med 14,5 mio. kr. i gæld til Nykredit. Resten var egenkapital. Dernæst var der i et af hans selskaber udlån på ca. 8 mio. kr., som skyldtes til ham, ud over et skattemæssigt underskud, der kunne udnyttes.

Nykredit mente, trods en vurdering af hans landejendom på 63 mio. kr., lån på 14,5 mio. kr. og en i hans øjne fornuftig egenkapital, at han var risikokunde i ratingen.

I slutningen af 2018 sendte han regnskaberne for 2017 til Nykredit. Regnskaberne var blevet tilpasset, så de var nemmere at læse for Nykredit. Hans personlige selskab udviste en kapital fra ham personligt på 46 mio. kr. ud af en ejendomsværdi på bogført 48 mio. kr. samt tilgodehavender på 14 mio. kr. Herudover var selskaberne alle fuldt finansieret af ham, på nær en kassekredit på 2 mio. kr. i selskabet S. Tilgodehavenderne hos tredjepart debitorer udgjorde i størrelsen 10 mio. kr.

Efter han sendte sine regnskaber for 2017, blev hans rating fastholdt på tidligere niveau. Dette skyldtes nu de betragtelige negative resultater og utilstrækkeligt cashflow, idet et selskab, som han var direktør for, havde et dårligt resultat på grund af store investeringer, samt et negativt resultat i en 100% ejet virksomhed, som skyldtes nedlukning.

Der var tale om, at Nykredit mistolkede hans regnskaber blandt andet for at fastholde de urimeligt forhøjede bidragssatser, som var forhøjet med over 100 %. I den forbindelse skal det nævnes, at lånet på oprindelig 6,5 mio. kr. med en oprindelig bidragssats på 0,90 % blev givet til hans daværende ægtefælle, H, der var skolelærer med dertil hørende indtægtsforhold.

Han sendte regnskaberne for 2018 til Nykredit, hvor hans personlige selskab viste et overskud på 8.8 mio. kr. samt en korrigeret egenkapital på 70 mio. kr. Ved årsskiftet 2019/2020 stod der over 30 mio. kr. i kontanter i Nykredit Bank på hans private konti. Nu havde han (troede han) levet op til alle Nykredits talkrav for ikke at være en kritisk kunde. Men det viste sig, at Nykredits medarbejder, M, ikke var villig til at anerkende ham som værdifuld kunde, som Nykredit ellers havde gjort i adskillige år, før M overtog ham.

Den 25. marts 2020, midt i verdenshistoriens største nedlukning, blev hans engagement opsagt med begrundelse i manglende indsigt i hans forhold (han ved ikke, hvad Nykredit ikke havde indsigt i) samt manglende overholdelse af compliance. Han havde intet hørt fra Nykredit om, at de manglede informationer fra ham om udenlandske forhold med undtagelse af, at Nykredit havde spurgt ind til hans udenlandske slot, som han svarede, at han havde erhvervet i 2009, og at slottet var vurderet til 30 mio. kr. og ikke var belånt.

Nykredit forsøger alene at henvise til sine betingelser for at få Ankenævnet til at ”godkende” forhøjelsen på 100 %, som i al dokumentation benævnes manglende indsigt i hans forhold, men som han har dokumenteret, at Nykredit kendte fuldt ud til.

Nykredits ret til frit at fastsætte bidragssatsen kan ikke være gældende i denne sag, da Nykredit tydeligt har misligholdt et almindeligt kundeforhold grundet et personligt nag fra M. Nykredit har ikke nedsat bidragssatserne igen, da regnskaberne blev afleveret, under påskud af en negativ rating. Uden dokumentation for den dårlige rating, har Nykredit forsøgt at skjule det sande billede af, at en Nykredit-medarbejder har misbrugt sin position til at påføre en kunde en omkostning på ca. 100.000 kr. om året i omkring 20 år ved misbrug af Nykredits standardvilkår.

Nykredit Realkredit har til støtte for frifindelsespåstanden blandt andet anført, at den foretagne fastsættelse af bidragssatsen for så vidt angår realkreditlånene er foretaget med hjemmel i aftalens dokumenter og vilkår for lånene.

Det står Nykredit Realkredit frit for at fastsætte bidragssatsen på klagerens realkreditlån, da det er givet til en landbrugsejendom, der er underlagt individuelt fastsat bidragssats. Bidragssatsen fastsættes blandt andet på baggrund af den med lånet forbundne risiko. Herunder tages der også højde for Nykredit Realkredits kendskab til låntagers økonomiske forhold. Den fastsatte bidragssats er ikke urimelig eller stridende mod regler og praksis.

Den oprindelige bidragssats på 0,90 % om året blev fastsat ved lånenes udbetaling i 2012 med udgangspunkt i daværende belåningsgrad for ejendommen, daværende forretningsomfang og klagerens økonomiske bonitet, vurderet med udgangspunkt i den daværende indsigt i klagerens økonomiske forhold.

Bidragssatsen er efterfølgende reduceret til 0,75 % om året og senere forhøjet til 1,5 % om året.

Det af klageren anførte om, at de prisstigninger, som han har oplevet hos Nykredit, hænger sammen med personligt nag fra en navngivet person, M, bestrides.

Prisstigningerne er båret af klagerens rating. Klagerens rating kunne sandsynligvis forbedres, hvis Nykredit fik fuld indsigt i klagers økonomiske forhold, men det har klageren afvist gennem årene.

Nykredit har heller ikke modtaget nogen former for regnskabsmateriale for hverken regnskabsåret 2019 eller regnskabsåret 2020.

Der er i denne konkrete sag hjemmel til bidragsstigning alene og i kombination af punkterne d), j) og l) i Almindelige forretningsbetingelser for realkreditudlån, der er indeholdt i Nykredits långuide. Det er Nykredits vurdering, at klageren skal placeres som risikokunde. Centralt for den vurdering er manglende indsigt i klagerens samlede økonomi.

Nykredit har ad flere omgange efterspurgt et samlet overblik. Dette er blevet undgået/afvist hver gang. I takt med at mere detaljerede krav – både eksterne regler og interne politikker – til kundekendskab er indført, stiller Nykredit nu større krav til økonomisk indsigt, end da kundeforholdet startede.

De økonomiske forhold for klageren er blevet forværret, det drejer sig blandt andet om en kombination af indkomst- og kapitalforhold med beskeden indtjening i forhold til balance og en ligeledes beskeden soliditetsgrad. Dette påvirker ligeledes den kreditmæssige rating.

Til støtte for afvisningspåstanden har Nykredit Realkredit anført, at en afgørelse af sagen vil kræve afhøring af flere personer samt en omfattende bevisførelse i form af indleverede dokumenter samt udtalelser om disse, eventuelt af sagkyndige vidner, og at sagen af denne grund bør afvises fra behandling i Ankenævnet.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren havde to realkreditlån hos Nykredit Realkredit. Lånene var med pant i en landbrugs-/erhvervsejendom på 87,5 ha. Bidragssatsen for lånene var individuelt fastsat til 0,90 % om året ved låneoptagelserne, idet der var tale om lån i en landbrugs-/erhvervsejendom. Bidragssatsen blev i 2015 nedsat til 0,75 % om året blandt andet på grund af et forøget forretningsomfang med klageren. Klagen angår en individuel forhøjelse af bidragssatsen for lånene fra 0,75 % til 1,5 % med virkning fra den 1. januar 2018.

Ifølge Ankenævnets vedtægter § 2, stk. 3 og 4, behandler Ankenævnet klager vedrørende private kundeforhold. Klager fra erhvervsdrivende kan behandles, såfremt klagen ikke adskiller sig væsentligt fra en klage vedrørende et privat kundeforhold. Klager fra erhvervsdrivende falder i øvrigt uden for Ankenævnets kompetence.

Ankenævnet finder, at klagen, der vedrører en individuel forhøjelse af bidragssatsen for realkreditlån i klagerens landbrugs-/erhvervsejendom, efter sin karakter angår et erhvervsmæssigt kundeforhold, der adskiller sig væsentligt fra en klage over et privat kundeforhold. Ankenævnet finder herefter, at klagen falder uden for Ankenævnets kompetence, jf. § 2, stk. 3 og 4, i nævnets vedtægter, hvorfor Ankenævnet afviser klagen.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.