Forkerte oplysninger om tilbagebetalingstid.

Sagsnummer:290/1991
Dato:20-11-1991
Ankenævn:Frank Poulsen, Søren Geckler, Arnold Kjær Larsen, Lars Pedersen, Erik Sevaldsen
Klageemne:Udlån - løbetid
Ledetekst:Forkerte oplysninger om tilbagebetalingstid.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Ved gældsbrev underskrevet den 29. maj 1986 ydede indklagede klageren et lån på 107.265 kr. Lånet skulle afvikles med en månedlig ydelse på 1.700 kr. første gang 1. juni 1986. Af gældsbrevet fremgik, at løbetiden var anslået til ca. 108 måneder. Lånet forhøjedes den 17. marts 1988 med 8.000 kr., således at gældsbrevets samlede restgæld herefter var 103.103,01 kr. Af dokumentet om låneforhøjelsen fremgik, at løbetiden var anslået til 60 måneder. Ydelsen var uændret 1700 kr. månedligt.

Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at anerkende, at klageren ved indbetaling af 1.700 kr. månedligt frem til 1. marts 1993 vil have indfriet lånet.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har til støtte for påstanden anført, at lånets løbetid er anslået til 60 måneder. Uanset at der måtte være tale om en indtastningsfejl med hensyn til angivelsen af løbetiden, må indklagede være bundet af det i dokumentet fra 1988 anførte. Indklagedes fejl i denne forbindelse medfører en merudgift for klageren, da lånet vil komme til at løbe betydelig længere. Klageren har endvidere anført, at han ikke finder, at han burde have indset, at løbetiden ikke var korrekt angivet.

Indklagede har anført at det i 1988 måtte være åbenbart for klageren, at en forhøjelse af lånet med uændret afdragsprofil ville bevirke en forlængelse af afviklingsperioden. Angivelsen af 60 måneder i dokumentet fra 1988 skyldes en indtastningsfejl. Såfremt det forhøjede lån skulle afvikles over 60 måneder med en månedlig ydelse på 1.700 kr., ville dette svare til en samlet betaling af 102.000 kr., hvilket ville betyde, at der ikke skulle betales renter i forbindelse med lånets afvikling.

Ankenævnets bemærkninger:

I forbindelse med at lånet i marts 1988 forhøjedes til 103.103.01 kr. blev løbetiden i gældsbrevet anslået til 60 måneder, medens løbetiden i gældsbrevet fra 1986 var anslået til 108 måneder. Da lånets ydelse var uændret 1.700 kr. månedligt, findes klageren at burde have indset, at en forhøjelse af lånet ikke kunne føre til en reduceret løbetid, hvorfor klageren ikke har krav på at lånet vil være indfriet som påstået.

Som følge heraf

Den indgivne klage tages ikke til følge.