Krav om erstatning for tab på valutaterminsforretninger. Rådgivning. Påstand om chikanerende adfærd.

Sagsnummer:124/2005
Dato:28-11-2005
Ankenævn:John Mosegaard, Anne Dehn Jeppesen, Niels Bolt Jørgensen.
Klageemne:Terminsforretninger - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Krav om erstatning for tab på valutaterminsforretninger. Rådgivning. Påstand om chikanerende adfærd.
Indklagede:Saxo Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører klagerens krav om erstatning for tab på valutaterminsforretninger i perioden august 2003 - april 2004, herunder indklagedes rådgivning og adfærd i forbindelse med engagementet.

Sagens omstændigheder.

Klageren, der er udlænding med bopæl i USA, indgik i sommeren 2003 en handelsaftale med indklagede med henblik på at foretage gearede valutahandler i EURUSD via indklagedes elektroniske handelssystem. Af aftalen fremgår bl.a.:

"2.

Risk Acknowledgement

2.1.

The Client acknowledges, recognizes and understands that trading and investment in securities as well as in leveraged and non-leveraged derivatives, is:

I

highly speculative;

ii

may involve an extreme degree of risk and

iii

is appropriate only for person who, if they trade on margin, can assume risk of loss in excess of their margin deposit.

2.2.

The Client acknowledges, recognizes and understands that:

I

because of the low margin normally required in Margin Trades, price changes in the underlying asset may result in significant losses, which losses may substantially exceed the Client's investment and margin deposit;

ii

when the Client directs [indklagede] to enter into any transaction, any profit or loss arising as a result of a fluctuation in the asset or the underlying asset will be entirely for the Client's account and risk;

iii

the Client warrants that the Client is willing and able, financially and otherwise, to assume the risk of trading in speculative investments;

7.2.

An Account Statement in respect of every Account, including any positions which the Client may have, shall be sent by [indklagede] to the Client within two weeks of the end of each calendar quarter.

7.3.

Any notice or other communication to be provided by [indklagede] under this Agreement, including, Account Statements and Trade Confirmations, may be sent by [indklagede] at its option to the Client in electronic form by e-mail or by display on the Client's account summary in SaxoTrader."

Klageren underskrev samtidig en Risk Disclosure Statement, hvoraf der bl.a. fremgår følgende:

"1. Effect of "Leverage" or "Gearing"

Transactions in foreign exchange, CFD's and futures carry a high degree of risk. The amount of initial margin is small relative to the value of the foreign exchange, CFD's or futures contract so that transactions are "leveraged" or "geared". A relatively small market movement will have a proportionately larger impact on the funds you have deposited or will have to deposit; this may work against you as well as for you. You may sustain a total loss of initial margin funds and any additional funds deposited with the firm to maintain your position. If the market moves against your position or margin levels are increased, you may be called upon to pay substantial additional funds on short notice to maintain your position. If you fail to comply with a request for additional funds within the time prescribed, your position may be liquidated at a loss and you will be liable for any resulting deficit."

Endelig underskrev klageren en Client Registration Form, hvoraf det ved afkrydsning bl.a. fremgik, at klageren anså sig for at være en erfaren investor, og at han tidligere havde investeret i optioner, valuta, aktier og fast ejendom. Klagerens årlige indkomst var 13.000 EUR og hans nettoformue på 30.000 EUR. Den risikovillige kapital var på 10.000 EUR (13.000).

Den 11. august 2003 foranledigede klageren 13.050 EUR overført fra et udenlandsk pengeinstitut. Beløbet blev den 14. august 2003 indsat på klagerens konto hos indklagede.

Ved e-mail af 22. august 2003 til indklagede forespurgte klageren til overførslen, idet han var uforstående over for, at han ikke havde modtaget information herom. Samme dag blev klageren logget på indklagedes handelsplatform.

Den 21. november 2003 foranledigede klageren 900 EUR overført fra et udenlandsk pengeinstitut. Beløbet blev den 2. december 2003 indsat på klagerens konto hos indklagede.

Den 9. marts 2004 foranledigede klageren yderligere 600 EUR overført til kontoen. Beløbet blev med fradag af omkostninger på 23,92 EUR til et formidlende pengeinstitut i udlandet indsat på kontoen den 13. april 2004. Den 22. april 2004 blev valørdatoen for indsættelsen ændret til den 9. marts 2004.

Pr. den 30. april 2004 indestod der 382,53 EUR på kontoen.

Parternes påstande.

Den 6. juni 2005 indgav klageren en klage over indklagede til Ankenævnet med følgende påstand:

"1. FULL ACCOUNTING AND RESTITUTION. 2. OPENING OF MINI-ACCOUNTS FOR NOVICE CUSTOMERS. 3. REPLACEMENT OF CASH MANAGER AND REPUDIATION OF CURRENT SPIRIT OF ANTI-AMERICANISM AND ANTI-SEMITISM PREVAILING THERE NOW."

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse for så vidt angår krav nr. 1 og påstand om afvisning for så vidt angår krav nr. 2 og 3. Subsidiært har indklagede nedlagt påstand om frifindelse for alle tre krav.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at indklagede på uansvarlig måde forledte ham til valutaengagementet, der medførte, at hans indskud på i alt 14.550 EUR efter relativ kort tid var næsten tabt. Indklagede bør derfor yde en erstatning for tabet.

Indklagedes marginkrav på 1 %, svarende til en gearing på 100, sammenholdt med indklagedes dagældende mindstekrav for handlernes størrelse indebar, at man reelt skulle indskyde 100.000 EUR for at benytte indklagedes handelsplatform uden gearing af investeringerne. Da han kun kunne indskyde 13.050 EUR, var han derfor nødt til at geare sine investeringer.

For en nybegynder, som han på daværende tidspunkt var, burde indklagede alene have tilbudt en form for "MiniAccount" med lavere mindstekrav og gearing i en begrænset periode på f.eks. 1 år således, at man som investor kunne blive oplært og høste erfaringer uden risiko for at miste hele sin formue. Indklagede har efterfølgende i juli 2005 til en vis grad etableret en sådan ordning i form af MiniTrader-konti. Hans tab opstod imidlertid i perioden august 2003 - april 2005.

Indklagede burde have indset, at han ikke havde forudsætninger for og økonomi til det omhandlede engagement. Hans indkomst og formue er relativ beskeden. Hans erfaringer med investeringer omfattede ikke gearede valutainvesteringer, men alene mindre handler med fast ejendom (køb og salg af et brugt "mobilhome" i 1984/85), værdipapirer samt valuta i forbindelse med rejser. Indklagede burde derfor have frarådet investeringsaftalen eller alternativt have tilbudt ham en ordning som den beskrevne MiniAccount eller den nu etablerede MiniTrader-ordning.

Den indgåede aftale var alene til fordel for indklagede, som netop på grund af den høje gearing og de høje mindstekrav til investeringerne sikrede sig en væsentlig indtjening. Advarslen i aftalegrundlaget om risikoen for tab giver ikke den nødvendige beskyttelse af uerfarne investorer, men tjener reelt alene til at beskytte indklagede mod ansvar.

Indklagede udviste navnlig via en bestemt medarbejder chikanerende adfærd, der var begrundet i anti-amerikanske og anti-semitiske holdninger. Indsættelserne af de udenlandske overførsler på kontoen hos indklagede blev forhalede, og da han i foråret 2004 klagede over forløbet, sendte den pågældende medarbejder chikanerende og virusinficerede e-mails til ham fra forskellige adresser.

Overførslen af de 13.050 EUR blev modtaget af indklagede den 14. august 2003, men han fik først adgang til kontoen den 22. august 2003 efter gentagne rykkere pr. telefon og pr. e-mail. Indklagede påførte ham herved unødige omkostninger og bekymringer. Forsinkelserne ved de to efterfølgende overførsler beror også alene på forhold hos indklagede, idet overførslerne blev ekspederet korrekt af hans pengeinstitut. Ved overførslen i marts 2004 sendte han overførselsdokumentet til indklagede netop med henblik på at undgå forsinkelse. Alligevel gik der mere end en måned, før det overførte beløb blev indsat på kontoen. Valideringen af beløbet er uvæsentlig, og indklagedes fremhævelse heraf tjener alene til at bagatellisere indklagedes fejl.

Indklagede har ikke opfyldt sin forpligtelse i henhold til aftalens punkt 7.2. til at fremsende periodemæssige oversigter over engagementet. Det eneste han har modtaget er en årsoversigt for 2003. Denne blev modtaget i maj 2004.

Indklagede har også undladt at informere om muligheden for at klage til Ankenævnet.

Indklagede har anført, at klageren i forbindelse med etableringen af kundeforholdet blev informeret om risikoen ved at handle såvel gearede som ikke-gearede finansielle produkter, jf. den af klageren underskrevne "Trading agreement" og "Risk Disclosure Statement".

Ifølge den af klageren underskrevne "Client Registration Form" var klageren en erfaren investor, der tidligere havde handlet valuta, optioner og aktier, og man havde derfor ikke særlig grund til at betvivle klagerens mulighed for at overskue risikoen ved handel via indklagedes handelssystem.

Klageren valgte selv, hvilke investeringer der skulle foretages, og hvorvidt investeringerne skulle geares, samt størrelsen af en eventuel gearing. Det måtte være klart for klageren, at de valutainvesteringer, som han foretog, indebar en forretningsmæssig risiko, der alene påhvilede ham.

Indklagedes Internet-baserede handelsplatform understøtter valutahandler helt ned til én enhed af "basisvalutaen", dvs. 1 EUR for valutahandler i EURUSD, som klageren primært har handlet. Handelsplatformen kan således anvendes til såvel gearede som ikke-gearede investeringer. Klageren kunne således have anvendt sin konto som MiniTrader-konto.

Overførslen på 13.050 EUR blev indsat på klagerens konto den 14. august 2003, og mindre end seks dage senere havde klageren modtaget informationer, der gjorde ham i stand til at logge ind og handle via handelsplatformen. Klageren loggede sig første gang på den 22. august 2003.

Ved overførslerne på henholdsvis 900 EUR og 600 EUR var dokumentationen af afsenders identitet utilstrækkelig, jf. lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Man var derfor nødsaget til at søge dette spørgsmål afklaret, før beløbene blev indsat på klagerens konto. Klageren er valørmæssigt blevet stillet, som om overførslerne var blevet gennemført som forudsat, og har derfor ikke lidt noget tab.

I forbindelse med den daglige brug af handelsplatformen har klageren haft fuld adgang til såvel konto som depotoversigter. Klageren har således til stadighed haft adgang til en komplet oversigt over historiske og aktuelle investeringer, den samlede eksponering i markedet og den aktuelle balance på kontoen. Ved indgåelsen af aftalen accepterede klageren at modtage kontooplysninger i elektronisk form. I første halvdel af marts 2004 blev der fremsendt et brev med en komplet engagementsoversigt.

Indklagede informerer på forespørgsel om muligheden for at klage til Ankenævnet og af egen drift, når der ikke kan opnås enighed om en konkret tvist. Klagemuligheden fremgår endvidere af de almindelige forretningsbetingelser. Information om klagemulighed blev først lovpligtig den 1. oktober 2004.

Til støtte for afvisningspåstandene gøres det gældende, at klagerens krav om oprettelse af "MiniAccounts", afskedigelse af en medarbejder, samt ophør med påstået anti-amerikansk og anti-semitisk holdning hos indklagede ikke udgør formueretlige tvister, som er egnet til behandling i Ankenævnet.

Til støtte for frifindelsespåstanden har indklagede med hensyn til klagerens pkt. 2 og 3 anført, at klageren kunne have anvendt sin konto som en "MiniAccount".

Indklagedes medarbejdere behandler alle kunder ens uanset geografisk, religiøs eller kulturel baggrund. Det bestrides, at klageren fra indklagede eller indklagedes ansatte har modtaget chikanerende e-mails eller e-mails med vira.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Klagerens påstande om etablering af et bestemt produkt, afskedigelse af en bestemt medarbejder og fornægtelse af påståede politiske/religiøse holdninger vedrører ikke formueretlige tvister, som kan behandles af Ankenævnet. Ankenævnet afviser derfor denne del af klagen.

På grundlag af det foreliggende kontraktmateriale finder Ankenævnet, at klageren måtte indse, at der bestod en væsentlig risiko for tab på de valutainvesteringer, som han foretog via indklagede. Der er ikke grundlag for at fastslå, at indklagede burde have frarådet klageren at indgå handelsaftalen, eller at indklagede i videre omfang end sket burde have begrænset klagerens adgang til at handle med henblik på at formindske risikoen for at tabe den indskudte kapital.

Efter det foreliggende må det anses for uafklaret, om indklagede eventuelt delvist bærer ansvaret for, at klageren med forsinkelse fik adgang til de udenlandske overførsler til kontoen hos indklagede. Det er imidlertid ikke godtgjort, at klageren som følge af forsinkelserne er blevet påført tab, og der er allerede som følge heraf ikke grundlag for at pålægge indklagede at betale erstatning. Det bemærkes herved, at indklagede ved valideringen af indsættelserne har holdt klageren skadesløs for rentetab.

Ankenævnet finder heller ikke, at der i øvrigt er anført omstændigheder, der kan medføre et erstatningsansvar for indklagede.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle klagen for så vidt angår klagerens påstande om etablering af et bestemt produkt, afskedigelse af en bestemt medarbejder og fornægtelse af påstået politiske/religiøse holdninger. Klagerens påstand om erstatning tages ikke til følge.