Ekspeditionstid ved overførsel af pensionskonti med tilknyttede værdipapirdepoter. Indsigelse mod opsi-gelse af kundeforhold. Krav om erstatning.

Sagsnummer:200/2022
Dato:06-09-2023
Ankenævn:Vibeke Rønne, Inge Kramer, Mette Lindekvist Højsgaard, Tina Thygesen og Lisbeth Baastrup Burgaard.
Klageemne:Overførsel - pensionskonti
Ledetekst:Ekspeditionstid ved overførsel af pensionskonti med tilknyttede værdipapirdepoter. Indsigelse mod opsi-gelse af kundeforhold. Krav om erstatning.
Indklagede:Saxo Bank og Nordnet Bank
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører ekspeditionstid ved overførsel af pensionskonti med tilknyttede værdipapirdepoter samt indsigelse mod opsigelse af kundeforhold. Krav om erstatning.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Nordnet Bank, hvor han bl.a. havde tre ratepensioner, en aldersopsparing og en kapitalpension med tilknyttede værdipapirdepoter, der både indeholdt danske og udenlandske værdipapirer.

Klageren oprettede sig som kunde i Saxo Bank, hvor han fik kundeID -31. Ved brev af 14. april 2021 sendte Saxo Bank en bekræftelse til klageren på, at hans almindelige traderkonto og aktiesparekonto i banken var åben.

Den 21. april 2021 underskrev klageren anmodninger om at få overført sine pensionsordninger fra Nordnet Bank til Saxo Bank. Klageren har oplyst, at han i den anledning sendte en depotoversigt til Saxo Bank med hans konti i Nordnet Bank.

Klageren har fremlagt en depotoversigt af 22. april 2021. Heraf fremgår, at depotværdien i de fem depoter i alt var 5.838.563 kr.

Den 23. april 2021 sendte Saxo Bank alle fem overførselsanmodninger til Nordnet Bank.

Nordnet Bank har oplyst, at den modtog overførselsanmodningerne fra Saxo Bank den 23. april 2021, hvorefter Nordnet Bank begyndte at behandle anmodningen.

Nordnet Bank har oplyst, at banken den 3. maj 2021 konstaterede, at klageren ikke havde den fornødne dækning til overførselsomkostningerne, hvorfor overførslen blev sat på pause.

Saxo Bank har anført, at den modtog en besked af 4. maj 2021 fra Nordnet Bank vedrørende klagerens tre ratepensioner, hvoraf fremgik, at der p.t. ikke var dækning for overførslen, og at omkostningerne for at overføre pensionen udgjorde 3.990 kr.

Nordnet Bank har oplyst, at klageren den 7. maj 2021 afbrød sagsbehandlingen efter samtale med en pensionsmedarbejder hos Nordnet Bank, idet han ønskede at handle på sine depoter. Klageren har bestridt dette.

Nordnet Bank har endvidere oplyst, at den igen igangsatte overførselsprocessen den 25. maj 2021, og at klageren den 26. maj 2021 efter dialog med Nordnet Bank besluttede at stoppe overførslen af sin kapitalpension, idet han i stedet ønskede at ophæve den.

Saxo Bank har oplyst, at overførslen af depoterne begyndte omkring den 22.-23. juli 2021.

Af en account statemet fremlagt af Saxo Bank fremgår, at der den 23. juli 2021 blev bogført 900.000 kr. på klagerens alderspension nr. -93300. Samme dag blev der bogført 2.000.000 kr. på klagerens ratepension nr. -22000, 361.919,09 kr. på ratepension nr. -32000 og 246.847,54 kr. på ratepension nr. -42000.

Saxo Bank har oplyst, at der samme dato blev overført 945.347,49 kr. i værdipapirer på alderspensionen, og at banken herefter løbende modtog værdipapirer og kontantoverførsler fra Nordnet Bank frem til den 2. december 2021, hvor den modtog 39.339,80 kr. i kontanter til ratepension nr. -22000.

Ved brev af 20. august 2021 til klageren oplyste Saxo Bank bl.a., at banken var i gang med at sørge for, at de ca. ”50 aktier”, som han p.t. ikke selv kunne sælge online, blev sat op til at kunne handles. Endvidere oplyste banken, at klageren altid kunne ringe til banken, hvor en Sales Trader kunne sælge hans positioner, hvis klageren ville af med sine aktier og ikke selv havde mulighed for at sælge dem.

Klageren har anført, at han oplevede, at det ikke kun var ”50 aktier”, han ikke kunne handle, men derimod alle aktier på alle hans pensionskonti i Saxo Bank.

Saxo Bank har fremlagt en ”trades executed” rapport for klagerens ratepension nr. -52200, hvoraf fremgår, at der den 3. august 2021 blev handlet fra ratepensionsdepotet.

Nordnet Bank har oplyst, at den frem til den 30. august 2021 havde en omfattende kontakt med Saxo Bank med henblik på at få overført klagerens engagement, og at de to banker frem til den 9. september 2021 havde en omfattende dialog om en beholdning af tyske værdipapirer.

Nordnet Bank har oplyst, at den informerede Saxo Bank om, at overførslen vedrørende ratepension nr. -56893 var gennemført den 26. august 2021.

Den 30. august 2021 meddelte Saxo Bank til Nordnet Bank, at den havde annulleret en del af overførslen. Der var tale om 11 aktier fordelt på 4 forskellige depoter.

Nordnet Bank har oplyst, at overførslen blev stoppet den 15. september 2021, idet klageren oplyste til en pensionsmedarbejder hos Nordnet Bank, at der var tre forskellige fondskoder, som Saxo Bank ikke kunne modtage. Nordnet Bank anmodede klageren om at angive hvilke fondskoder, som Saxo Bank ikke kunne modtage. Klageren sendte beskeden samme dag, hvoraf fremgik, der var tre fondskoder, Saxo Bank ikke kunne modtage, og at det nemmeste var, at klageren solgte disse, hvorefter banken ville kunne foretage en kontant overførsel.

Nordnet Bank har oplyst, at den på datoen 30. september 2021 gjorde Saxo Bank opmærksom på, at Saxo Bank havde modtaget ”116 aktier” for meget og bad om tilbageførsel heraf. Den næste dag svarede Saxo Bank, at den ville tjekke med klageren og vende tilbage.

Nordnet Bank har endvidere oplyst, at den rykkede Saxo Bank for svar den 5. oktober 2021.

Den 2. november 2021 stillede Saxo Bank spørgsmål til Nordnet Bank vedrørende en ISIN-kode.

Nordnet Bank har oplyst, at overførslen af engagementet var gennemført den 11. november 2021 med undtagelse af en Micron Technology (MTE)-aktie, som Saxo Bank ikke kunne modtage.

Nordnet Bank har anført, at de værdipapirdepoter, som den overførte til Saxo Bank, havde en værdi på:

Konti

Markedsværdi

Ratepension – privatordning -722

 

250.099,39 kr.

 

Ratepension – privatordning -459

 

377.456,27 kr.

 

Ratepension – privatordning -893

 

2.964.220,94 kr.

 

Aldersopsparing – privatordning -901

 

1.850.895,33 kr.

 

Totalt overført værdi:

 

5.442.671,93 kr.

 

Saxo Bank har anført, at den i alt modtog kontanter og værdipapirer for 5.442,618,73 kr. i løbet af 2021.

Ved brev af 11. november 2021 til klageren meddelte Saxo Bank, at hans aldersopsparing, depot nr. -901 var overført. Det samlede overførte beløb udgjorde 1.850.895,33 kr. Ved breve af samme dato til klageren meddelte Saxo Bank, at klagerens ratepension, depot nr. -459 på 377.456,27 kr., hans ratepension, depot nr. -722 på 250.099,39 kr., og ratepension depot nr. -893 på 2.964.220,94 kr. var overført. De samlede omkostninger for hver af overførslerne udgjorde 3.990 kr.

Ved besked af 17. november 2021 til klageren skrev Saxo Bank, at den nu havde rykket Nordnet Bank for svar på, hvad der var sket med papirerne på alderspensionen og ratepensionen, som Saxo Bank ikke kunne se på depoterne, men som skulle være overført.

Ved besked af 2. december 2021 til klageren oplyste Saxo Bank, at restsaldoen på hans alderspension og ratepension var overført fra Nordnet Bank, men at der stadig ikke var svar fra Nordnet Bank omkring de manglende værdipapirer.

Ved besked af 30. december 2021 til klageren oplyste Saxo Bank om status på overførslen af værdipapirerne. Af beskeden fremgik:

”Her lige inden nytår vil vi gerne give dig en status på, hvor langt i processen vi er, mht. dine overførelser af værdipapirer fra Nordnet til os.

Vi har arbejdet ihærdigt med at få afstemningen på plads de sidste par måneder – der var jo – som du ved – sket en del fejl fra Nordnets side: dobbelt overførelse, overførelse til forkert depot, manglende overførelser etc. Desuden har vi været nød til at være meget insisterende for at få svar fra Nordnet på vores henvendelser.

Det er dog lykkedes af fastholde Nordnet på sagen, og lige nu ser det ud til at de sidste positioner – som er udenlandske papirer - falder på plads indenfor de næste par dage.

Desværre kan vi ikke foretage afstemning, før vi modtager de endelige specifikationer på de overførte ordningen fra Nordnet.

Det betyder, at de beregninger der pt. bliver fortaget af SKAT i forbindelse med årsafslutningen, vil være fejlbehæftet – men vi er fuldt ud klar over problemstillingen, og vil manuelt sikre korrekt PAL skatte beregning. Derfor vil vi sikre os, at du er informeret om, at vi ved at de afregninger, du vil modtage fra SKAT er forkerte – OG at vi arbejder på sagen lige så snart vi har modtaget de korrekte tal fra Nordnet.”

Saxo Bank har fremlagt et ”account summary” for klagerens konti, hvoraf fremgår, at værdien af hans pensionsordninger udgjorde 5.216.717,20 kr. pr. 31. december 2021.

Saxo Bank har oplyst, at følgende PAL-skat blev afregnet for året 2021:

  • Ratepension nr. -32000 22.033,20 kr.
  • Ratepension nr. -42000 15.004,49 kr.
  • Alderspension nr. -93300 havde et negativt afkast, hvorfor der blev videresendt oplysninger om negativ PAL-skat på 12.386,52 kr. til Nordnet Bank.
  • Ratepension nr. -22000 havde et negativt afkast, hvorfor der blev oplyst en negativ PAL-skat på 95.849,08 kr. til Nordnet Bank.

Saxo Bank har anført, at der således i alt blev trukket 37.037,69 kr. i PAL-skat.

Nordnet Bank har fremlagt omkostningsoversigter af 2021 for klagerens pensionsordninger. Af oversigterne fremgår information om alle omkostninger og gebyrer, klageren betalte i 2021. Banken har med henvisning hertil oplyst, at klageren betalte 167.225 kr. i serviceomkostninger (engangsomkostninger, transaktionsomkostninger, renteomkostninger og administrationsomkostninger) og instrumentomkostninger (formidlingsprovision).

Klageren har anført, at Saxo Bank bl.a. den 14. januar 2022 trak forkert PAL-skat. Derefter klagede han til banken og fik ikke svar, men besked om at han ville få et svar inden for fire uger.

Af account statemets fremlagt af Saxo Bank fremgår, at der den 17. januar 2022 blev trukket 130.854,99 kr. fra klagerens alderspension nr. -93300 samt 45.786,35 kr. fra klagerens ratepension nr. -22000 med angivelse af, at transaktionerne vedrørte PAL-skat.

Af en account statemet fremlagt af Saxo Bank fremgår, at der den 7. februar 2022 blev trukket 130.854,99 kr. fra klagerens alderspension nr. -93300 med angivelse af, at transaktionen vedrørte PAL-skat.

Klageren anmeldte Saxo Bank til politiet den 8. februar 2022.

Klageren har anført, at han den 14. februar 2022 blev ringet op af en chef i Saxo Bank, der meddelte, at deres samarbejde ophørte, og at han havde 60 dage til at finde en ny bank, sælge sine aktier og overføre kontantbeløbene til en anden bank.

Den 21. februar 2022 opsagde Saxo Bank klagerens engagement i banken med et varsel på to måneder. Af opsigelsen fremgik:

“After careful consideration, Saxo Bank A/S has found it appropriate to exercise our right to terminate our relationship with you, including the closure of your accounts effective 22/04/2022.

In accordance with clause 36.3 of our General Business Terms, we are hereby giving you two months’ notice of our decision. You can find the General Business Terms on the Saxo Bank’s website: https://www.home.saxo/legal/general-business-terms/saxo-general-business-terms.

What you need to do now

We kindly ask you to close the positions on your account(s) and withdraw the cash balance before 22/04/2022. Please be aware that due to market rules not all positions are transferable.

As of today’s date you will also be unable to open any new positions.

If you have not closed all positions and withdrawn the cash balance by the above stated date, we will make these closures on your behalf and transfer the account value to the last account used to fund your Saxo Bank account. In the case this account is no longer valid, any fees charged for returning the funds will also be deducted from your account.

If you hold delisted securities in your account(s) at the time of termination, we will liaise with you within 10 business days prior to the termination date to determine whether the securities in question can be written off. This will be done by placing closing trades at a zero price, assuming full loss and waiving your right to make any claim on possible future outcome.”

Af Saxo Banks almindelige forretningsbetingelser fremgår:

”36. Ophør

[…]

36.3 Saxo Bank er berettiget til at bringe kundeforholdet til ophør med én måneds varsel til Kunden, idet der dog skal gives to måneders varsel ved Privat Brug, i det omfang disse Betingelser er underlagt Betalingsloven). Saxo Bank giver dette varsel til Kunden på et Varigt Medie.”

Klageren har bestridt, at han modtog bankens skriftlige opsigelse. Saxo Bank har anført, at opsigelsen blev sendt til klagerens registrerede e-mailadresse i banken.

Saxo Bank har oplyst, at klagerens ratepension nr. -22000 med en værdi på 2.311.063,02 kr. samt hans ratepension nr. -42000 med en værdi på kr. 259.326,39 blev tilbageført til Nordnet Bank den 13. maj 2022. På grund af en fejl fik Nordnet Bank ikke de relevante overførselsoplysninger med.

Ved e-mail af 17. maj 2022 til begge banker skrev klageren bl.a., at han gerne ville have overførslen af aldersopsparingen og den ene ratepension sat på standby. Af e-mailen fremgik:

”Jeg vil gerne have de to "ikke under overførsel" på STAND-BY. jeg skaffer hurtigst muligt en anden Bank og kontonumre)”

Saxo Bank har anført, at klagerens alderspension blev udregnet med en PAL-skat på 130.854,99 kr., der ved genberegning viste den sig at være negativ, hvorfor beløbet blev tilbageført til klageren den 17. maj 2022 med valør den 7. februar 2022. Klagerens ratepension nr. -32000 blev udregnet med en PAL-skat på 10.335,91 kr., hvilket viste sig at være forkert, da en genberegning gav et beløb på kr. 22.033,20. PAL-skat blev tilbageført den 17. maj 2022 med valør den 7. februar 2022.

Den 19. maj 2022 indbragte klageren sagen for Ankenævnet.

Saxo Bank har anført, at den trak PAL-skat den 10. juni 2022 med valør samme dag, men at beløbet var forkert på grund af en fejl i Saxo Banks pensionsadministrationssystem.

Klageren har oplyst, at hans kontantbeholdning i Saxo Bank den 13. og 17. juni 2022 blev overført til Nordnet Bank.

Nordnet Bank har oplyst, at bankerne var i dialog om klagerens Micron Technology (MTE)-aktie. Den 20. juni 2022 oplyste Saxo Bank til Nordnet Bank, at den var i gang med at undersøge sagen og ville vende tilbage.

Ved e-mails af 11. juli 2022 til Saxo Bank bad klageren tre gange banken om at ringe til ham samt henviste til en anmodning fra ham til banken om ikke at lukke hans konti.

Den 13. september 2022 skrev Nordnet Bank til klageren, at Saxo Bank havde oplyst, at der manglede en PAL-korrektion på hans ratepension nr. -32000 på 12.589,38 kr., der ville blive eftersendt.

Klageren har oplyst, at Saxo Bank den 30. september 2022 overførte 12.800 kr. til rettelse af PAL-skat til hans konto i Nordnet Bank.

Nordnet Bank har oplyst, at Saxo Bank ikke vendte tilbage til Nordnet Bank som anført den 20. juni 2022, og at Micron Technology (MTE)-aktien derfor var deponeret hos Nordnet Bank. Den 20. december 2022 har Nordnet Bank oplyst, at da klageren efterfølgende valgte at vende tilbage til Nordnet Bank med sine pensionsordninger, bogførte banken den omhandlede aktie på klagerens pensionsdepot. Aktien blev den 20. december 2022 handlet til ca. 51 EUR.

Nordnet Bank har fremlagt en udskrift fra sit handelssystem med klagerens samlede salg og kurtagebetalinger. Banken har med henvisning hertil oplyst, at den har udført én handel, hvor klageren ringede og gav instruks til bankens mæglerbord, og at kurtagen herfor i alt udgjorde 291,97 kr.

Saxo Bank har fremlagt en beregning af klagerens PAL-skat for 2021.

Saxo Bank har endvidere fremlagt en oversigt over handler på klagernes konti i banken og har med henvisning hertil oplyst, at der ikke blev foretaget handler før den 3. august 2021.

Saxo Bank har tillige fremlagt klagerens aktivitetslog for handelsaktivitet for perioden 3. august 2021 til 20. august 2021 og har med henvisning hertil oplyst, at alle handler i perioden blev foretaget af klageren selv med userID -31. Banken har tillige fremlagt klagerens aktivitetslog for perioden 23. juli 2021 til 20. august 2021 og har oplyst, at klageren var logget ind på kontoen flere gange i perioden. Banken har fremlagt en oversigt over de IP-adresser, der blev logget ind fra i perioden fra den 1. til den 20. august 2021.

Saxo Bank har endvidere fremlagt kontoudskrifter for klagerens pensionsordninger i banken for perioden 1. april 2021 til 20. september 2022. Banken har oplyst, at klageren havde et negativt afkast på i alt kr. 944.000 kr. I 2021 udgjorde det 109.000 kr., og i 2022 udgjorde det 835.000 kr.

Klageren har bl.a. fremlagt et MSCI World Index med markerede kursværdier. Klageren har endvidere fremlagt en omkostningsopgørelse pr. depot ved flytning fra Nordnet Bank i juli 2021.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Saxo Bank og Nordnet Bank skal godtgøre de manglende beløb på hans konti og betale erstatning.

Saxo Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Nordnet Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har bl.a. anført, at begge banker har handlet ansvarspådragende og uprofessionelt.

Da han startede overførslen i april 2021, var beskeden fra Nordnet Bank, at overførslen kunne ske til Saxo Bank uden salg og genkøb af aktier. Herfor betalte han for overførsel af fire depoter 15.960 kr. (4 x 3.990 kr.) Han fik samtidig at vide, at sådan en overførsel ville tage fire til otte uger.

Fra Saxo Bank fik han at vide, at banken kunne modtage aktierne fra Nordnet Bank, og at det ikke ville koste ham noget. Saxo Bank modtog en kontooversigt fra ham med alle aktier i de fire depoter, så den havde mulighed for at tjekke, at den kunne modtage disse.

Han var ikke skyld i, at overførslerne flere gange blev stoppet. Nordnet Bank anbefalede ham at få sin kapitalpension udbetalt, hvilket blev gjort. Dette burde ikke forsinke overførslen. Da der ikke var indestående på nogle enkelte depoter, forventede han en opringning. Begge banker skyder skylden på hinanden for den langsomme overførsel.

Da han startede overførslen havde han 5,8 mio. kr. på kontoen, og da hans pension blev tilbageført til Nordnet Bank, var der 4,2 mio. kr. Den 22. april 2021 var hans beholdning i Nordnet Bank således 5.806.568 kr. Der blev fra den 22. juli 2021 til den 26. august 2021 overført 5.442.671,93 kr. til Saxo Bank. Efter genkøb i Saxo Bank fra den 22. juli 2021 og fremad udgjorde værdien ca. 4,4 mio. kr. til 5,2 mio. kr.

Nordnet Bank solgte for 2 mio. kr. aktier i hans ratepensionsdepot nr. -893 (pålydende 3,2 mio. kr.) og overførte 2 mio. kr. kontant til Saxo Bank omkring juli 2021. Dette kunne han se på sin konto i Saxo Bank den 26. juli 2021. Aftalen med Nordnet Bank var ikke, at der skulle ske køb og salg, og banken oplyste ham ikke om denne ændring af aftalen. Han blev på intet tidspunkt informeret om det omfattende aktiesalg hos Nordnet Bank og genkøbene hos Saxo Bank. Da han senere spurgte til forløbet, var svaret, at sådan gjorde man. Han burde være blevet oplyst herom, så han selv kunne have foretaget handlerne. 

Han estimerer, at Nordnet Bank skal tilbagebetale 68.382 kr. Han har estimeret tabet ud fra bankens årlige omkostningsoversigt, og han har fremlagt beregningerne i sagen. Kravet er 50 % af hans omkostninger fratrukket aftalt overførselsgebyr. Dette beløb er rimeligt henset til, at hans pensionsbeholdning faldt mange hundrede tusinde kroner ved første overførsel fra Nordnet Bank til Saxo Bank.

Det fremgår derudover af hans årsopgørelse fra Nordnet Bank, at han har haft store renteudgifter som følge af at have stået kontant. Han antager, at Nordnet Bank har trukket 0,7 % p.a. af 3.524.204 kr. fra maj til juli. Han kræver rentegodtgørelse på 4.111 kr. Hans samlede krav på godtgørelse mod Nordnet Bank er således 72.493 kr.

For de 2 mio. kr., der stod kontant, købte Saxo Bank i perioden fra den 1. august til den 20. august 2021 aktier for 2.260.000 kr., og i perioden fra den 10. august til den 20. august 2021 solgte Saxo Bank aktier for 260.000 kr. Den 26. juli 2021 kunne han se bevægelser i Saxo Bank, og den 21. august 2021 kunne han handle. Det er ikke rigtigt, når banken påstår noget andet. Saxo Banks salg af aktier resulterede i et tab på 54.250,22 kr. Dette tab bør Saxo Bank erstatte.

Dette siger ham, at aktiebeholdningen i tiden fra maj 2021 til august 2021 steg fra 2 mio. kr. til 2.260.000 kr. For de overførte 2 mio. kr. i kontanter kunne der kun købes samme aktier til en værdi af 1.770.000 kr. Der er påført ham et værditab på ca. 230.000 kr. Hans solgte aktier steg 260.000 kr. i værdi i den angivne periode, hvor han stod kontant. Beløbet kan også være forbundet med kursdifference ved salg og køb samt kommission.

Saxo Banks opsigelse af hans engagement var uberettiget på grund af bankens mange fejl og manglede korrektion af disse fejl. Saxo Bank kunne ikke udbetale pension til hans Nemkonto, pensionsudbetalingen var udregnet forkert og PAL-skat blev trukket uberettiget to gange. PAL-skatten blev først tilbagebetalt lang tid efter – fra den 1. februar til den 13. juni og sidste korrektion og tilbagebetaling var den 30. september 2022. Derudover modtog han ikke opsigelsen, men han fik den af sin advokat i april måned. I stedet for at rette op på sine fejl, opsagde banken samarbejdet.

Som følge af at Saxo Bank opsagde hans engagement og krævede salg af hans aktier, havde han solgt alle aktier den 20. april 2022. Det kontante beløb på 4,2 mio. kr. blev først overført til Nordnet Bank den 13. juni 2022 og sidste korrektion skete den 30. september 2022. Saxo Bank beholdt hans kontante pension i for lang tid og kunne have overført kontanterne meget hurtigere. Saxo Banks uberettigede krav om salg af alle hans aktier påførte ham et tab på skønnet 2 % og en tilsvarende omkostning ved genkøb i Nordnet Bank. Saxo Bank bør dække 50 % af dette tab på 42.977 kr. Tabet er vanskeligt at opgøre ud fra bankens kontering. Kontantbeholdningerne i Saxo Banks uberettigede varetægt efter dens opsigelse af hans engagement kræves forrentet med 7 % p.a.

Fra den 22. juli 2021 til den 20. august 2021 kunne han ikke handle på sine konti.

I forhold til Saxo Bank er minimumsomkostningerne på 60 EUR på hver af to EUR-aktier og minimumsomkostningerne på 25 CAD på en Canadisk aktie urimeligt høje. De tre aktier havde en værdi på 1.186,04 kr. Saxo Banks kommission var 1.029,15 kr., og han modtog 156,79 kr. Hans tab er 1.029,22 kr., og hans krav er 900 kr.

Saxo Bank trak den 14. januar 2022 PAL-skat på 200.002 kr., som den 21. januar 2022 blev tilbagebetalt. Den 7. februar 2022 trak Saxo Bank igen 203.000 kr., som ikke blev tilbagebetalt før slutoverførslen den 17. juni 2022 (175.000 kr.). Beløbet på 12.800 kr. blev returneret den 30. september 2022. Dermed blev 187.000 kr. uretmæssigt opbevaret af Saxo Bank i fire og en halv og otte måneder. Hans krav er en forrentning på 7 % p.a. svarende til 5.184 kr. Hans krav mod Saxo Bank er i alt 103.341 kr.

Saxo Bank har bl.a. anført, at banken ikke har handlet ansvarspådragende.

Klageren påstår, at hans pension faldt fra 5,8 mio. kr. til 4,2 mio. kr., men har ikke dokumenteret dette. Klageren henviser til en account statement som dokumentation for, hvor han har tallene fra, men ingen af tallene fremgår af dokumentet. I runde tal har Saxo Bank fået overført 5,4 mio. kr. (3,6 på ratepensioner og 1,9 på alderspension). Heraf kom 2,9 mio. kr. kontant. Dette skete, selvom Saxo Bank kan se på dokumenterne, at klageren havde bedt om at få værdipapirerne flyttet og ikke solgt. Saxo Bank kan naturligvis ikke stå til ansvar for, hvordan Nordnet Bank valgte at håndtere klagerens overførselsanmodning.

Der blev udbetalt ca. 137.000 kr. (ca. 57.000 i 2021 og ca. 79.000 i 2022) fra den ene af klagerens ratepensioner. Udbetalingerne kan ses af klagerens kontoudskrifter. Hertil har klageren haft et negativt afkast på i alt 944.000 kr. (109.000 kr. i 2021 og 835.000 i 2022). Dette betyder, at Saxo Bank overførte lidt over 4,3 mio. kr. og ikke 4,2 mio. kr., som klageren påstår. Alt ser ud til at stemme på Saxo Banks side.

Saxo Bank gjorde hvad den kunne for at få overført klagerens pensionsordninger hurtigst muligt, men det var desværre ikke muligt at gøre det hurtigere grundet kommunikationsproblemer med Nordnet Bank. Saxo Bank var undervejs jævnligt i kontakt med klageren både på e-mail og telefon for at holde ham løbende opdateret.

Overførslen af pensionsordningerne skete indenfor lovens rammer for § 41-overførsler (Bekendtgørelse af lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven)): Løbende måned + 1 måned + 5 arbejdsdage. Først hvis denne frist overskrides, skal der betales morarenter til kunden. Derudover har Saxo Bank ikke tiltrådt rentegodtgørelsesaftalen, så Saxo Bank er ikke juridisk forpligtet til at beregne og udbetale denne.

Saxo Bank kunne først gå i gang med overførslen, da den modtog den, hvilket var i juni 2021. At det skulle have taget et sted mellem fire og otte måneder, som klageren påstår, kan Saxo Bank ikke genkende. Alt blev overført indenfor en måned fra modtagelse af anmodningen fra Nordnet Bank. Den ene ratepension blev dog holdt tilbage en uges tid, da Saxo Bank erfaringsmæssigt ved, at det ikke er tilrådeligt at flytte den midt i en ydelsesudbetaling. Den blev overført lige efter udbetalingen var effektueret.

Overførslen af pensionsordninger, indestående og værdipapirer begyndte omkring den 22.-23. juli 2021. Den 23. juli 2021 blev der bogført 900.000 kr. kontant sammen med 945.347,49 kr. i værdipapirer på klagerens alderspension. Herefter blev der løbende modtaget værdipapirer og kontantoverførsler fra Nordnet Bank, afsluttende med 39.339,80 kr. i kontanter den 2. december 2021 til ratepension nr. -22000.

Ved overførslen af klagerens depoter var der en lang række papirer, der ikke var tilgængelige for handel via pensionsordninger. Dette skyldes, at ikke alle papirer kan handles fra disse konti på grund af lovgivningen. Det betyder, at banken til stadighed skal tilrette dens ”client groups” og godkende flere og flere papirer. Dette tager desværre noget tid, når det drejer sig om så mange værdipapirer, der ikke er tilmeldt. Det tog dog højst et par dage og ikke så lang tid, som klageren antyder. Desuden har dette intet at gøre med adgangen til selve platformen. Her havde klageren mulighed for at handle lige fra den 23. juli 2021. Det kan også ses af e-mailen til klageren af 20. august 2021, at han blev opmærksom på, at han kunne ringe til banken døgnet rundt, hvis han ønskede hjælp med at sælge nogle af de aktier, han ikke selv havde mulighed for at sælge. Der er intet i Saxo Banks system, der indikerer, at der skulle være nogen spærring på depot eller konto, der skulle bevirke, at klageren ikke kunne handle.

Saxo Bank købte ikke aktier for kontantbeløb, men modtog aktierne fra Nordnet Bank. Dette fremgår af klagerens aktivitetslog. Der står ”Transfer in”, hvilket betyder aktierne blev overført og ikke købt. Saxo Bank har ikke lov til at købe eller sælge på vegne af deres kunder uden deres samtykke. Klageren foretog selv handlerne på kontoen. Klagerens krav om erstatning afvises derfor.

Der blev ikke foretaget handler på klagerens konti før den 3. august 2021. Saxo Bank har fremlagt klagerens aktivitetslog for handelsaktivitet i perioden 3. august 2021 til 20. august 2021. Det kan ses heraf, at alle handler i perioden er foretaget af klageren selv (UserID -31). Det fremgår også af klagerens aktivitetslog for perioden 23. juli 2021 til 20. august 2021, hvor han påstår ikke at have haft adgang til kontoen, at han loggede ind flere gange i perioden. Det er derfor ikke korrekt, at klageren ikke havde adgang til kontoen som påstået. Banken har i sagen fremlagt en oversigt over de IP-adresser, der i perioden 1. til 20. august 2021 blev brugt til at logge ind på klagerens konto. Hvis IP-adresserne ikke tilhører klageren, kan han melde det til politiet.

Klageren valgte at sætte overførslen tilbage til Nordnet Bank på stand by. Klageren vendte dog aldrig tilbage, men klagede i stedet over, at der ikke var sket noget. Saxo Bank måtte så minde klageren om, at han selv havde bedt om at få overførslerne sat på standby, hvorefter banken fik korrekte kontonumre af klageren.

Saxo Bank har ikke trukket for høje kommissioner. Omkostninger forbundet med køb og salg er altid at finde på platformen og tilgængelig for kunden forud for transaktionen. Som det kan ses for to af de nævnte instrumenter er minimumskommissionen 60 EUR. Minimumskommissionen for det sidste instrument er 25 CAD. Klageren har således været fuldt oplyst om omkostningerne vedrørende de pågældende handler, hvorfor hans krav om kompensation herfor må afvises. Banken har ikke trukket renter på klagerens konti og afviser klagerens krav om rentekompensation.

Vedrørende Micron Technology Inc.-aktien gik denne i første omgang ind på et forkert depot. Dette blev efterfølgende rettet i september 2021, hvorefter aktien blev stående på depotet, indtil den blev solgt den 21. april 2022.

Det er korrekt, at der blev beregnet og afregnet et forkert beløb i PAL-skat ved årets begyndelse. Disse beløb blev alle tilbagebetalt. Saxo Bank har tilbageført al forkert trukket PAL-skat. Al tilbagebetaling af forkert beregnet PAL-skat er foretaget med samme valør, som den er trukket, hvilket betyder, at klageren ikke har oplevet et reelt rentetab for disse beløb.

I forhold til PAL-skat kan banken ikke genkende tallet 202.000 kr. Det er korrekt, at der blev trukket PAL den 7. februar 2022. Da Saxo Bank blev opmærksom på, at den skat, der var blevet trukket, muligvis var forkert, skulle det kontrolleres og regnes igennem. Desuden var Saxo Bank på det tidspunkt stadig i dialog med Nordnet Bank, da klageren stadig mente, at der var papirer, der ikke var overført. Så banken kunne ikke beregne skatten, før dette var afklaret. Da klageren blev opsagt, blev dette prioriteret.

Lukning af klagerens konto og opsigelse skete i henhold til Saxo Banks almindelige forretningsbetingelser: ”36.3. Saxo Bank er berettiget til at bringe kundeforholdet til ophør med én måneds varsel til klageren, idet der dog skal gives to måneders varsel ved Privat Brug, i det omfang disse Betingelser er underlagt betalingsloven”. Klageren fik tilsendt notifikationen den 21. februar 2022. Kontoen blev lukket den 6. maj 2022. Saxo Bank er ikke bekendt med noget påbud fra dens side om, at klageren skulle sælge sine aktier.

Nordnet Bank har bl.a. anført, at banken ikke har handlet ansvarspådragende, og at klageren ikke har lidt et tab som følge af bankens håndtering af sagen.

Nordnet Bank har på intet tidspunkt i dialogen med klageren forpligtet sig til, at de forskellige pensionsordninger skulle være overført på et bestemt tidspunkt. Det har ikke været muligt for Nordnet Bank at pålægge Saxo Bank at modtage ordningerne hurtigere. Nordnet Bank har heller ingen pligt til at rykke Saxo Bank for en hurtigere sagsbehandling.

I forbindelse med overførslen af pensionerne stoppede klageren ved flere lejligheder processen for overførslen af ordningerne. Dette i forbindelse med at han ønskede at handle på depoterne, og endvidere da han ophævede sin kapitalpension. Derved ændrede klageren, efter han havde bedt Saxo Bank om at anmode om overførsel af ordninger, undervejs holdning til, hvad der skulle overføres. Endvidere havde klageren ikke det fornødne indestående til dækning af overførselsgebyret. Ovennævnte komplicerede sagen og forsinkede behandlingen.

Overførsel af pensionsordninger indebærer en del manuel behandling fra både Nordnet Banks og Saxo Banks side. Klageren havde mange forskellige ISIN-koder, hvilket gjorde processen for overførsel meget kompleks, idet Saxo Bank og Nordnet Bank skulle afklare, hvilke der kunne overføres, og hvilke der ikke kunne. Klagerens sag trak således ud som følge af hans omfattende beholdning af forskellige ISIN-koder, idet Saxo Bank og Nordnet Bank skulle koordinere meget nøje, for at overførslen kunne lykkes. Endvidere blev ekspeditionen af sagen forsinket af, at Nordnet Bank i flere situationer måtte vente meget længe på at modtage svar fra Saxo Bank. Det tog eksempelvis fra den 1. oktober 2021 til den 2. november 2021, før Nordnet Bank modtog svar fra Saxo Bank vedrørende en position, som Saxo Bank ikke kunne modtage.

Hertil kommer, at da begge parter var klar til at overføre, skulle der aftales en dato for, hvornår overførslen kunne igangsættes. I denne sag var det besværligt for Nordnet Bank at aftale en dato for overførsel, idet Saxo Bank, som ovenfor anført, havde meget lange svartider. På Nordnet Banks foranledning blev der aftalt et møde med Saxo Banks pensionschef, hvorefter sagen kunne løses. Nordnet Bank gjorde, hvad der var praktisk muligt for at få løst denne sag, selvom der desværre blev et langt sagsforløb.

Nordnet Bank bestrider ikke klagerens beregning af renter. Klageren investerer selv sine porteføljer hos Nordnet Bank, og dermed også selv er ansvarlig for alle transaktioner. Det kontante indestående er alene opstået som resultat af de handler, som klageren selv foretog. Nordnet Bank har opkrævet negativ indlånsrente i overensstemmelse med bankens vilkår og prisliste. På den baggrund afvises klagerens krav om kompensation af rente.

Nordnet Bank overførte al indestående og værdipapirer på klagerens pensionsordninger. Det overførte beløb udgjorde 5.442.671,93 kr., hvilket med få kroners forskel svarer til det beløb, som Saxo Bank bekræfter at have modtaget.

Det afvises, at Nordnet Bank solgte værdipapirer uden aftale med klageren. Det fremgår af den fremlagte udskrift fra bankens handelssystem, at Nordnet Bank udførte én handel, hvor klageren ringede og gav instruks til bankens mæglerbord. Kurtagen for telefonhandlen udgjorde i alt 291,97 kr. Der er således sket salg af værdipapirer på klagerens pensionsdepoter for 105.232,45 kr. Disse salg er udelukkende foretaget af klageren selv eller efter hans instruks til Nordnet Banks mæglerbord. Salgene som Nordnet Bank med samtykke fra klageren og salgene klageren selv har foretaget, har resulteret i en samlet kurtagebetaling på 741,46 kr.

Klageren er utilfreds med de af Nordnet Bank opkrævede gebyrer i forbindelse med overførsel af pensionsordningen. Nordnet Bank kan ikke genkende klagerens opgørelse af gebyrer på 160.840,00 kr. Nordnet Bank har opkrævet omkostninger forbundet med valutaveksling, som maksimalt anslås til at være i størrelsesordenen 1.200 kr. Nordnet Bank har endvidere opkrævet et overførselsgebyr for værdipapirerne for samlet 15.990 kr. i overensstemmelse med Nordnet Banks vilkår og prisliste, samt den aftale der var indgået med klageren. Gebyrer forbundet med overførslen kan maksimalt udgøre 17.931,46 kr.  Banken afviser derfor klagerens krav.

Klageren har samlet set i 2021 på alle sine ordninger hos Nordnet Bank betalt 167.225,00 kr. i serviceomkostninger og instrumentomkostninger. Disse omkostninger kommer hovedsageligt fra klagerens egne transaktioner og handler forud for overførslen af ordningerne til Saxo Bank, og har således ikke relation til selve overførslen. Klageren solgte for 105.232,45 kr., og disse handler resulterede i en samlet kurtagebetaling på 741,46 kr. samt valutaomkostninger, der maksimalt anslås til at være i størrelsesordenen 1.200 kr.

Banken afviser derfor klagerens påstand om, at der skulle være blevet solgt værdipapirer for samlet set 3.508.767 kr. Endeligt afvises klagerens påstand om, at han har lidt et tab 160.840 kr. som følge af påløbne omkostninger.

Klageren påstår, at porteføljen har tabt værdi, mens den har været placeret hos Nordnet Bank. Klageren har således lagt til grund, at han har haft et erstatningsberettiget tab, idet værdipapirerne ikke blev overført uden salg og genkøb, samt at han ikke blev informeret om overførselsproduceren. Nordnet Bank kan ikke genkende klagerens fremstilling af hændelsesforløbet. I hele forløbet har Nordnet Bank haft en tæt dialog med klageren via telefon, e-mail og beskeder via netbank, hvor han løbende blev opdateret om sagens forløb. Klageren har endvidere ikke dokumenteret et tab.

Klagerens anbringende om at han kunne have haft sin portefølje investeret på en bestemt måde er alene et hypotetisk scenarie og afvises.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Nordnet Bank, hvor han bl.a. havde tre ratepensioner, en aldersopsparing og en kapitalpension med tilknyttede værdipapirdepoter.

Den 23. april 2021 sendte Saxo Bank en overførselsanmodning til Nordnet Bank vedrørende klagerens pensionsordninger. De to banker var herefter i dialog om overførslen af engagementet og påbegyndte overførslen.

Den 11. november 2021 var engagementet overført med undtagelse af en enkelt aktie. Nordnet Bank har oplyst, at de overførte konti havde en værdi på 5.442,671,93 kr. Saxo Bank har oplyst, at den i løbet af 2021 modtog et tilsvarende beløb.

Klageren har anført bl.a, at Nordnet Bank og Saxo Bank er erstatningsansvarlige over for ham. Ankenævnet bemærker, at erstatningsansvar som udgangspunkt forudsætter, at skadelidte kan godtgøre, at skadevolder har handlet culpøst (ansvarspådragende), og at den culpøse handling har påført den skadelidte et tab, som er forårsaget af den culpøse handling.

Klageren har anført bl.a., at overførslerne tog for lang tid. Saxo Bank har anført bl.a., at den gjorde, hvad den kunne for at få overført klagerens pensionsordninger hurtigst muligt, men det var desværre ikke muligt at gøre det hurtigere grundet kommunikationsproblemer med Nordnet Bank. Saxo Bank var undervejs jævnligt i kontakt med klageren både på e-mail og telefon for at holde ham løbende opdateret. Nordnet Bank har anført bl.a., at klageren ved flere lejligheder stoppede processen for overførslen af ordningerne. Dette i forbindelse med at han ønskede at handle på depoterne, og da han ophævede sin kapitalpension. Endvidere havde klageren ikke det fornødne indestående til dækning af overførselsgebyret. Ovennævnte komplicerede sagen og forsinkede behandlingen.

Henset til sammensætningen af klagerens pensionsdepoter og til forløbet af overførslen, finder Ankenævnet det ikke godtgjort, at Saxo Bank og Nordnet Bank handlede ansvarspådragende.

Ankenævnet finder det endvidere ikke godtgjort, at Nordnet Bank eller Saxo Bank har solgt værdipapirerne uden aftale med klageren. Ligeledes finder Ankenævnet det ikke godtgjort, at Saxo Bank og Nordnet Bank har opkrævet transaktionsomkostninger i strid med parternes aftale, herunder bankernes vilkår og prislister.

Klageren anmoder om rentegodtgørelse på 4.111 kr., idet han har betalt negative renter af sit kontantindestående. Ankenævnet finder det som anført ikke godtgjort, at Nordnet Bank har foretaget salg af hans værdipapirer uden aftale med ham og lægger endvidere til grund, at renterne er betalt i overensstemmelse med parternes aftale, herunder bankens prisbog.

I januar-februar 2022 trak Saxo Bank PAL-skat fra klagerens konti. Saxo Bank har erkendt, at der er afregnet et forkert beløb i PAL-skat. Saxo Bank har endvidere anført, at den har tilbagebetalt den forkert beregnede PAL-skat med valør for den dag, beløbet blev trukket. Ankenævnet finder det herefter ikke godtgjort, at klageren er påført et tab i den forbindelse.

Klageren klagede til banken vedrørende PAL-skatter, og senere anmeldte klageren Saxo Bank til politiet. Den 21. februar 2022 opsagde Saxo Bank klagerens engagement i banken med et varsel på to måneder. Af opsigelsen fremgik, at klageren skulle lukke sine positioner og hæve beløbet inden for fristen.

Opsigelsen skete i medfør af pkt. 36.3 i General Business Terms, som giver Saxo Bank mulighed for at opsige et kundeforhold. Kundeforholdet er opsagt med det varsel, der følger af pkt. 36.3. Af § 6, stk. 5 i bekendtgørelse nr. 330 af 7. april 2016 om god skik for finansielle virksomheder fremgår bl.a., at opsiger en finansiel virksomhed en aftale med en kunde, skal opsigelsen være sagligt begrundet. Saxo Bank har ikke angivet en saglig grund til opsigelsen af klageren. Saxo Bank skal herefter erstatte klageren de økonomiske tab, som er forårsaget af opsigelsen, herunder beløb som klageren eventuelt har måtte betale til Nordnet Bank ved oprettelsen af det nye kundeforhold i 2022. Ankenævnet tilføjer i den forbindelse, at klageren ikke kan kræve det tab, som følger af den almindelige kursudvikling, og som er opgjort til 944.000 kr., erstattet af Saxo Bank. Da der ikke foreligger tilstrækkelige oplysninger om tabets størrelse, kan Ankenævnet ikke træffe afgørelse herom.

Efter en samlet vurdering finder Ankenævnet det ikke godtgjort, at Nordnet Bank har handlet ansvarspådragende over for klageren.

Klageren får derfor ikke medhold i klagen over Nordnet Bank.

Saxo Bank skal anerkende, at opsigelsen af klagerens kundeforhold den 21. februar 2022 var usaglig og skal erstatte klageren de økonomiske tab, som er forårsaget af opsigelsen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen over Nordnet Bank.

Saxo Bank skal anerkende, at opsigelsen af klagerens kundeforhold den 21. februar 2022 var usaglig og skal inden 30 dage erstatte klageren de økonomiske tab, som er forårsaget af opsigelsen.

Klageren får klagegebyret tilbage.