Investering i juni 2008 i obligationer udstedt af pengeinstitutter som ansvarlig lånekapital (2 % Kalvebod PLC S1 2013).

Sagsnummer:36/2010
Dato:23-03-2011
Ankenævn:Kari Sørensen, Troels Hauer Holmberg, Ole Jørgensen, Karin Ladegaard, Astrid Thomas
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Ledetekst:Investering i juni 2008 i obligationer udstedt af pengeinstitutter som ansvarlig lånekapital (2 % Kalvebod PLC S1 2013).
Indklagede:Amagerbanken
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
PengeinstitutterIndledning.

Denne sag vedrører klagernes krav om erstatning for tab på investering i obligationer udstedt af pengeinstitutter som ansvarlig lånekapital (2 % Kalvebod S1 PLC 2013).

Sagens omstændigheder.

Klagerne var i 2008 kunder i Amagerbanken.

Den 6. juni 2008 drøftede klagerne og banken placering af ca. 500.000 kr., som klagerne ville fåden 9. juni 2008.

Den 9. juni 2008 købte klagerne til deres depot nominelt 490.000 kr. 2 % Kalvebod PLC S1 2013 svarende til en kursværdi på 460.000 kr.

Efter anmodning fra klagerne sendte banken den 24. juli 2008 til klagerne genpart af præsentationsmateriale fra Nykredit af 3. januar 2007 vedrørende Kalvebodobligationer serieI,IIog III.

Ved brev af 22. oktober 2009 rettede klagerne henvendelse til banken og stillede krav om, at banken tilbagekøbte Kalvebod obligationerne. Ved brev af 1. december 2009 afviste banken kravet.

Parternes påstande.

Klagerne har den 13. januar 2010 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Amagerbanken skal erstatte deres tab på 2 % Kalvebod S1 PLC 2013.

Amagerbanken har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klagerne har bl.a. anført, at banken forelagde dem 7 investeringsmuligheder, heraf 4 vedrørende realkreditobligationer. Bankrådgiveren forklarede, at de forelagte alternativer var lige sikre. De fik klart indtryk af, at Kalvebod obligationerne ville udløbe i år 2010.

De valgte Kalvebod obligationerne baseret på bankens anbefaling om mindst risiko, bedste afkast og udløb i 2010.

De fik ingen information om risikoen ved Kalvebod obligationerne, men fik indtryk af, at obligationerne udstedt af danske pengeinstitutter var ekstra sikre. Banken bekræftede, at de andre banker ville dække, hvis en bank kom i vanskeligheder.
De fik ikke udleveret noget materiale fra Nykredit. Da Roskilde Bank gik ned, kontaktede de Amagerbanken og blev først her klar over, at det ville medføre et større tab for dem. Først på dette tidspunkt modtog de materiale fra Nykredit.

Banken havde fastlagt deres risikoprofil til lav. Bankens rådgivning var ansvarspådragende på baggrund af deres risikoprofil og alder.

Amagerbanken har bl.a. anført, at klagerne blev informeret om karakteristika ved Kalvebod obligationen i forbindelse med købet, herunder at der var tale om en erhvervsobligation, og at sikkerheden for obligationen bestod af ansvarlig lånekapital i danske pengeinstitutter.

Klagerne blev informeret om, at Kalvebod obligationerne – også som følge af den højere effektive rente – alt andet lige var forbundet med en større risiko end skibs- og realkreditobligationer. Klagerne accepterede denne større risiko ved at vælge at investere i obligationen.

Klagerne modtog informationsmateriale fra Nykredit med gennemgang af risikofaktorer.

Bankens rådgivning var i overensstemmelse med klagernes ønske til forrentning, risikovillighed og risikospredning på tidspunktet for investeringen. Klagerne havde bl.a. nom. ca. 800.000 kr. i skibskreditobligationer og ca. 235.000 kr. i aktier. Banken foretog en vurdering af klagernes risikospredning forud for mødet med klagerne.

Banken har ikke ydet ansvarspådragende rådgivning. Bankens rådgivning baserer sig på forventninger, som kan vise sig ikke at holde stik.

Banken garanterede ikke et bestemt afkast, eller at investeringen ville blive indfriet til kurs 100.

Klagerne traf selv beslutningen om investeringen og må bære risikoen herfor.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Tre medlemmer – Kari Sørensen, Ole Jørgensen og Astrid Thomas – udtaler:

Klagerne har anført, at de ikke modtog nogen rådgivning om Kalvebod obligationernes karakter og den risikomæssige forskel mellem disse obligationer og realkreditobligationer, mens Amagerbanken har anført, at klagerne blev informeret om, at obligationerne var virksomhedsobligationer, og at sikkerheden for obligationen bestod af ansvarlig lånekapital i danske pengeinstitutter.

På denne baggrund finder vi, at en stillingtagen til klagen ville forudsætte en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene. Vi stemmer derfor for, at Ankenævnet afviser sagen i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

To medlemmer – Troels Hauer Holmberg og Karin Ladegaard– udtaler:

Banken har ikke har været i stand til at dokumentere den faktisk ydede rådgivning, herunder rådgivning om, at bankerne bag disse obligationer hæfter pro rata og ikke solidarisk, som man som kunde umiddelbart måtte forvente, hvorved en kunde lider tab på obligationen, hvis blot en enkelt bank ikke kan betale.

Under disse omstændigheder, og da klagerne ved at erstatte de indfriede 2 % ScandiNotes Senior 2011 med Kalvebod Plc S1 2013 må antages at have forøget deres risiko, finder vi, at Amagerbanken ved at råde klagerne til at investere i Kalvebod erhvervsobligationer har pådraget sig et ansvar. Vi stemmer derfor for, at klagen tages til følge, således at Amagerbanken tilpligtes at tilbageføre købet, såfremt klagerne fremsætter anmodning herom inden 8 uger.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Som følge heraf træffes følgende

a f g ø r e l s e :
Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klagegebyret tilbagebetales klagerne.