Ekspeditionstid ved overførsel. Information udsendt til pengeinstitutter, der bruger e-engagement, om manuel procedure for overførsler af konti fra det afgivende pengeinstitut på grund af fusion.

Sagsnummer:135/2020
Dato:16-12-2020
Ankenævn: Bo Østergaard, Anita Nedergaard, Karin Duerlund, Ida Marie Moesby og Anne Marie Schou Ringive
Klageemne:Pensionskonti - overførsel
Overførsel - pensionskonti
Ledetekst:Ekspeditionstid ved overførsel. Information udsendt til pengeinstitutter, der bruger e-engagement, om manuel procedure for overførsler af konti fra det afgivende pengeinstitut på grund af fusion.
Indklagede:Sparekassen Vendsyssel
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører ekspeditionstid ved overførsel af pensionskonti. Information udsendt til pengeinstituttet, der bruger e-engagement, om manuel procedure for overførsler af konti fra det afgivende pengeinstitut på grund af fusion.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Dronninglund Sparekasse (nu Sparekassen Vendsyssel), hvor han blandt andet havde en kapitalpension -535 med et kontant indestående på ca. 377.000 kr. og en aldersopsparing -553 med et kontant indestående på ca. 118.000 kr.

Pr. den 15. oktober 2019 fusionerede Dronninglund Sparekasse (reg. nr. 9044) med Sparekassen Vendsyssel som det fortsættende pengeinstitut.

Den 16. oktober 2019 blev der fra e-nettet A/S, som står for pengeinstitutternes elektroniske overførselssystem, e-engagement, sendt en information til alle pengeinstitutter, som anvender e-engagement. Af informationen fremgik:

”Beskrivelse:

På vegne af Sparekassen Vendsyssel og Dronninglund Sparekasse fremsendes følgende information.

Vi har i går modtaget den endelige godkendelse fra Finanstilsynets vedr. fusionen mellem Sparekassen Vendsyssel, og Dronninglund Sparekasse, og har dermed mulighed for, at orientere Jer om hvorledes I fremadrettet håndterer sager, hvor tidligere Dronninglund Sparekasse er den ene part.

Sparekassen Vendsyssel og Dronninglund Sparekasse har meddelt e-nettet A/S at de pr. 15. oktober 2019 fusioner, med Sparekassen Vendsyssel som det fortsættende pengeinstitut. I samme forbindelse udgår Dronninglund Sparekasses CVR nummer […]. Sparekassen Vendsyssels fortsættende CVR nummer er […].

I vil nedenfor kunne læse nærmere omkring håndteringen af e-Engagement:

Alle sager både MOPI [modtagende pengeinstitut] og AFPI [afgivende pengeinstitut] oprettet i e-engagement, vil ikke kunne håndteres efter d. 15. oktober 2019. Dronninglund Sparekasse vil senest d. 15.oktober 2019 udtage alle sager, hvor de er afgivende pengeinstitut, til manuel behandling. Sagerne vil blive endeligt afsluttet udenom e-engagement.

I perioden frem til at der foretages en teknisk konvertering, vil sager hvor Dronninglund Sparekasse er afgivende pengeinstitut, blive ekspederet manuelt. Dette betyder at modtagende pengeinstitut skal sende en mail til prod@dronspar.dk indeholdende en kopi af den digitalt signerede overførselsanmodning.

Kunder omfattet af ovennævnte ordning, er kunder som er registreret i reg.nr. 9044.

Vi kender for nuværende ikke den endelige konverteringsdato.

…”

Klageren har oplyst, at han i november 2019 udfyldte skemaer hos et pengeinstitut, P, idet han ønskede at overføre sine pensionsmidler fra Dronninglund Sparekasse til P.

Sparekassen har oplyst, at den ikke fik underretning om overførselsanmodningen, førend P den 11. februar 2020 sendte en mail til sparekassen (prod@dronspar.dk), hvori P anførte:

” Hej Dronninglund SPK.

Vi sendte i slutningen af November 2 overførselsanmodninger på [klagerens navn, fødselsdato og år]. Vi har INTET hørt fra jer.

Det drejer sig om kapital- og alderspension.

9044 [-553]

9044 [-535]

Kan i give en status, hvorfor den er forsvundet fra E-engagement, og hvorfor den ikke er kommet? ?”

Overførslerne blev gennemført medio februar 2020.

Den 20. februar 2020 gjorde klageren over for sparekassen indsigelse mod ekspeditionstiden på ca. tre måneder for overførsel af hans pensionskonti til P og krævede en kompensation.

Sparekassen oplyste, at ekspeditionstiden på ca. tre måneder skyldtes, at sparekassen ikke havde modtaget informationer om den ønskede overførsel, idet P ikke havde været opmærksom på, at anvendelse af e-engagement vedrørende overførsler fra Dronninglund Sparekasse var suspenderet. Sparekassen beklagede samtidig sagens forløb og oplyste, at den ville tilbageføre tilskrevne gebyrer og renter (negative renter) relateret til overførslen.

Parternes påstande

Den 13. april 2020 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sparekassen Vendsyssel skal betale overtræksrente af pensionsmidlerne i ca. to måneder. Herudover skal sparekassen kompensere klageren for den tid, som han har brugt på sagen.

Sparekassen Vendsyssel har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at sparekassen har været ca. tre måneder om at flytte hans pensionsmidler til P efter at have meldt ud i januar 2020, at kunderne havde en måned til at træffe beslutning, inden den indførte negative renter på indlån. Sparekassen har herved fastsat retningslinjer for, hvor længe det maksimalt må tage at flytte midlerne. Der er tale om, at sparekassen selv har brugt 100-200 % længere tid på flytningen, end den har givet sine kunder til at fuldføre en flytning.

Sparekassen har i sit svar på hans klage over ekspeditionstiden anført, at P har udført overførslen forkert. Han mener ikke, at sparekassen kan ”tørre” problemet af på P ene og alene. Det er Sparekassen Vendsyssel og Dronninglund Sparekasse, der har fusioneret, og de må selv tage ansvar for alle de problemer, som dette medfører.

Intet om denne ændring af procedurer er udmeldt til ham som kunde.

Sparekassen burde teknisk set kunne følge med i overførslen/afvisningen på trods af udmeldingen til andre pengeinstitutter.

Sparekassens system burde kunne sende en mere præcis fejlbesked end blot 'afvist' og ikke mindst burde den selv (vidende om denne ændrede procedure) gennemgå sine logs i dette system regelmæssigt for at kunne følge op på eventuelle misforståelser.

Sparekassen har brugt ca. to måneder mere på flytningen af hans pensionsmidler, end den selv har meldt ud som rimeligt. Derfor bør sparekassen betale en overtræksrente for denne periode – en takst den selv har fastsat og som ville ramme ham i samme øjeblik, han ikke fulgte en aftale med sparekassen.

Endvidere har midlerne ikke været tilgængelige for ham for investering i den ekstra tid, som sparekassen har brugt på overførslen.

Han har efterhånden brugt 10-15 timer på korrespondance og telefonisk opfølgning på sagen hos såvel P som Sparekassen Vendsyssel/Dronninglund Sparekasse. Da en flytning af pensionsmidler koster et gebyr på 750 kr. (pr. konto) i forbindelse med, at sparekassen trykker på de få knapper, det kræver, efter at have modtaget en korrekt udfyldt flytningsformular - en opgave han tvivler på kan tage mere end 5-10 minutter – skal sparekassen betale en kompensation for hans tidsforbrug.

Sparekassen Vendsyssel har anført, at sparekassen ikke har handlet ansvarspådragende.

Sparekassen har ingen intentioner om at prøve at bortforklare ekspeditionstiden ved at påstå, at den forsinkede overførsel beror på andres fejl.

P informerede imidlertid ikke sparekassen om overførselsanmodningen og anvendte ikke den beskrevne og udmeldte fremgangsmåde for håndtering af overførselsanmodninger vedrørende Dronninglund Sparekasse. Ekspeditionstiden i forbindelse med overførsel af klagerens pensionskonti til P kunne derfor ikke tilskrives forhold hos sparekassen.

Sparekassen havde ingen tekniske muligheder for at følge med i overførselssystemet, eftersom systemet var lukket ned på grund af ophør af Dronninglund Sparekasses CVR nummer. Samtidig med at CVR nummeret udgår, ophører tillige certifikater hos NETS, og det var herefter ikke muligt at tilgå systemet ”e-engagement” vedrørende Dronninglund Sparekasse. Sparekassen havde derfor ikke mulighed for at gennemgå sine ”logs i dette system regelmæssigt for at kunne følge op på eventuelle misforståelser”, som anført af klageren.

Informationer omkring procedurerne for anvendelsen af e-engagement videredistribueres alene af e-nettet A/S til tilknyttede pengeinstitutter, og ikke generelt til pengeinstitutternes kunder, idet det er pengeinstitutterne indbyrdes, der håndterer modtagne overførselsanmodninger.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Dronninglund Sparekasse (nu Sparekassen Vendsyssel), hvor han havde en kapitalpension -535 med et kontant indestående på ca. 377.000 kr. og en aldersopsparing -553 med et kontant indestående på ca. 118.000 kr.

Pr. den 15. oktober 2019 fusionerede Dronninglund Sparekasse med Sparekassen Vendsyssel som det fortsættende pengeinstitut, og der blev fra e-nettet, som står for pengeinstitutternes elektroniske overførselssystem, e-engagement, sendt en information til alle pengeinstitutter, som anvender e-engagement om, at det elektroniske overførselssystem på grund af fusionen ikke kunne anvendes for så vidt angik overførsler af engagementer fra Dronninglund Sparekasse (reg. nr. 9044). I perioden frem til, at der blev foretaget en teknisk konvertering, skulle sager i stedet ekspederes manuelt, hvilket betød, at det modtagende pengeinstitut skulle sende en mail til en nærmere angiven mailadresse hos den afgivende sparekasse indeholdende en kopi af den digitalt signerede overførselsanmodning.

Klageren har oplyst, at han i november 2019 udfyldte flytningsskemaer hos et pengeinstitut, P, idet han ønskede at overføre sine pensionsmidler fra Dronninglund Sparekasse til P.

Overførslen af pensionsmidlerne skete ifølge det oplyste medio februar 2020.

Ankenævnet lægger som anført af sparekassen til grund, at P ikke informerede sparekassen om overførselsanmodningen førend den 11. februar 2020 og ikke anvendte den fremgangsmåde for håndtering af overførselsanmodninger, som var beskrevet i den information, som blev sendt ud af e-nettet den 16. oktober 2019.

Ankenævnet finder det herefter ikke godtgjort, at sparekassen har begået ansvarspådragende fejl eller forsømmelser i forbindelse med overførslen af klagerens pensionskonti til P.

Det følger af Ankenævnets vedtægter § 25, stk. 1, at der ikke tilkendes sagsomkostninger i forbindelse med behandling af en klagesag for Ankenævnet. Efter Ankenævnets praksis tilkendes der heller ikke omkostninger for tiden forud for sagens indbringelse for nævnet. Ankenævnet finder ikke anledning til at fravige denne praksis i denne sag.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.