Krav begrundet i nedsat invaliditetsdækning i forbindelse med pengeinstituts skift af forsikringsselskab

Sagsnummer:149/2018
Dato:18-12-2018
Ankenævn:Eva Hammerum, Jesper Claus Christensen, Kristian Ingemann Petersen, Troels Hauer Holmberg, Søren Geckler
Klageemne:Forsikring - øvrige spørgsmål
Forsikring - rådgivning
Ledetekst:Krav begrundet i nedsat invaliditetsdækning i forbindelse med pengeinstituts skift af forsikringsselskab
Indklagede:Sparekassen Sjælland-Fyn
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører et krav fra klageren begrundet i nedsat invaliditetsdækning i forbindelse med pengeinstituts skift af forsikringsselskab.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Sparekassen Sjælland, nu Sparekassen Sjælland-Fyn.

Klageren tegnede via sparekassen en livsforsikring og en invalideforsikring hos selskabet F1.

Efter det oplyste ansøgte klageren på et ikke oplyst tidspunkt om udbetaling af invalidesum, hvilket F1 afslog april 2015. Afslaget er ikke fremlagt i sagen.

I september 2015 sendte sparekassen et brev til klageren om forsikringerne. Af brevet fremgik blandt andet:

”…

Sparekassens samarbejde med [F1] ophører imidlertid, så din forsikring flyttes med virkning fra 1. januar 2016 til [F2].

… I vedlagte oversigt kan du se en sammenligning af dine nuværende dækninger med den nye dækning, vi kan tilbyde.

Hvis du ikke ønsker at få dine forsikringer flyttet, kan du skriftligt opsige dem. Sparekassen Sjælland skal modtage din skriftlige opsigelse senest 30. november 2015. Hvis vi ikke hører fra dig inden 30. november, bliver forsikringen automatisk flyttet, uden du behøver foretage dig yderligere.

 

Din nuværende forsikring i [F1]:
Invalidesum […] + dækning ved død
 

Din nye forsikring i [F2]:
Pensionsgruppeliv med invalidesum

Dækning ved død

936.000 kr.

990.000 kr.

Dækning ved
invaliditet

936.000 kr.

660.000 kr.

Årlig præmie

([…] ved død) 1.872 kr.
(Invalidesum […]) 5.616 kr.

4.479 kr.

Udløb ved alder

67. år

67. år

…”

Ved et brev af 15. december 2015 til en advokat, A1, meddelte F1, at man nu havde vurderet, at klagerens erhvervsevne var nedsat varigt med 2/3. I brevet anførte F1 endvidere:

”…

Iflg. Forsikringsbetingelserne kan der imidlertid ikke ske udbetaling såfremt forsikrede er i ansættelse i en stilling, der finansieres helt eller delvist af det offentlige som følge af nedsat erhvervsevne. Vi har fået oplyst, at [klageren] er godkendt til fleksjob den 15. august 2015, og skal i den forbindelse bede Dem oplyse, om [klageren] efterfølgende er ansat i et fleksjob og i givet faldt fra hvilken dato, eller om han modtager ledighedsydelse.

…”

I januar 2016 sendte sparekassen en ”Pensionsoversigt pr. 31.december 2015” til klageren. Heraf fremgik blandt andet:

”…

Samlet opgørelse af dine pensionsordninger

 

 

 

TIL PENSIONSORDNINGEN ER KNYTTET FØLGENDE FORSIKRINGER PR: 1. JANUAR 2016:

Dækning ved dødsfald*)
[…] VED DØD - SUM

Engangsbeløb
936.000,00

 

 

 

Dækning ved invaliditet:
INVALIDESUM […]

Engangsbeløb
936.000,00

 

 

 

* hertil kommer opsparingens aktuelle værdi

Tilknyttede forsikringer i 2015

Dækning 2016

Præmie 2016

Præmie 2015

[…] VED DØD - SUM

UDGÅET

1.872,00

INVALIDESUM […]

UDGÅET

5.616,00

I alt anvendt til forsikringsdækning

 

7.488,00 

…”

I marts 2016 sendte sparekassen og F2 en fælles forsikringsmeddelelse til klageren. Heraf fremgik blandt andet:

”…

Under aftalen mellem [F2] og FSS/Sparekassen Sjælland A/S er du pr. 1. januar 2016 dækket i henhold til tidligere orientering om flytning af din forsikring til [F2].

Dødsfaldsdækning (år 2016):

Kr. 1.010.000

 

Invaliditetsdækning (år 2016):

Kr. 674.000

 

…”

Ved et brev af 17. oktober 2017 til klageren imødekom F2 en ansøgning fra klageren om udbetaling af invalidesum. Udbetalingen udgjorde 404.400 kr., svarende til en invalidesum på 674.000 kr. med fradrag af afgift.

Klageren henvendte sig via en advokat, A2, til sparekassen og F2 vedrørende forsikringen og størrelsen af invaliditetsdækningen.

Den 17. februar 2018 sendte F2 et svar til A2. F2 anførte blandt andet:

”…

Vores lægekonsulenter vurderede, på baggrund af de helbredsmæssige oplysninger, at [klagerens] generelle erhvervsevne var tilstrækkelig nedsat fra starten af 2016.
[Klageren] søgte allerede om udbetaling fra sin invalidesum, da han havde sine dækninger administreret i [F1], altså før vi i [F2] overtog ordningen, men fik dengang afslag fra [F1] med begrundelsen, at [F1] på daværende tidspunkt ikke mente, at [klagerens] generelle erhvervsevne var nedsat i tilstrækkelig grad til udbetaling.

…”

Sparekassen afviste et krav fra klageren om betaling af 262.000 kr. svarende til nedsættelsen af invalidesummen fra 936.000 kr. i 2015 til 674.000 kr. i 2016.

Parternes påstande

Den 25. april 2018 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sparekassen Sjælland-Fyn skal betale 262.000 kr.

Sparekassen Sjælland-Fyn har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at det fremgik af pensionsoversigten, at invalidesummen pr. den 1. januar 2016 uændret var 936.000 kr. Han kunne således med føje gå ud fra, at størrelsen af hans invalidesum alligevel ikke var blevet ændret i forbindelse med flytning af forsikringerne.

Betingelserne for udbetaling af invalidesum var ifølge F2 opfyldt i januar 2016, og udbetalingen skulle ifølge forsikringsbetingelserne svare til dækning på daværende tidspunkt. Ifølge pensionsoversigten udgjorde invalidesummen 936.000 kr. i januar 2016, hvor han opfyldte udbetalingsbetingelserne.

Invaliditetsdækningen blev ved meddelelsen i marts 2016 uberettiget nedsat til 674.000 kr. med tilbagevirkende kraft.

Hvis sparekassen ikke kan formå F2 til at udbetale differencen, må sparekassen selv betale. Det er sparekassen, der har indgået aftale med F2. Han har indgået aftale med sparekassen, og ifølge denne aftale udgjorde dækningssummen 936.000 kr. på det relevante tidspunkt.

Sparekassen har endvidere pådraget et ansvar som følge af mangelfuld rådgivning. Banken var fuldt ud bekendt med, at han havde søgt invaliditetsdækning hos F1, og at hans helbredstilstand siden var blevet forværret. Banken havde derfor en særlig anledning til at rådgive om, at invaliditetsdækningen ville blive forringet som følge af sparekassens skift af forsikringsselskab og om mulighederne for at beholde den eksisterende dækning ved flytning til et andet pengeinstitut, tegning af en fortsættelsesforsikring eller andet.

Muligheden for at beholde den eksisterende invaliditetsdækning fremgik heller ikke af brevet i september 2015.

Rådgivningspligten blev endvidere skærpet ved, at ændringen af forsikringen udelukkende skete på sparekassens foranledning.

Det er ubestridt, at sparekassen ikke ydede rådgivning.

Af informationsmaterialet vedrørende F2 fremgår blandt andet, at pengeinstitutterne sælger forsikringerne og rådgiver herom, herunder når behovet for forsikring og pension skifter.

Han er blevet påført et tab svarende til forskellen i invaliditetsdækningerne.

Han er ikke som anført af sparekassen blevet stillet bedre ved at skifte forsikring. Ifølge F1’s afslag af 15. december 2015 manglede der kun en afklaring vedrørende fleksjob før betingelserne for udbetaling af invaliditetsdækning var opfyldt. F2 vurderede ud fra de samme forsikringsbetingelser, at denne afklaring var til stede pr. januar 2016, og foretog udbetaling. Da forsikringsbetingelserne hos F1 og F2 var ens, er således bevist at han opfyldte betingelserne for udbetaling af invaliditetsdækning hos både F1 og F2.

Sparekassen Sjælland-Fyn har anført, at opsigelsen af forsikringen i F2 skete med korrekt varsel, og at sparekassen opfyldte sin oplysningspligt.

Klageren fik afslag på invaliditetsdækning hos F1, senest i december 2015, men opnåede pr. januar 2016 dækning hos F2.

Forløbet viser, at F1 og F2 vurderede betingelserne forskelligt, og at klageren blev bedre stillet ved skift af forsikringsselskab fra F1 til F2.

F1’s afslag i december 2015 skete efter en samlet vurdering. Klageren har ikke løftet bevisbyrden for, at F1 ville have dækket skaden.

En eventuel yderligere rådgivning til klageren fra sparekassen side ville ikke have medført en bedre invaliditetsdækning end den, klageren faktisk opnåede.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Sparekassen Sjælland, nu Sparekassen Sjælland-Fyn. Via sparekassen havde klageren en livsforsikring og en invalideforsikring hos selskabet F1.

I september 2015 blev klageren informeret om, at forsikringerne pr. den 1. januar 2016 overgik til forsikringsselskabet F2, hvilket blandt andet medførte, at invaliditetsdækningen ville blive nedsat fra 936.000 kr. til 660.000 kr.

I pensionsoversigten for 2015, som sparekassen sendte til klageren i januar 2016, var det fejlagtigt anført, at invaliditetsdækningen uændret udgjorde 936.000 kr. Ankenævnet finder ikke, at sparekassen herved har tilsikret klageren en invaliditetsdækning på dette beløb. Invaliditetsdækningen var nedsat, da klageren modtog den fejlagtige oplysning, og fejlen har allerede derfor ikke medført et tab for klageren.

Ankenævnet bemærker, at klageren var repræsenteret ved en advokat i december 2015. Det er uafklaret, om betingelserne for udbetaling af invaliditetsdækning hos F1 kunne have været opfyldt før den 1. januar 2016. Ankenævnet kan ikke tage stilling til, om advokaten i givet fald måtte have pådraget sig et ansvar i den forbindelse.

Tre medlemmer – Eva Hammerum, Jesper Claus Christensen og Kristian Ingemann Petersen– udtaler:

Vi finder ikke, at det påhvilede sparekassen at rådgive klageren om, hvorvidt det ville være muligt og/eller fordelagtigt at beholde forsikringerne i F1.

Dette gælder uanset det oplyste om, at banken var bekendt med, at klageren havde søgt invaliditetsdækning hos F1.

Vi stemmer derfor for ikke at give klager medhold i klagen.

To medlemmer – Troels Hauer Holmberg og Søren Geckler – udtaler:

Ændringen i klagers invaliditetsdækning skete på bankens initiativ. Vi lægger til grund, at sparekassen var bekendt med, at klageren søgte invaliditetsdækning hos F1. Vi finder derfor, at sparekassen i henhold til § 8, stk. 2 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder havde en særlig forpligtelse til at rådgive klageren om konsekvenserne af ændringen i invaliditetsdækningen og om eventuelle muligheder for at bevare den hidtidige dækning. Sparekassens generelle information i brevet af september 2015 var ikke fyldestgørende. Vi stemmer herefter for at give klageren medhold i klagen.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.