Tilbagesøgning vedrørende betaling af tredjemands elregninger som følge af fejlagtig tilmelding til betalingsservice. Spørgsmål om passivitet.

Sagsnummer:59/2016
Dato:19-10-2016
Ankenævn:Kari Sørensen, Anita Nedergaard, Karin Duerlund, Morten Bruun Pedersen, Søren Geckler
Klageemne:Betalingstjenester - passivitet
T - Tilbagesøgning
Betalingsservice - fejlagtig tilmelding
Ledetekst:Tilbagesøgning vedrørende betaling af tredjemands elregninger som følge af fejlagtig tilmelding til betalingsservice. Spørgsmål om passivitet.
Indklagede:Fynske Bank
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Medhold klager

Indledning

Sagen vedrører tilbagesøgning vedrørende betaling af tredjemands elregninger som følge af fejlagtig tilmelding til betalingsservice. Spørgsmål om passivitet.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Fynske Bank, hvor hun bl.a. havde en lønkonto.

Med virkning fra den 1. november 2011 tilmeldte banken ved en fejl en tredjemand, T’s, regninger fra et forsyningsselskab F til betalingsservice via klagerens konto. Med virkning fra den 1. december 2011 tilmeldte banken klagerens egne betalinger til F til betalingsservice via klagerens konto. Fra februar 2012 blev T’s elregninger betalt via klagerens konto hvert kvartal, på de samme datoer som klagerens egne betalinger til F. I sagen er fremlagt kontoudskrifter af 11. marts 2012, 10. juni 2012 og 10. september 2012, hvoraf betalinger pr. 15. februar 2012, 15. maj 2012 og 15. august 2012 fremgik. Banken har oplyst, at den hver måned fremsendte betalingsoversigter til klageren, hvoraf fremgik, hvilke betalingsserviceaftaler, der var til betaling i den kommende måned. I sagen er fremlagt betalingsoversigt af 1. februar 2015, hvoraf de kommende betalinger til F pr. 2. februar 2015 fremgik.

I starten af februar 2015 blev klagerens søn, S, opmærksom på, at der var sket betaling af tredjemands elregninger fra klagerens konto, og S rejste den 2. februar 2015 indsigelse mod banken og F. I et brev af 3. februar 2015 anmodede F T om at kontakte banken inden den 11. februar 2015, idet F i modsat fald ville udlevere T’s navn og adresse til banken.

Den 4. februar 2015 tilbageførte banken en betaling af T’s regning pr. den 2. februar 2015 til klagerens konto. Banken godtgjorde endvidere klageren fire af betalingerne af T’s regninger på i alt 5.864,88 kr., der var blevet debiteret klagerens konto i perioden fra den 3. februar 2014 til den 3. november 2014. Banken har afvist at godtgøre klageren for betalinger af T’s regninger, der var debiteret klagerens konto i de tidligere kvartaler, fra februar 2012 til november 2013.

Banken har oplyst, at F i februar 2015 udsendte et girokort til T, men at T ikke som oplyst tilmeldte aftalen til betalingsservice i sit eget pengeinstitut. T’s betalinger var herefter fortsat tilmeldt klagerens betalingsservice og blev betalt fra klagerens konto den 4. maj, den 3. august og den 2. november 2015.

I januar 2016 S rettede S henvendelse til banken og F og rejste indsigelse mod, at der atter var sket betaling af T’s regninger fra klagerens konto. F meddelte efter det oplyste, at F i forbindelse med konvertering til et nyt it-system fejlagtigt havde tilmeldt T’s elregning til klagerens betalingsservice. F godtgjorde klageren betalingerne af 3. august og 2. november 2015 på i alt 3.346,12 kr., men afviste at godtgøre betalingen pr. 4. maj 2015 på 3.399,99 kr. med henvisning til, at konverteringen af it-systemet havde fundet sted efter den 4. maj 2015.

Banken har fremlagt sine Vilkår for betalingskonti for privatkunder gældende pr. 1. februar 2015, hvoraf bl.a. fremgår:

”… 13. Kontrol af posteringer

Du har pligt til løbende at kontrollere posteringerne på din konto. Hvis du ved kontrollen opdager transaktioner, som ikke stemmer overens med dine kvitteringer eller du ikke mener at have foretaget, skal du henvende sig i Fynske Bank snarest muligt.

Du skal være opmærksom på, at din mulighed for at gøre indsigelse mod uautoriserede eller fejlbehæftede betalingstransaktioner under alle omstændigheder bortfalder 13 måneder efter at beløbet er hævet på din konto. …”

Banken har endvidere fremlagt Nets’ Generelle regler for debitorer i Betalingsservice gældende fra 1. august 2015, hvoraf bl.a. fremgår:

”… 5.1 Betalingsoversigten

Hvis du har betalinger i den kommende måned, vil du modtage én eller flere betalingsoversigter.

Du modtager som udgangspunkt betalingsoversigten elektronisk. Der kan være mulighed for at få betalingsoversigten på papir afhængig af, hvad dit pengeinstitut tilbyder. …

5.2 Hvornår får du betalingsoversigten?

Hvis du har betalinger den kommende måned, vil Betalingsoversigten på papir være fremme hos dig inden månedsskiftet, hvis postgangen er normal.

Modtager du betalingsoversigten elektronisk, vil denne være tilgængelig for dig i netbanken og/eller din elektroniske postkasse inden månedsskiftet. …

7.1 Samtykke til gennemførelse af en betaling

Du giver samtykke til gennemførelse af en betaling, når du indgår en betalingsaftale med kreditor. Du kan tilbagekalde samtykket ved at afmelde betalingsaftalen jf. pkt. 10.1 …

9.2 Dine indsigelsesmuligheder

Du kan over for dit pengeinstitut fremsætte indsigelse om, …

• at en betaling er uautoriseret, fordi du ikke har en betalingsaftale med kreditor om brug af Betalingsservice i det pågældende skyldforhold.

Hvis du mener, at en gennemført betaling er fejlbehæftet eller uautoriseret, skal du henvende dig til dit pengeinstitut snarest muligt efter du er blevet bekendt med fejlen og senest 13 måneder efter betalingsdagen. …

10.1 Din afmelding af en betalingsaftale

Du kan til enhver tid meddele dit pengeinstitut eller en kreditor, at du ønsker at afmelde en betalingsaftale. ...”

Parternes påstande

Den 19. februar 2016 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Fynske Bank skal betale 17.659 kr.

Fynske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har bl.a. anført, at betalingerne af T’s regninger fra hendes konto skete som følge af en fejl fra bankens side. Hun havde tilmeldt sine egne elregninger til betalingsservice, så banken kunne holde styr på hendes betalinger til F. Banken tilmeldte imidlertid fejlagtigt T’s elregninger til betalingsservice via hendes konto.

S gjorde i februar 2015 banken opmærksom på de fejlagtige betalinger og bad banken om at stoppe betalingerne af T’s regninger fra hendes konto. Banken standsede imidlertid ikke betalingerne. S rettede på ny henvendelse til banken, og først herefter standsede banken betalingerne.

Banken er ansvarlig for de fejlagtige betalinger. Det er derfor bankens ansvar at godtgøre hende de fejlagtige betalinger, som T har afvist at betale.

Fynske Bankhar bl.a. anført, at banken ikke havde mulighed for at opdage, at der var sket en fejl i første omgang.

Klageren har fortabt sit krav som følge af passivitet. Klageren burde på et langt tidligere tidspunkt have opdaget fejlen og have rettet henvendelse til banken. Klageren kunne allerede i februar 2012 have konstateret, at der var to betalingsaftaler med F. Afregningerne for klagerens eget forbrug var betydeligt lavere end T’s, da klageren boede hos S. Inden tilmeldingen til betalingsservice havde klageren modtaget et girokort på det mindre beløb. Der var meget få posteringer på klagerens konto og meget få tilknyttede betalingsservice betalinger. Til betalingsserviceoversigterne, som klageren modtog hver måned, var endvidere tilknyttet et bilag med faktura, hvor forbrugsadressen fremgik.

Det fremgår af bankens vilkår og de generelle regler for debitorer i betalingsservice, at klageren skulle henvende sig til banken snarest muligt efter, at hun blev bekendt med en fejl, dog senest 13 måneder efter betalingsdagen. Indsigelsesfristen på de 13 måneder er en ansvarsbegrænsning, der udtømmende regulerer adgangen til at kræve erstatning i den foreliggende sag.

Klageren har ikke dokumenteret at have lidt et tab. Banken har oplyst navn og adresse på T. Klageren har oplyst, at T ikke vil betale klagerens tilgodehavende. Dette er imidlertid ikke ensbetydende med, at der er konstateret og lidt et tab. Klageren må selv rette henvendelse til T vedrørende betalingerne på i alt 14.259,40 kr. for perioden fra februar 2012 til november 2013 samt betalingen på 3.399,99 kr. den 4. maj 2015.

Et evt. erstatningskrav vedrørende betalingerne, der blev foretaget før den 19. februar 2013 (betalingerne på i alt 8.891,82 kr. foretaget i perioden fra den 15. februar 2012 tilden 4. februar 2013), er forældet.

Et evt. erstatningskrav vedrørende betalingen af 4. maj 2015 bør endvidere afvises under hensyn til, at klageren har holdt sig i bevidst uvidenhed ved ikke at gennemgå betalingsoversigten for maj 2015 til trods for, at hun forud herfor havde en positiv viden om fejlbehæftede debiteringer. Klageren har fortabt retten til at gøre indsigelse, da klageren ikke reagerede snarest muligt efter sin positive viden for så vidt angår de efterfølgende transaktioner. Fristen på 13 måneder må regnes 13 måneder tilbage fra den 2. februar 2015, hvor S gjorde indsigelse mod betalingerne ved personligt fremmøde i banken. Indsigelsesfristen kan ikke løbe på ny i forhold til banken.

F har anerkendt at have begået en fejl vedrørende fornyet tilmelding af T’s elregninger til klagerens konto og betalingsservice efter den 4. maj 2015. F har som følge heraf godtgjort klageren betalingerne af 3. august og den 2. november 2015, men har afvist at godtgøre betalingen pr. 4. maj 2015. Det kan ikke udelukkes, at gentilmelding skete ved en fejl i forbindelse med F’s konvertering af sit it-system.

Ankenævnets bemærkninger

Sagen vedrører krav om erstatning for betaling via betalingsservice af tredjemand, T’s, elregninger, der blev debiteret klagerens konto i perioden fra februar 2012 til november 2013 (i alt 14.259,40 kr.) samt den 4. maj 2015 (3.399,99 kr.).

Betalingerne i perioden fra februar 2012 til november 2013

Det lægges efter det oplyste til grund, at tilmeldingen af T’s regninger til betalingsservice i efteråret 2011 via klagerens konto skete ved en fejl fra Fynske Banks side. Klagerens søn, S, rejste indsigelse mod betalingerne overfor banken den 2. februar 2015, og banken godtgjorde herefter klageren fire betalinger på i alt 5.864,88 kr. for perioden fra den 3. februar 2014 til den 3. november 2014. Ankenævnet finder, at banken har pådraget sig et erstatningsansvar overfor klageren ved den fejlagtige tilmelding. Ankenævnet finder ikke, at klagerens krav om erstatning som følge af bankens fejl afskæres af indsigelsesfristen i § 63 i lov om betalingstjenester. Ankenævnet finder imidlertid, at klagerens krav vedrørende betalingerne på i alt 8.891,82 kr. foretaget i perioden fra den 15. februar 2012 til den 4. februar 2013 var forældet i medfør af den 3-årige forældelsesfrist i forældelseslovens § 3, stk. 1, da sagen blev indbragt for Ankenævnet den 19. februar 2016.

Tre medlemmer - Kari Sørensen, Morten Bruun Pedersen og Søren Geckler - udtaler:

Sammenholdt med forældelsesreglerne kan den forløbne tid ikke i sig selv begrunde, at kravet vedrørende betalingerne i perioden fra marts 2013 til november 2013 skulle være fortabt ved passivitet. Vi finder herefter, at banken skal tilbageføre betalingerne, der blev debiteret klagerens konto den 2. maj 2013, den 2. august 2013 og den 4. november 2013 (i alt 5.367,88 kr.) mod at indtræde i klagerens tilbagesøgningskrav mod T.

To medlemmer - Anita Nedergaard og Karin Duerlund - udtaler:

Vi finder, at kravet vedrørende betalingerne den 2. maj 2013, den 2. august 2013 og den 4. november 2013 er bortfaldet som følge af passivitet. Vi har herved lagt til grund, at banken hver måned sendte betalingsoversigter til klageren med oplysning om hvilke betalingsserviceaftaler, der var til betaling i den kommende måned.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet vedrørende disse betalinger.

Betalingen den 4. maj 2015

Ankenævnet finder, at klageren efter S’s indsigelse i februar 2015 måtte gå ud fra, at banken havde bragt den fejlagtige tilmelding til ophør. Imidlertid fortsatte de fejlagtige betalinger af T’s elregninger fra klagerens konto via betalingsservice. Det må anses for uafklaret, om dette skyldtes fejlagtig tilmelding fra F’s side af T’s regninger til betalingsservice. F har godtgjort klageren de efterfølgende betalinger, bortset fra betalingen af 4. maj 2015 på 3.399,99 kr. Ankenævnet finder, at det må lægges til grund, at betalingen af 4. maj 2015, der fandt sted efter S’s henvendelse til banken i februar 2015, ikke var autoriseret af klageren. Der var således tale om en uautoriseret betaling. I januar 2016 rejste S indsigelse mod betalingerne, hvilket var indenfor 13 måneders fristen i § 63 i lov om betalingstjenester. Ankenævnet finder, at det efter det foreliggende må læges til grund, at indsigelsen blev rejst snarest muligt efter, at klageren og/eller S var blevet opmærksom på de fortsatte, fejlagtige betalinger. Ankenævnet finder herefter, at banken skal tilbageføre denne betaling til klageren mod at indtræde i klagerens tilbagesøgningskrav mod T.

Ankenævnets afgørelse

Fynske Bank skal inden 30 dage tilbageføre betalingerne, der blev debiteret klagerens konto den 2. maj 2013, den 2. august 2013 og den 4. november 2013 (i alt 5.367,88 kr.) samt den 4. maj 2015 (3.399,99 kr.), eller i alt 8.767,87 kr. til klageren med valør på debiteringsdatoerne, mod at indtræde i klagerens tilbagesøgningskrav mod T.

Klageren får klagegebyret tilbage.