Opbevaret i større kontorbygning.

Sagsnummer:335/1991
Dato:20-11-1991
Ankenævn:Frank Poulsen, Søren Geckler, Arnold Kjær Larsen, Lars Pedersen, Erik Sevaldsen
Klageemne:Lov om betalingskort af 6. juni 1984 - mistet ved grov uagtsomhed
Ledetekst:Opbevaret i større kontorbygning.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Den 3. juni 1991 mellem kl. 21.20 og 00.15 blev klageren frastjålet sin taske indeholdende bl.a. klagerens dankort. Den 4. juni 1991 kl. 01.35 meldte klageren kortet bortkommet ved en opringning til PBS, og samme dag kl. 09.09 blev kortet inddraget i en DK-Kontanten.

Klageren, der er sanitør, har om tyveriet oplyst, at hun efter at være mødt på arbejde kl. ca. 21.20 havde stillet sin taske i arbejdspladsens kantine. Arbejdspladsen er beliggende Tagensvej, København. I forbindelse med en pause blev hun ca. kl. 00.15 opmærksom på, at tasken var bortkommet. Den bygning, hvori klageren arbejder, er på 5 etager med hver 33 kontorer, og bygningen var aflåst. På tidspunktet for tyveriet havde foruden klageren og hendes forældre alene 4 medarbejdere samt en Securitasvagt adgang til kantinen. Klageren har endvidere oplyst, at hun ikke opbevarede den til kortet hørende PIN--kode sammen med dankortet, og at hun ikke opholdt sig i kantinen på tidspunktet for tyveriet, men kan derudover ikke oplyse, på hvilken etage hun opholdt sig.

I tidsrummet mellem tyveriet af kortet og dets spærring blev der i alt hævet 2 X 2.000 kr. ved hjælp af dankortet i to DK-Kontanten automater.

Indklagede har efterfølgende meddelt klageren, at hun selv hæfter for det hævede beløb.

Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at hun ikke hæfter for nogen del af det hævede beløb.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har til støtte for påstanden anført, at det ikke er korrekt, at tasken har været uden opsyn, medens den stod i kantinen, idet der går en vagt igennem hele huset incl. kantinen, og idet hendes kolleger gjorde rent i kantinen på tidspunktet for tyveriet. Ejendommen, hvor firmaet er beliggende, er aflåst, og det er således kun de ansatte medarbejdere, der har haft adgang til kantinen. Det har dog efterfølgende vist sig, at et vindue i kælderetagen ved en fejltagelse ikke var lukket. For så vidt angår kortets PIN-kode har klageren anført, at hun smed den ud straks efter at have modtaget den. Klageren finder således ikke, at hun har handlet groft uagtsomt i sin omgang med dankortet.

Indklagede har anført, at de foretagne hævninger er sket ved anvendelse af PIN-kode, uden at der har været forgæves hæveforsøg ved den anvendte PIN-kode. Indklagede finder derfor, at det må lægges til grund, at tyven ved gennemgang af det stjålne materiale i klagerens taske har været i stand til at gøre sig bekendt med PIN-koden. Klageren har endvidere ved at placere sin taske med dankortet i en kantine, hvor klageren ikke havde tasken under opsyn, og hvortil alle i bygningen havde adgang, opbevaret dankortet på en måde, der må betegnes som værende grov uagtsom.

Ankenævnets bemærkninger:

Medlemmerne Frank Poulsen, Arnold Kjær Larsen og Erik Sevaldsen udtaler:

Vi finder, at klageren ved i et længere tidsrum at efterlade sin taske indeholdende bl.a. dankortet i et uaflåst lokale i en større kontorbygning har handlet groft uagtsomt, hvorfor hun i medfør af betalingskortlovens § 21, stk. 1, nr. 1, selv må bære det opståede tab på 4.000 kr. Vi stemmer derfor for, at klagen ikke tages til følge.

Medlemmerne Søren Geckler og Lars Pedersen udtaler:

Vi finder ikke, at klageren har udvist grov uagtsomhed i forbindelse med kortets bortkomst og stemmer derfor for at tage klagen til følge.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.

Som følge heraf

Den indgivne klage tages ikke til følge.