Indsigelser vedrørende betalinger og kontoforhold

Sagsnummer:129/2016
Dato:07-10-2016
Ankenævn:Vibeke Rønne, Troels Hauer Holmberg, Jørn Ravn, Peter Stig Hansen, Karin Sønderbæk
Klageemne:Konto - øvrige spørgsmål
Betalingsformidling - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelser vedrørende betalinger og kontoforhold
Indklagede:Danske Bank og Nordea Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører klagerens indsigelser vedrørende betalinger og kontoforhold.

Sagens omstændigheder

Klageren, der har bopæl i Sverige, har en grundkonto med et tilknyttet Visa/Dankort i Nordea Bank.

Henholdsvis den 7. og den 26. november 2014 blev der foretaget to betalinger på henholdsvis 4.684 kr. og 3.954 kr. vedrørende flybilletter via kontoen. Ifølge posteringsteksterne var der tale om såkaldte E-betalinger. Indeståendet på kontoen udgjorde herefter 56.994 kr.

Den 25. august 2015 blev der overført 20.000 kr. fra grundkontoen til en Pluskonto Fri, som var klagerens opsparingskonto i banken. Indeståendet på grundkontoen udgjorde herefter 20.311,63 kr.

På baggrund af en henvendelse fra klageren pr. e-mail af 7. november 2015 om konto-misbrug på 6.000 kr., anmodede banken klageren om at udfylde en indsigelsesblanket.

Den 17. november 2015 udfyldte og underskrev klageren en indsigelsesblanket. Klageren anførte blandt andet, at indsigelsen vedrørte mindst fem transaktioner, og at han den 25. august 2015 havde konstateret misbruget. Nogle postereringer var blevet slettet og der manglede 6.000 kr. på kontoen.

Nordea Bank anmodede klageren om nærmere oplysninger, herunder om hvilke transaktioner klageren gjorde indsigelse imod. Klageren anførte herefter følgende tekst på indsigelsesblanketten: ”Efter d. 25/24-08-2015 burde være beløbet ca. 32.200,- saldoen. Hvor blev de hev?! So er flybileten 2 gange. Det er ikke blevet Betalt med det danske visa.”

På baggrund af en ny forespørgsel fra banken sendte klageren en kontoudskrift og anførte blandt andet følgende:

”… jeg sender en fil, hvor det beviser forskellen. Efter jeg opdager at posteringer forsfandt for altid. Overförer jeg et 20.000 til plus konto, for at kunne holde bedre styre, Den endelig realistiske saldo skal vere lidt over 32.000,00 dkr. Men den ver kun lidt over 26.000,00 dkr. Forskellen ligeprecise 6000. dkr.

Flybileterne er ikke blevet betalt med dansk, -visa eller fra dansk konto!!! Det er kriminalt det der er blevet gjort.”

Banken meddelte, at den fortsat ikke forstod indsigelsen og opfordrede klageren til at ringe.

Ved e-mail af 27. december 2015 til banken anførte klageren:

”Hvis ikke, so er De u egnet til fungtionen/arbejdet. Men en sodan grov kriminalitet er også svært at indrøme. Posteringer, der slette efter snuppet et stort beløb af penge profesionalt, ofren ikke kan bevise anderledes.

[Klageren]

Sagen anmeldes til politiet.”

Den 6. april 2016 indgav klageren en klage over Nordea Bank og Danske Bank til Ankenævnet.

Klageren fremlagde fire betalingsbilag, der er udstedt af Danske Banks Amager afdeling, vedrørende to betalingsoverførsler i 2006 og to betalingsoverførsler i 2007. Betalingsoverførslerne i 2006 var på henholdsvis 2.418 svenske kroner (SEK) og 2.700 SEK, og blev gennemført efter ordre fra tredjemand. Betalingsmodtager var et boligselskab i Sverige. Betalingsoverførslerne i 2007 var på henholdsvis 646 SEK og 2.450 danske kroner (DKK) og blev gennemført efter ordre fra klageren. Betalingsmodtager var henholdsvis et energiselskab i Sverige og klageren selv. Klageren har på bilagene anført, at betalingerne ikke har nået deres destination.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Nordea Bank og Danske Bank skal tilbageføre de beløb, der mangler på hans konto.

Nordea Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Danske Bank har nedlagt påstand om afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at bankerne bør tilbageføre de beløb, der mangler på hans konto.

Han har flere år i træk betalt flybilletter med sit svenske visa kort, men hver gang blev betalingerne flyttet til hans danske visa.

Han har flere gange klaget over kortmisbrug, uden at bankerne har foretaget sig noget. De undlader at bekæmpe deres egen kriminalitet.

Nordea Bank har anført, at det hverken ud fra klagerens henvendelse til banken eller klagen til Ankenævnet er muligt at fastslå, hvad klagen går ud på.

Trods flere anmodninger fra banken, har klageren ikke konkretiseret sin klage.

Danske Bank har anført, at klageren ikke er kunde i banken.

Hvis klageren tidligere har været kunde, er et eventuelt krav forældet.

Ankenævnets bemærkninger

Indledningsvis bemærkes, at en klage til Ankenævnet kan angå samtlige omstændigheder i retsforholdet mellem parterne, herunder også omstændigheder, der er opstået, inden et egentligt kundeforhold etableres, jf. vedtægternes § 2, stk. 5.

Klageren har gjort indsigelse om, at fire betalingsoverførsler foretaget i 2006 og 2007 af Danske Bank, hvor klageren tilsyneladende på daværende tidspunkt var kunde, ikke nåede deres destination.

Ankenævnet finder ikke, at klagen over Danske Bank skal afvises. Ankenævnet finder imidlertid, at et eventuelt krav i forbindelse med betalingsoverførslerne nu er forældet. Allerede derfor får klageren ikke medhold i klagen over Danske Bank.

Vedrørende klagen over Nordea Bank har klageren ikke nærmere præciseret, hvilke transaktioner, der skulle være uautoriserede eller fejlbehæftede. Ankenævnet finder, at klageren heller ikke i øvrigt har oplyst omstændigheder, der kan medføre, at banken skylder klageren noget beløb.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.