Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med realkreditlån. Forhøjelse af bidragssatser på lån.

Sagsnummer:105/2016
Dato:19-10-2016
Ankenævn:Kari Sørensen, Anita Nedergaard, Karin Duerlund, Morten Bruun Pedersen og Søren Geckler
Klageemne:Realkreditbelåning - rådgivning
Ledetekst:Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med realkreditlån. Forhøjelse af bidragssatser på lån.
Indklagede:Sydbank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med eksisterende realkreditlån.

Sagens omstændigheder

Klageren var tidligere kunde i Sparekassen Østjylland og optog gennem sparekassen et rentetilpasningslån med treårig rentetilpasning (F3) i Totalkredit. Efterfølgende blev klageren kunde i Sydbank.

Klageren har oplyst, at han og hans ægtefælle hvert år holdt møder med banken, hvor deres boligøkonomi blev drøftet med henblik på at sikre, at de havde det rette realkreditlån. Hvert år forsikrede banken dem om, at deres F3-lån var det rette, og at lånet ikke kunne stige i pris inden for de tre år, som lånet løb.

Banken har bestridt, at den skulle have oplyst klageren om eller garanteret, at lånet ikke kunne stige i tre år. Banken har endvidere bestridt, at der hvert år har været afholdt møder mellem klageren og banken om boligøkonomi. Det fremgår ikke af bankens noteringer, og klagerens rådgiver kan heller ikke bekræfte det.

Totalkreditlånet blev fornyet i september 2015.

I starten af 2016 modtog klageren et brev fra Totalkredit om, at bidragssatserne på lånet ville blive forhøjet fra 0,57 % til 2,14 %. For klageren betød det en årlig stigning på lånet på over 12.000 kr. I den anledning klagede klageren både til Totalkredit og til banken over forhøjelsen, i hvilken forbindelse han gjorde gældende, at han ønskede at indfri låneaftalen.

Efterfølgende opsagde klageren sit engagement i banken, og i den forbindelse blev Totalkreditlånet indfriet. Klageren har oplyst, at det har kostet ham 41.700 kr. at opsige lånet efter, at det var blevet fornyet.

Parternes påstande

Den 17. marts 2016 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sydbank skal betale erstatning.

Sydbank har nedlagt påstand om frifindelse

Parternes argumenter

Klageren har anført, at Sydbank har ydet mangelfuld rådgivning ved på de årlige møder at forsikre ham om, at hans F3-lån i Totalkredit var det rette og ikke kunne stige i pris inden for de tre år, lånet løb.

Han ønskede ved sidste omlægning i september 2015 at sikre sig bedre, men fik den klare besked fra banken, at intet ville ske, og at han sagtens kunne vente i tre år mere.

Derfor var han meget utilfreds over, at Totalkredit kort tid efter varslede stigning i bidragssatserne. Stigningen var så stor, at han ikke længere havde råd til at have lånet. Havde han vidst, at lånet kunne stige i pris, havde han omlagt lånet tidligere. Derved kunne han have undgået forhøjelsen af bidragssatserne.

Grundet bankens dårlige og mangelfulde rådgivning blev han tvunget til at indfri Totalkreditlånet før tid samt at skifte bank. Det har påført ham yderligere omkostninger.

Sydbank har anført, at banken hverken har garanteret eller forsikret klageren om, at hans Totalkreditlån optaget via et andet pengeinstitut ikke ville stige i pris i tre år.

Selvom de af klageren påståede møder havde fundet sted, hvilket banken bestrider, havde bankens eventuelle vurdering af klagerens økonomi i forhold til klagerens lån i Totalkredit kun været udtryk for bankens vurdering i forhold til bankens forventninger til udviklingen i samfundet og ikke en garanti.

Banken har ikke oplyst klageren om eller garanteret, at bidraget ikke kunne eller ville stige. F3-lån sikrer alene, at renten fastlægges for en periode på tre år ad gangen. Det fremgår af Totalkredits sædvanlige lånedokumentation, at kunden ud over rente og afdrag skal betale bidrag, og at bidraget kan ændres efter Totalkredits beslutning med tre måneders varsel.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren optog et rentetilpasningslån med treårig rentetilpasning (F3) i Totalkredit. Efterfølgende blev klageren kunde i Sydbank.

F3-lånet blev fornyet i september 2015. Kort herefter fik klageren besked om, at bidragssatsen på lånet ville blive forhøjet.

Efter det foreliggende finder Ankenævnet det ikke godtgjort, at Sydbank har garanteret eller forsikret klageren om, at prisen på Totalkreditlånet ikke ville stige eller i øvrigt har begået ansvarspådragende fejl i forbindelse med sin rådgivning af klageren omkring Totalkreditlånet.

Ankenævnet finder derfor ikke grundlag for at pålægge banken at dække klagerens omkostninger ved at overføre lånet til et andet realkreditinstitut.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.