Klage vedrørende klagers kaution for erhvervsmæssig gæld omfattet af kendelse om gældssanering afvist.

Sagsnummer:426/2008
Dato:18-06-2009
Ankenævn:John Mosegaard, Hans Daugaard, Carsten Holdum, Erik Sevaldsen, Astrid Thomas
Klageemne:Afvisning - domstol § 5, stk. 1, litra e
Ledetekst:Klage vedrørende klagers kaution for erhvervsmæssig gæld omfattet af kendelse om gældssanering afvist.
Indklagede:Jyske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører klagerens erstatningskrav mod Jyske Bank i anledning af, at han i 1990 blev erklæret konkurs på bankens anmodning.

Sagens omstændigheder.

Den 22. oktober 1990 blev klageren samt tre aktieselskaber erklæret konkurs på grundlag af konkursbegæringer indgivet af Jyske Bank. Klageren havde afgivet kautionserklæring for selskabernes en­gagement med banken.

Den 4. juli 1994 blev der indledt gældssaneringssag for klageren. Jyske Bank an­meldte et krav på ca. 4,2 mio. kr., hvoraf ca. 1,6 mio. kr. udgjorde renter fra den 1. oktober 1990 til 4. juli 1994 og advokatomkostninger. Gældssaneringssagen blev afsluttet uden afsigelse af kendelse om gældssanering.

Den 23. januar 2002 blev der på ny indledt gældssaneringssag for klageren. Den 28. februar 2002 anmeldte Jyske Bank et krav på 10.158.028,58 kr. under gældssaneringssagen. Opgørelsen tog udgangspunkt i det under gældssaneringssagen i 1994 anmeldte krav med tillæg af yderligere renter for perioden 31. januar 1997 til 31. januar 2002 opgjort til 5.947.887,54 kr. Den 16. april 2002 underskrev klageren forslag om gældssanering, hvori bankens krav var medtaget med det anmeldte beløb på 10.158.028,58 kr.

Klageren tilbagekaldte efterfølgende gældssaneringssagen.

I oktober 2003 indbragte klageren en sag for Ankenævnet med påstand om, at Ankenævnet tog stilling til mellemværendet med Jyske Bank ved følgende spørgsmål: "1) bankens manglende dokumentation for gælden og 2) bankens manglende dokumentation for nødvendige opsigelser". Jyske Bank nedlagde påstand om frifindelse.

Ved Ankenævnets kendelse af 23. marts 2004 blev Jyske Bank pålagt at anerkende at banken "ikke har opnået et særligt retsgrundlag over for klageren ved klagerens underskrift på gældssaneringsforslagene fra 1994 og 16. april 2002."

Jyske Bank meddelte, at banken ikke ønskede at være bundet af Ankenævnets kendelse. Klageren indbragte sagen for domstolene.

Ved dom af 20. februar 2006 afsagt af Retten i Silkeborg blev banken pålagt at anerkende, at den ikke havde opnået et særligt retsgrundlag over for klageren ved dennes underskrift på gældssaneringsforslaget fra 1994 samt fra 16. april 2002.

Under retssagen havde Jyske Bank nedlagt en selvstændig påstand over for klageren. Klageren blev ved dommen af 20. februar 2006 dømt til at betale 75.000 kr. til Jyske Bank med nærmere angivne renter.

I juni 2007 blev der indledt gældssaneringssag for klageren.

Ved kendelse af 22. april 2008 blev klagerens usikrede gæld stiftet før den 1. juni 2007 nedsat til 10,24 %.

Ved brev af 28. juli 2008 rettede klageren henvendelse til Jyske bank. Klageren gjorde indsigelse mod grundlaget for bankens anmodning om, at klagerens bo i sin tid var taget under konkursbehandling. Ved brev af 31. juli 2008 afviste banken klagen.

Parternes påstande.

Klageren har den 15. december 2008 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Jyske Bank "må enten bevise at jeg ikke har ret, eller stå til ansvar for Deres handlinger, og erstatte hvad de har ødelagt.".

Jyske Bank har nedlagt påstand om principalt afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at banken sørgede for, at han gik personligt konkurs, og at han ikke i første omgang fik gældssanering ved at give skifteretten urigtige og udokumenterede oplysninger. Banken tilbageholdt oplysninger af betydning.

Fremgangsmåden har til formål at undgå at skulle dokumentere bankens tilgodehavende og fastholde ham i en gældsplaget situation.

Han ønsker afgjort, om banken har et økonomisk ansvar for sin handlemåde.

Inden for de seneste 5-6 år er han kommet i besiddelse af dokumenter, der dokumenterer, at der var noget galt. Han henviser til fremlagte kontoudtog.

Banken tømte hans konto, som han havde kautioneret, for uden dokumentation og uden opsigelse af engagementet.

Hans klage er begrundet i, at han føler sig forulempet af banken og retssystemet. Han forstår ikke, hvorfor banken ved gældssaneringssagen angav deres krav fra 1. januar 1990, når datoen rettelig var i oktober 1990. Banken oplyste endvidere heller ikke, at den havde disponeret over virksomhedens konti.

Han ønsker afgjort, om en kautionist kan drages til ansvar, uden at banken skal dokumentere sit krav og opsigelse af engagementet. Han forstår ikke, hvorfor banken har destrueret bevismaterialet. Bogføringsloven pålægger ikke banken at destruere bevismateriale, men siger at man kan.

Jyske Bank har til støtte for afvisningspåstanden anført, at klagen bør afvises, da der er tale om et erhvervsforhold. Klagen vedrører en række forhold og dispositioner i forhold til selskaber, som klageren kautionerede for.

Afvisning bør endvidere ske, da eventuelle spørgsmål i relation til klagerens kautioner er afgjort ved domstolene, jf. herved Ankenævnets § 5, stk. 1.

Klagen bør endvidere afvises efter Ankenævnets vedtægters § 7, da den ikke indeholder en egentlig og klar påstand, som er egnet til behandling i Ankenævnet. Hertil kommer, at der er tale om en række påståede forhold og dispositioner, som ikke lader sig afdække nu næsten 20 år efter. Endvidere vil behandling forudsætte en bevisførelse, som ikke er egnet til at ske ved Ankenævnet.

Til støtte for frifindelsespåstanden har banken anført, at klagerens fremstilling af sagen i det hele bestrides. Klagerens påstand er udokumenteret. De nye fremlagte bilag støtter ikke klagerens påstande.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Ankenævnet forstår klagerens påstand således, at han kræver erstatning af Jyske Bank på baggrund af bankens handlemåde i forbindelse med, at han i 1990 blev erklæret personligt konkurs som følge af, at han havde kautioneret for tre aktieselskabers forpligtelser over for Jyske Bank.

Ved Skifteretten i Roskildes kendelse af 22. april 2008 blev der taget stilling til klagerens usikrede gæld stiftet før den 1. juni 2007.

Ankenævnet finder derfor ikke at kunne behandle sagen vedrørende klagerens kautioner, hvorfor Ankenævnet afviser klagen efter Ankenævnets vedtægters § 5, stk. 1.

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage.