Spørgsmål om skattemæssig indberetning af gæld omfattet af akkordaftale

Sagsnummer:304/2020
Dato:09-02-2021
Ankenævn: Vibeke Rønne, Bjarke Svejstrup, Karin Sønderbæk, Ida Marie Moesby, Jørn Ravn
Klageemne:Akkord - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Spørgsmål om skattemæssig indberetning af gæld omfattet af akkordaftale
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører klagerens indsigelser imod Danske Banks skattemæssige indberetning af gæld omfattet af en akkordaftale.

Sagens omstændigheder

Klageren, der er kunde i Danske Bank, indgik to frivillige forlig med banken den 3. august 2017.

Det fremgik af de to frivillige forlig, at klageren erkendte at skylde banken i alt 7.894.433,30 kr. Gælden stammede fra en af klageren ejet virksomhed, som var gået konkurs.

Samtidigt underskrev klageren en aftale om afvikling af gælden på i alt 7.894.433,30 kr. Af aftalen fremgik blandt andet:

”…

På baggrund af de nævnte frivillige forlig har

[klageren og banken]

 aftalt en afvikling af gælden, som beskrevet i dette tillæg.

Tilbagebetaling

Som der står i de frivillige forlig, er gælden på 7.894.433,30 kr. Debitor skal betale 1.220.000,00 kr. med

  • en ydelse på 20.000,00 kr. kvartalsvis første gang den 07.08.2017
  • 79 ydelser på 15.000,00 kr. kvartalsvis første gang den 1.10.2017
  • en ydelse på 15.000,00 kr., som er den sidste ydelse den 01.07.2037.

Kreditoplysninger

Ved beregningen af kreditomkostningerne er det forudsat, at aftalen starter den 27.07.2017.

Gælden ifølge de frivillige forlig                                    1.220.000,00 kr. 

Renter i lånets løbetid                                                                 0,00 kr.

Samlede omkostninger i forbindelse med kreditaftalen              0,00 kr.

Det samlede beløb, der skal betales                           1.220.000,00 kr.

(gælden og de samlede omkostninger i forbindelse med kreditaftalen)

Misligholdelse og andre forfaldsgrunde
Hvis en ydelse ikke er betalt 10 dage efter betalingsfristen, forfalder gælden med tillæg af renter og eventuelle omkostninger til øjeblikkelig indfrielse.

…”

Ved e-mails af 21. og 26. marts 2020 til banken gjorde klageren indsigelse mod, at banken havde indberettet en gæld med hovedstol på 7.894.433,30 kr. til Skattestyrelsen. Det var klagerens opfattelse, at hovedstolen udgjorde 1.220.000 kr.

Banken fastholdt indberetningen og henviste til skatteindberetningslovens § 13, stk. 2, nr. 8 med tilhørende vejledning.

Af skatteindberetningslovens § 13 fremgik:

”Den, der som led i sin virksomhed yder eller formidler lån, skal årligt indberette til told- og skatteforvaltningen herom efter stk. 2.

Stk. 2 Indberetningen skal indeholde oplysninger til identifikation af hver enkelt låntager og oplysninger om konto- og låneforholdet. For det enkelte låneforhold og de enkelte låntagere skal oplyses:

8) Gæld pr. 31. december.

…”

 

Af Skattestyrelsens vejledning til bestemmelsen fremgik blandt andet:

”…

Har en debitor fået en privat (betinget) gældseftergivelse (gælds-eftergivelseskode 5), som typisk er en ordning, hvor den resterende gæld efter en årrække, eller når restgælden er nede på et nærmere aftalt beløb eftergives.

Her skal restgælden indberettes med det fulde beløb indtil det indkomstår, hvor aftalen er overholdt og afsluttet.

I det indkomstår hvor eftergivelsessagen er afsluttet skal restgælden indberettes med nul.”

Parternes påstande

Den 12. august 2020 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Danske Bank ikke ”overholder de aftaler vi lavede” og at banken skulle forpligtes til at indberette det i forliget aftalte beløb (og ikke den fulde restgæld) til Skattestyrelsen.

Danske Bank, har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken ikke har overholdt den indgåede aftale.

Banken indgik en aftale om, at han skulle afvikle kr. 1.220.000,00 kr. ud af en samlet restgæld på i alt 7.894.433,30 kr.

Han forstod aftalen således, at gælden blev nedskrevet fra kr. 7.894.433,30 kr. til 1.220.000,00 kr.

Han overholdt sine forpligtelser i forhold til den indgåede aftale, men banken indberettede fortsat helt uforståeligt 7.894.433,30 kr. i gæld til Skattestyrelsen.

Det var ikke rimeligt, at banken fastholdt hæftelsen på 7.894.433,30 kr. Banken havde medansvar for gælden. Derfor skulle gælden nedsættes til 1.220.000,00 kr.

Aftalen gav ikke mening, fordi han først vil være færdig med at betale gælden, når han er cirka 68 år gammel. Aftalen forhindrede ham i at komme videre, herunder for eksempel at låne penge til sommerhus og bil.

Banken har accepteret at indgå en ny aftale, for at årsopgørelsen ikke hvert år skal fremstå med en gæld på cirka 8 millioner kroner. Han var ikke klar over, at man indberettede den oprindelige gæld til Skat, ellers ville han ikke have indgået aftalen.

Danske Bank har anført, at banken var forpligtet til at indberette den fulde restgæld, der udgjorde 7.894.433,30 kr. Nedsættelsen til 1.220.000 kr. var betinget af, at klageren overholdt afviklingsaftalen.

Dermed opnåede klageren, en samlet rabat på 6.674.433,30 kr.

Endvidere opnåede klageren den fordel, at han ikke ville blive indkaldt til møde i fogedretten, så længe afviklingsaftalen blev overholdt.

Banken havde hverken mundtligt eller skriftligt på noget tidspunkt indgået en afviklingsaftale med klageren, der stred mod indberetningspligten.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren og banken indgik en afviklingsaftale den 3. august 2017. Af aftalen fremgik, at klageren havde en samlet restgæld på 7.894.433,30 kr.

Klageren har rejst indsigelser imod bankens skattemæssige indberetning af gæld i henhold til aftalen.

Aftalen må forstås således, at nedsættelsen af gælden fra 7.894.433,30 kr. til 1.220.000,00 kr. var betinget af, at klageren overholdt vilkårene i aftalen. Aftalen kan ikke anses for at være urimelig eller vildledende.

Klageren anerkendte gælden og underskrev aftalen. Samtidig underskrev klageren afviklingen af gælden, hvor det fremgik at gælden var på 7.894.433,30 kr. Klagerens gæld er derfor indberettet korrekt til Skattestyrelsen.

Ankenævnet finder, at gældseftergivelsen først var endelig, når aftalen var opfyldt.

Det kan ikke pålægges banken at indgå en ubetinget aftale om, at gælden nedsættes til 1.220.000 kr.

På dette grundlag finder Ankenævnet, at banken har handlet korrekt ved at foretage skattemæssig indberetning af den samlede skyldige gæld i det indkomstår den årlige indberetning vedrører.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.