Indsigelse om uansvarlig långivning og manglende vurdering af kreditværdighed i 2012.

Sagsnummer:115/2021
Dato:09-11-2021
Ankenævn:Vibeke Rønne, Jesper Claus Christensen, Karin Sønder-bæk, Morten Bruun Pedersen, Lisbeth Baastrup Burgaard.
Klageemne:Udlån - hæftelse
Kreditaftaleloven - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelse om uansvarlig långivning og manglende vurdering af kreditværdighed i 2012.
Indklagede:Jyske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse om uansvarlig långivning og manglende vurdering af kreditværdighed i 2012.

Sagens omstændigheder

Klageren er kunde i Jyske Bank. Kundeforholdet opstod i 2013 i forbindelse med, at kundeporteføljen i Sparekassen Lolland (SparLolland) blev overtaget af Jyske Bank.

I 2012, mens klageren var kunde i SparLolland, fik han bevilget en tidsubegrænset kredit på 40.000 kr. uden afdrag, konto -071.

Jyske Bank har oplyst, at banken ikke længere er i besiddelse af den oprindelige kreditaftale eller af de kreditindstillinger og dokumenter, der blev behandlet i den forbindelse. Dette skyldes, at bankens adgang til arkiverede kundedokumenter i SparLollands datacentral blev lukket fem år efter overtagelsen af SparLollands kundeportefølje i 2013.

Den 24. juli 2017 indgik klageren en ny kreditaftale med Jyske Bank om ændring af den oprindelige kredit på 40.000 kr., hvorved han begyndte at afdrage med 500 kr. om måneden.

Den 14. november 2018 indgik klageren en ny kreditaftale med Jyske Bank om kreditten, der på daværende tidspunkt havde et maksimum på 34.500 kr., hvorved det månedlige afdrag blev forhøjet til 1.000 kr.

Den 10. maj 2019 indgik klagerne en ny kreditaftale med Jyske Bank om kreditten, der på daværende tidspunkt havde et maksimum på 29.906,52 kr., hvorved det månedlige afdrag blev nedsat til 800 kr. om måneden.

I februar 2021 bad klageren om en nedsættelse af det månedlige afdrag på kreditten fra 800 kr. til 400 kr., hvilket banken afslog.

Banken har oplyst, at restgælden på kredit -071 pr. den 13. april 2021 udgjorde 15.363,34 kr. med tillæg af ikke tilskrevne renter.

Ud over den ovennævnte kredit havde klageren et lån med en oprindelig hovedstol på 50.000 kr., som også blev etableret af SparLolland, konto -658. Lånet blev indfriet i oktober 2018.

 

Jyske Bank har oplyst, at banken ikke er i besiddelse af den oprindelige kreditaftale, kreditindstillinger eller lignende.

Parternes påstande

Den 2. marts 2021 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Jyske Bank skal afskrive hans gæld på kassekreditten og tilbagebetale renter og gebyrer på såvel indfriede som ikke indfriede kreditaftaler.

Jyske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken ikke har overholdt kreditvurderingspligten i kreditaftalelovens § 7 c ved oprettelsen af lånet og kassekreditten, og at han derfor ikke skal betale renter og gebyrer. Han henviser til Forbrugerombudsmandens sager om kreditaftalelovens § 7 c.

Han betaler under protest og anmoder om, at gælden helt afskrives, og at renter og gebyrer tilbagebetales for begge hans kreditaftaler, både indfriede og ikke indfriede

Han har anmodet banken om en nedsættelse af den månedlige ydelse, men har fået afslag, selv om han ikke kan betale den månedlige ydelse uden at blive yderligere forgældet.

Hans månedlige lønindkomst efter skat er kr. 1.177,44 kr. og 1.868,24 kr. før skat. Derudover modtager han flekslønsydelse fra kommunen på 17.997,05 kr. før skat og 12.048,25 kr. efter skat.

Den månedlige boligafgift/husleje til hans andelslejlighed i Danmark er i 2021 på 11.058,71 kr. inkl. varme, dertil kommer udgift til el på ca. 500 kr. månedligt.

Han har efter reformen af fleksjob måttet forlade Danmark, da den løn han modtager inkl. tilskud ikke længere gør det muligt for ham at bo i landet, hvorfor han har fundet en lejlighed i Sverige, hvor han både kan eksistere og samtidig opretholde sit arbejde i Danmark.

For at betale sine kreditter i Danmark, har han måttet optage nye blanko lån i Sverige, idet ingen af hans pengeinstitutter har villet imødekomme hans henvendelser om at afskrive lån og kreditter i Danmark. Han er derfor fanget i en gældsfælde i Danmark som følge af reformen på fleksjobområdet, som for ham har betydet en social deroute, og at han har måtte forlade landet.

Han appellerer til, at banken viser et socialt medansvar, da han har været en stabil kunde i mange år.

Jyske Bank har anført, at klageren ikke har påvist eller sandsynliggjort, at banken skulle have påført ham et erstatningspådragende tab hverken ved bevillingen af kreditten i 2012 eller af det nu indfriede lån.

Bevillingen af henholdsvis kreditten og lånet blev foretaget for mere end tre år siden, og et eventuelt erstatningsansvar for manglende kreditværdighedsvurdering er dermed forældet på nuværende tidspunkt jf. forældelseslovens § 3, stk.1.

Ankenævnets bemærkninger

I 2012 optog klageren en kredit på 40.000 kr. i SparLolland (nu Jyske Bank). Efter at Jyske Bank i 2013 overtog kundeporteføljen fra SparLolland, indgik klageren i henholdsvis 2017, 2018 og 2019 nye kreditaftaler med banken om afvikling af kreditten. Restgælden på kreditten pr. 13. april 2021 udgjorde 15.363,34 kr. med tillæg af ikke tilskrevne renter.

Jyske Bank har oplyst, at banken ikke længere er i besiddelse af den oprindelige kreditaftale fra SparLolland eller af de kreditindstillinger og dokumenter, der blev behandlet i den forbindelse. Dette skyldes, at bankens adgang til arkiverede kundedokumenter i SparLollands datacentral blev lukket fem år efter overtagelsen af SparLollands kundeportefølje i 2013.

Ud over den ovennævnte kredit havde klageren et lån med en oprindelig hovedstol på 50.000 kr., som også blev etableret af SparLolland. Lånet blev indfriet i oktober 2018. Jyske Bank har oplyst, at banken ikke er i besiddelse af den oprindelige kreditaftale, kreditindstillinger eller lignende.

Klageren har ikke fremlagt dokumentation for sine økonomiske forhold i 2012 og 2013.

På grund af den medgåede tid siden kredittens etablering i SparLolland i 2012 og lånets etablering på et ikke nærmere oplyst tidspunkt i SparLolland, dog senest i 2013, finder Ankenævnet endvidere ikke, at det på nuværende tidspunkt kan pålægges banken at fremlægge dokumentation for den kreditværdighedsvurdering, der blev foretaget ved henholdsvis kredittens og lånets etablering i SparLolland.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.