Krav om erstatning i forbindelse med returnering af falsk udenlandsk check

Sagsnummer:327/2012
Dato:28-12-2012
Ankenævn:Henrik Bitsch, Christian Bremer, Troels Hauer Holmberg, Jørn Ravn, Astrid Thomas
Klageemne:Check - falsk check
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Check - udenlandsk check
Ledetekst:Krav om erstatning i forbindelse med returnering af falsk udenlandsk check
Indklagede:Nordea Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører klagerens krav om erstatning for tab på en udenlandsk check, der blev returneret på grund af falsk.

Sagens omstændigheder

Den 24. juli 2012 indløste klageren en udenlandsk check på 2.976 euro (EUR) hos Nordea Bank, hvor han er kunde. Banken udstedte en kvittering, der er adresseret til klageren. Af kvitteringen fremgår bl.a.:

"…

Sker det, at den udenlandske bank forlanger checkbeløbet tilbage fra Nordea, vil vi hæve beløbet inklusive vores omkostninger på din konto.

…"

Klageren har anført, at han ikke har modtaget kvitteringen.

Klageren har oplyst, at checken var betalingen for et ur, som han havde solgt til en køber i Malaysia.

Den 16. august 2012 modtog banken besked om, at checken var falsk. I den forbindelse hævede banken 22.151,86 kr. på klagerens konto i banken.

Af bankens generelle vilkår for privatkunder fremgår bl.a.:

"7 Forbehold ved alle indbetalinger

Indbetalinger på kundens konto bogføres under forbehold af, at beløbet modtages endeligt af banken. …"

Parternes påstande

Den 17. september 2012 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordea Bank skal dække hans tab.

Nordea Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han ved indleveringen af checken oplyste om baggrunden og drøftede indløsningen.

Han oplyste således, at han havde solgt et ur til en køber i Malaysia.

Ifølge banken skulle checken godkendes og i den forbindelse sendes til København. Hvis der ikke var problemer med checken, villet beløbet blive indsat på hans konto.

Banken bekræftede, at han godt kunne sende uret, når checken var godkendt.

Banken bør som følge af dårlig rådgivning i forbindelse med indleveringen af checken erstatte hans tab. Nogle medarbejdere i banken har efterfølgende bekræftet ham heri.

Nordea Bank har anført, at banken i forbindelse med indlevering af checken tog forbehold for honorering, både ved kvitteringsbrevet og gennem bankens generelle vilkår for privatkunder.

Banken kan ikke genkende klagerens udlægning af hændelsesforløbet.

Banken indestod ikke for den endelige betaling af checken og var derfor berettiget til at hæve pengene igen fra klagerens konto, da det viste sig, at checken var falsk.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren har oplyst, at han i forbindelse med indleveringen af den omhandlede check på 2.976 EUR til Nordea Bank oplyste, at checken vedrørte hans salg af et ur til en køber i Malaysia. Klageren har videre anført, at banken oplyste, at checken var godkendt, når checkbeløbet blev indsat på hans konto, og at banken bekræftede, at han herefter kunne sende uret til køber. Endelig har klageren anført, at han ikke har modtaget bankens kvittering af 24. juli 2012, hvor blandt andet bankens dækningsforbehold er anført.

Banken har anført, at man ikke kan genkende klagerens udlægning af hændelsesforløbet.

De nærmere omstændigheder vedrørende kvitteringen, herunder om kvitteringen blev udleveret ved ekspeditionen eller sendt til klageren pr. brev, og i så fald, om brevet blev returneret til banken, er uoplyst.

Under disse omstændigheder finder Ankenævnet, at en afgørelse af sagen ville forudsætte en bevisførelse, herunder i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan finde sted for Ankenævnet, men som i givet fald må ske ved domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1.

Ankenævnet bemærker, at klagerens tab er begrænset til urets værdi. Et eventuelt erstatningsansvar dækker ikke klagerens eventuelle skuffede forventninger med hensyn til, hvilken pris uret kunne sælges til.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.