Salg af aktier gennemført uden hensyn til reduceret beholdning som følge af omvendt aktiesplit. Krav om erstatning for tab ved dækningskøb.

Sagsnummer:100/2015
Dato:14-09-2015
Ankenævn:John Mosegaard, Morten Bruun Pedersen, Jørn Ravn, Astrid Thomas og Andreas Moll Årsnes
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Netbank - værdipapirer
Ledetekst:Salg af aktier gennemført uden hensyn til reduceret beholdning som følge af omvendt aktiesplit. Krav om erstatning for tab ved dækningskøb.
Indklagede:Nordnet Bank AB
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører klagerens krav om erstatning for tab opstået ved et dækningskøb, som blev foretaget som følge af, at et aktiesalg blev gennemført uden hensyn til, at klagerens beholdning af den pågældende aktie var reduceret som følge af et omvendt aktiesplit.

Sagens omstændigheder

Klageren er kunde i Nordnet Bank, hvor han er tilsluttet bankens elektroniske handelssystem.

I 2014 havde klageren blandt andet 700 stk. aktier i selskabet Eagle Bulk Shipping Inc. i sit pensionsdepot i banken.

Lukkekursen på aktien var den 15. oktober 2014 0,68 USD. Valutakursen USD/DKK var 5,801. Klagerens beholdning af Eagle aktier havde således en værdi på 2.761 DKK (700 stk. x 0,68 USD x kurs 5,801 = 2.761 DKK).

Den 15. oktober 2014 gennemførte Eagle Bulk Shipping Inc. et omvendt aktiesplit, hvorved antallet af udestående aktier blev væsentligt reduceret. Banken har oplyst, at banken fra sin informationsudbyder havde modtaget oplysning om, at Eagle Bulk Shipping Inc. havde gennemført en virksomhedsrekonstruktion (”financial restructuring”), men at denne af informationsudbyderen var kategoriseret som en ”reorganization” og derfor ikke blev registreret som en kapitalrekonstruktion med en reduktion af antallet af de eksisterende aktionærers aktier. Det omvendte aktiesplit var derfor ikke registreret på klagerens depot, da handelen den 16. oktober 2014 åbnede kl. 15.30 dansk tid. Aktiekursen var ved åbningen 14,35 USD, og klagerens beholdning af Eagle aktier havde således angiveligt en værdi på 58.271 DKK.

Banken har oplyst, at handelen med aktien blev lukket kort efter åbningen og forblev lukket til kl. 17.00 den 16. oktober 2014.

Den 16. oktober 2014 kl. 15.37 indlagde klageren en ordre i handelssystemet om salg af 700 stk. Eagle aktier med en limit på 13,99 USD. Salgsordren blev gennemført kl. 17.00 til kurs 13,99 USD. Valutakursen var 5,8104. Afregningsbeløbet udgjorde 56.802,10 DKK efter fradrag af kurtage på 99 DKK.

Banken har oplyst, at den blev opmærksom på den markante kursstigning på aktien kl. 17.11 den 16. oktober 2014, og at banken lukkede handlen i aktien samme dag kl. 17.13.

Senere samme dag foretog banken et dækningskøb af 693 stk. Eagle aktier til klagerens depot for i alt 65.323,76 DKK inkl. kurtage. Købskursen var 16,1381 USD og valutakursen 5,83.

Banken har beregnet, at klageren herved blev påført et tab på 9.089 kr. ((56.802/700*693)-65.323).

I en e-mail af 17. oktober 2014 kl. 07.38 informerede banken klageren om dækningskøbet.

Af Nordnet Banks almindelige betingelser for depot-/kontoaftale fremgår blandt andet:

”… E.3 TILGÆNGELIGE MIDLER M.M.

For at kunne afgive en ordre i handelssystemet er det en betingelse, at nødvendige værdipapirer og/eller midler eller kreditfacilitet både for ordren samt for kurtage er disponible på depotet/konti, når ordren afgives. Selskabet kan efter eget skøn helt eller delvist undlade at effektuere en ordre, hvis der i Kundens depot ikke er de nødvendige værdipapirer og/eller midler eller kreditfacilitet til disposition. I Selskabets handelssystem er der indlagt visse grænser, som har til formål at forhindre, at ordrer uden tilstrækkelig dækning udføres. Hvis en ordre bliver udført, uanset at der ikke er dækning på kontoen eller værdipapirerne ikke findes i depotet, er Kunden fortsat forpligtet af sin ordre. …

E.5 ANNULLERING AF ORDRE OG TILBAGEFØRSEL AF AFSLUTTET ORDRE

Ifølge Almindelige vilkår for handel med finansielle instrumenter har Selskabet ret til for Kundens regning at annullere Kundens ordre eller tilbageføre et afsluttet køb eller salg i det omfang, ordren er annulleret, eller afviklingen er tilbageført af den relevante handelsplads. Tilsvarende gælder, hvis Selskabet i andre tilfælde finder, at annullering af en ordre eller tilbageførsel af en afsluttet ordre er påkrævet under hensyn til, at der vurderes at være begået en åbenbar fejl af Selskabet, markedsmodparten eller Kunden selv, eller hvis Kunden via ordren har handlet i strid med gældende lovgivning. Hvis ordren allerede er registreret i Kundens depot, kan Selskabet om muligt korrigere registreringen. Ved annullering af en ordre eller tilbageførsel af en afsluttet ordre skal Selskabet inden for rimelig tid søge at informere Kunden herom. …

G.7 FEJLAGTIG REGISTRERING I DEPOTET M.M.

Hvis Selskabet ved en fejltagelse har registreret køb eller salg af værdipapirer i Kundens depot eller indsat eller hævet midler på tilhørende konto eller i øvrigt har foretaget fejlposteringer af Kundens depot eller tilhørende konti, påhviler det Selskabet at korrigere fejlen og registrere den korrekte postering. Hvis Kunden disponerer over værdipapirer eller indsætter midler, der er registreret på baggrund af en fejlpostering, skal Kunden på anmodning fra Selskabet snarest muligt til Selskabet tilbagelevere værdipapirerne eller tilbagebetale de midler, som Kunden på grund af fejlposteringen har modtaget. Hvis Kunden undlader dette, er Selskabet berettiget til at berigtige fejlen ved at disponere på Kundens vegne og debitere Kundens konto for udgifter og omkostninger i forbindelse hermed. …

G.10 BEGRÆNSNING AF SELSKABETS ANSVAR …

a) Særligt vedrørende de elektroniske tjenester …

… Hvis Kunden konstaterer fejl eller forstyrrelse, er Kunden forpligtet til omgående at påtale dette overfor Selskabet. Hvis dette ikke sker, mister Kunden retten til at kræve erstatning, til at hæve ordren samt til at gøre nogen anden sanktion, som er baseret på fejlen eller forstyrrelsen, gældende. …”

Parternes påstande

Den 17. december 2014 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordnet Bank AB skal erstatte ham tabet ved dækningskøbet.

Nordnet Bank AB har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken bærer ansvaret for, at bankens information på handelstidspunktet var ukorrekt.

Det burde ikke have været muligt for ham at sælge aktier, som han ikke rådede over.

Han solgte aktierne i god tro. I perioden op til handelsdagen havde virksomheden været igennem en rekonstruktion. Kursstigningen var derfor ikke usandsynlig og blev kun bekræftet, da han søgte information andre steder på internettet.

Aktierne lå i et pensionsdepot, og det burde derfor ikke være muligt at miste mere, end hvad der er investeret. Banken har reelt gearet investeringen uden hans samtykke.

Tabet var mere end tre gange større end det beløb, han havde investeret, og svarede til ca. 20 % af den samlede værdi af pensionsdepotet.

Nordnet Bank AB har anført, at den forkerte oplysning om depotværdien og antallet af aktier på klagerens depot svarede til en fejlagtig postering. Klageren solgte det forkert registrerede antal aktier. Det var åbenlyst, at der var tale om en fejl, og klageren var derfor forpligtet til at levere de fejlagtigt solgte aktier tilbage. Dette følger af bankens betingelser samt af almindelige obligationsretlige grundsætninger.

Den omstændighed, at der var tale om pensionsmidler medfører ikke, at banken bærer ansvaret for tabet. Det af klageren anførte om, at banken har gearet hans pensionsbeholdning bestrides.

Klageren burde have undret sig over en exceptionel værdistigning i aktien og have undersøgt omstændighederne nærmere. Klageren ville nemt have kunnet kontakte banken for at undersøge grunden til værdistigningen. På selskabets hjemmeside lå en pressemeddelelse med information om det omvendte aktiesplit, der blev gennemført som led i en rekonstruktion. Det var derfor åbenlyst, at kursen på en konkurstruet aktie ikke kunne stige over 2.000 % over en nat. Da klageren indlagde salgsordren var handlen i aktien lukket, hvilket også var et tydeligt tegn på, at der var sket en begivenhed i aktien.

Klageren var derfor ikke i god tro, da han valgte at disponere på baggrund af den åbenlyst fejlagtige postering og må bære omkostningerne ved korrektionen af det fejlagtige salg af aktier.

Tilbagekøbet blev afregnet til en gennemsnitskurs i tidsrummet 18.15-20.08, hvorved klageren opnåede samme kurs som andre kunder, der havde solgt fejlregistrerede aktier. Næste morgen kl. 7.38 blev klageren informeret om forløbet.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet lægger til grund, at det omvendte aktiesplit i selskabet Eagle Bulk Shipping Inc. ikke blev registreret på klagerens depot som følge af en fejl fra Nordnet Banks side.

Kursen på klagerens Eagle aktier fremstod herefter som steget ca. 20 gange fra børsens lukning den 15. oktober 2014 til åbningen den 16. oktober 2014 uden, at der forelå omstændigheder, der kunne begrunde en sådan stigning.

Det er ikke oplyst, om selskabets aktionærer var involveret i beslutningen om det omvendte aktiesplit, eller om og i givet fald hvordan selskabets aktionærer blev informeret herom.

Ankenævnet finder, at banken begik en ansvarspådragende fejl ved den manglende registrering af det omvendte aktiesplit på klagerens depot. Sagens afgørelse beror herefter på, hvorvidt klageren indså eller burde have indset, at depotets udvisende beroede på en fejl, og om det var påregneligt for klageren, at han ved salg af aktierne risikerede et reelt tab som følge af dækningskøb.

Ankenævnet finder, at en afgørelse heraf forudsætter en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af § 7, stk. 1 i Ankenævnets vedtægter.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.