Krav om erstatning for afgift af gavebeløb overført ved brug af fuldmagt, som efterfølgende blev afvist af skifteretten.

Sagsnummer:162/2020
Dato:08-10-2020
Ankenævn:Vibeke Rønne, Inge Kramer, Karin Sønderbæk, Morten Bruun Pedersen og Søren Geckler
Klageemne:Rådgivning - øvrige spørgsmål
Fuldmagt - afvisning
Ledetekst:Krav om erstatning for afgift af gavebeløb overført ved brug af fuldmagt, som efterfølgende blev afvist af skifteretten.
Indklagede:Ringkjøbing Landbobank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om erstatning for afgift af gavebeløb overført ved brug af fuldmagt, som efterfølgende blev afvist af skifteretten.

Sagens omstændigheder

Klagerens nu afdøde far, A, var kunde i Ringkjøbing Landbobank.

Den 19. maj 2016 underskrev A en fuldmagt til klagerens ægtefælle, H. Fuldmagten indeholdt bl.a. følgende:

”… Det meddeles herved, at undertegnede i alle forhold overfor Ringkjøbing Landbobank forpligtes ved underskrift af … [H].

… Den underskriftberettigede disponerer alene. … Ovennævnte fuldmagtsforhold gælder også for kvittering og endossering af checks, udstedte eller endosserede til kontohavers ordre, såvel til indsættelse som til kontant betaling. …”

Samme dag underskrev A en fuldmagt til H til sin netbank med følgende indhold: 

”… Hvad skal [H] have fuldmagt til at gøre?

X Se og disponere over konti og depoter

(Fx se saldo og bevægelser på konti og depoter, overføre penge, betale indbetalingskort og handle værdipapirer) …”

Den 19. marts 2018 underskrev A en fuldmagt til klageren til at forspørge om og disponere over A’s konti og depoter ved henvendelse i banken. Fuldmagten indeholdt bl.a. følgende:

”… Jeg forpligtes ved enhver disposition, foretaget af fuldmagtshaver indenfor fuldmagtens omfang.

Fuldmagtshaver kan ikke ophæve konti og depoter, omfattet af fuldmagten, eller overføre disse til et andet pengeinstitut.  …

Ved fuldmagt til at disponere på konti

Fuldmagten giver ret til at disponere i enhver henseende over konti, omfattet af fuldmagten. …”

Samme dag underskrev A en netbankfuldmagt til klageren med samme indhold som H’s netbankfuldmagt.

Efter oprettelse af fuldmagterne overførte klageren og H afgiftsfrie gavebeløb ved brug af fuldmagterne. Efter at A var afgået ved døden, afviste skifteretten, at fuldmagterne kunne bruges til at overføre afgiftsfrie gaver.

Parternes påstande

Den 6. maj 2020 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Ringkjøbing Landbobank skal erstatte afgiften af de overførte gavebeløb, som der skal betales som følge af skifterettens afvisning af fuldmagterne.

Ringkjøbing Landbobank har nedlagt påstand om principalt frifindelse, subsidiært afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at bankens rådgivning var mangelfuld og fejlagtig. Rådgiverne i banken rådgav om forhold, som de ikke var tilstrækkeligt uddannede i.

H og A kontaktede banken, og han, H og A var derefter til møde i banken i maj 2016 med det ene formål at få lavet en fuldmagt til overførsel af afgiftsfrie gaver. På mødet blev det drøftet, at de skulle sikre sig, at fuldmagten skulle sætte dem i stand til at overføre afgiftsfrie gaver. A var begyndende dement, og de var klar over, at de muligvis skulle have fat i en advokat. Banken oplyste på mødet i maj 2016, at de med fuldmagten var i stand til at overføre afgiftsfrie gaver. Efter bankens udsagn undlod de at kontakte en advokat, og de overførte herefter de afgiftsfrie beløb i god tro.

Banken har telefonisk bekræftet, at den var af den overbevisning, at de kunne overføre afgiftsfrie gaver med fuldmagten. A’s daværende rådgiver i banken, R1, er gået på pension. Efter skifterettens afvisning kontaktede han R1’s afløser, R2, som var fuldstændig uforstående over for skifterettens afvisning af fuldmagten. Skifterettens afvisning kom også bag på bankens juridiske afdeling.

Ringkjøbing Landbobank har anført, at fuldmagten blev oprettet efter ønske fra A. Der foreligger ikke oplysning om, at der skulle være ydet særlig rådgivning fra bankens side, herunder at banken skulle have udtrykt, at der med oprettelsen af fuldmagten kunne ske overførsel af afgiftsfrie gaver. R1 er pensioneret. Det må lægges til grund, at fuldmagten var tiltænkt, at H i 2016 skulle klare A’s daglige bankforretninger og betalinger m.v.

Banken har ikke noget ansvar for en afgiven fuldmagt, herunder hvordan myndigheder mv. vil vurdere konsekvenserne af foretagne dispositioner i henhold til fuldmagten. Efter det oplyste har skifteretten afvist, at de ydede gaver er afgiftsfrie, blandt andet med den begrundelse, at A ikke tidligere havde ydet afgiftsfrie gaver.

R2’s eventuelle vurdering af skifterettens holdning til fuldmagten er irrelevant for sagen. Klagerens gengivelse af kontakten til bankens juridiske afdeling er ikke korrekt.

Ankenævnets bemærkninger

I maj 2016 fik klagerens ægtefælle, H, fuldmagt til at disponere over klagerens nu afdøde far, A’s, konti og depoter i Ringkjøbing Landbobank. I marts 2018 blev fuldmagten suppleret med en fuldmagt til klageren. Klageren og H overførte derefter gaver ved brug af fuldmagten. Efter at A var afgået ved døden afviste skifteretten, at fuldmagten kunne bruges til at overføre afgiftsfrie gaver.

Klageren har anført, at banken på et møde i maj 2016 bekræftede, at der kunne overføres afgiftsfrie gaver med fuldmagten, og at han og H derfor undlod at kontakte en advokat. Banken har anført, at der ikke foreligger oplysning om, at der skulle være ydet særlig rådgivning fra bankens side, herunder at banken skulle have udtrykt, at der med oprettelsen af fuldmagten kunne ske overførsel af afgiftsfrie gaver.

Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at banken har begået fejl eller forsømmelser i forbindelse med udstedelsen af fuldmagterne, der kan medføre, at banken skal erstatte klageren og H en eventuel afgift pålignet af de gavebeløb, som blev overført ved brug af fuldmagterne.

Klageren får derfor ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.